2000 Most Common Albanian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Albanian language.

List of Languages … –> … Amharic

Rank Albanian English
1 te behesh to be
2 dhe and
3 to
4 of
5 një a
6 unë I
7 in
8 të kesh to have
9 that
10 ai he
11 nuk not
12 e tij his
13 e saj her
14 ajo it
15 ju you
16 me with
17 për for
18 për të bërë to do
19 ajo she
20 si as
21 on
22 të thuash to say
23 at
24 atë him
25 nga from
26 por but
27 me
28 im my
29 për të shkuar to go
30 ata they
31 të gjithë all
32 nga by
33 kjo this
34 një one
35 jashtë out
36 lart up
37 të dish to know
38 kështu që so
39 një an
40 të shikosh to see
41 mund could
42 ose or
43 ato them
44 për të marrë to get
45 ne we
46 si like
47 te vish to come
48 njeri man
49 çfarë what
50 për të bërë to make
51 atje there
52 për about
53 which
54 e tyre their
55 into
56 te mendosh to think
57 te shohesh to look
58 nëse if
59 Kush who
60 kur when
61 për të marrë to take
62 kohë time
63 jo no
64 prapa back
65 për të mund to can
66 për vullnetin to will
67 juaj your
68 më shumë more
69 atëherë then
70 poshtë down
71 mirë good
72 mbi over
73 te tregosh to tell
74 tani now
75 dorë hand
76 disa some
77 Të deshirosh to want
78 vetëm just
79 vetëm only
80 se than
81 mënyrë way
82 te japesh to give
83 tjetër other
84 ditë day
85 sy eye
86 para before
87 te pyesesh to ask
88 per te gjetur to find
89 dy two
90 pak little
91 gjatë long
92 shumë very
93 të ndjesh to feel
94 ndonjë any
95 gjë thing
96 shumë too
97 këtu here
98 kurrë never
99 për t’u larguar to leave
100 i vjetër old
101 kokë head
102 për t’u kthyer to turn
103 përsëri again
104 përmes through
105 madje even
106 fytyrë face
107 shumë much
108 nga off
109 SHBA us
110 i parë first
111 e drejtë right
112 tonë our
113 si how
114 ku where
115 pas after
116 i saj its
117 grua woman
118 larg away
119 jetë life
120 të duket to seem
121 per te thirrur to call
122 ende still
123 te degjosh to hear
124 vit year
125 vet own
126 te punosh to work
127 duhet should
128 vend place
129 dhomë room
130 mirë well
131 për të qëndruar to stand
132 me duhet to must
133 vetë himself
134 rreth around
135 derë door
136 për të mund to might
137 diçka something
138 te provosh to try
139 për të dashur to love
140 shtëpi house
141 natë night
142 te vendosesh to put
143 i madh great
144 i tillë such
145 te mbash to keep
146 te ulesh to sit
147 i fundit last
148 Te filloj to begin
149 sepse because
150 ato those
151 këto these
152 fjalë word
153 per te perdorur to use
154 të kesh nevojë to need
155 te hapesh to open
156 te mbash to hold
157 një tjetër another
158 derisa while
159 most
160 te flasesh to talk
161 te lesh to let
162 upon
163 shumë far
164 pa without
165 shtëpi home
166 për të buzëqeshur to smile
167 gjithmonë always
168 voice
169 fëmijë child
170 baba father
171 për të ecur to walk
172 i ri young
173 të thotë to mean
174 asgjë nothing
175 me vrapu to run
176 megjithëse though
177 kundër against
178 nënë mother
179 i njëjtë same
180 emër name
181 për të folur to speak
182 shumë many
183 mendje mind
184 pak few
185 për të sjellë to bring
186 dritë light
187 per te mbyllur to close
188 anë side
189 ndonjëherë ever
190 për të lëvizur to move
191 për të mund to may
192 mik friend
193 çdo every
194 krah arm
195 tre three
196 dikur once
197 mjaft enough
198 për tu bërë to become
199 vajze girl
200 nën under
201 i ri new
202 fund end
203 te jetosh to live
204 gjithashtu also
205 te ndihmosh to help
206 ndërmjet between
207 botë world
208 të bjerë to fall
209 të fillosh to start
210 çdo each
211 te presesh to wait
212 për të parë to watch
213 të ndalosh to stop
214 diçka anything
215 të dy both
216 këmbë foot
217 pjesë part
218 i vogël small
219 deri until
220 vërtet really
221 per t’u pergjigjur to answer
222 për të treguar to show
223 djalë boy
224 vetë herself
225 te genjesh to lie
226 i sigurt sure
227 kurs course
228 të ndodhë to happen
229 te besosh to believe
230 për t’u kthyer to return
231 mbrapa behind
232 pikë point
233 tjetër next
234 ende yet
235 zemër heart
236 ujë water
237 pothuajse almost
238 për të vendosur to set
239 trup body
240 pse why
241 për të kaluar to pass
242 mëngjes morning
243 orë hour
244 tingull sound
245 për t’u takuar to meet
246 zot God
247 e bardhë white
248 te kujtosh to remember
249 lloj kind
250 për të shpresuar to hope
251 të arrish to reach
252 te vdesesh to die
253 i vështirë hard
254 keq bad
255 gjysmë half
256 për të qeshur to laugh
257 familje family
258 që nga since
259 i lartë high
260 libër book
261 çështje matter
262 hap step
263 te ndryshosh to change
264 pyetje question
265 nëpër across
266 të kuptosh to understand
267 ta ndjek to follow
268 së bashku together
269 grua wife
270 për të tërhequr to pull
271 gjatë along
272 tabelë table
273 te luaj to play
274 të humbasësh to lose
275 i madh big
276 për të qarë to cry
277 e zezë black
278 qime hair
279 te lexosh to read
280 për të dërguar to send
281 krejt quite
282 te thyesh to break
283 vetë myself
284 për të to shall
285 tashmë already
286 minutë minute
287 i errët dark
288 shpejt soon
289 shtrat bed
290 drejt toward
291 e tërë whole
292 makinë car
293 dritare window
294 për të shkundur to shake
295 tjetër else
296 pushim rest
297 para money
298 fakt fact
299 bir son
300 te shkruash to write
301 zjarr fire
302 i dytë second
303 për të qëndruar to stay
304 për t’u habitur to wonder
305 rast case
306 histori story
307 linjë line
308 të rritet to grow
309 ajror air
310 te uroj to wish
311 mendim thought
312 të rritet to rise
313 më pak least
314 i plotë full
315 për të kapur to catch
316 te udheheqesh to lead
317 i madh large
318 për të dalë to appear
319 çdo gjë everything
320 për t’u kujdesur to care
321 të mbash to carry
322 vdekje death
323 për të fjetur to sleep
324 për të vrarë to kill
325 ide idea
326 për t’u përgjigjur to reply
327 te veshesh to wear
328 mur wall
329 te ngasesh to drive
330 pranë near
331 te vizatosh to draw
332 sup shoulder
333 javë week
334 e kaluara past
335 i vdekur dead
336 në fillim early
337 te veshtrosh to stare
338 vetëm alone
339 kuptim sense
340 gojë mouth
341 më tepër rather
342 të mbajnë to bear
343 katër four
344 për të vazhduar to continue
345 pemë tree
346 vëlla brother
347 arsye reason
348 kalë horse
349 të tjerët others
350 urdhër order
351 shumë lot
352 pesë five
353 për të prekur to touch
354 rreth round
355 thellë deep
356 letër letter
357 humbas Miss
358 për të menduar to suppose
359 forcë force
360 qytet town
361 për të ngrënë to eat
362 qartë clear
363 të martohesh to marry
364 të hedh to throw
365 vend country
366 i pranishëm present
367 brenda inside
368 kat floor
369 te paguash to pay
370 për të dremitur to nod
371 gisht finger
372 per te mbetur to remain
373 lot tear
374 rrugë street
375 zonjë lady
376 më pak less
377 frikë fear
378 dikush someone
379 biznes business
380 i aftë able
381 karrige chair
382 për të harruar to forget
383 për të marr to pick
384 të presin to expect
385 i kuq red
386 pushtet power
387 për të shikuar to glance
388 ndoshta perhaps
389 i shkurtër short
390 terren ground
391 cik lip
392 të vishen to dress
393 muaj month
394 te degjosh to listen
395 vonë late
396 shkollë school
397 ose either
398 cilin whom
399 ulët low
400 ndër among
401 burri husband
402 për të shtuar to add
403 i ndryshëm different
404 të bjerë to drop
405 për të pirë to drink
406 për të mësuar to learn
407 papritur suddenly
408 letër paper
409 tokë land
410 lloj sort
411 shpesh often
412 mbrëmje evening
413 sipër above
414 njëqind hundred
415 për të vendosur to decide
416 për të njoftuar to notice
417 bijë daughter
418 zyrë office
419 të ftohtë cold
420 figurë figure
421 rrugë road
422 ndjenje feeling
423 për të rënë to hang
424 te presesh to cut
425 numër number
426 gjobë fine
427 qytet city
428 për të papritur to surprise
429 për të rritur to raise
430 për të mbushur to fill
431 disa several
432 të cilit whose
433 i dobët poor
434 disa certain
435 ndoshta probably
436 më parë ago
437 më i lartë top
438 për kauzën to cause
439 të hysh to enter
440 gati ready
441 blu blue
442 brenda within
443 vetë themselves
444 përpara forward
445 motër sister
446 për të shpenzuar to spend
447 shtet state
448 megjithatë however
449 te luftosh to fight
450 i fortë strong
451 për të puthur to kiss
452 gjatë during
453 për të kënaqur to please
454 jashtë outside
455 këmbë leg
456 i dashur dear
457 i lumtur happy
458 ëndërr dream
459 shënim note
460 i gabuar wrong
461 për të realizuar to realize
462 interes interest
463 gjak blood
464 shpejt quickly
465 për të shpjeguar to explain
466 erë wind
467 njerëzor human
468 Zot Lord
469 për të hipur to ride
470 për të mbuluar to cover
471 të ligët to lean
472 për të lejuar to allow
473 dhjetë ten
474 dyshim doubt
475 njëzet twenty
476 zotëri sir
477 e bukur beautiful
478 luftë war
479 mjaft pretty
480 ngadalë slowly
481 i mundshëm possible
482 bezdis trouble
483 per te vizituar to visit
484 mundësi chance
485 për të shtyrë to push
486 falas free
487 frymë breath
488 copë piece
489 diell sun
490 e vërtetë truth
491 për të arritur to arrive
492 te konsiderosh to consider
493 nëse whether
494 Te aktrosh to act
495 vetë itself
496 as nor
497 ndokush anyone
498 shenjë sign
499 marreveshje deal
500 për të kaluar to cross
501 gotë glass
502 punë job
503 te mbaroj to finish
504 për të pëshpëritur to whisper
505 te studiosh to study
506 formë form
507 i lehtë easy
508 moshë age
509 Foto picture
510 gjashtë six
511 më në fund finally
512 te blesh to buy
513 heshtje silence
514 qen dog
515 për të hedhur to lay
516 pamje sight
517 vesh ear
518 të ofrojë to offer
519 anije ship
520 vetë yourself
521 drejt towards
522 det sea
523 të premtoj to promise
524 në ashensor to lift
525 për të fluturuar to fly
526 mijë thousand
527 të mendoj to guess
528 qoshe corner
529 për t’u shqetësuar to worry
530 pamje view
531 pranë beside
532 telefon phone
533 vëmendje attention
534 për t’u fshehur to hide
535 të humbasë to miss
536 ia ngul sytë gaze
537 polici police
538 të ruaj to save
539 parti party
540 anglisht English
541 guri stone
542 Londër London
543 i çuditshëm strange
544 bebe baby
545 i frikësuar afraid
546 dhimbje pain
547 valë wave
548 kuzhinë kitchen
549 për të rënë dakord to agree
550 për të sulmuar to strike
551 për të shtypur to press
552 e gjelbër green
553 çift couple
554 djalosh guy
555 Më vjen keq sorry
556 përvojë experience
557 deri në till
558 amerikan American
559 ndoshta maybe
560 vend seat
561 për të rrokullisur to roll
562 me të vërtetë indeed
563 për të hedhur në to blow
564 ndonjehere sometimes
565 i rëndë heavy
566 shpirt soul
567 i rëndësishëm important
568 fëmijë kid
569 i ngrohtë warm
570 për shqetësim to concern
571 imja mine
572 pozitë position
573 nxehtë hot
574 mjek doctor
575 përtej beyond
576 të thirrura to shout
577 subjekt subject
578 darkë dinner
579 per te kontrolluar to check
580 shpirt spirit
581 pasdite afternoon
582 oficer officer
583 i qetë quiet
584 dëshirë desire
585 përveç except
586 tokë earth
587 te imagjinosh to imagine
588 për të ndaluar to pause
589 për t’u afruar to approach
590 qafë neck
591 milje mile
592 mënyrë manner
593 te bashkohesh to join
594 ushqim food
595 ndërtesë building
596 të rrinë to stick
597 buzë edge
598 fushë field
599 natyrë nature
600 lumi river
601 shkëmb rock
602 armë gun
603 per te permendur to mention
604 drejt straight
605 i gjerë wide
606 kompani company
607 qiell sky
608 për të xhiruar to shoot
609 dru wood
610 për të goditur to hit
611 të kërcesh to dance
612 turmë crowd
613 për të djegur to burn
614 shok fellow
615 shprehje expression
616 kuti box
617 kontroll control
618 kishë church
619 për të psherëtirë to sigh
620 gjithkush everyone
621 per te zgjedhur to choose
622 për të ndarë to share
623 për të sugjeruar to suggest
624 mbret king
625 prind parent
626 i mirë nice
627 për të rrëshqitur to slip
628 për të ndërtuar to build
629 mbi onto
630 gati nearly
631 kujtim memory
632 rroba clothes
633 raport report
634 thjesht simply
635 për të pranuar to accept
636 për të shijuar to enjoy
637 lëkurë skin
638 sekret secret
639 sigurisht certainly
640 lojë game
641 bisedë conversation
642 varkë boat
643 bosh empty
644 sot today
645 ferr hell
646 për të shërbyer to serve
647 butë soft
648 për të ikur to escape
649 ton tone
650 te urresh to hate
651 drejtim direction
652 përpjekje attempt
653 megjithëse although
654 grup group
655 faqe cheek
656 xhep pocket
657 për të menaxhuar to manage
658 po yes
659 te kerkosh to search
660 per te nuhatur to smell
661 pranverë spring
662 i përgjithshëm general
663 mes middle
664 llogari account
665 majtas left
666 saktësisht exactly
667 shërbim service
668 në vazhdim following
669 për të lënduar to hurt
670 pagesë charge
671 publik public
672 për të zgjidhur to settle
673 kënaqësi pleasure
674 në vend të kësaj instead
675 për të zbuluar to discover
676 zotëri gentleman
677 ar gold
678 cfaredo whatever
679 Lajme news
680 gju knee
681 i ndritshëm bright
682 menjëherë immediately
683 i kënaqur glad
684 për të rrahur to beat
685 shpejt fast
686 i vetëm single
687 në të vërtetë actually
688 distancë distance
689 për të marrë to receive
690 vend spot
691 skenë scene
692 për të kërkuar to demand
693 te pranosh to admit
694 tren train
695 klasë class
696 kafshë animal
697 tavolinë desk
698 sallë hall
699 gjoks chest
700 mjeshtër master
701 kafe coffee
702 për të besuar to trust
703 rojë guard
704 i heshtur silent
705 efekt effect
706 hije shadow
707 te kendoj to sing
708 çantë bag
709 për të provuar to prove
710 frëngjisht French
711 i gjatë tall
712 poshtë beneath
713 për të kërkuar to seek
714 asnje none
715 për të nxituar to rush
716 mal mountain
717 per te pergatitur to prepare
718 ushtar soldier
719 vështirë se hardly
720 për të qeshur to grin
721 histori history
722 i pastër clean
723 për të shitur to sell
724 martesë marriage
725 veprim action
726 fshati village
727 anëtar member
728 i ardhshëm future
729 kodër hill
730 veçanërisht especially
731 kopsht garden
732 e embel sweet
733 shi rain
734 karakter character
735 per te udhetuar to travel
736 sulm attack
737 për t’u mbyllur to shut
738 tym smoke
739 i sigurt safe
740 hapësirë space
741 zonë area
742 poshtë below
743 situatë situation
744 për të marrë parasysh to regard
745 të refuzosh to refuse
746 tridhjetë thirty
747 thatë dry
748 per tu hedhur to jump
749 për të përsëritur to repeat
750 i egër wild
751 për tu bllokuar to lock
752 Angli England
753 përpara ahead
754 i tretë third
755 i shpejtë quick
756 këmishë shirt
757 te fitosh to win
758 hundë nose
759 verë summer
760 fyt throat
761 përpjekje effort
762 i thjeshtë simple
763 për të mësuar to teach
764 garë race
765 i ngadalshëm slow
766 detyrë duty
767 muzikë music
768 indian Indian
769 ngjarje event
770 lule flower
771 për të shënuar to mark
772 zog bird
773 për t’u mbledhur to gather
774 Zoti Mr
775 gjykatë court
776 takim meeting
777 te ulerasesh to scream
778 kapelë hat
779 të dështojë to fail
780 te ngjitesh to climb
781 vrasje murder
782 për t’u përshtatur to fit
783 as neither
784 i hollë thin
785 rezultat result
786 Te nxitosh to hurry
787 i plotë complete
788 dhëmb tooth
789 për t’u lidhur to tie
790 qëllim purpose
791 faqe page
792 kështu thus
793 kostum suit
794 armik enemy
795 shekull century
796 për të luftuar to struggle
797 i zakonshëm usual
798 Objekt object
799 per tu zgjuar to wake
800 i pasur rich
801 për të kërkuar to claim
802 i drejtë fair
803 i zakonshëm common
804 forcë strength
805 i trashë thick
806 gjëra stuff
807 respekt respect
808 në adresën to address
809 i gjallë living
810 shtatë seven
811 për të njohur to recognize
812 të duhet to ought
813 per te mbeshtetur to support
814 oborr yard
815 për të kapur to grab
816 bojë kafe brown
817 komandë command
818 prani presence
819 te pershkruaj to describe
820 shtresë coat
821 stacion station
822 i nevojshëm necessary
823 të zhytet to sink
824 bankë bank
825 terheqje to stretch
826 i përkryer perfect
827 të vuajë to suffer
828 i papritur sudden
829 të zhduken to disappear
830 tetë eight
831 rrugë path
832 i veçantë particular
833 për t’u përhapur to spread
834 terr darkness
835 shkallë stair
836 te falenderoj to thank
837 lëvizje movement
838 i vështirë difficult
839 dyqan shop
840 i zbehtë pale
841 të përkasin to belong
842 gjuhe language
843 serioz serious
844 për t’i kujtuar to remind
845 per te siguruar to provide
846 i ngushtë narrow
847 kusht condition
848 të përkulësh to bend
849 yll star
850 shishe bottle
851 i gjallë alive
852 Celës key
853 për të lëkundur to swing
854 me zë të lartë loud
855 qetë quietly
856 gabim mistake
857 per te vezhguar to observe
858 për të vërejtur to remark
859 bukuri beauty
860 me kujdes carefully
861 portë gate
862 për të trokitur to knock
863 për të rrëshqitur to slide
864 i vetëdijshëm aware
865 për të hequr to remove
866 plotësisht completely
867 të guxoj to dare
868 shërbyes servant
869 të përkulet to bow
870 rreth circle
871 rekord record
872 çaj tea
873 i zemëruar angry
874 re cloud
875 rregull rule
876 betejë battle
877 dërrasë board
878 privat private
879 plagë wound
880 natyror natural
881 diku somewhere
882 përpara forth
883 shije taste
884 Te rregullosh to fix
885 lehtë easily
886 dosido anyway
887 krijesë creature
888 gjatësi length
889 dyqan store
890 i freskët fresh
891 verë wine
892 apartament apartment
893 rast occasion
894 imazh image
895 sistem system
896 gjyqtar judge
897 gjuhë tongue
898 paund pound
899 kupë cup
900 te krijosh to create
901 formë shape
902 vlerë worth
903 këngë song
904 të prodhosh to produce
905 sonte tonight
906 i sëmurë ill
907 borë snow
908 nivel level
909 budalla fool
910 prandaj therefore
911 për të numëruar to count
912 i sëmurë sick
913 nesër tomorrow
914 hollësi detail
915 për të rrahur supet to shrug
916 për të përfshirë to involve
917 i madh huge
918 për të derdhur to pour
919 i ftohtë cool
920 gji breast
921 për t’u lodhur to tire
922 pak slightly
923 kamp camp
924 shembull example
925 udhëtim trip
926 palë pair
927 tregim tale
928 për të flash to flash
929 i mundshëm likely
930 zakonisht usually
931 i pamundur impossible
932 i tmerrshëm terrible
933 shoqëri society
934 për të vjedhur to steal
935 paqe peace
936 mesazh message
937 dhomë gjumi bedroom
938 çështje affair
939 të ndodh to occur
940 të kërkojë to require
941 këpucë shoe
942 për të synuar to intend
943 nxehtësi heat
944 ngjyrë color
945 ushtri army
946 i huaj stranger
947 i zënë busy
948 gri gray
949 gjermanisht German
950 të përmbajë to contain
951 e verdhe yellow
952 kartë card
953 i mprehtë sharp
954 për të trajtuar to treat
955 i qetë calm
956 top ball
957 fund bottom
958 rrezik danger
959 i tërë entire
960 për të përcaktuar to determine
961 thjesht merely
962 peshk fish
963 kryesor main
964 per te pikturuar to paint
965 për të hedhur to cast
966 autor author
967 zhurmë noise
968 zemërim anger
969 ndryshim difference
970 mysafir guest
971 për të dyshuar to suspect
972 goditje shock
973 e shtënë shot
974 shef chief
975 për të ndriçuar to shine
976 për të larë to wash
977 për të marrë frymë to breathe
978 qeveri government
979 per te shmangur to avoid
980 fazë stage
981 pesëdhjetë fifty
982 vrimë hole
983 shkrimtar writer
984 për të shpërthyer to burst
985 zgjedhje choice
986 argjend silver
987 për të thërritur to exclaim
988 lloj type
989 i vockël tiny
990 bar grass
991 për të drejtuar to direct
992 shfaqje appearance
993 Amerikë America
994 i mrekullueshëm wonderful
995 per tu bere gati to pack
996 spital hospital
997 butësisht gently
998 me zë të ulët softly
999 udhë track
1000 dëshmi evidence
1001 e keqe evil
1002 për të zbuluar to reveal
1003 të ekzistosh to exist
1004 të tërheqësh to drag
1005 për t’u lutur to pray
1006 njohuri knowledge
1007 për të shprehur to express
1008 mënjanë aside
1009 dimër winter
1010 i njohur familiar
1011 zot god
1012 periudhë period
1013 bllok block
1014 qartë clearly
1015 për të murmuritur to murmur
1016 lumë stream
1017 të fshij to sweep
1018 rrethanë circumstance
1019 për të insistuar to insist
1020 çerek quarter
1021 tru brain
1022 qartë plain
1023 i sheshtë flat
1024 çështje issue
1025 bazë base
1026 kënaqësi delight
1027 ishull island
1028 mundësi opportunity
1029 bimë plant
1030 hare joy
1031 për t’u zhvendosur to shift
1032 marrëdhënie relationship
1033 thikë knife
1034 për të pastruar to brush
1035 i lehtë slight
1036 mallkim damn
1037 të dridhen to tremble
1038 per te diskutuar to discuss
1039 disa various
1040 vlerë value
1041 seks sex
1042 lokal local
1043 të rinjtë youth
1044 praktikë practice
1045 i lagësht wet
1046 mëngjes breakfast
1047 kapiten captain
1048 për të shkatërruar to destroy
1049 udhëtim journey
1050 e diel Sunday
1051 disi somehow
1052 për të vrenjtur to frown
1053 për të përfunduar to wrap
1054 Mace cat
1055 i lidhur bound
1056 rehati comfort
1057 gjest gesture
1058 prift priest
1059 Francë France
1060 për të trajtuar to handle
1061 qiell heaven
1062 dëshmitar witness
1063 për të rritur to increase
1064 tipar feature
1065 për të goditur to kick
1066 të supozosh to assume
1067 në gjumë asleep
1068 për t’u kujtuar to recall
1069 ndeshje match
1070 i ngushtë tight
1071 pyll forest
1072 te mbrosh to protect
1073 mungesë lack
1074 shoqërues companion
1075 tërësisht entirely
1076 vendim decision
1077 te perfshish to include
1078 shteg trail
1079 për të ftuar to invite
1080 emocion emotion
1081 kockë bone
1082 ora o’clock
1083 per te rrethuar to surround
1084 përfundimtar final
1085 sipërfaqe surface
1086 duzinë dozen
1087 për të deklaruar to declare
1088 armë weapon
1089 qendër center
1090 i mirëpritur welcome
1091 krim crime
1092 peshë weight
1093 dashnor lover
1094 shpatë sword
1095 listë list
1096 data date
1097 për të marrë pjesë to attend
1098 fjalim speech
1099 i krishterë Christian
1100 për të siguruar to assure
1101 për të parakohur to snap
1102 lëvizje motion
1103 pasion passion
1104 për të çuar përpara to advance
1105 hir sake
1106 ndikim influence
1107 po të mos unless
1108 shpejtësi speed
1109 folklorik folk
1110 stuhi storm
1111 hënë moon
1112 për të ushqyer to feed
1113 politik political
1114 për të lypur to beg
1115 për t’u pajtuar to accord
1116 makinë machine
1117 dyzetë forty
1118 nëntë nine
1119 për lirimin to release
1120 veri north
1121 dajë uncle
1122 i lashte ancient
1123 i trishtuar sad
1124 britanik British
1125 të fikët faint
1126 dyshe double
1127 varr grave
1128 drekë lunch
1129 i menjëhershëm instant
1130 pjatë plate
1131 për të varrosur to bury
1132 krejtësisht perfectly
1133 bukuroshe lovely
1134 yti yours
1135 akull ice
1136 për të ndarë to separate
1137 të kafshoj to bite
1138 çati roof
1139 te betohesh to swear
1140 inç inch
1141 shofer driver
1142 pasqyrë mirror
1143 stomak stomach
1144 të qenë being
1145 të shtosh to gain
1146 per te injoruar to ignore
1147 Mirë okay
1148 për t’u përgjigjur to respond
1149 askush nobody
1150 e kundërt opposite
1151 të shqetësojë to bother
1152 për të rregulluar to arrange
1153 pluhur dust
1154 të fshij to rub
1155 drejtpërdrejt directly
1156 shkëlqim glow
1157 të bërtas to yell
1158 infermiere nurse
1159 mrs Mrs
1160 vizion vision
1161 për të humbur to waste
1162 krenar proud
1163 i çmendur mad
1164 autoritet authority
1165 kontakt contact
1166 Gazete newspaper
1167 Krishtlindje Christmas
1168 rrezik risk
1169 veçanërisht particularly
1170 shkallë degree
1171 ish- former
1172 disi somewhat
1173 stil style
1174 dikush somebody
1175 për të poseduar to possess
1176 kamion truck
1177 interesant interesting
1178 shaka joke
1179 për të pëshpëritur to mutter
1180 pronë property
1181 lakuriq bare
1182 mish flesh
1183 lehtësim relief
1184 të hezitoni to hesitate
1185 për të lehtësuar to ease
1186 për të kërcyer to leap
1187 furnizim supply
1188 për të ndërprerë to interrupt
1189 vakt meal
1190 kushëri cousin
1191 proces process
1192 femër female
1193 humbje loss
1194 cigare cigarette
1195 hekur iron
1196 për të bindur to convince
1197 veç e veç apart
1198 i zbukuruar fancy
1199 rresht row
1200 ritëm pace
1201 dy herë twice
1202 te rrjedhe to flow
1203 pacient patient
1204 për të pretenduar to pretend
1205 madhësi size
1206 mezi barely
1207 martesë wedding
1208 te shpall to announce
1209 e qeshur laughter
1210 fletë sheet
1211 dizajni design
1212 të gatuash to cook
1213 yt thy
1214 timon wheel
1215 sukses success
1216 i rrezikshëm dangerous
1217 jug south
1218 i zgjuar awake
1219 i lirë loose
1220 ballë forehead
1221 i gjerë broad
1222 shkretëtirë desert
1223 për të ndezur to stir
1224 goditje stroke
1225 krah wing
1226 për të paralajmëruar to warn
1227 Për të palosur to fold
1228 grumbull pile
1229 flakë flame
1230 hyrje entrance
1231 të lundrojnë to sail
1232 për të futur to introduce
1233 butë smooth
1234 i fuqishëm powerful
1235 kosto cost
1236 milion million
1237 besim faith
1238 për të gëlltitur to swallow
1239 urë bridge
1240 masë measure
1241 i verbër blind
1242 të gjithë everybody
1243 pasuri fortune
1244 shkak due
1245 i butë gentle
1246 për të shqyrtuar to examine
1247 i çmendur crazy
1248 argëtim fun
1249 krenari pride
1250 mashkull male
1251 të angazhohesh to engage
1252 provë test
1253 kornizë frame
1254 realitet reality
1255 i duhur proper
1256 për të reflektuar to reflect
1257 për të endur to wander
1258 për të përfaqësuar to represent
1259 fermë farm
1260 ekip team
1261 mot weather
1262 për të kënaqur to satisfy
1263 vështirësi difficulty
1264 i dobët weak
1265 kuptim meaning
1266 fluturim flight
1267 i këndshëm pleasant
1268 kuvertë deck
1269 i kujdesshëm careful
1270 katror square
1271 justifikim excuse
1272 firmë firm
1273 degë branch
1274 për të fshirë to wipe
1275 çmim price
1276 origjinal original
1277 dymbëdhjetë twelve
1278 avokat lawyer
1279 gjurmë trace
1280 lutje prayer
1281 dikush anybody
1282 nder honor
1283 zile bell
1284 dhuratë gift
1285 Krishti Christ
1286 energji energy
1287 ndoshta possibly
1288 zakon habit
1289 i gatshëm willing
1290 cilësi quality
1291 për të hedhur to toss
1292 faj fault
1293 për të ulur to lower
1294 me siguri surely
1295 me sa duket apparently
1296 për të argumentuar to argue
1297 fillim beginning
1298 i pashëm handsome
1299 thellë deeply
1300 për t’u fajësuar to blame
1301 për të protestuar to protest
1302 i burgosur prisoner
1303 për të treguar to indicate
1304 ty thee
1305 për të rrotulluar to twist
1306 xhaketë jacket
1307 fat luck
1308 përmbajtje content
1309 për të informuar to inform
1310 të parandalosh to prevent
1311 lumturi happiness
1312 me të vërtetë truly
1313 për të zhvilluar to develop
1314 mjekër chin
1315 për të shkatërruar to ruin
1316 për të goditur to crack
1317 udhëheqës leader
1318 dje yesterday
1319 pesëmbëdhjetë fifteen
1320 druri wooden
1321 për të ofruar to deliver
1322 agjent agent
1323 përgjigje response
1324 pasazh passage
1325 budalla stupid
1326 mënyrë fashion
1327 detyrë task
1328 kureshtar curious
1329 të ketë sukses to succeed
1330 i mençur wise
1331 sasi amount
1332 telefon telephone
1333 për të mohuar to deny
1334 të gërmoj to dig
1335 ligj law
1336 për të kërkuar to urge
1337 përgjithmonë forever
1338 komuniteti community
1339 fizik physical
1340 burim source
1341 palme palm
1342 mësues teacher
1343 rob slave
1344 yndyrë fat
1345 të preferosh to prefer
1346 ushtarak military
1347 bukë bread
1348 për t’u referuar to refer
1349 kabinë cabin
1350 plotësisht fully
1351 i paaftë unable
1352 për të shoqëruar to accompany
1353 për të vazhduar to proceed
1354 për të shkëmbyer to exchange
1355 masë mass
1356 kërkesë request
1357 për të vendosur to establish
1358 i rastësishëm odd
1359 breg shore
1360 te udhezosh to guide
1361 i Artë golden
1362 veten ourselves
1363 i thjeshtë mere
1364 lidhje relation
1365 te kercenosh to threaten
1366 normë rate
1367 për të mallkuar to curse
1368 birrë beer
1369 i largët distant
1370 i dukshëm obvious
1371 koment comment
1372 fisnik noble
1373 avantazh advantage
1374 mëri spite
1375 skedar file
1376 mundësi possibility
1377 për të kryer to conduct
1378 të zbehet to fade
1379 të përqëndrohet to focus
1380 ekran screen
1381 ekzistencë existence
1382 për të ngritur to mount
1383 rërë sand
1384 viktimë victim
1385 majë tip
1386 bujë rage
1387 kundër counter
1388 i fundit latter
1389 për të trembur to scare
1390 aksident accident
1391 përshtypje impression
1392 për të kolegëve to peer
1393 homoseksual gay
1394 për të rrokullisur to curl
1395 te mbledhesh to collect
1396 për të marshuar to march
1397 për t’u shfaqur to display
1398 plazh beach
1399 hallë aunt
1400 hapësirë ​​dere doorway
1401 i rehatshëm comfortable
1402 për të domethënie to drift
1403 keqardhje pity
1404 eksitim excitement
1405 për të arrestuar to arrest
1406 qartë obviously
1407 ndryshe otherwise
1408 tregtisë trade
1409 klub club
1410 qelizë cell
1411 shëndetësor health
1412 perëndim west
1413 lëkurë leather
1414 i përafërt rough
1415 për të gazuar to gasp
1416 për të kryer to perform
1417 rozë pink
1418 bandë band
1419 fjali sentence
1420 Humor mood
1421 artikull article
1422 zinxhir chain
1423 karrocë carriage
1424 për të thënë to utter
1425 hije shade
1426 aeroplan plane
1427 kolegj college
1428 te falesh to forgive
1429 poemë poem
1430 litar rope
1431 llambë lamp
1432 shembull instance
1433 i pastër pure
1434 për t’u ngarkuar to load
1435 për të kapur to seize
1436 i pasëm rear
1437 i ndershëm honest
1438 madhor major
1439 i ngjashëm similar
1440 aktivitet activity
1441 për të bërë jehonë to echo
1442 për të zënë to occupy
1443 i famshëm famous
1444 te mbijetosh to survive
1445 i shqetësuar anxious
1446 qesharak funny
1447 djall devil
1448 besim confidence
1449 të pendohesh to regret
1450 për të kryer to commit
1451 djersë sweat
1452 rusisht Russian
1453 varg range
1454 për të rimarrë to recover
1455 tmerr horror
1456 siguri security
1457 ekuipazh crew
1458 për të ulërimë to roar
1459 agim dawn
1460 komb nation
1461 shqetësuar nervous
1462 burg prison
1463 te braktisesh to abandon
1464 kudo anywhere
1465 mëkat sin
1466 në bar to grasp
1467 qëndrim attitude
1468 për të siguruar to secure
1469 deklarata statement
1470 lakuriq naked
1471 faturë bill
1472 ballë brow
1473 rol role
1474 bollëk plenty
1475 karierë career
1476 bisht tail
1477 lindje birth
1478 për të aplikuar to apply
1479 zyrtar official
1480 për t’u lidhur to relate
1481 fat fate
1482 projekt project
1483 luginë valley
1484 imagjinatë imagination
1485 për të frikësuar to frighten
1486 treg market
1487 grusht fist
1488 të detyrohesh to owe
1489 qëllim intention
1490 lidhje connection
1491 seri series
1492 guxim courage
1493 kullë tower
1494 liqen lake
1495 për të dalë to emerge
1496 për të bast to bet
1497 film movie
1498 pantallona të gjera skirt
1499 për të qarë to weep
1500 dhomë chamber
1501 gjykim trial
1502 magji magic
1503 motor engine
1504 falënderim thanks
1505 shkrim writing
1506 buton button
1507 për të gjuajtur to hunt
1508 i zakonshëm ordinary
1509 për të zgjeruar to extend
1510 për të kursyer to spare
1511 teori theory
1512 i qëndrueshëm steady
1513 për të dhënë to grant
1514 qershor June
1515 çifut Jew
1516 tekst text
1517 absolutisht absolutely
1518 nderon honour
1519 për të notuar to float
1520 mister mystery
1521 sezon season
1522 pronar owner
1523 për të përballuar to afford
1524 ngjyrë colour
1525 këshillë advice
1526 për të admiruar to admire
1527 kapak cap
1528 liri freedom
1529 për të verbuar to glare
1530 për të merituar to deserve
1531 për të përshëndetur to greet
1532 për të përqafuar to hug
1533 stafi staff
1534 për të shtyrë to thrust
1535 më vonë afterwards
1536 e drejtë correct
1537 të varet to depend
1538 për të notuar to swim
1539 pol pool
1540 sinjal signal
1541 i pafajshëm innocent
1542 shumë heel
1543 tubim gjen generally
1544 perde curtain
1545 posedim possession
1546 fotografoj photograph
1547 thuajse scarcely
1548 i lindur native
1549 gri grey
1550 batanije blanket
1551 intervistë interview
1552 për të lejuar to permit
1553 pis dirty
1554 turp shame
1555 për të pushuar to cease
1556 vezë egg
1557 shpjegim explanation
1558 kamionçinë wagon
1559 audiencë audience
1560 i tmerrshëm awful
1561 tub pipe
1562 për të tendosje to strain
1563 për të shtrydhur to squeeze
1564 roman Roman
1565 për të apeluar to appeal
1566 leckë cloth
1567 vëllim volume
1568 lindje east
1569 seksion section
1570 për të shqetësuar to disturb
1571 dredhë rank
1572 miqësor friendly
1573 i uritur hungry
1574 për të zvarriten to creep
1575 vizitor visitor
1576 kudo everywhere
1577 fetar religious
1578 për të marrë to obtain
1579 mish meat
1580 çupë maid
1581 drejtësi justice
1582 progres progress
1583 zhele lap
1584 lart upstairs
1585 besim belief
1586 për t’u lidhur to connect
1587 roman novel
1588 fantazmë ghost
1589 për qëllim to aim
1590 për të ikur to fling
1591 e shtunë Saturday
1592 operacion operation
1593 për të lehtësuar to relieve
1594 pavarësisht nga despite
1595 bel waist
1596 qumësht milk
1597 për të përqafuar to embrace
1598 banjë bathroom
1599 ibrik pot
1600 për t’u ndeshur to encounter
1601 pasurive estate
1602 i mëparshëm previous
1603 për të tjerr to spin
1604 trillim fiction
1605 i madh grand
1606 shkallë trap
1607 për të ndikuar to affect
1608 mashtrim trick
1609 drogë drug
1610 mëndafsh silk
1611 darkë supper
1612 i dehur drunk
1613 aluzion hint
1614 për të zëvendësuar to replace
1615 dëm harm
1616 fruta fruit
1617 kompjuter computer
1618 bërryl elbow
1619 për të zbritur to descend
1620 për të trokitur to tap
1621 verandë porch
1622 të fryhet to swell
1623 i sipërm upper
1624 polic cop
1625 gjysh grandfather
1626 ushtrim exercise
1627 bibliotekë library
1628 tank muscle
1629 për të ngrirë to freeze
1630 për të mërzitur to upset
1631 për t’u ankuar to complain
1632 Evropë Europe
1633 rrënjë root
1634 kafshë beast
1635 për të dalë to arise
1636 sfidë challenge
1637 dush shower
1638 grek Greek
1639 gjatë throughout
1640 seksual sexual
1641 varg string
1642 restorant restaurant
1643 fe religion
1644 presion pressure
1645 për t’u zhdukur to vanish
1646 hir grace
1647 fiks vast
1648 për të rrëfyer to confess
1649 sakrificë sacrifice
1650 mbërritje arrival
1651 për të hov to jerk
1652 mësim lesson
1653 djalosh lad
1654 vaj oil
1655 model pattern
1656 i rregullt regular
1657 pushkë rifle
1658 me fat lucky
1659 gomar ass
1660 e shurdhër dull
1661 i vetëdijshëm conscious
1662 rrëmujë mess
1663 për të rënkuar to groan
1664 pasojë consequence
1665 ekuilibër balance
1666 parim principle
1667 dashuri affection
1668 aktual current
1669 qiri candle
1670 mut shit
1671 për të ikur to flee
1672 lartësi height
1673 aksioneve stock
1674 kalorës knight
1675 orë clock
1676 kala castle
1677 gardh fence
1678 fajtor guilty
1679 për të zgjidhur to resolve
1680 për t’u gjunjëzuar to kneel
1681 për t’u çlodhur to relax
1682 tempull temple
1683 përveç besides
1684 revistë magazine
1685 i preferuar favorite
1686 i ulur seated
1687 prill April
1688 traditë tradition
1689 i hidhur bitter
1690 të vlerësojmë to appreciate
1691 shkencë science
1692 popullor popular
1693 gjyshe grandmother
1694 për të dridhur to shiver
1695 i përditshëm daily
1696 diskutim discussion
1697 princ prince
1698 bukuri charm
1699 për të hequr to strip
1700 në përfundim to conclude
1701 uniformë uniform
1702 përshkrim description
1703 tavan ceiling
1704 shkurre bush
1705 i interesuar interested
1706 ngushtë closely
1707 për t’u kapur to cling
1708 stol bench
1709 për të ndjekur to pursue
1710 trim brave
1711 kënaqësi satisfaction
1712 për të zvarritem to crawl
1713 autobus bus
1714 letrar literary
1715 i përgjakshëm bloody
1716 për të krahasuar to compare
1717 i huaj foreign
1718 për të propozuar to propose
1719 stilolaps pen
1720 për t’u pyetur to inquire
1721 ankesë grief
1722 ndihmë aid
1723 miqësi friendship
1724 për të rrëzuar to crash
1725 aventurë adventure
1726 për të përparuar to stride
1727 kulturë culture
1728 rreze beam
1729 siguri safety
1730 mars March
1731 syze glasses
1732 aftësi ability
1733 i shkëlqyer excellent
1734 në mënyrë të vendosur firmly
1735 kuptim understanding
1736 buron steel
1737 nerv nerve
1738 djeg angel
1739 gjigant giant
1740 dyshim suspicion
1741 i panjohur unknown
1742 për të startle to startle
1743 i barabartë equal
1744 tendë tent
1745 për të ndriçuar to gleam
1746 i zgjuar smart
1747 brez generation
1748 për t’i rezistuar to resist
1749 për të qarë to sob
1750 nga per
1751 kur whenever
1752 magji spell
1753 reaksion reaction
1754 arsim education
1755 provë proof
1756 për të nxitur to excite
1757 për të injoruar to blink
1758 për të rrëmbyer to whip
1759 për të identifikuar to identify
1760 tas bowl
1761 për të ekspozuar to expose
1762 paralajmërim warning
1763 thellësi depth
1764 kapitull chapter
1765 marrëveshje arrangement
1766 për dhimbje to ache
1767 për të pirë to sip
1768 rëndë heavily
1769 italian Italian
1770 vetull eyebrow
1771 për të qeshur to chuckle
1772 pallat palace
1773 seriozisht seriously
1774 për t’u tërhequr to retreat
1775 pikturë painting
1776 rëndësi importance
1777 plotësues extra
1778 mbretëreshë queen
1779 në heshtje silently
1780 dore wrist
1781 për të zhgënjyer to slam
1782 përgjegjësi responsibility
1783 krejt altogether
1784 nofulla jaw
1785 keq badly
1786 pasagjer passenger
1787 hapje opening
1788 korrik July
1789 aftësi skill
1790 mision mission
1791 për të ndjekur to chase
1792 me porosi custom
1793 për t’u prirur to tend
1794 metodë method
1795 lopë cow
1796 i etur eager
1797 luftëtar warrior
1798 në tufë to clutch
1799 për të kuptuar to perceive
1800 shpellë cave
1801 kredi credit
1802 lavdërim praise
1803 i aftë capable
1804 për të punësuar to hire
1805 fqinj neighbor
1806 për të fshehur to conceal
1807 për të lindur to bore
1808 simpati sympathy
1809 tel wire
1810 kuriozitet curiosity
1811 për të detyruar to oblige
1812 thirrje belt
1813 i afërm relative
1814 nocion notion
1815 për të kapur to capture
1816 për të kaluar to switch
1817 postë mail
1818 shtrat couch
1819 korridori corridor
1820 për t’u nisur to depart
1821 menjëherë instantly
1822 spanjisht Spanish
1823 kërcënim threat
1824 kinez Chinese
1825 shumë highly
1826 përfundimisht eventually
1827 për të punësuar to employ
1828 lidhje link
1829 mungesë absence
1830 dëshpërim despair
1831 strukturë structure
1832 i vetmuar lonely
1833 dëshirueshmëri grateful
1834 për t’u tërhequr to withdraw
1835 dosje map
1836 kryesisht mostly
1837 ministër minister
1838 jastëk pillow
1839 i dukshëm visible
1840 anije vessel
1841 mësuese mistress
1842 për të bashkëngjitur to attach
1843 delikat delicate
1844 për të ngatërruar to confuse
1845 profesional professional
1846 ngrohtësi warmth
1847 i thyer broken
1848 për të shteruar to exhaust
1849 i trashë silly
1850 detektiv detective
1851 pikëllim sorrow
1852 shalë saddle
1853 dëm damage
1854 i çuditshëm rare
1855 për të tradhtuar to betray
1856 për të zvarritur to slap
1857 për të pranuar to acknowledge
1858 fustan gown
1859 i fortë solid
1860 jashtëzakonisht extremely
1861 frazë phrase
1862 gozhdë nail
1863 të marrësh me qira to rent
1864 për të ruajtur to maintain
1865 gusht August
1866 për të bërë përshtypje to impress
1867 punëtor worker
1868 plumb bullet
1869 trung trunk
1870 përfundim conclusion
1871 pistoletë pistol
1872 vilë cottage
1873 i shkëlqyer brilliant
1874 qytetar citizen
1875 shpejt rapidly
1876 për të bilbil to whistle
1877 kohët e fundit recently
1878 i dëshpëruar desperate
1879 lehtë lightly
1880 aspekt aspect
1881 ngatërrim confusion
1882 i shëmtuar ugly
1883 zbulim intelligence
1884 divan sofa
1885 për të derdhur to shed
1886 i dashur darling
1887 baba dad
1888 kurbë curve
1889 meze breeze
1890 njëlloj equally
1891 shirit tape
1892 për sipërmarrje to venture
1893 për të zeroja to scratch
1894 parfum scent
1895 për të tërhequr to attract
1896 zhvillim development
1897 për të ndalur to halt
1898 për të pin to pin
1899 për të shtyrë to shove
1900 mjekësor medical
1901 shpat slope
1902 natyrisht naturally
1903 mendor mental
1904 për të mbrojtur to defend
1905 për të fituar to earn
1906 për t’u lutur to bid
1907 aparat fotografik camera
1908 i poshtër dirt
1909 predhë shell
1910 komplot plot
1911 kurorë crown
1912 i suksesshëm successful
1913 virtyt virtue
1914 përmbytje flood
1915 Roma Rome
1916 qese purse
1917 poezi poetry
1918 për të folur to pop
1919 bark belly
1920 për të konfirmuar to confirm
1921 gjykim judgment
1922 i pamasë enormous
1923 për të shtypur to crush
1924 basketboll basket
1925 strehë shelter
1926 për të pat to pat
1927 përgjegjës responsible
1928 ndërgjegje consciousness
1929 i fundit recent
1930 për të ndarë to divide
1931 penal criminal
1932 i çmuar precious
1933 mjaft fairly
1934 për të inkurajuar to encourage
1935 kufi border
1936 oqean ocean
1937 teh blade
1938 kofshë thigh
1939 reflektim reflection
1940 repart department
1941 pazakontë unusual
1942 për të bindur to persuade
1943 automjet vehicle
1944 tmerr dread
1945 sfond background
1946 televizion television
1947 për të akuzuar to accuse
1948 tërësisht totally
1949 përfitim benefit
1950 ngrënie dining
1951 për t’u shoqëruar to associate
1952 për të bërë to render
1953 nëpunës clerk
1954 leje permission
1955 bregdet coast
1956 i fuqishëm mighty
1957 ankth anxiety
1958 titull title
1959 i butë tender
1960 hulumtim research
1961 tortë cake
1962 për të shpëtuar to rescue
1963 fermer farmer
1964 dhunë violence
1965 paraqitje e shkurtër glimpse
1966 sugjerim suggestion
1967 fëmijëri childhood
1968 për të thithur to suck
1969 i pamend foolish
1970 shpërblim reward
1971 fiksohem hook
1972 i zbehtë dim
1973 klient client
1974 i denjë worthy
1975 misterioz mysterious
1976 fort tightly
1977 mizor cruel
1978 ashpër sharply
1979 pulë chicken
1980 mantel robe
1981 ndjesi sensation
1982 për të penguar to stumble
1983 udhëzim instruction
1984 shumë sum
1985 për të dridhur to shudder
1986 mobilje furniture
1987 vonesë delay
1988 performanca performance
1989 stërvitje training
1990 mëngë sleeve
1991 thesar treasure
1992 gisht i madh thumb
1993 për dash to dash
1994 televizor TV
1995 gjashtëdhjetë sixty
1996 hektolitër mud
1997 për të mposhtur to defeat
1998 sirtar drawer
1999 tregim narrative
2000 portokall orange
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters