2000 Most Common Slovak Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Slovak language.

Serbian … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Slovenian

Rank Slovak English
1 byť to be
2 a and
3 na to
4 z of
5 ja I
6 v in
7 mať to have
8 že that
9 on he
10 nie not
11 jeho his
12 jej her
13 to it
14 vy you
15 s with
16 pre for
17 robiť to do
18 ona she
19 ako as
20 na on
21 povedať to say
22 na at
23 ho him
24 z from
25 ale but
26 ma me
27 môj my
28 ísť to go
29 oni they
30 všetko all
31 podľa by
32 toto this
33 jeden one
34 von out
35 hore up
36 vedieť to know
37 tak so
38 vidieť to see
39 mohol could
40 alebo or
41 ne them
42 získať to get
43 my we
44 Páči sa mi to like
45 prísť to come
46 muž man
47 čo what
48 urobiť to make
49 tam there
50 o about
51 ktorý which
52 ich their
53 do into
54 myslieť to think
55 pozrieť sa to look
56 ak if
57 kto who
58 kedy when
59 zobrat to take
60 čas time
61 žiadny no
62 späť back
63 môže to can
64 bude to will
65 tvoj your
66 viac more
67 potom then
68 nadol down
69 dobrý good
70 cez over
71 povedať to tell
72 teraz now
73 ručné hand
74 niektorí some
75 chcieť to want
76 proste just
77 iba only
78 než than
79 spôsob way
80 dať to give
81 ostatné other
82 deň day
83 očné eye
84 pred before
85 opýtať sa to ask
86 nájsť to find
87 dva two
88 málo little
89 dlho long
90 veľmi very
91 cítiť to feel
92 akýkoľvek any
93 vec thing
94 tiež too
95 tu here
96 nikdy never
97 odísť to leave
98 človek person
99 starý old
100 hlava head
101 otočiť to turn
102 znovu again
103 skrz through
104 i even
105 tvár face
106 veľa much
107 preč off
108 nami us
109 najprv first
110 správny right
111 náš our
112 ako how
113 kde where
114 po after
115 jeho its
116 žena woman
117 preč away
118 život life
119 vyzerať to seem
120 zavolať to call
121 stále still
122 počuť to hear
123 rok year
124 vlastný own
125 pracovať to work
126 mal should
127 miesto place
128 izba room
129 dobre well
130 stáť to stand
131 musieť to must
132 sám himself
133 okolo around
134 dvere door
135 k tomu to might
136 niečo something
137 skúsiť to try
138 milovať to love
139 dom house
140 nočné night
141 položiť to put
142 skvelý great
143 taký such
144 udržať to keep
145 sedieť to sit
146 posledná last
147 začať to begin
148 pretože because
149 ty those
150 títo these
151 slovo word
152 použit to use
153 potrebovať to need
154 na otvorenie to open
155 držať to hold
156 ďalší another
157 zatiaľ čo while
158 väčšina most
159 rozprávať to talk
160 nechať to let
161 na upon
162 ďaleko far
163 bez without
164 Domov home
165 k úsmevu to smile
166 vždy always
167 hlas voice
168 dieťa child
169 otec father
170 chodiť to walk
171 mladý young
172 znamenať to mean
173 nič nothing
174 bežať to run
175 hoci though
176 proti against
177 matka mother
178 rovnaký same
179 názov name
180 rozprávať to speak
181 veľa many
182 myseľ mind
183 málo few
184 priniesť to bring
185 svetlo light
186 zavrieť to close
187 bočné side
188 niekedy ever
189 pohnúť to move
190 môcť to may
191 priateľ friend
192 každý every
193 paže arm
194 tri three
195 akonáhle once
196 dosť enough
197 stať sa to become
198 dievča girl
199 pod under
200 Nový new
201 koniec end
202 žiť to live
203 tiež also
204 pomôcť to help
205 medzi between
206 svet world
207 spadnúť to fall
208 začať to start
209 každý each
210 čakať to wait
211 pozerať to watch
212 prestať to stop
213 čokoľvek anything
214 oba both
215 noha foot
216 časť part
217 malý small
218 kým until
219 naozaj really
220 odpovedať to answer
221 ukázať to show
222 chlapec boy
223 ona sama herself
224 klamať to lie
225 istý sure
226 kurz course
227 stať sa to happen
228 veriť to believe
229 vrátiť sa to return
230 za behind
231 bod point
232 Ďalšie next
233 ešte yet
234 Srdce heart
235 voda water
236 takmer almost
237 nastaviť to set
238 telo body
239 prečo why
240 prejsť to pass
241 dopoludnia morning
242 hodina hour
243 znieť sound
244 stretnúť to meet
245 boh God
246 biely white
247 zapamätať si to remember
248 druh kind
249 dúfať to hope
250 dosiahnuť to reach
251 zomrieť to die
252 usilovne hard
253 zlý bad
254 polovičná half
255 smiať sa to laugh
256 rodina family
257 od tej doby since
258 vysoký high
259 kniha book
260 záležitosť matter
261 krok step
262 zmeniť to change
263 otázka question
264 naprieč across
265 rozumieť to understand
266 nasledovať to follow
267 spolu together
268 žena wife
269 ťahať to pull
270 pozdĺž along
271 stôl table
272 hrať to play
273 prehrať to lose
274 veľký big
275 plakať to cry
276 čierna black
277 vlasy hair
278 čítať to read
279 predné front
280 poslať to send
281 celkom quite
282 zlomiť to break
283 ja sám myself
284 musí vykonať to shall
285 already
286 minúta minute
287 tmavý dark
288 čoskoro soon
289 posteľ bed
290 k toward
291 celý whole
292 auto car
293 okno window
294 triasť to shake
295 inak else
296 zvyšok rest
297 peniaze money
298 skutočnosť fact
299 syn son
300 písať to write
301 požiarne fire
302 druhý second
303 zostať to stay
304 diviť to wonder
305 púzdro case
306 príbeh story
307 riadok line
308 vyrásť to grow
309 ovzdušia air
310 želať to wish
311 myšlienka thought
312 povstať to rise
313 najmenej least
314 plne full
315 chytiť to catch
316 viesť to lead
317 veľký large
318 objaviť sa to appear
319 všetko everything
320 starať sa to care
321 niesť to carry
322 úmrtia death
323 spať to sleep
324 zabiť to kill
325 nápad idea
326 odpovedať to reply
327 nosiť to wear
328 stena wall
329 šoférovať to drive
330 blízkosti near
331 kresliť to draw
332 rameno shoulder
333 týždeň week
334 minulosť past
335 mŕtvi dead
336 zavčas early
337 zízať to stare
338 sám alone
339 zmysel sense
340 ústa mouth
341 trochu rather
342 niesť to bear
343 štyri four
344 pokračovať to continue
345 strom tree
346 brat brother
347 dôvod reason
348 kôň horse
349 ostatné others
350 objednať order
351 veľa lot
352 päť five
353 na dotyk to touch
354 kolo round
355 hlboký deep
356 písmeno letter
357 Chýbať Miss
358 predpokladať to suppose
359 sila force
360 mesto town
361 jesť to eat
362 jasný clear
363 oženiť sa to marry
364 hodiť to throw
365 krajina country
366 prítomný present
367 vnútri inside
368 podlaha floor
369 zaplatiť to pay
370 prikývnuť to nod
371 prst finger
372 zostať to remain
373 roztrhnutiu tear
374 pouličné street
375 dáma lady
376 menej less
377 strach fear
378 niekto someone
379 obchodné business
380 schopný able
381 stoličky chair
382 zabudnúť to forget
383 na vyzdvihnutie to pick
384 očakávať to expect
385 červená red
386 moc power
387 na pohľad to glance
388 možno perhaps
389 krátky short
390 prízemný ground
391 peru lip
392 reálny real
393 sa obliekať to dress
394 mesiac month
395 počúvať to listen
396 neskoro late
397 školské school
398 buď either
399 koho whom
400 nízky low
401 medzi among
402 manžel husband
403 pridať to add
404 rozdielny different
405 pokles to drop
406 piť to drink
407 učiť sa to learn
408 naraz suddenly
409 papier paper
410 pôda land
411 druh sort
412 často often
413 večer evening
414 vyššie above
415 sto hundred
416 rozhodnúť to decide
417 všímať to notice
418 dcéra daughter
419 kancelária office
420 chladný cold
421 figúra figure
422 cestné road
423 pocit feeling
424 zavesiť to hang
425 rezať to cut
426 číslo number
427 pokuta fine
428 veľkomesto city
429 prekvapiť to surprise
430 zvýšiť to raise
431 vyplniť to fill
432 niekoľko several
433 čí whose
434 chudobný poor
435 istý certain
436 plán plan
437 pravdepodobne probably
438 pred ago
439 spôsobiť to cause
440 vstúpiť to enter
441 pripravený ready
442 Modrá blue
443 vnútri within
444 sami themselves
445 vpred forward
446 sestra sister
447 stráviť to spend
448 stáť state
449 však however
450 bojovať to fight
451 silný strong
452 pobozkať to kiss
453 počas during
454 trocha bit
455 prosiť to please
456 zvonka outside
457 noha leg
458 drahá dear
459 šťasný happy
460 snívať dream
461 Poznámka note
462 zle wrong
463 realizovať to realize
464 záujem interest
465 krvný blood
466 rýchlo quickly
467 vysvetliť to explain
468 vietor wind
469 človek human
470 pán Lord
471 jazdiť to ride
472 kryť to cover
473 opierať sa to lean
474 dovoliť to allow
475 desať ten
476 pochybovať doubt
477 dvadsať twenty
478 krásny beautiful
479 vojna war
480 pekný pretty
481 pomaly slowly
482 možný possible
483 ťažkosti trouble
484 navštíviť to visit
485 šanca chance
486 tlačiť to push
487 zadarmo free
488 dych breath
489 kus piece
490 slnko sun
491 pravda truth
492 prísť to arrive
493 zvážiť to consider
494 či whether
495 konať to act
496 sám itself
497 ani nor
498 niekto anyone
499 znamenie sign
500 obchod deal
501 prejsť to cross
502 sklo glass
503 zamestnania job
504 dokončiť to finish
505 šepkať, šuškať to whisper
506 študovať to study
507 formulár form
508 jednoduchý easy
509 Vek age
510 obrázok picture
511 šesť six
512 konečne finally
513 kúpiť to buy
514 mlčanie silence
515 pes dog
516 položiť to lay
517 zrak sight
518 ucho ear
519 ponúknuť to offer
520 loď ship
521 sám yourself
522 voči towards
523 more sea
524 krúžok ring
525 sľúbiť to promise
526 do výťahu to lift
527 lietať to fly
528 tisíc thousand
529 hádať to guess
530 rohový corner
531 obávať sa to worry
532 vyhliadka view
533 problém problem
534 vedľa beside
535 telefón phone
536 pozornosť attention
537 skryť to hide
538 chýbať to miss
539 hľadieť gaze
540 polícia police
541 zachrániť to save
542 večierok party
543 Angličtina English
544 kameň stone
545 Londýn London
546 zvláštny strange
547 dieťa baby
548 báť afraid
549 bolesť pain
550 vlna wave
551 kuchyňa kitchen
552 súhlasiť to agree
553 udrieť to strike
554 stlačiť to press
555 zelená green
556 pár couple
557 chlapík guy
558 Prepáč sorry
559 skúsenosť experience
560 do till
561 americký American
562 možno maybe
563 sedlo seat
564 rolovať to roll
565 naozaj indeed
566 fúkať to blow
567 niekedy sometimes
568 ťažký heavy
569 duše soul
570 dôležitý important
571 dieťa kid
572 teplý warm
573 obavy to concern
574 baňa mine
575 pozície position
576 horúco hot
577 lekár doctor
578 mimo beyond
579 kričať to shout
580 predmet subject
581 večera dinner
582 skontrolovať to check
583 duch spirit
584 popoludnie afternoon
585 dôstojník officer
586 tichý quiet
587 túžba desire
588 okrem except
589 krajiny earth
590 predstaviť si to imagine
591 pozastaviť to pause
592 pristupovať to approach
593 krk neck
594 míle mile
595 spôsob manner
596 pridať sa to join
597 jedlo food
598 budova building
599 držať to stick
600 hrana edge
601 lúka field
602 príroda nature
603 rieka river
604 dialo gun
605 spomenúť to mention
606 rovno straight
607 široký wide
608 spoločnosť company
609 neba sky
610 strieľať to shoot
611 drevo wood
612 trafiť to hit
613 tancovať to dance
614 dav crowd
615 horieť to burn
616 chlapík fellow
617 vyjadrenie expression
618 ovládanie control
619 cirkevné church
620 povzdych to sigh
621 každý everyone
622 vybrať to choose
623 zdielať to share
624 navrhnúť to suggest
625 kráľ king
626 rodič parent
627 pekný nice
628 skĺznuť to slip
629 postaviť to build
630 na onto
631 takmer nearly
632 Pamäť memory
633 oblečenie clothes
634 správa report
635 jednoducho simply
636 prijať to accept
637 užívať si to enjoy
638 koža skin
639 tajomstvo secret
640 iste certainly
641 hra game
642 konverzácia conversation
643 čln boat
644 prázdny empty
645 dnes today
646 peklo hell
647 slúžiť to serve
648 mäkký soft
649 uniknúť to escape
650 tón tone
651 nenávidieť to hate
652 smer direction
653 pokus attempt
654 hoci although
655 skupina group
656 líca cheek
657 vreckový pocket
658 zariadiť to manage
659 Áno yes
660 hľadať to search
661 páchnuť to smell
662 pružina spring
663 všeobecný general
664 prostredný middle
665 účet account
666 ľavý left
667 presne exactly
668 služba service
669 nasledujúce following
670 zraniť to hurt
671 účtovať charge
672 verejnosť public
673 usadiť to settle
674 potešenie pleasure
675 namiesto instead
676 objaviť to discover
677 zlato gold
678 Hocičo whatever
679 správy news
680 koleno knee
681 bystrý bright
682 bezodkladne immediately
683 rád glad
684 poraziť to beat
685 rýchly fast
686 jednoposteľová single
687 vlastne actually
688 vzdialenosť distance
689 obdržať to receive
690 škvrna spot
691 scéna scene
692 požadovať to demand
693 priznať si to admit
694 vlak train
695 trieda class
696 zviera animal
697 stôl desk
698 hala hall
699 hruď chest
700 majster master
701 káva coffee
702 veriť to trust
703 stráž guard
704 tichý silent
705 účinok effect
706 tieň shadow
707 spievať to sing
708 sáčok bag
709 dokázať to prove
710 francúzsky French
711 vysoký tall
712 pod beneath
713 hľadať to seek
714 nikto none
715 ponáhľať sa to rush
716 vrch mountain
717 pripraviť to prepare
718 vojak soldier
719 ťažko hardly
720 usmiať sa to grin
721 histórie history
722 čistý clean
723 na predaj to sell
724 manželstvo marriage
725 akčné action
726 obec village
727 člen member
728 budúcnosť future
729 kopec hill
730 obzvlášť especially
731 záhradné garden
732 sladký sweet
733 dážď rain
734 znak character
735 cestovať to travel
736 útok attack
737 zavrieť to shut
738 dym smoke
739 trezor safe
740 priestor space
741 rozloha area
742 nižšie below
743 situácia situation
744 rešpektovať to regard
745 odmietnuť to refuse
746 tridsať thirty
747 sucho dry
748 skočiť to jump
749 opakovat to repeat
750 divoký wild
751 zamknúť to lock
752 Anglicko England
753 umenie art
754 vpred ahead
755 tretina third
756 rýchly quick
757 košele shirt
758 vyhrať to win
759 nos nose
760 letné summer
761 hrdlo throat
762 snaha effort
763 prostý simple
764 termín term
765 učiť to teach
766 závod race
767 pomalý slow
768 clo duty
769 hudba music
770 indický Indian
771 udalosť event
772 kvetina flower
773 označiť to mark
774 vták bird
775 zhromaždiť to gather
776 Pán Mr
777 súd court
778 stretnutie meeting
779 kričať to scream
780 klobúk hat
781 zlyhanie to fail
782 liezť to climb
783 vražda murder
784 pasovať to fit
785 ani neither
786 tenký thin
787 výsledok result
788 ponáhľať sa to hurry
789 kompletné complete
790 zub tooth
791 zviazať to tie
792 účel purpose
793 strana page
794 teda thus
795 oblek suit
796 nepriateľ enemy
797 storočia century
798 bojovať to struggle
799 obvyklý usual
800 objekt object
801 zobudiť to wake
802 bohatý rich
803 žiadať to claim
804 fér fair
805 obyčajný common
806 pevnosť strength
807 tučný thick
808 vec stuff
809 rešpekt respect
810 adresovať to address
811 žijúci living
812 sedem seven
813 rozpoznať to recognize
814 mal to ought
815 podporovať to support
816 chytiť to grab
817 hnedý brown
818 príkaz command
819 prítomnosť presence
820 popísať to describe
821 kabát coat
822 stanice station
823 potrebný necessary
824 potopiť sa to sink
825 breh bank
826 natiahnuť to stretch
827 perfektný perfect
828 trpieť to suffer
829 náhly sudden
830 zmiznúť to disappear
831 osem eight
832 cesta path
833 konkrétny particular
834 šíriť to spread
835 tma darkness
836 schodisko stair
837 poďakovať to thank
838 pohyb movement
839 obtiažny difficult
840 predajňa shop
841 bledý pale
842 patriť to belong
843 Jazyk language
844 špeciálna special
845 vážny serious
846 pripomínať to remind
847 poskytnúť to provide
848 úzky narrow
849 podmienka condition
850 ohýbať to bend
851 hviezda star
852 fľaša bottle
853 nažive alive
854 kľúč key
855 k hojdačke to swing
856 hlasný loud
857 pokojne quietly
858 chyba mistake
859 pozorovať to observe
860 poznamenať to remark
861 krása beauty
862 opatrne carefully
863 brána gate
864 klopať to knock
865 kĺzať to slide
866 vedomý aware
867 odobrať to remove
868 úplne completely
869 odvážiť sa to dare
870 služobník servant
871 pokloniť sa to bow
872 kružnice circle
873 rekord record
874 čaj tea
875 nahnevaný angry
876 osobné personal
877 mrak cloud
878 pravidlo rule
879 bitka battle
880 doska board
881 súkromné private
882 zranenia wound
883 prírodné natural
884 niekam somewhere
885 vpred forth
886 príchuť taste
887 opraviť to fix
888 ľahko easily
889 v každom prípade anyway
890 bytosť creature
891 dĺžka length
892 sklad store
893 čerstvý fresh
894 víno wine
895 byt apartment
896 príležitosť occasion
897 obraz image
898 systém system
899 sudca judge
900 jazyk tongue
901 libra pound
902 pohár cup
903 vytvoriť to create
904 tvar shape
905 hodnota worth
906 pieseň song
907 na výrobu to produce
908 dnes večer tonight
909 chorý ill
910 sneh snow
911 hladina level
912 oklamať fool
913 teda therefore
914 počítať to count
915 chorý sick
916 sociálnej social
917 zajtra tomorrow
918 mienky opinion
919 pokrčiť ramenami to shrug
920 zapojiť to involve
921 dolár dollar
922 obrovský huge
923 naliať to pour
924 chladný cool
925 prsník breast
926 na pneumatiku to tire
927 trochu slightly
928 kemp camp
929 príklad example
930 výlet trip
931 pár pair
932 príbeh tale
933 bliká to flash
934 pravdepodobný likely
935 zvyčajne usually
936 nemožné impossible
937 príšerný terrible
938 spoločnosť society
939 ukradnúť to steal
940 mier peace
941 správa message
942 spálne bedroom
943 záležitosť affair
944 prihodiť sa to occur
945 vyžadovať to require
946 střevíc shoe
947 zamýšľať to intend
948 teplo heat
949 farba color
950 armáda army
951 cudzinec stranger
952 zaneprázdnený busy
953 šedá gray
954 Nemec German
955 obsahovať to contain
956 žltá yellow
957 karta card
958 ostrý sharp
959 na liečbu to treat
960 pokojný calm
961 lopta ball
962 dno bottom
963 nebezpečenstvo danger
964 celý entire
965 na určenie to determine
966 iba merely
967 ryby fish
968 hlavné main
969 maľovať to paint
970 obsadiť to cast
971 autor author
972 hluk noise
973 hnev anger
974 rozdiel difference
975 hosť guest
976 podozrievať to suspect
977 otras shock
978 vrchný chief
979 zažiariť to shine
980 na umývanie to wash
981 dýchať to breathe
982 vláda government
983 vyhnúť sa to avoid
984 umiestnenia stage
985 päťdesiat fifty
986 diera hole
987 spisovateľ writer
988 prasknúť to burst
989 výber choice
990 striebro silver
991 zvolať to exclaim
992 typ type
993 maličký tiny
994 tráva grass
995 riadiť to direct
996 vzhľad appearance
997 Amerika America
998 báječný wonderful
999 baliť to pack
1000 nemocnice hospital
1001 jej hers
1002 jemne gently
1003 mäkko softly
1004 stopa track
1005 dôkaz evidence
1006 zlo evil
1007 odhaliť to reveal
1008 existovať to exist
1009 ťahať to drag
1010 modliť sa to pray
1011 vedomosti knowledge
1012 vyjadriť to express
1013 stranou aside
1014 zimné winter
1015 oboznameny familiar
1016 boh god
1017 perióda period
1018 blok block
1019 jasne clearly
1020 šepkať to murmur
1021 pošta post
1022 potok stream
1023 zamiesť to sweep
1024 okolnosť circumstance
1025 trvať na tom to insist
1026 štvrťrok quarter
1027 mozog brain
1028 prostý plain
1029 byt flat
1030 problém issue
1031 základňa base
1032 potešenie delight
1033 ostrov island
1034 Paríž Paris
1035 príležitosť opportunity
1036 rastlina plant
1037 potešenie joy
1038 posunúť to shift
1039 súvislosť relationship
1040 nôž knife
1041 kefovať to brush
1042 nepatrný slight
1043 sakramentsky damn
1044 triasť sa to tremble
1045 diskutovať to discuss
1046 rôzny various
1047 hodnota value
1048 miestna local
1049 mladosti youth
1050 praxe practice
1051 zákon wet
1052 raňajky breakfast
1053 kapitán captain
1054 zničiť to destroy
1055 cesta journey
1056 nedeľa Sunday
1057 nejako somehow
1058 mračiť sa to frown
1059 zabaliť to wrap
1060 mačka cat
1061 viazaný bound
1062 pohodlie comfort
1063 gesto gesture
1064 kňaz priest
1065 Francúzsko France
1066 zvládnuť to handle
1067 neba heaven
1068 svedok witness
1069 zvýšiť to increase
1070 vlastnosť feature
1071 kopať to kick
1072 predpokladať to assume
1073 spiace asleep
1074 pripomenúť to recall
1075 zápas match
1076 tesný tight
1077 les forest
1078 chrániť to protect
1079 nedostatok lack
1080 spoločník companion
1081 úplne entirely
1082 rozhodnutie decision
1083 zahrnúť to include
1084 chodník trail
1085 pozvať to invite
1086 emócie emotion
1087 kosť bone
1088 hodina o’clock
1089 obklopovať to surround
1090 záverečný final
1091 povrch surface
1092 boxy dozen
1093 vyhlásiť to declare
1094 zbraň weapon
1095 centrum center
1096 vitajte welcome
1097 zločin crime
1098 závažia weight
1099 olistenie lover
1100 meč sword
1101 lesť list
1102 dátum date
1103 zúčastniť to attend
1104 reč speech
1105 kresťan Christian
1106 zabezpečiť to assure
1107 zaklapnúť to snap
1108 pohyb motion
1109 vášeň passion
1110 vopred to advance
1111 saké sake
1112 vplyv influence
1113 ibaže unless
1114 rýchlosť speed
1115 ľudový folk
1116 búrka storm
1117 mesiac moon
1118 na kŕmenie to feed
1119 politický political
1120 žobrať to beg
1121 dohodnúť to accord
1122 stroj machine
1123 štyridsať forty
1124 deväť nine
1125 uvoľniť to release
1126 sever north
1127 strýko uncle
1128 staroveký ancient
1129 smutný sad
1130 britský British
1131 slabý faint
1132 dvojitý double
1133 hrob grave
1134 obed lunch
1135 okamžitý instant
1136 tanier plate
1137 pochovať to bury
1138 bezchybne perfectly
1139 pôvabný lovely
1140 tvoj yours
1141 ľad ice
1142 oddeliť to separate
1143 uhryznúť to bite
1144 lupič roof
1145 prisahať to swear
1146 palec inch
1147 vodič driver
1148 zrkadlo mirror
1149 žalúdok stomach
1150 bytia being
1151 získať to gain
1152 ignorovať to ignore
1153 dobre okay
1154 reagovať to respond
1155 nikto nobody
1156 opak opposite
1157 obťažovať to bother
1158 zariadiť to arrange
1159 čln boot
1160 prach dust
1161 trieť to rub
1162 priamo directly
1163 žiara glow
1164 kričať to yell
1165 jednotlivec individual
1166 zdravotná sestra nurse
1167 Mrs. Mrs
1168 videnie vision
1169 odpadu to waste
1170 hrdý proud
1171 šialený mad
1172 autorita authority
1173 kontakt contact
1174 noviny newspaper
1175 Vianoce Christmas
1176 nebezpečenstvo risk
1177 obzvlášť particularly
1178 stupeň degree
1179 bývalý former
1180 trochu somewhat
1181 štýl style
1182 niekto somebody
1183 vlastniť to possess
1184 nákladné auto truck
1185 zaujímavý interesting
1186 vtip joke
1187 mumlať to mutter
1188 vlastnosť property
1189 nahý bare
1190 telo flesh
1191 reliéf relief
1192 váhať to hesitate
1193 uľahčiť to ease
1194 priľnavosť grip
1195 skočiť to leap
1196 dodávka supply
1197 prerušiť to interrupt
1198 jedlo meal
1199 bratranec cousin
1200 proces process
1201 samice female
1202 strata loss
1203 cigareta cigarette
1204 železo iron
1205 presvedčiť to convince
1206 oddelený apart
1207 ozdobný fancy
1208 riadok row
1209 kardiostimulátor pace
1210 dvakrát twice
1211 prúdiť to flow
1212 trpezlivý patient
1213 predstierať to pretend
1214 veľkosť size
1215 ťažko barely
1216 svadobné wedding
1217 oznámiť to announce
1218 smiech laughter
1219 list sheet
1220 dizajn design
1221 variť to cook
1222 tvoj thy
1223 kolo wheel
1224 úspech success
1225 nebezpečný dangerous
1226 juh south
1227 vzbudiť awake
1228 uvoľnený loose
1229 čelo forehead
1230 broadsword broad
1231 púštne desert
1232 hýbať sa to stir
1233 mŕtvice stroke
1234 krídlo wing
1235 varovať to warn
1236 zložiť to fold
1237 hromada pile
1238 plameň flame
1239 vchod entrance
1240 plachtiť to sail
1241 zaviesť to introduce
1242 hladký smooth
1243 mocný powerful
1244 náklady cost
1245 milión million
1246 viera faith
1247 prehltnúť to swallow
1248 most bridge
1249 študent student
1250 zmerať measure
1251 slepý blind
1252 všetci everybody
1253 šťastie fortune
1254 spôsobený due
1255 jemný gentle
1256 preskúmať to examine
1257 bláznivý crazy
1258 zábava fun
1259 pýcha pride
1260 samec male
1261 zapojiť sa to engage
1262 rám frame
1263 realita reality
1264 úhľadný proper
1265 odrážať to reflect
1266 blúdiť to wander
1267 zastupovať to represent
1268 farma farm
1269 tím team
1270 počasie weather
1271 uspokojiť to satisfy
1272 obtiažnosť difficulty
1273 slabý weak
1274 zmysel meaning
1275 útek flight
1276 príjemný pleasant
1277 paluba deck
1278 dôkladnosť careful
1279 námestie square
1280 ospravedlnenie excuse
1281 firma firm
1282 vetva branch
1283 utrieť to wipe
1284 cena price
1285 originál original
1286 dvanásť twelve
1287 právnik lawyer
1288 stopa trace
1289 modlitba prayer
1290 niekto anybody
1291 česť honor
1292 zvon bell
1293 darček gift
1294 Christchurch Christ
1295 energie energy
1296 možná possibly
1297 zvyk habit
1298 ochotný willing
1299 kvalita quality
1300 hodiť to toss
1301 porucha fault
1302 znížiť to lower
1303 iste surely
1304 zrejme apparently
1305 argumentovať to argue
1306 začiatok beginning
1307 pohlednost handsome
1308 hlboko deeply
1309 na vine to blame
1310 protestovať to protest
1311 väzeň prisoner
1312 označiť to indicate
1313 čaj thee
1314 točiť to twist
1315 bunda jacket
1316 hrdina hero
1317 šťastie luck
1318 obsah content
1319 informovať to inform
1320 zabrániť to prevent
1321 šťastie happiness
1322 skutočne truly
1323 rozvíjať to develop
1324 brada chin
1325 zničiť to ruin
1326 prasknúť to crack
1327 včera yesterday
1328 pätnásť fifteen
1329 drevený wooden
1330 dodať to deliver
1331 materiál material
1332 odpoveď response
1333 priechod passage
1334 hlúpy stupid
1335 móda fashion
1336 úloha task
1337 zvedavý curious
1338 uspieť to succeed
1339 múdry wise
1340 čiastka amount
1341 telefónne telephone
1342 odmietnuť to deny
1343 kopať to dig
1344 zákon law
1345 nutkanie to urge
1346 navždy forever
1347 spoločenstvo community
1348 fyzický physical
1349 zdroj source
1350 dlaň palm
1351 učiteľ teacher
1352 otrok slave
1353 vole fat
1354 uprednostniť to prefer
1355 vojenský military
1356 chlieb bread
1357 odkazovať to refer
1358 kabína cabin
1359 pestro fully
1360 neschopný unable
1361 sprevádzať to accompany
1362 pokračovať to proceed
1363 vymieňať to exchange
1364 hmota mass
1365 žiadosť request
1366 stanoviť to establish
1367 nepárny odd
1368 breh shore
1369 viesť to guide
1370 zlatý golden
1371 my sami ourselves
1372 púhy mere
1373 vzťah relation
1374 ohroziť to threaten
1375 rýchlosť rate
1376 kliatbu to curse
1377 medveď beer
1378 vzdialený distant
1379 zrejmý obvious
1380 komentár comment
1381 ušľachtilý noble
1382 výhoda advantage
1383 zášť spite
1384 dopravná zápcha file
1385 možnosť possibility
1386 správania to conduct
1387 vyblednúť to fade
1388 moderný modern
1389 zamerať to focus
1390 plátno screen
1391 existencie existence
1392 na montáž to mount
1393 piesok sand
1394 obeť victim
1395 zlosť rage
1396 pult counter
1397 druhé latter
1398 vydesiť to scare
1399 nehoda accident
1400 dojem impression
1401 nahliadnuť to peer
1402 homosexuál gay
1403 stočiť to curl
1404 zbierať to collect
1405 do pochodu to march
1406 zobraziť to display
1407 pláž beach
1408 teta aunt
1409 vchod doorway
1410 komfortné comfortable
1411 drift to drift
1412 škoda pity
1413 vzrušenie excitement
1414 rozhodnutia to arrest
1415 samozrejme obviously
1416 inak otherwise
1417 obchod trade
1418 klub club
1419 bunka cell
1420 zdravie health
1421 západ west
1422 koža leather
1423 hrubý rough
1424 zalapať po dychu to gasp
1425 vykonať to perform
1426 malý prst pink
1427 pruh band
1428 veta sentence
1429 nálada mood
1430 článok article
1431 reťaz chain
1432 vozík carriage
1433 vysloviť to utter
1434 odtieň shade
1435 lietadlo plane
1436 koľaj college
1437 odpustiť to forgive
1438 báseň poem
1439 lano rope
1440 svetlý lamp
1441 inštancie instance
1442 rýdze pure
1443 načítať to load
1444 chytiť to seize
1445 zadné rear
1446 úprimný honest
1447 podobný similar
1448 aktivita activity
1449 echo to echo
1450 obsadiť to occupy
1451 preslávený famous
1452 prežiť to survive
1453 úzkostlivý anxious
1454 smiešny funny
1455 diabol devil
1456 dôvera confidence
1457 ľutovať to regret
1458 spáchať to commit
1459 pot sweat
1460 ruský Russian
1461 rozsah range
1462 poplach alarm
1463 obnoviť to recover
1464 hrôza horror
1465 zabezpečenia security
1466 posádka crew
1467 k revu to roar
1468 svitania dawn
1469 národ nation
1470 kov metal
1471 nervózny nervous
1472 väzenský prison
1473 opustiť to abandon
1474 kdekoľvek anywhere
1475 básnik poet
1476 jeho sin
1477 do trávy to grasp
1478 postoj attitude
1479 zabezpečiť to secure
1480 výkaz statement
1481 nahý naked
1482 zmenka bill
1483 obočie brow
1484 morálka moral
1485 rolle role
1486 kopa plenty
1487 kariéra career
1488 chvost tail
1489 pôrod birth
1490 uplatňovať to apply
1491 úradné official
1492 vzťahovať to relate
1493 osud fate
1494 projekt project
1495 údolie valley
1496 predstavivosť imagination
1497 vystrašiť to frighten
1498 trhové market
1499 päsť fist
1500 do pecí to owe
1501 zámer intention
1502 prípojka connection
1503 séria series
1504 odvaha courage
1505 veža tower
1506 jazero lake
1507 objaviť to emerge
1508 staviť to bet
1509 film movie
1510 sukne skirt
1511 plakať to weep
1512 komora chamber
1513 pokus trial
1514 kúzlo magic
1515 motor engine
1516 vďaka thanks
1517 písanie writing
1518 gombík button
1519 loviť to hunt
1520 obyčajný ordinary
1521 rozšíriť to extend
1522 uložiť to spare
1523 teória theory
1524 normálne normal
1525 stály steady
1526 udeliť to grant
1527 jún June
1528 žid Jew
1529 absolútne absolutely
1530 česť honour
1531 plávať to float
1532 tajomstvo mystery
1533 sezóna season
1534 vlastník owner
1535 dovoliť to afford
1536 farba colour
1537 rada advice
1538 obdivovať to admire
1539 viečko cap
1540 sloboda freedom
1541 dve oslnenia to glare
1542 si zaslúži to deserve
1543 pozdraviť to greet
1544 objať to hug
1545 zamestnanci staff
1546 ťah to thrust
1547 neskôr afterwards
1548 korektné correct
1549 závisieť to depend
1550 plávať to swim
1551 bazén pool
1552 signál signal
1553 nevinný innocent
1554 päta heel
1555 generelt generally
1556 opona curtain
1557 vlastníctvo possession
1558 fotografie photograph
1559 sotva scarcely
1560 rádio radio
1561 rodák native
1562 šedá grey
1563 formulár blanket
1564 povoliť to permit
1565 špinavý dirty
1566 hanba shame
1567 prestať to cease
1568 vajíčko egg
1569 vysvetlenie explanation
1570 vagón wagon
1571 publikum audience
1572 děsný awful
1573 rúrka pipe
1574 kmeňa to strain
1575 umelec artist
1576 stlačiť to squeeze
1577 nový Roman
1578 odvolania to appeal
1579 plátno cloth
1580 hrôza terror
1581 objem volume
1582 východ east
1583 časť section
1584 rušiť to disturb
1585 hodnosť rank
1586 priateľský friendly
1587 hladný hungry
1588 na dotvarovanie to creep
1589 návštevník visitor
1590 všade everywhere
1591 cirkevné religious
1592 získať to obtain
1593 mäso meat
1594 chyžná maid
1595 spravodlivosť justice
1596 pokrok progress
1597 klin lap
1598 hore upstairs
1599 viera belief
1600 na pripojenie to connect
1601 nový novel
1602 duch ghost
1603 cieľ to aim
1604 k úteku to fling
1605 sobota Saturday
1606 chirurgia operation
1607 uľaviť to relieve
1608 anymore
1609 kluse despite
1610 pás waist
1611 mlieko milk
1612 prijať to embrace
1613 kúpeľňa bathroom
1614 hrniec pot
1615 stretnúť to encounter
1616 hodnosť estate
1617 predchádzajúca previous
1618 točiť to spin
1619 beletrie fiction
1620 veľký grand
1621 pasca trap
1622 ovplyvniť to affect
1623 trik trick
1624 liek drug
1625 hodváb silk
1626 polievky supper
1627 opitý drunk
1628 náznak hint
1629 nahradiť to replace
1630 rozhorčene harm
1631 ovocný fruit
1632 počítačový computer
1633 koleno elbow
1634 zostúpiť to descend
1635 dve straty to tap
1636 veranda porch
1637 zväčšiť to swell
1638 ups upper
1639 policajt cop
1640 dedko grandfather
1641 cvičenie exercise
1642 knižnica library
1643 sval muscle
1644 zmraziť to freeze
1645 naštvaný to upset
1646 sťažovať to complain
1647 Európa Europe
1648 priazeň favor
1649 koreň root
1650 zviera beast
1651 vzniknúť to arise
1652 výzva challenge
1653 sprcha shower
1654 grécky Greek
1655 skrz throughout
1656 sexuálnej sexual
1657 povrázok string
1658 reštaurácia restaurant
1659 náboženstvo religion
1660 tlak pressure
1661 zmiznúť to vanish
1662 milosť grace
1663 nesmierny vast
1664 priznať to confess
1665 obeť sacrifice
1666 prílet arrival
1667 trhnúť to jerk
1668 lekcie lesson
1669 bedro hip
1670 zanechať lad
1671 olej oil
1672 vzor pattern
1673 pravidelný regular
1674 puška rifle
1675 šťastný lucky
1676 somár ass
1677 fádne dull
1678 vedomý conscious
1679 neporiadok mess
1680 stonať to groan
1681 konsekvens consequence
1682 zostatok balance
1683 zásada principle
1684 náklonnosť affection
1685 prúd current
1686 sviečka candle
1687 hovno shit
1688 na blchy to flee
1689 výška height
1690 sklad stock
1691 rytier knight
1692 hodiny clock
1693 hrad castle
1694 plot fence
1695 vínny guilty
1696 vyriešiť to resolve
1697 kľačať to kneel
1698 relaxovať to relax
1699 chrám temple
1700 okrem besides
1701 časopis magazine
1702 najobľúbenejšie favorite
1703 sediaci seated
1704 apríl April
1705 tradícia tradition
1706 horký bitter
1707 oceniť to appreciate
1708 veda science
1709 populárne popular
1710 babička grandmother
1711 dva chvenie to shiver
1712 denná daily
1713 diskusia discussion
1714 princ prince
1715 kúzlo charm
1716 odstrániť to strip
1717 uzavrieť to conclude
1718 uniforma uniform
1719 popis description
1720 strop ceiling
1721 Bush bush
1722 zaujíma interested
1723 úzko closely
1724 držať to cling
1725 lavice bench
1726 pokračovať to pursue
1727 statočný brave
1728 uspokojenie satisfaction
1729 plaziť sa to crawl
1730 autobus bus
1731 literárne literary
1732 krvavý bloody
1733 porovnať to compare
1734 zahraničné foreign
1735 navrhnúť to propose
1736 pero pen
1737 pýtať sa to inquire
1738 smútok grief
1739 pomoc aid
1740 priateľstvo friendship
1741 k havárii to crash
1742 dobrodružstvo adventure
1743 bojovať to stride
1744 kultúra culture
1745 lúč beam
1746 bezpečnosť safety
1747 pochod March
1748 okuliare glasses
1749 evne ability
1750 vynikajúci excellent
1751 pevne firmly
1752 porozumenie understanding
1753 oceľ steel
1754 nerv nerve
1755 anjel angel
1756 obrie giant
1757 podozrenie suspicion
1758 nevedno unknown
1759 do prekvapenia to startle
1760 rovný equal
1761 stan tent
1762 smiať sa to gleam
1763 šikovný smart
1764 generácie generation
1765 odolávať to resist
1766 vzlykať to sob
1767 za per
1768 När niekedy whenever
1769 kúzlo spell
1770 reakcie reaction
1771 vzdelanie education
1772 dôkaz proof
1773 vzrušiť to excite
1774 zažiariť to blink
1775 bič to whip
1776 identifikovať to identify
1777 miska bowl
1778 vystaviť to expose
1779 varovanie warning
1780 hĺbka depth
1781 kapitola chapter
1782 usporiadanie arrangement
1783 bolesť to ache
1784 popíjať to sip
1785 ťažko heavily
1786 taliansky Italian
1787 obočie eyebrow
1788 smiať sa to chuckle
1789 palác palace
1790 vážne seriously
1791 na ústup to retreat
1792 maľba painting
1793 viktigheten importance
1794 kráľovná queen
1795 ticho silently
1796 zápästia wrist
1797 do kalu to slam
1798 zodpovednosť responsibility
1799 dohromady altogether
1800 čeľusť jaw
1801 zle badly
1802 cestujúci passenger
1803 otváracia opening
1804 júl July
1805 zručnosť skill
1806 poslanie mission
1807 prenasledovať to chase
1808 zvyk custom
1809 tendenciu to tend
1810 metóda method
1811 krava cow
1812 dychtivý eager
1813 bojovník warrior
1814 spojka to clutch
1815 vnímať to perceive
1816 jaskyne cave
1817 úver credit
1818 chvála praise
1819 schopný capable
1820 prenajať to hire
1821 verzia version
1822 sused neighbor
1823 utajiť to conceal
1824 na vŕtanie to bore
1825 súcit sympathy
1826 drôt wire
1827 zvedavosť curiosity
1828 dve povinnosti to oblige
1829 remeň belt
1830 relatívna relative
1831 predstava notion
1832 zachytiť to capture
1833 prepnúť to switch
1834 pošta mail
1835 gauč couch
1836 chodba corridor
1837 odísť to depart
1838 okamžite instantly
1839 španielsky Spanish
1840 hrozba threat
1841 čínsky Chinese
1842 vysoko highly
1843 nakoniec eventually
1844 zamestnať to employ
1845 odkaz link
1846 neprítomnosť absence
1847 zúfalstva despair
1848 štruktúra structure
1849 osamelý lonely
1850 vďačný grateful
1851 odstúpiť to withdraw
1852 mapa map
1853 väčšinou mostly
1854 vankúš pillow
1855 viditeľný visible
1856 nádoba vessel
1857 milenka mistress
1858 pripojiť to attach
1859 chúlostivý delicate
1860 zmiasť to confuse
1861 profesionálny professional
1862 teplo warmth
1863 zlomený broken
1864 do výfuku to exhaust
1865 hlúpy silly
1866 detektívne detective
1867 zármutok sorrow
1868 sedlo saddle
1869 poškodenie damage
1870 pekný rare
1871 zradiť to betray
1872 spať to slap
1873 potvrdiť to acknowledge
1874 talár gown
1875 tuhý solid
1876 nesmierne extremely
1877 frázy phrase
1878 klinec nail
1879 na čistenie to rent
1880 udržiavať to maintain
1881 august August
1882 zapôsobiť to impress
1883 robotník worker
1884 guľka bullet
1885 kufor trunk
1886 konkluderer conclusion
1887 dialo pistol
1888 chata cottage
1889 brilantný brilliant
1890 občan citizen
1891 rýchlo rapidly
1892 na píšťalku to whistle
1893 nedávno recently
1894 zúfalý desperate
1895 ľahko lightly
1896 aspekt aspect
1897 zmätok confusion
1898 škaredý ugly
1899 inteligencia intelligence
1900 lôžko sofa
1901 kôlne to shed
1902 miláčik darling
1903 táta dad
1904 krivka curve
1905 vánok breeze
1906 Lika equally
1907 páska tape
1908 podnik to venture
1909 poškriabať to scratch
1910 vône scent
1911 prilákať to attract
1912 vývoj development
1913 dva chromé to halt
1914 pripnúť to pin
1915 strčiť to shove
1916 lekársky medical
1917 sklon slope
1918 prirodzene naturally
1919 duševné mental
1920 obhajovať to defend
1921 zarobiť to earn
1922 modliť sa to bid
1923 kamera camera
1924 špina dirt
1925 škrupina shell
1926 sprisahania plot
1927 koruna crown
1928 úspešný successful
1929 cnosť virtue
1930 povodeň flood
1931 Rím Rome
1932 peňaženka purse
1933 poézie poetry
1934 pop to pop
1935 brucho belly
1936 totálnej total
1937 potvrďte to confirm
1938 súd judgment
1939 enormne enormous
1940 rozdrviť to crush
1941 basketball basket
1942 prístrešia shelter
1943 poplácať to pat
1944 ansvarlig responsible
1945 vedomie consciousness
1946 Senas recent
1947 rozdeliť to divide
1948 kriminálnej criminal
1949 vzácny precious
1950 spravodlivo fairly
1951 povzbudiť to encourage
1952 hraničné border
1953 oceán ocean
1954 listy blade
1955 stehno thigh
1956 odraz reflection
1957 pohreb funeral
1958 oddelenie department
1959 neobvyklý unusual
1960 dve presvedčenia to persuade
1961 vozidlo vehicle
1962 děs dread
1963 pozadia background
1964 televízia television
1965 obviniť to accuse
1966 naprosto totally
1967 výhoda benefit
1968 stolovanie dining
1969 spájať to associate
1970 dve omietky to render
1971 úradník clerk
1972 dovolenia permission
1973 právnej legal
1974 pobrežie coast
1975 mocný mighty
1976 úzkosť anxiety
1977 nadpis title
1978 nežný tender
1979 výskum research
1980 torta cake
1981 na záchranu to rescue
1982 poľnohospodár farmer
1983 násilia violence
1984 letmý pohľad glimpse
1985 náznak suggestion
1986 detstva childhood
1987 dve povzdychy to suck
1988 pochabý foolish
1989 odmena reward
1990 háčik hook
1991 stlmiť dim
1992 zákazník client
1993 hodné worthy
1994 tajomný mysterious
1995 tesne tightly
1996 krutý cruel
1997 ostro sharply
1998 kura chicken
1999 župan robe
2000 senzácia sensation
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters