2000 Most Common Turkish Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Turkish language.

Thai … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Ukrainian

Rank Turkish English
1 olmak to be
2 ve and
3 için to
4 arasında of
5 bir a
6 ben I
7 içinde in
8 sahip olmak to have
9 o that
10 o he
11 değil not
12 onun his
13 ona her
14 o it
15 sen you
16 ile with
17 için for
18 yapmak to do
19 o she
20 gibi as
21 üzerinde on
22 söylemek to say
23 en at
24 onu him
25 itibaren from
26 fakat but
27 ben mi me
28 benim my
29 gitmek to go
30 onlar they
31 herşey all
32 tarafından by
33 bu this
34 bir one
35 dışarı out
36 yukarı up
37 bilmek to know
38 yani so
39 bir an
40 Görmek to see
41 veya or
42 onları them
43 almak to get
44 Biz we
45 sevmek like
46 gelmek to come
47 adam man
48 ne what
49 yapmak to make
50 Orada there
51 hakkında about
52 hangi which
53 onların their
54 içine into
55 düşünmek to think
56 bakmak to look
57 Eğer if
58 kim who
59 ne zaman when
60 almak to take
61 zaman time
62 yok hayır no
63 geri back
64 yapabilmek to can
65 irâde için to will
66 sizin your
67 Daha more
68 sonra then
69 aşağı down
70 iyi good
71 üzerinde over
72 söylemek to tell
73 şimdi now
74 el hand
75 bazı some
76 istemek to want
77 sadece just
78 sadece only
79 göre than
80 yol way
81 vermek to give
82 diğer other
83 gün day
84 göz eye
85 önce before
86 sormak to ask
87 bulmak to find
88 iki two
89 küçük little
90 uzun long
91 çok very
92 hissetmek to feel
93 herhangi any
94 şey thing
95 çok too
96 İşte here
97 asla never
98 ayrılmak to leave
99 kişi person
100 eski old
101 kafa head
102 çevirmek to turn
103 tekrar again
104 vasitasiyla through
105 Üstelik even
106 yüz face
107 çok much
108 kapalı off
109 bize us
110 ilk first
111 sağ right
112 bizim our
113 Nasıl how
114 nerede where
115 sonra after
116 onun its
117 Kadın woman
118 uzakta away
119 hayat life
120 görünmek to seem
121 aramak to call
122 yine still
123 duymak to hear
124 yıl year
125 kendi own
126 çalışmak to work
127 meli should
128 yer place
129 oda room
130 iyi well
131 durmak to stand
132 mecbur to must
133 kendisi himself
134 etrafında around
135 kapı door
136 olabilir to might
137 bir şey something
138 denemek to try
139 sevmek to love
140 ev house
141 gece night
142 koymak to put
143 harika great
144 böyle such
145 saklamak to keep
146 oturmak to sit
147 son last
148 başlamak to begin
149 Çünkü because
150 bu those
151 bunlar these
152 sözcük word
153 kullanmak to use
154 ihtiyaç duymak to need
155 açmak to open
156 tutmak to hold
157 bir diğeri another
158 süre while
159 çoğu most
160 konuşmak to talk
161 izin vermek to let
162 üzerine upon
163 uzak far
164 olmadan without
165 ev home
166 gülümsemek to smile
167 her zaman always
168 ses voice
169 çocuk child
170 baba father
171 yürümek to walk
172 genç young
173 demek istedim to mean
174 hiçbir şey değil nothing
175 koşmak to run
176 gerçi though
177 an moment
178 karşısında against
179 anne mother
180 aynı same
181 isim name
182 konuşmak to speak
183 çok many
184 us mind
185 az few
186 getirmek to bring
187 ışık light
188 kapatmak to close
189 yan side
190 hiç ever
191 taşımak to move
192 Mayısta to may
193 arkadaş friend
194 her every
195 kol arm
196 üç three
197 bir Zamanlar once
198 yeterli enough
199 olmak to become
200 kız girl
201 altında under
202 yeni new
203 son end
204 yaşamak to live
205 Ayrıca also
206 yardım etmek to help
207 arasında between
208 Dünya world
209 düşmek to fall
210 başlamak to start
211 her each
212 beklemek to wait
213 izlemek to watch
214 durdurmak to stop
215 her şey anything
216 her ikisi de both
217 ayak foot
218 Bölüm part
219 küçük small
220 a kadar until
221 Gerçekten mi really
222 cevaplamak to answer
223 göstermek için to show
224 oğlan boy
225 kendini herself
226 Yalan söylemek to lie
227 emin sure
228 kurs course
229 gerçekleşmesi için to happen
230 inanmak to believe
231 geri vermek to return
232 arkasında behind
233 puan point
234 Sonraki next
235 henüz yet
236 kalp heart
237 Su water
238 neredeyse almost
239 kurmak to set
240 vücut body
241 niye ya why
242 geçmek to pass
243 sabah morning
244 saat hour
245 ses sound
246 tanışmak to meet
247 Tanrı God
248 beyaz white
249 hatırlamak to remember
250 tür kind
251 Umut etmek to hope
252 ulaşmak için to reach
253 ölmek to die
254 zor hard
255 kötü bad
256 yarım half
257 kahkaha atmak to laugh
258 aile family
259 dan beri since
260 yüksek high
261 kitap book
262 madde matter
263 adım step
264 değişmek to change
265 soru question
266 karşısında across
267 anlamak to understand
268 takip etmek to follow
269 birlikte together
270 kadın eş wife
271 çekmek to pull
272 boyunca along
273 tablo table
274 oynamak to play
275 kaybetmek to lose
276 büyük big
277 ağlamak to cry
278 siyah black
279 saç hair
280 okumak to read
281 ön front
282 göndermek to send
283 oldukça quite
284 kırmak to break
285 kendim myself
286 yapmak to shall
287 zaten already
288 dakika minute
289 karanlık dark
290 yakında soon
291 yatak bed
292 karşı toward
293 bütün whole
294 araba car
295 pencere window
296 Çalkalamak to shake
297 Başka else
298 dinlenme rest
299 para money
300 gerçek fact
301 oğul son
302 yazmak to write
303 ateş fire
304 ikinci second
305 kalmak to stay
306 merak etmek to wonder
307 dava case
308 Öykü story
309 hat line
310 büyümek to grow
311 hava air
312 dilemek to wish
313 düşünce thought
314 yükselmek to rise
315 en az least
316 tam full
317 yakalamak to catch
318 önderlik etmek to lead
319 büyük large
320 görünmek to appear
321 her şey everything
322 umursamak to care
323 taşımak to carry
324 ölüm death
325 uyumak to sleep
326 öldürmek to kill
327 Fikir idea
328 cevap için to reply
329 giymek to wear
330 duvar wall
331 sürmek to drive
332 yakın near
333 çizmek to draw
334 omuz shoulder
335 hafta week
336 geçmiş past
337 ölü dead
338 erken early
339 bakmak to stare
340 yalnız alone
341 duyu sense
342 ağız mouth
343 daha doğrusu rather
344 katlanmak to bear
345 dört four
346 devam etmek to continue
347 ağaç tree
348 erkek kardeş brother
349 neden reason
350 at horse
351 diğerleri others
352 sipariş order
353 çok lot
354 beş five
355 dokunmak to touch
356 yuvarlak round
357 derin deep
358 mektup letter
359 bayan Miss
360 varsaymak to suppose
361 Kuvvet force
362 kasaba town
363 yemek için to eat
364 açık clear
365 evlenmek to marry
366 atmak to throw
367 ülke country
368 mevcut present
369 içeride inside
370 zemin floor
371 ödemek to pay
372 Başıyla onaylamak to nod
373 parmak finger
374 kalmak to remain
375 gözyaşı tear
376 sokak street
377 bayan lady
378 az less
379 korku fear
380 birisi someone
381 business
382 yapabilmek able
383 sandalye chair
384 unutmak to forget
385 almak için to pick
386 beklemek to expect
387 kırmızı red
388 güç power
389 bakışta to glance
390 belki perhaps
391 kısa short
392 zemin ground
393 doğru true
394 dudak lip
395 gerçek real
396 giyinmek to dress
397 ay month
398 dinlemek to listen
399 geç late
400 okul school
401 ya either
402 kime whom
403 düşük low
404 arasında among
405 koca husband
406 eklemek to add
407 farklı different
408 bırakmak to drop
409 içmek to drink
410 öğrenmek to learn
411 aniden suddenly
412 kâğıt paper
413 arazi land
414 çeşit sort
415 sık sık often
416 akşam evening
417 yukarıdaki above
418 yüz hundred
419 karar vermek to decide
420 fark etmek, farkına varmak to notice
421 kız evlat daughter
422 ofis office
423 soğuk cold
424 şekil figure
425 yol road
426 duygu feeling
427 takılmak to hang
428 kesmek to cut
429 numara number
430 ince fine
431 Kent city
432 şaşırtmak to surprise
433 yükseltmek to raise
434 doldurmak to fill
435 birkaç several
436 kimin whose
437 fakir poor
438 belli certain
439 muhtemelen probably
440 önce ago
441 üst top
442 neden olmak to cause
443 girmek to enter
444 hazır ready
445 mavi blue
446 içinde within
447 kendilerini themselves
448 ileri forward
449 kız kardeş sister
450 harcamak to spend
451 belirtmek, bildirmek state
452 ancak however
453 savaşmak to fight
454 kuvvetli strong
455 öpmek to kiss
456 sırasında during
457 lütfetmek to please
458 dışında outside
459 bacak leg
460 Sayın dear
461 mutlu happy
462 rüya dream
463 Not note
464 yanlış wrong
465 gerçekleştirmek to realize
466 faiz interest
467 kan blood
468 hızlı bir şekilde quickly
469 açıklamak to explain
470 rüzgar wind
471 insan human
472 Kral Lord
473 sürmek to ride
474 örtmek to cover
475 yalın to lean
476 izin vermek to allow
477 on ten
478 şüphe doubt
479 yirmi twenty
480 Bayım sir
481 güzel beautiful
482 savaş war
483 güzel pretty
484 yavaşça slowly
485 mümkün possible
486 sorun trouble
487 ziyaret etmek to visit
488 şans chance
489 itmek to push
490 ücretsiz free
491 nefes breath
492 parça piece
493 Güneş sun
494 hakikat truth
495 varmak to arrive
496 değerlendırmek to consider
497 olup olmadığını whether
498 rol yapmak, hareket etmek to act
499 kendisi itself
500 ne de nor
501 kimse anyone
502 işaret sign
503 anlaştık mı deal
504 Geçmek, aşmak to cross
505 bardak glass
506 job
507 bitirmek için to finish
508 fısıldamak to whisper
509 çalışmak to study
510 kolay easy
511 yaş age
512 resim picture
513 altı six
514 en sonunda finally
515 satın almak to buy
516 Sessizlik silence
517 köpek dog
518 uzanmak to lay
519 görme sight
520 kulak ear
521 teklif etmek to offer
522 gemi ship
523 kendin yourself
524 karşı towards
525 deniz sea
526 halka ring
527 söz vermek to promise
528 kaldırmak için to lift
529 uçmak to fly
530 bin thousand
531 tahmin etmek to guess
532 köşe corner
533 endişelenmek to worry
534 görünüm view
535 sorun problem
536 yanında beside
537 telefon phone
538 Dikkat attention
539 saklanmak to hide
540 özlemek to miss
541 dik dik bakmak gaze
542 polis police
543 kaydetmek to save
544 Parti party
545 ingilizce English
546 taş stone
547 Londra London
548 garip strange
549 bebek baby
550 korkmuş afraid
551 Ağrı pain
552 dalga wave
553 mutfak kitchen
554 kabul etmek to agree
555 grev to strike
556 bastırmak to press
557 yeşil green
558 çift couple
559 adam guy
560 afedersiniz sorry
561 deneyim experience
562 kadar till
563 Amerikan American
564 olabilir maybe
565 oturma yeri seat
566 yuvarlanmak to roll
567 aslında indeed
568 üflemek to blow
569 ara sıra sometimes
570 ağır heavy
571 ruh soul
572 önemli important
573 çocuk kid
574 Ilık, hafif sıcak warm
575 endişe etmek to concern
576 Mayın mine
577 pozisyon position
578 Sıcak hot
579 doktor doctor
580 ötesinde beyond
581 bağırmak to shout
582 konu subject
583 akşam yemegi dinner
584 kontrol etmek to check
585 ruh spirit
586 öğleden sonra afternoon
587 subay officer
588 sessiz quiet
589 arzu etmek desire
590 dışında except
591 toprak earth
592 hayal etmek to imagine
593 duraklatmak to pause
594 yaklaşmak to approach
595 boyun neck
596 mil mile
597 tavır manner
598 katılmak to join
599 Gıda food
600 bina building
601 yapıştırmak to stick
602 kenar edge
603 alan field
604 doğa nature
605 nehir river
606 Kaya rock
607 tabanca gun
608 bahsetmek to mention
609 Düz straight
610 geniş wide
611 şirket company
612 gökyüzü sky
613 ateş etmek to shoot
614 ahşap wood
615 vurmak to hit
616 dans etmek to dance
617 kalabalık crowd
618 yakmak to burn
619 adam fellow
620 ifade expression
621 Kutu box
622 kontrol control
623 kilise church
624 iç çekmek to sigh
625 herkes everyone
626 seçmek to choose
627 paylaşmak to share
628 önermek to suggest
629 kral king
630 ebeveyn parent
631 Güzel nice
632 kayma to slip
633 inşa etmek to build
634 üstüne onto
635 neredeyse nearly
636 bellek memory
637 çamaşırlar clothes
638 rapor report
639 basitçe simply
640 kabul etmek to accept
641 eğlenmek to enjoy
642 cilt skin
643 gizli secret
644 kesinlikle certainly
645 oyun game
646 konuşma conversation
647 tekne boat
648 boş empty
649 bugün today
650 cehennem hell
651 hizmet etmek to serve
652 yumuşak soft
653 kaçmak to escape
654 ton tone
655 nefret etmek to hate
656 yön direction
657 girişim attempt
658 olmasına rağmen although
659 grup group
660 yanak cheek
661 cep pocket
662 yönetmek to manage
663 Evet yes
664 aramak to search
665 koklamak to smell
666 bahar spring
667 genel general
668 orta middle
669 hesap account
670 ayrıldı left
671 kesinlikle exactly
672 hizmet service
673 takip etme following
674 incitmek to hurt
675 şarj etmek charge
676 halka açık public
677 yerleşmek to settle
678 Zevk pleasure
679 yerine instead
680 keşfetmek to discover
681 beyefendi gentleman
682 altın gold
683 her neyse whatever
684 haber news
685 diz knee
686 parlak bright
687 hemen immediately
688 memnun glad
689 dövmek to beat
690 hızlı fast
691 tek single
692 aslında actually
693 mesafe distance
694 almak to receive
695 yer spot
696 faliyet alani, sahne scene
697 talep etmek to demand
698 kabul etmek to admit
699 tren train
700 sınıf class
701 hayvan animal
702 büro desk
703 salon hall
704 göğüs chest
705 ana master
706 Kahve coffee
707 güvenmek to trust
708 bekçi guard
709 sessiz silent
710 Efekt effect
711 gölge shadow
712 şarkı söylemek to sing
713 sırt çantası bag
714 kanıtlamak to prove
715 Fransızca French
716 uzun boylu tall
717 altında beneath
718 aramak to seek
719 Yok none
720 acele etmek to rush
721 dağ mountain
722 hazırlamak to prepare
723 asker soldier
724 zorlukla hardly
725 sırıtma to grin
726 Tarihçe history
727 temiz clean
728 satmak to sell
729 evlilik marriage
730 aksiyon action
731 köy village
732 üye member
733 gelecek future
734 Tepe hill
735 özellikle especially
736 Bahçe garden
737 tatlı sweet
738 yağmur rain
739 karakter character
740 seyahat etmek to travel
741 saldırı attack
742 kapatmak to shut
743 duman smoke
744 kasa safe
745 uzay space
746 alan area
747 altında below
748 durum situation
749 konusunda to regard
750 reddetmek to refuse
751 otuz thirty
752 kuru dry
753 zıplamak to jump
754 tekrarlamak için to repeat
755 vahşi wild
756 kilitlemek için to lock
757 İngiltere England
758 Sanat art
759 önde ahead
760 üçüncü third
761 hızlı quick
762 gömlek shirt
763 kazanmak to win
764 burun nose
765 yaz summer
766 boğaz throat
767 çaba effort
768 basit simple
769 terim term
770 öğretmek to teach
771 yarış race
772 yavaş slow
773 görev duty
774 müzik music
775 Hintli Indian
776 Etkinlik event
777 çiçek flower
778 İşaretlemek to mark
779 kuş bird
780 toplamak to gather
781 Bay Mr
782 mahkeme court
783 toplantı meeting
784 çığlık atmak to scream
785 şapka hat
786 başaramamak to fail
787 tırmanmak to climb
788 cinayet murder
789 sığdırmak to fit
790 ne neither
791 ince thin
792 sonuç result
793 acele etmek to hurry
794 tamamlayınız complete
795 diş tooth
796 bağlamak to tie
797 amaç purpose
798 sayfa page
799 Böylece thus
800 takım elbise suit
801 düşman enemy
802 yüzyıl century
803 mücadele etmek to struggle
804 olağan usual
805 nesne object
806 uyanmak to wake
807 zengin rich
808 iddia etmek to claim
809 adil fair
810 ortak common
811 kuvvet strength
812 kalın thick
813 şey stuff
814 saygı respect
815 adrese to address
816 yaşam living
817 Yedi seven
818 tanımak to recognize
819 Gerektiğini to ought
820 desteklemek to support
821 avlu yard
822 kapmak to grab
823 kahverengi brown
824 komuta command
825 varlık presence
826 tarif etmek to describe
827 ceket coat
828 istasyon station
829 gerekli necessary
830 batmak to sink
831 banka bank
832 uzatmak to stretch
833 mükemmel perfect
834 acı çekmek to suffer
835 ani sudden
836 kaybolmak to disappear
837 sekiz eight
838 yol path
839 belirli particular
840 yaymak to spread
841 karanlık darkness
842 basamak stair
843 Teşekkür to thank
844 hareket movement
845 zor difficult
846 Dükkan shop
847 soluk pale
848 ait to belong
849 dil language
850 özel special
851 ciddi serious
852 hatırlatmak to remind
853 sağlamak to provide
854 dar narrow
855 şart condition
856 Bük to bend
857 şişe bottle
858 canlı alive
859 anahtar key
860 sallanmak to swing
861 yüksek sesle loud
862 sessizce quietly
863 hata mistake
864 gözlemlemek to observe
865 söz etmek to remark
866 güzellik beauty
867 dikkatlice carefully
868 kapı gate
869 tıklamak to knock
870 kaymak to slide
871 farkında aware
872 ayırmak to remove
873 tamamen completely
874 cesaret etmek to dare
875 hizmetçi servant
876 eğilmek to bow
877 daire circle
878 kayıt record
879 Çay tea
880 kızgın angry
881 kişiye özel personal
882 bulut cloud
883 kural rule
884 savaş battle
885 yazı tahtası board
886 özel private
887 yara wound
888 doğal natural
889 bir yerde somewhere
890 ileri forth
891 damak zevki taste
892 düzeltmek to fix
893 kolayca easily
894 neyse anyway
895 yaratık creature
896 uzunluk length
897 mağaza store
898 taze fresh
899 şarap wine
900 apartman apartment
901 fırsat occasion
902 görüntü image
903 sistem system
904 hakim judge
905 dil tongue
906 Fincan cup
907 yaratmak to create
908 şekil shape
909 değer worth
910 şarkı song
911 üretmek için to produce
912 Bu gece tonight
913 hasta ill
914 kar snow
915 seviye level
916 aptal fool
917 bu nedenle therefore
918 saymak to count
919 hasta sick
920 sosyal social
921 yarın tomorrow
922 detay detail
923 görüş opinion
924 omuz silkmek to shrug
925 dahil etmek to involve
926 dolar dollar
927 Kocaman huge
928 dökmek to pour
929 güzel cool
930 meme breast
931 yormak to tire
932 hafifçe slightly
933 kamp camp
934 örnek example
935 gezi trip
936 otel hotel
937 çift pair
938 masal tale
939 flaş etmek to flash
940 muhtemelen likely
941 genellikle usually
942 imkansız impossible
943 korkunç terrible
944 toplum society
945 çalmak to steal
946 Barış peace
947 mesaj message
948 yatak odası bedroom
949 mesele affair
950 ceryan etmek to occur
951 gerektirmek to require
952 ayakkabı shoe
953 niyet etmek to intend
954 sıcaklık heat
955 renk color
956 ordu army
957 yabancı stranger
958 meşgul busy
959 gri gray
960 Almanca German
961 içeren to contain
962 Sarı yellow
963 kart card
964 keskin sharp
965 tedavi etmek to treat
966 sakin calm
967 top ball
968 alt bottom
969 Tehlike danger
970 tüm entire
971 karar vermek to determine
972 sadece merely
973 balık fish
974 ana main
975 boyamak to paint
976 döküm yapmak to cast
977 yazar author
978 gürültü, ses noise
979 öfke anger
980 fark difference
981 konuk guest
982 şüphelenmek to suspect
983 şok shock
984 atış shot
985 şef chief
986 parlamak to shine
987 yıkamak to wash
988 nefes almak to breathe
989 hükümet government
990 kaçınmak to avoid
991 yerleştirme stage
992 elli fifty
993 delik hole
994 yazar writer
995 patlamak to burst
996 seçim choice
997 gümüş silver
998 iltica etmek to exclaim
999 tip type
1000 minik tiny
1001 çimen grass
1002 yönlendirmek to direct
1003 görünüm appearance
1004 Amerika America
1005 harika wonderful
1006 paketlemek to pack
1007 hastane hospital
1008 onunki hers
1009 nazikçe gently
1010 usulca softly
1011 iz track
1012 kanıt evidence
1013 kötülük evil
1014 ortaya çıkarmak to reveal
1015 var olmak to exist
1016 sürüklemek to drag
1017 dua etmek to pray
1018 bilgi knowledge
1019 ifade etmek to express
1020 bir kenara aside
1021 kış winter
1022 tanıdık familiar
1023 Allah god
1024 dönem period
1025 blok block
1026 açıkça clearly
1027 mırıldanmak to murmur
1028 posta post
1029 akım stream
1030 süpürmek to sweep
1031 durum circumstance
1032 ısrar etmek to insist
1033 çeyrek quarter
1034 beyin brain
1035 düz plain
1036 düz flat
1037 konu issue
1038 baz base
1039 zevk delight
1040 ada island
1041 fırsat opportunity
1042 bitki plant
1043 sevinç joy
1044 kaydırmak to shift
1045 ilişki relationship
1046 bıçak knife
1047 fırçalamak to brush
1048 hafif slight
1049 lanet damn
1050 titremek to tremble
1051 tartışmak to discuss
1052 çeşitli various
1053 değer value
1054 seks sex
1055 yerel local
1056 gençlik youth
1057 uygulama practice
1058 kanun wet
1059 kahvaltı breakfast
1060 kaptan captain
1061 yok etmek to destroy
1062 yolculuk journey
1063 Pazar Sunday
1064 her nasılsa somehow
1065 kaşlarını çatmak to frown
1066 sarmak to wrap
1067 kedi cat
1068 ciltli bound
1069 konfor comfort
1070 jest gesture
1071 rahip priest
1072 Fransa France
1073 idare etmek to handle
1074 cennet heaven
1075 tanık witness
1076 artırmak to increase
1077 özellik feature
1078 tekmelemek to kick
1079 varsaymak to assume
1080 uykuda asleep
1081 hatırlamak to recall
1082 maç match
1083 sıkı tight
1084 orman forest
1085 korumak to protect
1086 eksiklik lack
1087 yoldaş companion
1088 tamamen entirely
1089 karar decision
1090 dahil etmek to include
1091 iz trail
1092 davet etmek to invite
1093 duygu emotion
1094 kemik bone
1095 saat o’clock
1096 çevrelemek to surround
1097 nihai final
1098 yüzey surface
1099 kutuları dozen
1100 ilan etmek to declare
1101 silah weapon
1102 merkez center
1103 karşılama welcome
1104 suç crime
1105 ağırlık weight
1106 yapraklar lover
1107 kılıç sword
1108 hile list
1109 tarih date
1110 katılmak to attend
1111 konuşma speech
1112 Hristiyan Christian
1113 temin etmek to assure
1114 yakalamak to snap
1115 hareket motion
1116 tutku passion
1117 ilerlemek to advance
1118 hatır sake
1119 etki influence
1120 olmadıkça unless
1121 hız speed
1122 halk folk
1123 fırtına storm
1124 ay moon
1125 beslemek to feed
1126 siyasi political
1127 yalvarmak to beg
1128 uymak to accord
1129 makine machine
1130 kırk forty
1131 dokuz nine
1132 serbest bırakmak to release
1133 kuzey north
1134 dayı uncle
1135 eski ancient
1136 üzgün sad
1137 İngiliz British
1138 soluk faint
1139 çift double
1140 mezar grave
1141 öğle yemeği lunch
1142 anlık instant
1143 plaka plate
1144 gömmek to bury
1145 kusursuzca perfectly
1146 güzel lovely
1147 seninki yours
1148 buz ice
1149 ayırmak to separate
1150 ısırmak to bite
1151 soyguncu roof
1152 yemin etmek to swear
1153 inç inch
1154 sürücü driver
1155 ayna mirror
1156 mide stomach
1157 varlık being
1158 kazanmak to gain
1159 yoksaymak to ignore
1160 tamam okay
1161 cevap vermek to respond
1162 kimse nobody
1163 zıt opposite
1164 rahatsız etmek to bother
1165 düzenlemek to arrange
1166 tekne boot
1167 toz dust
1168 ovalamak to rub
1169 doğrudan doğruya directly
1170 parıltı glow
1171 bağırmak to yell
1172 bireysel individual
1173 hemşire nurse
1174 Bayan Mrs
1175 vizyon vision
1176 harcamak to waste
1177 gururlu proud
1178 deli mad
1179 yetki authority
1180 temas contact
1181 gazete newspaper
1182 Noel Christmas
1183 özellikle particularly
1184 derece degree
1185 eski former
1186 biraz somewhat
1187 stil style
1188 birisi somebody
1189 sahip olmak to possess
1190 kamyon truck
1191 ilginç interesting
1192 şaka joke
1193 mırıldanmak to mutter
1194 özellik property
1195 çıplak bare
1196 et flesh
1197 kabartma relief
1198 tereddüt etmek to hesitate
1199 kolaylaştırmak to ease
1200 yapışma grip
1201 sıçramak to leap
1202 besleme supply
1203 kesmek to interrupt
1204 yemek meal
1205 kuzen cousin
1206 süreç process
1207 kadın female
1208 kayıp loss
1209 sigara cigarette
1210 demir iron
1211 ikna etmek to convince
1212 ayrı apart
1213 fantezi fancy
1214 sıra row
1215 Kalp pili pace
1216 iki kere twice
1217 akmak to flow
1218 hasta patient
1219 numara yapmak to pretend
1220 boyut size
1221 zar zor barely
1222 düğün wedding
1223 duyurmak to announce
1224 kahkaha laughter
1225 tabaka sheet
1226 dizayn design
1227 yemek yapmak to cook
1228 senin thy
1229 tekerlek wheel
1230 başarı success
1231 tehlikeli dangerous
1232 güney south
1233 uyanık awake
1234 gevşek loose
1235 alın forehead
1236 pala broad
1237 çöl desert
1238 karıştırmak to stir
1239 inme stroke
1240 kanat wing
1241 uyarmak to warn
1242 katlamak to fold
1243 kazık pile
1244 alev flame
1245 giriş entrance
1246 yelken açmak to sail
1247 tanıtmak to introduce
1248 pürüzsüz smooth
1249 güçlü powerful
1250 maliyet cost
1251 milyon million
1252 inanç faith
1253 yutmak to swallow
1254 köprü bridge
1255 öğrenci student
1256 ölçmek measure
1257 kör blind
1258 herkes everybody
1259 servet fortune
1260 nedeniyle due
1261 nazik gentle
1262 incelemek to examine
1263 çılgın crazy
1264 eğlence fun
1265 gurur pride
1266 erkek male
1267 meşgul etmek to engage
1268 çerçeve frame
1269 gerçeklik reality
1270 temiz proper
1271 yansıtmak to reflect
1272 dolaşmak to wander
1273 temsil etmek to represent
1274 çiftlik farm
1275 takım team
1276 hava weather
1277 tatmin etmek to satisfy
1278 zorluk difficulty
1279 zayıf weak
1280 anlam meaning
1281 uçuş flight
1282 hoş pleasant
1283 güverte deck
1284 dikkatlilik careful
1285 kare square
1286 bahane excuse
1287 firma firm
1288 şube branch
1289 silmek to wipe
1290 fiyat price
1291 orijinal original
1292 oniki twelve
1293 avukat lawyer
1294 iz trace
1295 namaz prayer
1296 kimse anybody
1297 onur honor
1298 çan bell
1299 hediye gift
1300 Christchurch Christ
1301 enerji energy
1302 belki possibly
1303 alışkanlık habit
1304 istekli willing
1305 kalite quality
1306 atmak için to toss
1307 arıza fault
1308 düşürmek to lower
1309 elbette surely
1310 görünüşe göre apparently
1311 tartışmak to argue
1312 başlangıç beginning
1313 yakışıklılık handsome
1314 derinden deeply
1315 suçlamak to blame
1316 protesto etmek to protest
1317 tutsak prisoner
1318 belirtmek to indicate
1319 çay thee
1320 bükmek to twist
1321 ceket jacket
1322 kahraman hero
1323 şans luck
1324 içerik content
1325 bilgilendirmek to inform
1326 önlemek to prevent
1327 mutluluk happiness
1328 gerçekten truly
1329 geliştirmek to develop
1330 çene chin
1331 mahvetmek to ruin
1332 çatlamak to crack
1333 lider leader
1334 dün yesterday
1335 onbeş fifteen
1336 ahşap wooden
1337 teslim etmek to deliver
1338 ajan agent
1339 malzeme material
1340 tepki response
1341 geçit passage
1342 aptal stupid
1343 moda fashion
1344 görev task
1345 meraklı curious
1346 başarılı olmak için to succeed
1347 bilge wise
1348 miktar amount
1349 telefon telephone
1350 inkar etmek to deny
1351 kazmak to dig
1352 kanun law
1353 dürtmek to urge
1354 sonsuza dek forever
1355 toplum community
1356 fiziksel physical
1357 kaynak source
1358 palmiye palm
1359 öğretmen teacher
1360 köle slave
1361 züppe fat
1362 tercih etmek to prefer
1363 askeri military
1364 ekmek bread
1365 havale etmek to refer
1366 kabin cabin
1367 rengarenk fully
1368 aciz unable
1369 eşlik etmek to accompany
1370 devam etmek to proceed
1371 değiş tokuş etmek to exchange
1372 kütle mass
1373 istek request
1374 kurmak to establish
1375 garip odd
1376 kıyı shore
1377 rehberlik etmek to guide
1378 altın golden
1379 kendimizi ourselves
1380 sırf mere
1381 ilişki relation
1382 tehdit etmek to threaten
1383 oran rate
1384 lanetlemek to curse
1385 ayı beer
1386 uzak distant
1387 apaçık obvious
1388 açıklama comment
1389 asil noble
1390 avantaj advantage
1391 nispet spite
1392 trafik sıkışıklığı file
1393 olasılık possibility
1394 yapmak to conduct
1395 solmak to fade
1396 odaklanmak to focus
1397 ekran screen
1398 varoluş existence
1399 monte etmek to mount
1400 kum sand
1401 kurban victim
1402 tip
1403 öfke rage
1404 sayaç counter
1405 ikincisi latter
1406 korkutmak to scare
1407 kaza accident
1408 izlenim impression
1409 akran to peer
1410 eşcinsel gay
1411 kıvrılmak to curl
1412 toplamak to collect
1413 yürümek to march
1414 görüntülemek to display
1415 plaj beach
1416 teyze aunt
1417 kapı aralığı doorway
1418 rahat comfortable
1419 sürüklenmek to drift
1420 yazık pity
1421 heyecan excitement
1422 yargılamak to arrest
1423 belli ki obviously
1424 aksi halde otherwise
1425 ticaret trade
1426 kulüp club
1427 hücre cell
1428 sağlık health
1429 batı west
1430 deri leather
1431 kaba rough
1432 gasp etmek to gasp
1433 gerçekleştirmek to perform
1434 küçük parmak pink
1435 bant band
1436 cümle sentence
1437 ruh hali mood
1438 makale article
1439 zincir chain
1440 taşıma carriage
1441 mutlak to utter
1442 gölge shade
1443 düzlem plane
1444 kolej college
1445 affetmek to forgive
1446 şiir poem
1447 halat rope
1448 ışık lamp
1449 örnek instance
1450 saf pure
1451 yüklemek to load
1452 yakalamak to seize
1453 arka rear
1454 dürüst honest
1455 majör major
1456 benzer similar
1457 etkinlik activity
1458 yankı yapmak to echo
1459 işgal etmek to occupy
1460 ünlü famous
1461 hayatta kalmak için to survive
1462 endişeli anxious
1463 komik funny
1464 tartışma argument
1465 şeytan devil
1466 güven confidence
1467 pişman olmak to regret
1468 taahhüt etmek to commit
1469 ter sweat
1470 Rus Russian
1471 menzil range
1472 kurtarmak to recover
1473 korku horror
1474 güvenlik security
1475 mürettebat crew
1476 kükreme to roar
1477 şafak dawn
1478 ulus nation
1479 maden metal
1480 sinir nervous
1481 hapis prison
1482 terk etmek to abandon
1483 herhangi bir yere anywhere
1484 şair poet
1485 onun sin
1486 otlamak to grasp
1487 tutum attitude
1488 güvence altına almak to secure
1489 açıklama statement
1490 çıplak naked
1491 fatura bill
1492 kaş brow
1493 ahlâk moral
1494 rolle role
1495 bol plenty
1496 kariyer career
1497 kuyruk tail
1498 doğum birth
1499 uygulamak to apply
1500 resmi official
1501 ilişki kurmak to relate
1502 kader fate
1503 proje project
1504 vadi valley
1505 hayal imagination
1506 korkutmak to frighten
1507 pazar market
1508 yumruk fist
1509 fırınlara to owe
1510 niyet intention
1511 bağlantı connection
1512 dizi series
1513 cesaret courage
1514 kule tower
1515 göl lake
1516 ortaya çıkmak to emerge
1517 bahis yapmak to bet
1518 film movie
1519 etek skirt
1520 ağlamak to weep
1521 bölme chamber
1522 deneme trial
1523 sihirli magic
1524 motor engine
1525 teşekkürler thanks
1526 yazı writing
1527 düğme button
1528 avlamak to hunt
1529 sıradan ordinary
1530 uzatmak to extend
1531 kurtarmak to spare
1532 teori theory
1533 istikrarlı steady
1534 vermek to grant
1535 Haziran June
1536 Yahudi Jew
1537 metin text
1538 kesinlikle absolutely
1539 onur honour
1540 yüzmek to float
1541 gizem mystery
1542 sezon season
1543 mal sahibi owner
1544 parası yetmek to afford
1545 renk colour
1546 danışma advice
1547 ortak partner
1548 hayran olmak to admire
1549 kapak cap
1550 özgürlük freedom
1551 iki parlama to glare
1552 hak etmek to deserve
1553 selamlamak to greet
1554 sarılmak to hug
1555 personel staff
1556 itmek to thrust
1557 sonradan afterwards
1558 doğru correct
1559 bağımlı olmak to depend
1560 yüzmek to swim
1561 havuz pool
1562 işaret signal
1563 masum innocent
1564 topuk heel
1565 Generelt generally
1566 perde curtain
1567 mülk possession
1568 fotoğraf photograph
1569 neredeyse hiç scarcely
1570 radyo radio
1571 yerli native
1572 gri grey
1573 biçim blanket
1574 görüşme interview
1575 izin vermek to permit
1576 kirli dirty
1577 utanç shame
1578 durdurmak için to cease
1579 yumurta egg
1580 açıklama explanation
1581 yük vagonu wagon
1582 seyirci audience
1583 korkunç awful
1584 boru pipe
1585 zorlamak to strain
1586 sanatçı artist
1587 sıkmak to squeeze
1588 yeni Roman
1589 temyize gitmek to appeal
1590 bez cloth
1591 terör terror
1592 hacim volume
1593 doğu east
1594 bölüm section
1595 rahatsız etmek to disturb
1596 rütbe rank
1597 samimi friendly
1598 hungry
1599 sürünmek to creep
1600 ziyaretçi visitor
1601 her yerde everywhere
1602 dini religious
1603 elde etmek to obtain
1604 et meat
1605 hizmetçi maid
1606 adalet justice
1607 ilerleme progress
1608 kucak lap
1609 üst katta upstairs
1610 inanç belief
1611 bağlanmak için to connect
1612 yeni novel
1613 hayalet ghost
1614 hedeflemek to aim
1615 kaçmak to fling
1616 Cumartesi Saturday
1617 cerrahlık operation
1618 rahatlatmak to relieve
1619 artık anymore
1620 ishal despite
1621 bel waist
1622 süt milk
1623 kucaklamak to embrace
1624 banyo bathroom
1625 kap pot
1626 karşılaşmak to encounter
1627 arazi estate
1628 önceki previous
1629 döndürmek to spin
1630 kurgu fiction
1631 büyük grand
1632 tuzak trap
1633 etkilemek to affect
1634 hile trick
1635 ilaç drug
1636 ipek silk
1637 çorbalar supper
1638 sarhoş drunk
1639 ipucu hint
1640 değiştirmek to replace
1641 kızgın harm
1642 meyve fruit
1643 bilgisayar computer
1644 dirsek elbow
1645 inmek to descend
1646 iki kayıp to tap
1647 sundurma porch
1648 şişmek to swell
1649 up upper
1650 polis cop
1651 dede grandfather
1652 egzersiz exercise
1653 kütüphane library
1654 kas muscle
1655 dondurmak to freeze
1656 üzmek to upset
1657 şikayet etmek to complain
1658 Avrupa Europe
1659 iyilik favor
1660 kök root
1661 canavar beast
1662 ortaya çıkmak to arise
1663 meydan okuma challenge
1664 duş shower
1665 Yunan Greek
1666 boyunca throughout
1667 cinsel sexual
1668 sicim string
1669 sınır limit
1670 restoran restaurant
1671 din religion
1672 basınç pressure
1673 ortadan kaybolmak to vanish
1674 zarafet grace
1675 geniş vast
1676 itiraf etmek to confess
1677 kurban sacrifice
1678 geliş arrival
1679 sarsılmak to jerk
1680 ders lesson
1681 kalça hip
1682 ayrılmak lad
1683 yağ oil
1684 model pattern
1685 düzenli regular
1686 tüfek rifle
1687 şanslı lucky
1688 eşek ass
1689 donuk dull
1690 bilinçli conscious
1691 karışıklık mess
1692 eleman element
1693 inilti to groan
1694 konsekvens consequence
1695 denge balance
1696 prensip principle
1697 sevgi affection
1698 şimdiki current
1699 mum candle
1700 bok shit
1701 pire to flee
1702 yükseklik height
1703 stok stock
1704 şövalye knight
1705 saat clock
1706 kale castle
1707 çit fence
1708 suçlu guilty
1709 çözmek to resolve
1710 diz çökmek to kneel
1711 rahatlamak to relax
1712 tapınak temple
1713 üstelik besides
1714 dergi magazine
1715 favori favorite
1716 oturmuş seated
1717 Nisan April
1718 gelenek tradition
1719 acı bitter
1720 takdir etmek to appreciate
1721 bilim science
1722 popüler popular
1723 büyükanne grandmother
1724 iki titreme to shiver
1725 günlük daily
1726 tartışma discussion
1727 prens prince
1728 çekicilik charm
1729 soymak to strip
1730 sonuçlandırmak to conclude
1731 üniforma uniform
1732 tanım description
1733 tavan ceiling
1734 çalı bush
1735 YANLIŞ FALSE
1736 intersted interested
1737 yakından closely
1738 sarılmak to cling
1739 bank bench
1740 takip etmek to pursue
1741 cesur brave
1742 memnuniyet satisfaction
1743 sürünmek to crawl
1744 otobüs bus
1745 edebi literary
1746 kanlı bloody
1747 karşılaştırmak to compare
1748 yabancı foreign
1749 önermek to propose
1750 kalem pen
1751 sormak to inquire
1752 keder grief
1753 yardım aid
1754 dostluk friendship
1755 çarpmak to crash
1756 macera adventure
1757 savaşmak to stride
1758 kültür culture
1759 kiriş beam
1760 emniyet safety
1761 marş March
1762 gözlük glasses
1763 evne ability
1764 mükemmel excellent
1765 sıkıca firmly
1766 anlayış understanding
1767 çelik steel
1768 sinir nerve
1769 melek angel
1770 dev giant
1771 şüphe suspicion
1772 bilinmeyen unknown
1773 şaşırtmak to startle
1774 eşit equal
1775 çadır tent
1776 gülmek to gleam
1777 akıllı smart
1778 nesil generation
1779 direnmek to resist
1780 hıçkırarak to sob
1781 başına per
1782 när hiç whenever
1783 büyü spell
1784 reaksiyon reaction
1785 eğitim education
1786 kanıt proof
1787 heyecanlandırmak to excite
1788 parlamak to blink
1789 kırbaçlamak to whip
1790 tanımlamak to identify
1791 çanak bowl
1792 ortaya çıkarmak to expose
1793 uyarı warning
1794 derinlik depth
1795 bölüm chapter
1796 aranjman arrangement
1797 ağrımak to ache
1798 yudumlamak to sip
1799 ağır heavily
1800 İtalyan Italian
1801 kaş eyebrow
1802 kıkırdamak to chuckle
1803 saray palace
1804 cidden seriously
1805 geri çekilmek to retreat
1806 boyama painting
1807 viktigheten importance
1808 ekstra extra
1809 kraliçe queen
1810 sessizce silently
1811 bilek wrist
1812 çamurlamak to slam
1813 sorumluluk responsibility
1814 tamamen altogether
1815 çene jaw
1816 kötü badly
1817 yolcu passenger
1818 açılış opening
1819 Temmuz July
1820 beceri skill
1821 misyon mission
1822 kovalamak to chase
1823 görenek custom
1824 eğilmek to tend
1825 yöntem method
1826 inek cow
1827 istekli eager
1828 savaşçı warrior
1829 debriyaj to clutch
1830 algılamak to perceive
1831 mağara cave
1832 kredi credit
1833 övgü praise
1834 yetenekli capable
1835 işe almak to hire
1836 versiyon version
1837 komşu neighbor
1838 gizlemek to conceal
1839 delmek to bore
1840 sempati sympathy
1841 tel wire
1842 merak curiosity
1843 iki zorunluluk to oblige
1844 kemer belt
1845 bağıl relative
1846 kavram notion
1847 yakalamak to capture
1848 değiştirmek için to switch
1849 posta mail
1850 kanepe couch
1851 koridor corridor
1852 ayrılmak to depart
1853 anında instantly
1854 İspanyolca Spanish
1855 tehdit threat
1856 Çinli Chinese
1857 son derece highly
1858 sonunda eventually
1859 istihdam etmek to employ
1860 bağlantı link
1861 yokluk absence
1862 umutsuzluk despair
1863 yapı structure
1864 yalnız lonely
1865 minnettar grateful
1866 geri çekilmek to withdraw
1867 harita map
1868 çoğunlukla mostly
1869 bakan minister
1870 yastık pillow
1871 görünür visible
1872 damar vessel
1873 metres mistress
1874 eklemek to attach
1875 narin delicate
1876 karıştırmak to confuse
1877 profesyonel professional
1878 sıcaklık warmth
1879 kırık broken
1880 tüketmek to exhaust
1881 saçma silly
1882 dedektif detective
1883 üzüntü sorrow
1884 eyer saddle
1885 hasar damage
1886 güzel rare
1887 ihanet etmek to betray
1888 uyumak to slap
1889 kabul etmek to acknowledge
1890 elbise gown
1891 katı solid
1892 son derece extremely
1893 ifade phrase
1894 tırnak nail
1895 temizlemek to rent
1896 korumak to maintain
1897 Ağustos August
1898 etkilemek to impress
1899 işçi worker
1900 mermi bullet
1901 gövde trunk
1902 konkluderer conclusion
1903 tabanca pistol
1904 kulübe cottage
1905 parlak brilliant
1906 vatandaş citizen
1907 hızla rapidly
1908 ıslık çalmak to whistle
1909 geçenlerde recently
1910 umutsuz desperate
1911 hafifçe lightly
1912 görünüş aspect
1913 karışıklık confusion
1914 çirkin ugly
1915 istihbarat intelligence
1916 yatak sofa
1917 dökmek to shed
1918 sevgilim darling
1919 baba dad
1920 eğri curve
1921 esinti breeze
1922 lika equally
1923 bant tape
1924 girişim yapmak to venture
1925 tırmalamak to scratch
1926 koku scent
1927 çekmek to attract
1928 gelişme development
1929 iki topal to halt
1930 sabitlemek to pin
1931 kıpırdamak to shove
1932 tıbbi medical
1933 şev slope
1934 doğal olarak naturally
1935 zihinsel mental
1936 savunmak to defend
1937 kazanmak to earn
1938 dua etmek to bid
1939 kamera camera
1940 kir dirt
1941 kabuk shell
1942 arsa plot
1943 taç crown
1944 başarılı successful
1945 meziyet virtue
1946 sel flood
1947 Roma Rome
1948 çanta purse
1949 şiir poetry
1950 patlamak to pop
1951 göbek belly
1952 toplam total
1953 onaylamak to confirm
1954 yargı judgment
1955 enorme enormous
1956 ezmek to crush
1957 basketbol basket
1958 barınak shelter
1959 pat to pat
1960 ansvarlig responsible
1961 bilinç consciousness
1962 senaste recent
1963 bölmek to divide
1964 ceza criminal
1965 kıymetli precious
1966 oldukça fairly
1967 teşvik etmek to encourage
1968 sınır border
1969 okyanus ocean
1970 yaprakları blade
1971 uyluk thigh
1972 yansıma reflection
1973 cenaze funeral
1974 bölüm department
1975 olağandışı unusual
1976 iki ikna to persuade
1977 araç vehicle
1978 dehşet dread
1979 fon background
1980 standart standard
1981 televizyon television
1982 suçlamak to accuse
1983 bütünüyle totally
1984 fayda benefit
1985 yemek dining
1986 ilişkilendirmek to associate
1987 iki render to render
1988 kâtip clerk
1989 izin permission
1990 yasal legal
1991 sahil coast
1992 güçlü mighty
1993 kaygı anxiety
1994 başlık title
1995 hassas tender
1996 araştırma research
1997 kek cake
1998 kurtarmak to rescue
1999 çiftçi farmer
2000 şiddet violence
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters