2000 Most Common Azerbaijani Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Azerbaijani language.

Armenian … <-- … List of Languages … –> … Basque

Rank Azerbaijani English
1 Xəbərlər the
2 olmaq to be
3 and
4 üçün to
5 Mən I
6 varı olmaq, Malik olmaq to have
7 budur that
8 o he
9 yox not
10 onun his
11 onunla her
12 o it
13 Sən you
14 ilə with
15 üçün for
16 etmək to do
17 o she
18 kimi as
19 demək to say
20 Ona him
21 dan from
22 Amma but
23 mənə me
24 mənim my
25 getmək to go
26 onlar they
27 hamısı all
28 tərəfindən by
29 bu this
30 bir one
31 həyata out
32 bilmək to know
33 belə ki so
34 a an
35 görmək to see
36 ola bilər could
37 və ya or
38 bunları them
39 almaq to get
40 Biz we
41 kimi like
42 gəlmək to come
43 insan man
44 what
45 hazırlamaq to make
46 orada there
47 haqqında about
48 hansı which
49 özləri their
50 daxil into
51 fikirləşmək to think
52 baxmaq to look
53 əgər if
54 kimdir who
55 nə vaxt when
56 götürmək to take
57 vaxt time
58 yox no
59 geri back
60 mümkündür to can
61 olacaq to will
62 sizin your
63 daha çox more
64 sonra then
65 aşağı down
66 yaxşı good
67 artıq over
68 danışmaq to tell
69 İndi now
70 əl hand
71 bəziları some
72 istəmək to want
73 yalnız just
74 yalnız only
75 daha çox than
76 yol way
77 vermək to give
78 digərləri other
79 gün day
80 göz eye
81 əvvəllər before
82 soruşmaq to ask
83 tapmaq to find
84 iki two
85 az little
86 Uzun müddətdir long
87 çox very
88 hiss etmək to feel
89 hər hansı any
90 şey thing
91 da too
92 burada here
93 heç vaxt never
94 tərk etmək to leave
95 şəxs person
96 köhnə old
97 baş head
98 dönmək to turn
99 yenidən again
100 vasitəsilə through
101 hətta even
102 üz face
103 çoxdur much
104 bizi us
105 birincisi first
106 hüququ right
107 bizim our
108 Necə how
109 harada where
110 sonra after
111 onun its
112 qadın woman
113 uzaq away
114 həyat life
115 görünmək to seem
116 zəng etmək to call
117 hələ də still
118 eşitmək to hear
119 il year
120 özü own
121 işləmək to work
122 olmalıdır should
123 yer place
124 otaq room
125 yaxşı well
126 dayanmaq to stand
127 olmalıdır to must
128 özü himself
129 ətrafında around
130 qapı door
131 ola bilər to might
132 bir şey something
133 cəhd edin to try
134 sevmək to love
135 ev house
136 gecə night
137 qoymaq to put
138 böyük great
139 bu cür such
140 saxlamaq to keep
141 oturmaq to sit
142 sonuncu last
143 başlamaq to begin
144 Çünki because
145 Bunlar those
146 Bunlar these
147 söz word
148 istifadə etmək to use
149 ehtiyyacı olmaq to need
150 açmaq to open
151 tutmaq to hold
152 başqa another
153 isə while
154 ən çox most
155 danışmaq to talk
156 icazə vermək to let
157 sonra upon
158 uzaqdan far
159 olmadan without
160 ev home
161 gülümsəmək to smile
162 həmişə always
163 səs voice
164 uşaq child
165 ata father
166 gəzmək to walk
167 gənc young
168 deməkdir to mean
169 heç bir şey nothing
170 qaçmaq to run
171 baxmayaraq ki though
172 an moment
173 qarşı against
174 ana mother
175 eyni same
176 adı name
177 danışmaq to speak
178 çoxları many
179 ağıl mind
180 bir neçə few
181 gətirmək to bring
182 işıq light
183 bağlamaq to close
184 tərəfi side
185 heç vaxt ever
186 hərəkət etmək to move
187 ola bilər to may
188 dostum friend
189 hər every
190 qolu arm
191 üç three
192 bir dəfə once
193 yetər enough
194 olmaq to become
195 qız girl
196 altında under
197 yeni new
198 son end
199 yaşamaq to live
200 Həmçinin also
201 kömək etmək to help
202 arasında between
203 dünya world
204 yıxılmaq to fall
205 başlamaq to start
206 hər biri each
207 gözləmək to wait
208 baxmaq to watch
209 dayandırmaq to stop
210 bir şey anything
211 həm də both
212 ayaq foot
213 hissəsi part
214 kiçik small
215 qədər until
216 həqiqətən really
217 cavab vermək to answer
218 göstərmək to show
219 oğlan boy
220 özü herself
221 yalan danışmaq to lie
222 əminəm sure
223 əlbəttə course
224 Baş vermək to happen
225 inanmaq to believe
226 qayıtmaq to return
227 arxasında behind
228 nöqtə point
229 Bundan sonra next
230 hələ yet
231 ürək heart
232 su water
233 təxminən almost
234 qurmaq to set
235 bədən body
236 niyə? why
237 keçmək to pass
238 səhər morning
239 saat hour
240 səs sound
241 görüşmək to meet
242 Allah God
243 white
244 xatırlamaq to remember
245 cür kind
246 ümid etmək to hope
247 çatmaq to reach
248 ölmək to die
249 çətin hard
250 pis bad
251 yarım half
252 gülmək to laugh
253 ailə family
254 Çünki since
255 yüksək high
256 kitab book
257 məsələdir matter
258 addım step
259 dəyişmək to change
260 sual question
261 qarşıdurma across
262 başa düşmək to understand
263 izləmək to follow
264 birlikdə together
265 həyat yoldaşı wife
266 çəkmək to pull
267 boyunca along
268 masa table
269 oynamaq to play
270 itirmək to lose
271 böyük big
272 ağlamaq to cry
273 qara black
274 saçlar hair
275 oxumaq to read
276 ön front
277 göndərmək to send
278 tamamilə quite
279 Qırmaq to break
280 özüm myself
281 olacaq to shall
282 artıq already
283 dəqiqə minute
284 qaranlıq dark
285 tezliklə soon
286 yataq bed
287 istiqamətində toward
288 bütün whole
289 avtomobil car
290 pəncərə window
291 silkələmək to shake
292 başqa else
293 istirahət rest
294 pul money
295 Əslində fact
296 oğlum son
297 yazmaq to write
298 yanğın fire
299 ikinci second
300 qalmaq to stay
301 təəccübləndirmək to wonder
302 vəziyyət case
303 hekayə story
304 böyümək to grow
305 hava air
306 diləyirəm to wish
307 düşündüm thought
308 qalxmaq to rise
309 ən az least
310 dolu full
311 tutmaq to catch
312 rəhbərlik etmək to lead
313 böyük large
314 görünür to appear
315 hər şey everything
316 Qayğısına qalmaq to care
317 daşımaq to carry
318 ölüm death
319 yatmaq to sleep
320 öldürmək to kill
321 fikir idea
322 cavab vermək to reply
323 geyinmək to wear
324 divar wall
325 sürmək to drive
326 yaxınlığında near
327 çəkmək to draw
328 çiyin shoulder
329 həftə week
330 keçmiş past
331 ölü dead
332 erkən early
333 gözləyin to stare
334 tək başına alone
335 mənada sense
336 Ağız mouth
337 daha doğrusu rather
338 dözmək to bear
339 dördüncü four
340 davam etdirmək to continue
341 ağac tree
342 qardaşım brother
343 səbəb reason
344 atı horse
345 digərləri others
346 əmri order
347 çox şey lot
348 beş five
349 toxunmaq to touch
350 dəyirmi round
351 dərin deep
352 məktub letter
353 Darıxmaq Miss
354 güman et to suppose
355 qüvvət force
356 şəhər town
357 yemək to eat
358 aydındır clear
359 evlənmək to marry
360 atmaq to throw
361 ölkə country
362 indiki present
363 içəri inside
364 mərtəbə floor
365 ödəmək to pay
366 nod etmək to nod
367 barmaq finger
368 qalmaq to remain
369 gözyaşardıcı tear
370 küçə street
371 xanım lady
372 daha az less
373 qorxu fear
374 kimsə someone
375 Biznes business
376 bacardı able
377 kafedra chair
378 unutmaq to forget
379 seçmək to pick
380 gözləmək to expect
381 qırmızı red
382 güc power
383 nəzərdən keçirmək to glance
384 bəlkə də perhaps
385 qısa short
386 yer ground
387 doğru true
388 dodaq lip
389 geyinmək to dress
390 ay month
391 qulaq asmaq to listen
392 gec late
393 məktəb school
394 ya da either
395 kimdir whom
396 aşağı low
397 arasında among
398 ər husband
399 əlavə etmək to add
400 fərqli different
401 düşmək to drop
402 içmək to drink
403 öyrənmək to learn
404 birdən suddenly
405 kağız paper
406 torpaq land
407 cür sort
408 tez-tez often
409 axşam evening
410 yuxarıda above
411 yüz hundred
412 qərar to decide
413 qeyd etmək to notice
414 qızı daughter
415 ofis office
416 soyuq cold
417 rəqəm figure
418 Yol road
419 hissi feeling
420 asmaq üçün to hang
421 kəsmək to cut
422 sayı number
423 yaxşı fine
424 şəhər city
425 sürpriz etmək to surprise
426 qaldırmaq to raise
427 doldurmaq to fill
428 bir neçə several
429 kimidir whose
430 yoxsul poor
431 müəyyəndir certain
432 ehtimal ki probably
433 əvvəllər ago
434 üst top
435 səbəb olmaq to cause
436 daxil olmaq to enter
437 hazırdır ready
438 mavi blue
439 daxilində within
440 özləri themselves
441 irəli forward
442 bacı sister
443 xərcləmək to spend
444 dövlət state
445 lakin however
446 dalaşmaq to fight
447 güclü strong
448 öpmək to kiss
449 zamanı during
450 xahiş edirik to please
451 xaricində outside
452 ayaq leg
453 Əziz dear
454 xoşbəxtdir happy
455 yuxu dream
456 Qeyd note
457 səhv wrong
458 həyata keçirmək to realize
459 maraq interest
460 qan blood
461 Tezliklə quickly
462 izah etmək to explain
463 külək wind
464 insan human
465 Rəbbim Lord
466 gəzmək to ride
467 üzləmək to cover
468 yalvarmaq to lean
469 icazə vermək to allow
470 on ten
471 Şübhə doubt
472 iyirmi twenty
473 efendim sir
474 gözəl beautiful
475 müharibə war
476 Gözəl pretty
477 yavaş-yavaş slowly
478 mümkündür possible
479 narahatlıq trouble
480 Baş çəkmək to visit
481 şans chance
482 təkan to push
483 pulsuz free
484 nəfəs breath
485 hissə piece
486 günəş sun
487 həqiqət truth
488 çatmaq to arrive
489 hesab et to consider
490 olsun whether
491 hərəkət etmək to act
492 özü itself
493 nə də nor
494 hər kəs anyone
495 imza sign
496 anlaşma deal
497 keçmək to cross
498 şüşə glass
499 job
500 bitirmək to finish
501 pıçıltı to whisper
502 təhsil almaq to study
503 forma form
504 asan easy
505 yaşı age
506 şəkil picture
507 altılıq six
508 nəhayət finally
509 almaq to buy
510 Sükut silence
511 it dog
512 yatmaq to lay
513 mənzərə sight
514 qulaq ear
515 təklif etmək to offer
516 gəmi ship
517 özünüzü yourself
518 istiqamətində towards
519 dəniz sea
520 üzük ring
521 söz vermək to promise
522 qaldırmaq to lift
523 uçmaq to fly
524 min thousand
525 təxmin etmək to guess
526 künc corner
527 narahat olmaq to worry
528 görünüşü view
529 yanında beside
530 telefonu phone
531 diqqət attention
532 gizlətmək to hide
533 darıxmaq to miss
534 baxışlar gaze
535 polis police
536 qorumaq to save
537 partiya party
538 İngilis dili English
539 daş stone
540 qəribə strange
541 körpə baby
542 qorxuram afraid
543 ağrı pain
544 dalğa wave
545 mətbəx kitchen
546 razılaşmaq to agree
547 tətil etmək to strike
548 mətbuat üçün to press
549 yaşıl green
550 cüt couple
551 oğlan guy
552 Üzr istəyirik sorry
553 təcrübə experience
554 qədər till
555 Amerika American
556 ola bilər maybe
557 oturacaq seat
558 gəzmək to roll
559 həqiqətən indeed
560 zərbə to blow
561 bəzən sometimes
562 ağır heavy
563 ruh soul
564 vacibdir important
565 uşaq kid
566 isti warm
567 narahat edir to concern
568 Mina mine
569 mövqeyi position
570 isti hot
571 həkim doctor
572 kənarda beyond
573 bağırmaq to shout
574 mövzu subject
575 yemək dinner
576 yoxlamaq to check
577 ruhu spirit
578 günortadan sonra afternoon
579 zabit officer
580 səssiz quiet
581 arzusu desire
582 istisna olmaqla except
583 torpaq earth
584 təsəvvür etmək to imagine
585 dayandırmaq to pause
586 yanaşmaq to approach
587 boyun neck
588 mil mile
589 qaydası manner
590 qoşulmaq to join
591 yemək food
592 bina building
593 qalmaq üçün to stick
594 kənar edge
595 sahə field
596 təbiət nature
597 çay river
598 rok rock
599 silah gun
600 anmaq to mention
601 düz straight
602 geniş wide
603 şirkətdir company
604 səma sky
605 vurmaq to shoot
606 ağac wood
607 vurmaq to hit
608 rəqs etmək to dance
609 izdiham crowd
610 yandırmaq to burn
611 ifadəsi expression
612 Qutu box
613 nəzarət control
614 kilsə church
615 yatmaq to sigh
616 hər kəs everyone
617 seçmək to choose
618 paylaşmaq to share
619 təklif etmək to suggest
620 kral king
621 valideyn parent
622 Gözəl nice
623 sürüşmək to slip
624 tikmək to build
625 üzərinə onto
626 təxminən nearly
627 yaddaş memory
628 geyimlər clothes
629 hesabat report
630 sadəcə simply
631 qəbul etmək to accept
632 həzz almaq to enjoy
633 dəri skin
634 gizli secret
635 Əlbəttə ki certainly
636 oyun game
637 söhbət conversation
638 qayıq boat
639 boş empty
640 bu gün today
641 Cəhənnəm hell
642 xidmət etmək to serve
643 yumşaq soft
644 qaçmaq to escape
645 ton tone
646 nifrət etmək to hate
647 istiqaməti direction
648 cəhd attempt
649 baxmayaraq although
650 qrupu group
651 Yanaq cheek
652 cib pocket
653 idarə etmək to manage
654 bəli yes
655 Axtarış to search
656 qoxuya to smell
657 bahar spring
658 ümumi general
659 orta middle
660 hesab account
661 sola çıxdı left
662 tam olaraq exactly
663 xidmət service
664 sonra following
665 incitmək to hurt
666 pulsuzdur charge
667 ictimaiyyət public
668 həll etmək to settle
669 zovq pleasure
670 əvəzinə instead
671 tapmaq üçün to discover
672 centilmen gentleman
673 qızıl gold
674 nə olursa olsun whatever
675 xəbərlər news
676 diz knee
677 parlaq bright
678 dərhal immediately
679 sevindim glad
680 döymək to beat
681 sürətli fast
682 tək single
683 Əslində actually
684 məsafə distance
685 qəbul etmək to receive
686 ləkə spot
687 səhnə scene
688 tələb etmək to demand
689 etiraf etmək to admit
690 qatar train
691 sinif class
692 heyvan animal
693 Yazı masası desk
694 salon hall
695 sinə chest
696 usta master
697 qəhvə coffee
698 etibar et to trust
699 gözətçi guard
700 səssiz silent
701 təsiri effect
702 kölgə shadow
703 mahnı oxumaq to sing
704 çanta bag
705 isbat etmək to prove
706 Fransız dili French
707 uzun boylu tall
708 altında beneath
709 axtarmaq to seek
710 heç kim none
711 tələsmək to rush
712 dağ mountain
713 hazırlamaq to prepare
714 əsgər soldier
715 çətin hardly
716 acılamaq to grin
717 tarixi history
718 təmiz clean
719 satmaq to sell
720 evlilik marriage
721 hərəkət action
722 kənd village
723 üzv member
724 gələcək future
725 təpə hill
726 xüsusilə especially
727 bağ garden
728 şirin sweet
729 yağış rain
730 xarakter character
731 Səyahət etmək to travel
732 hücum attack
733 bağlamaq to shut
734 duman smoke
735 təhlükəsizdir safe
736 yer space
737 sahəsi area
738 aşağıda below
739 vəziyyət situation
740 hesab edirəm to regard
741 imtina etmək to refuse
742 otuz thirty
743 quru dry
744 atlama to jump
745 təkrarlamaq to repeat
746 Vəhşi wild
747 kilidləmək to lock
748 İngiltərə England
749 incəsənət art
750 öncə ahead
751 üçüncüdür third
752 sürətli quick
753 köynək shirt
754 qalib gəlmək to win
755 Burun nose
756 yay summer
757 boğaz throat
758 səy effort
759 sadə simple
760 müddəti term
761 öyrətmək to teach
762 irqi race
763 yavaş slow
764 vəzifə duty
765 musiqi music
766 Hindistanlılar Indian
767 hadisə event
768 çiçək flower
769 qeyd etmək to mark
770 quş bird
771 toplamaq to gather
772 Cənab Mr
773 məhkəmə court
774 görüşmə meeting
775 qışqırmaq to scream
776 şapka hat
777 uğursuzluq to fail
778 dırmaşmaq to climb
779 cinayəti murder
780 uyğunlaşmaq to fit
781 nədir neither
782 ince thin
783 nəticə result
784 tələsmək to hurry
785 tamamlandı complete
786 diş tooth
787 bağlamaq to tie
788 məqsədi purpose
789 səhifə page
790 Beləliklə thus
791 kostyum suit
792 düşmən enemy
793 əsr century
794 mübarizə etmək to struggle
795 adi usual
796 obyekt object
797 oyanmaq to wake
798 zəngin rich
799 iddia etmək to claim
800 ədalətli fair
801 ümumi common
802 güc strength
803 qalın thick
804 şeylər stuff
805 hörmət respect
806 müraciət etmək to address
807 yaşamaq living
808 yeddi seven
809 tanımaq to recognize
810 gərək to ought
811 dəstəkləmək to support
812 həyət yard
813 tutmaq to grab
814 qəhvəyi brown
815 komanda command
816 varlığı presence
817 təsvir etmək to describe
818 palto coat
819 stansiya station
820 zəruri necessary
821 batmaq to sink
822 dartmaq to stretch
823 mükəmməl perfect
824 əziyyət çəkmək to suffer
825 birdən sudden
826 yox olmaq to disappear
827 səkkiz eight
828 yol path
829 xüsusilə də particular
830 yayılmaq to spread
831 qaranlıq darkness
832 merdiven stair
833 təşəkkür etmək to thank
834 hərəkat movement
835 çətin difficult
836 mağaza shop
837 solğun pale
838 aid olmaq to belong
839 dil language
840 xüsusi special
841 Ciddi serious
842 xatırlatmaq to remind
843 təmin etmək to provide
844 dar narrow
845 vəziyyəti condition
846 əymək to bend
847 ulduz star
848 şüşə bottle
849 diri alive
850 açar key
851 salmaq üçün to swing
852 yüksək səslə loud
853 sakitcə quietly
854 səhv mistake
855 müşahidə etmək to observe
856 qeyd etmək to remark
857 gözəllik beauty
858 diqqətlə carefully
859 qapılar gate
860 döymək to knock
861 sürüşmək to slide
862 xəbərdarlıq aware
863 çıxarmaq to remove
864 tamamilə completely
865 cəsarətləndirmək to dare
866 qulluqçu servant
867 yayılmaq to bow
868 dairə circle
869 qeyd record
870 çay tea
871 qəzəbləndi angry
872 şəxsi personal
873 bulud cloud
874 qayda rule
875 döyüş battle
876 Şəxsi private
877 yara wound
878 təbii natural
879 bir yerdə somewhere
880 dördüncü forth
881 dad taste
882 təmir etmək to fix
883 asanlıqla easily
884 Hər halda anyway
885 məxluq creature
886 uzunluğu length
887 mağaza store
888 təzədir fresh
889 şərab wine
890 mənzil apartment
891 münasibətilə occasion
892 şəkil image
893 sistemi system
894 hakim judge
895 dil tongue
896 funt pound
897 kubok cup
898 yaratmaq to create
899 forma shape
900 dəyər worth
901 mahnı song
902 istehsal to produce
903 bu axşam tonight
904 xəstə ill
905 qar snow
906 səviyyə level
907 axmaq fool
908 Buna görə therefore
909 saymaq to count
910 xəstə sick
911 sosial social
912 sabah tomorrow
913 detal detail
914 fikir opinion
915 silkələmək to shrug
916 cəlb etmək to involve
917 böyük huge
918 tökmək to pour
919 sərin cool
920 döşlə breast
921 təkəbbürlə to tire
922 bir az slightly
923 düşərgə camp
924 nümunə example
925 səfər trip
926 otel hotel
927 cütlük pair
928 nağıl tale
929 flash etmək to flash
930 ehtimal likely
931 adətən usually
932 mümkün deyil impossible
933 dəhşətli terrible
934 cəmiyyət society
935 oğurlamaq to steal
936 sülh peace
937 mesaj message
938 yataq otağı bedroom
939 əlaqələr affair
940 baş verəcək to occur
941 tələb etmək to require
942 Ayaqqabı shoe
943 niyyət etmək to intend
944 istilik heat
945 rəng color
946 ordusu army
947 qərib stranger
948 məşğul busy
949 Boz gray
950 Alman dili German
951 ehtiva edir to contain
952 sarı yellow
953 kartı card
954 kəskin sharp
955 müalicə etmək to treat
956 sakit calm
957 top ball
958 alt bottom
959 təhlükə danger
960 bütünlüklə entire
961 müəyyən etmək üçün to determine
962 yalnız merely
963 balıqlar fish
964 Əsas main
965 rəngləmək to paint
966 atmaq to cast
967 müəllif author
968 səs-küy noise
969 hirs anger
970 fərq difference
971 Qonaq guest
972 şübhələnmək to suspect
973 şok shock
974 vurdu shot
975 şef chief
976 parıltı üçün to shine
977 yumaq to wash
978 nəfəs almaq to breathe
979 hökumət government
980 qarşısını almaq üçün to avoid
981 mərhələ stage
982 elli fifty
983 dəlik hole
984 yazıçı writer
985 partlayacaq to burst
986 seçim choice
987 gümüş silver
988 həyəcanlandırmaq to exclaim
989 növü type
990 kiçik tiny
991 çəmənlik grass
992 birbaşa yönləndirmək to direct
993 görünüşü appearance
994 Amerika America
995 gözəl wonderful
996 yığmaq to pack
997 xəstəxana hospital
998 özü hers
999 nəzakətlə gently
1000 yumşaqlıqla softly
1001 iz track
1002 sübut evidence
1003 pis evil
1004 ifşa etmək to reveal
1005 mövcud olmaq to exist
1006 sürükləmək to drag
1007 dua etmək to pray
1008 bilik knowledge
1009 ifadə etmək to express
1010 kənar aside
1011 qış winter
1012 tanış familiar
1013 tanrı god
1014 dövr period
1015 blok block
1016 aydındır clearly
1017 ürək to murmur
1018 yazı post
1019 axın stream
1020 süpürmək üçün to sweep
1021 Hal circumstance
1022 israr etmək to insist
1023 dörddəbir quarter
1024 beyin brain
1025 düz plain
1026 düz flat
1027 problem issue
1028 bazası base
1029 zövq delight
1030 ada island
1031 fürsət opportunity
1032 bitki plant
1033 sevinc joy
1034 keçmək üçün to shift
1035 əlaqələr relationship
1036 bıçaq knife
1037 firchalamaq to brush
1038 yüngül slight
1039 lənətləmək damn
1040 titrəmək to tremble
1041 müzakirə etmək to discuss
1042 müxtəlifdir various
1043 dəyər value
1044 cinsi əlaqə sex
1045 yerli local
1046 gənclər youth
1047 təcrübə practice
1048 nəmdir wet
1049 səhər yeməyi breakfast
1050 kapitan captain
1051 məhv to destroy
1052 səyahət journey
1053 Bazar günü Sunday
1054 bir şəkildə somehow
1055 qaşınıq to frown
1056 bükmək to wrap
1057 pişik cat
1058 bağlıdır bound
1059 rahatlıq comfort
1060 jest gesture
1061 kahin priest
1062 Fransa France
1063 idarə etmək to handle
1064 Cənnət heaven
1065 şahid witness
1066 artırmaq to increase
1067 xüsusiyyət feature
1068 vurmaq to kick
1069 qəbul etmək to assume
1070 yuxuda asleep
1071 geri çağırmaq to recall
1072 matç match
1073 sıx tight
1074 meşə forest
1075 qorumaq to protect
1076 olmaması lack
1077 yoldaş companion
1078 bütövlükdə entirely
1079 qərar decision
1080 daxil etmək to include
1081 Trail trail
1082 dəvət etmək to invite
1083 duyğu emotion
1084 sümük bone
1085 saat o’clock
1086 əhatə etmək to surround
1087 səthi surface
1088 on nəfər dozen
1089 elan etmək to declare
1090 silah weapon
1091 Mərkəz center
1092 xoş gəlmisiniz welcome
1093 cinayət crime
1094 çəki weight
1095 sevgilisi lover
1096 qılınc sword
1097 siyahı list
1098 Tarix date
1099 iştirak etmək to attend
1100 danışma speech
1101 Xristian Christian
1102 təmin etmək to assure
1103 sürükləmək to snap
1104 hərəkət motion
1105 ehtiras passion
1106 Təkmilləşdirmək to advance
1107 uğurdur sake
1108 təsir influence
1109 istisna olmaqla unless
1110 sürət speed
1111 xalq folk
1112 fırtına storm
1113 ay moon
1114 qidalandırmaq üçün to feed
1115 siyasi political
1116 yalvarmaq to beg
1117 uyğun olmaq to accord
1118 maşın machine
1119 qırx forty
1120 doqquz nine
1121 azad to release
1122 şimal north
1123 əmi uncle
1124 qədim ancient
1125 kədərli sad
1126 İngilis British
1127 zəif faint
1128 ikiqat double
1129 məzarı grave
1130 nahar lunch
1131 ani instant
1132 boşqab plate
1133 basdırmaq to bury
1134 mükəmməl perfectly
1135 sevimli lovely
1136 sizin yours
1137 buz ice
1138 ayırmaq to separate
1139 əzmək to bite
1140 dam roof
1141 and içmək to swear
1142 sürücü driver
1143 ayna mirror
1144 mədə stomach
1145 olma being
1146 əldə etmək to gain
1147 göz ardı etmək to ignore
1148 tamam okay
1149 cavab vermək to respond
1150 heç kim nobody
1151 əksinə opposite
1152 narahat etmək to bother
1153 təşkil etmək to arrange
1154 çəkmə boot
1155 toz dust
1156 sürüşmək üçün to rub
1157 birbaşa directly
1158 parıltı glow
1159 qışqırmaq to yell
1160 fərdi individual
1161 tibb bacısı nurse
1162 xanım Mrs
1163 görmə vision
1164 israf etmək to waste
1165 qürurlu proud
1166 deli mad
1167 hakimiyyət authority
1168 əlaqə contact
1169 qəzet newspaper
1170 xüsusilə də particularly
1171 dərəcə degree
1172 köhnə former
1173 bir qədər somewhat
1174 stil style
1175 birisi somebody
1176 sahib olmaq to possess
1177 yük maşını truck
1178 maraqlıdır interesting
1179 şaka joke
1180 çaşmamaq to mutter
1181 əmlak property
1182 çılpaq bare
1183 əti flesh
1184 relyef relief
1185 tərəddüd to hesitate
1186 asanlıqla to ease
1187 tutma grip
1188 sıçradı to leap
1189 təchizatı supply
1190 kəsilmək to interrupt
1191 yemək meal
1192 prosesi process
1193 qadın female
1194 zərər loss
1195 siqaret cigarette
1196 dəmir iron
1197 razı etmək to convince
1198 ayrıdır apart
1199 xülya fancy
1200 sıra row
1201 sürət pace
1202 iki dəfə twice
1203 axını to flow
1204 xəstə patient
1205 iddia etmək to pretend
1206 ölçüsü size
1207 çətinliklə barely
1208 toy wedding
1209 elan etmək to announce
1210 qəhqəhə laughter
1211 hesabatı sheet
1212 dizayn design
1213 bişirmək to cook
1214 sənin thy
1215 təkər wheel
1216 müvəffəqiyyət success
1217 təhlükəli dangerous
1218 cənub south
1219 oyan awake
1220 boş loose
1221 aln forehead
1222 geniş broad
1223 səhra desert
1224 qarışdırmaq to stir
1225 vuruş stroke
1226 qanad wing
1227 xəbərdarlıq etmək to warn
1228 katlayın to fold
1229 yığın pile
1230 alov flame
1231 giriş entrance
1232 üzmək to sail
1233 təqdim etmək to introduce
1234 hamar smooth
1235 güclü powerful
1236 qiyməti cost
1237 milyon million
1238 iman faith
1239 udmaq to swallow
1240 körpü bridge
1241 tələbə student
1242 tədbir measure
1243 kor blind
1244 hər kəs everybody
1245 bəxt fortune
1246 görə due
1247 incə gentle
1248 yoxlamaq to examine
1249 dəli crazy
1250 əyləncə fun
1251 qürur pride
1252 kişi male
1253 məşğul olmaq to engage
1254 çərçivə frame
1255 reallıq reality
1256 uyğun proper
1257 əks etdirmək to reflect
1258 dolaşmaq to wander
1259 təmsil etmək to represent
1260 ferma farm
1261 komanda team
1262 hava weather
1263 təmin etmək to satisfy
1264 çətinlik difficulty
1265 zəifdir weak
1266 məna meaning
1267 uçuş flight
1268 xoş pleasant
1269 göyərtə deck
1270 diqqətli olun careful
1271 kvadrat square
1272 bəhanə excuse
1273 firma firm
1274 filialı branch
1275 silmək to wipe
1276 qiyməti price
1277 orijinal original
1278 on iki twelve
1279 hüquqşünas lawyer
1280 iz trace
1281 dua edin prayer
1282 heç kim anybody
1283 hörmət honor
1284 zəng bell
1285 hədiyyə gift
1286 Məsih Christ
1287 enerji energy
1288 bəlkə də possibly
1289 vərdiş habit
1290 istəkli willing
1291 keyfiyyəti quality
1292 atmaq to toss
1293 səhv fault
1294 aşağı salmaq to lower
1295 Şübhəsiz ki, surely
1296 Göründüyü kimi apparently
1297 mübahisə etmək to argue
1298 Başlanğıc beginning
1299 yaraşıqlı handsome
1300 dərindən deeply
1301 günahlandırmaq to blame
1302 etiraz etmək to protest
1303 məhbus prisoner
1304 göstərmək to indicate
1305 səni thee
1306 bükmək to twist
1307 ceket jacket
1308 qəhrəman hero
1309 uğurlar luck
1310 məzmunu content
1311 məlumatlandırmaq to inform
1312 qarşısını almaq to prevent
1313 xoşbəxtlik happiness
1314 həqiqətən truly
1315 inkişaf etmək to develop
1316 buxaq chin
1317 məhv etmək to ruin
1318 çatlamağa to crack
1319 lideri leader
1320 dünən yesterday
1321 on beş fifteen
1322 taxta wooden
1323 çatdırmaq to deliver
1324 cavab response
1325 keçid passage
1326 axmaq stupid
1327 moda fashion
1328 vəzifə task
1329 maraqlıdır curious
1330 uğur qazanmaq to succeed
1331 müdrik wise
1332 məbləğ amount
1333 telefon telephone
1334 İnkar etmək to deny
1335 qazmaq to dig
1336 hüquq law
1337 çağırmaq to urge
1338 sonsuzdur forever
1339 cəmiyyət community
1340 fiziki physical
1341 mənbə source
1342 xurma palm
1343 müəllim teacher
1344 qul slave
1345 yağ fat
1346 seçim etmək to prefer
1347 hərbi military
1348 çörək bread
1349 müraciət etmək to refer
1350 kabin cabin
1351 tam olaraq fully
1352 edə bilməyəcək unable
1353 müşayiət etmək to accompany
1354 davam etmək to proceed
1355 dəyişmək to exchange
1356 kütlə mass
1357 istək request
1358 yaratmaq to establish
1359 qəribə odd
1360 sahil shore
1361 Bələdçilik etmək to guide
1362 qızıl golden
1363 özümüzü ourselves
1364 yalnız mere
1365 əlaqə relation
1366 təhdid etmək to threaten
1367 dərəcəsi rate
1368 lənətləmək to curse
1369 pivə beer
1370 uzaqdan distant
1371 aydındır obvious
1372 Şərh comment
1373 nəcib noble
1374 üstünlük advantage
1375 baxmayaraq spite
1376 fayl file
1377 ehtimal possibility
1378 keçirmək to conduct
1379 Solmaq to fade
1380 müasir modern
1381 diqqət mərkəzində olmaq to focus
1382 ekran screen
1383 varlığı existence
1384 qurulacaq to mount
1385 qum sand
1386 qurban victim
1387 ucu tip
1388 qəzəb rage
1389 əksinə counter
1390 sonrakı latter
1391 Qorxmaq to scare
1392 qəza accident
1393 təəssürat impression
1394 ardıcıllıqla to peer
1395 kıvrılmaq to curl
1396 toplamaq to collect
1397 gedəcək to march
1398 göstərmək to display
1399 çimərlik beach
1400 xala aunt
1401 qapılar doorway
1402 rahatdır comfortable
1403 sürüklənmək to drift
1404 təəssüf pity
1405 həyəcan excitement
1406 həbs etmək to arrest
1407 Şübhəsiz ki, obviously
1408 əksinə otherwise
1409 ticarət trade
1410 klub club
1411 hüceyrə cell
1412 Sağlamlıq health
1413 qərb west
1414 dəri leather
1415 kobud rough
1416 qəsd etmək to gasp
1417 yerinə yetirmək to perform
1418 çəhrayı pink
1419 qrup band
1420 cümlə sentence
1421 əhval mood
1422 məqalə article
1423 zəncir chain
1424 daşınma carriage
1425 utandırmaq to utter
1426 kölgə shade
1427 təyyarə plane
1428 kollec college
1429 bağışlamaq to forgive
1430 şeir poem
1431 ip rope
1432 lampa lamp
1433 Məsələn instance
1434 təmiz pure
1435 yükləmək to load
1436 ələ keçirmək to seize
1437 arxa rear
1438 dürüst honest
1439 böyük major
1440 oxşar similar
1441 fəaliyyəti activity
1442 yankıla to echo
1443 işğal etmək to occupy
1444 məşhurdur famous
1445 yaşamaq üçün to survive
1446 narahatdır anxious
1447 komik funny
1448 arqument argument
1449 şeytan devil
1450 etibarlılıq confidence
1451 təəssüf etmək to regret
1452 törətmək to commit
1453 tər sweat
1454 Rus dili Russian
1455 sıra range
1456 həyəcan alarm
1457 bərpa etmək to recover
1458 dəhşət horror
1459 təhlükəsizlik security
1460 ekipaj crew
1461 kədərlənmək to roar
1462 şəfəq dawn
1463 Millət nation
1464 Metal metal
1465 sinirli nervous
1466 həbsxana prison
1467 tərk etmək to abandon
1468 hər yerdə anywhere
1469 polish poet
1470 günah sin
1471 çəmənlik to grasp
1472 rəftar attitude
1473 təmin etmək to secure
1474 Şərhdə statement
1475 çılpaq naked
1476 qanun layihəsi bill
1477 qaş brow
1478 mənəvi moral
1479 rolu role
1480 bolluq plenty
1481 karyera career
1482 quyruq tail
1483 doğum birth
1484 müraciət etmək to apply
1485 rəsmi official
1486 əlaqələndirmək to relate
1487 taleyi fate
1488 layihəsi project
1489 vadisi valley
1490 təsəvvür imagination
1491 qorxutmaq to frighten
1492 bazar market
1493 yumruq fist
1494 borclu olmaq to owe
1495 niyyət intention
1496 əlaqə connection
1497 seriyası series
1498 cəsarət courage
1499 qüllə tower
1500 göl lake
1501 çıxmaq to emerge
1502 bahis etmək to bet
1503 film movie
1504 etek skirt
1505 ağlamaq to weep
1506 otaq chamber
1507 sınaq trial
1508 sehrli magic
1509 mühərrik engine
1510 təşəkkür edirəm thanks
1511 yazı writing
1512 düyməsini basın button
1513 ovlamaq üçün to hunt
1514 adi ordinary
1515 genişləndirmək to extend
1516 ehtiyatlı olmaq to spare
1517 nəzəriyyə theory
1518 davamlı steady
1519 hədiyyə vermək to grant
1520 İyun June
1521 Yəhudi Jew
1522 mətn text
1523 tamamilə absolutely
1524 hörmət honour
1525 üzmək to float
1526 sirr mystery
1527 mövsüm season
1528 sahibi owner
1529 ödəyə to afford
1530 rəng colour
1531 məsləhətdir advice
1532 tərəfdaş partner
1533 heyran etmək to admire
1534 azadlıq freedom
1535 parıltı etmək to glare
1536 layiq olmaq to deserve
1537 salamlayıram to greet
1538 sarılmaq to hug
1539 heyət staff
1540 itələmək to thrust
1541 sonra afterwards
1542 düzgündür correct
1543 asılıdır to depend
1544 üzmək to swim
1545 dirək pool
1546 siqnal signal
1547 günahsız innocent
1548 bütün heel
1549 ümumiyyətlə generally
1550 pərdə curtain
1551 sahiblik possession
1552 fotoşəkil photograph
1553 nadir hallarda scarcely
1554 doğma native
1555 boz grey
1556 yorğan blanket
1557 müsahibə interview
1558 icazə verəcək to permit
1559 kirli dirty
1560 ayıb shame
1561 dayandırmaq to cease
1562 yumurta egg
1563 izahat explanation
1564 vaqon wagon
1565 tamaşaçı audience
1566 dəhşətli awful
1567 boru pipe
1568 gərginləşdirmək to strain
1569 rəssam artist
1570 sıxmaq to squeeze
1571 Roma Roman
1572 müraciət etmək to appeal
1573 parça cloth
1574 həcmi volume
1575 şərqdə east
1576 bölmə section
1577 narahat edir to disturb
1578 dərəcə rank
1579 dostluq friendly
1580 ac hungry
1581 sürünmək to creep
1582 qonaq visitor
1583 hər yerdə everywhere
1584 dini religious
1585 əldə etmək to obtain
1586 ət meat
1587 qulluqçu maid
1588 ədalət justice
1589 irəliləyiş progress
1590 bez lap
1591 yuxarı upstairs
1592 inanc belief
1593 əlaqə to connect
1594 roman novel
1595 hayalet ghost
1596 məqsədi to aim
1597 tullanmaq to fling
1598 Şənbə Saturday
1599 əməliyyat operation
1600 azad etmək to relieve
1601 artıq anymore
1602 baxmayaraq despite
1603 bel waist
1604 süd milk
1605 kucaklamak to embrace
1606 banyo bathroom
1607 qab pot
1608 qarşılaşacaq to encounter
1609 əmlak estate
1610 əvvəllər previous
1611 spin etmək to spin
1612 kurgu fiction
1613 böyük grand
1614 pilləkənlər trap
1615 təsir edəcək to affect
1616 hiylə trick
1617 narkotik drug
1618 ipək silk
1619 axşam yeməyi supper
1620 sərxoş drunk
1621 işarə hint
1622 əvəz etmək to replace
1623 zərər harm
1624 meyvə fruit
1625 kompüter computer
1626 dirsək elbow
1627 atmaq to descend
1628 dokunun to tap
1629 sundurma porch
1630 şişmək to swell
1631 üst upper
1632 polis cop
1633 baba grandfather
1634 məşq exercise
1635 kitabxana library
1636 əzələ muscle
1637 dondurmaq to freeze
1638 üzdü to upset
1639 şikayət etmək to complain
1640 Avropa Europe
1641 lehinə favor
1642 kök root
1643 heyvan beast
1644 çıxmaq to arise
1645 meydan challenge
1646 duş shower
1647 Yunan dili Greek
1648 boyunca throughout
1649 cinsi əlaqə sexual
1650 simli string
1651 restoran restaurant
1652 din religion
1653 təzyiq pressure
1654 yoxa çıxmaq to vanish
1655 lütf grace
1656 sıxışdı vast
1657 etiraf etmək to confess
1658 qurbanlıq sacrifice
1659 gəliş arrival
1660 sanki to jerk
1661 dərs lesson
1662 qadın lad
1663 neft oil
1664 nümunə pattern
1665 müntəzəm regular
1666 tüfəng rifle
1667 şanslı lucky
1668 göt ass
1669 darıxdırıcı dull
1670 şüurlu conscious
1671 qarışıqlıq mess
1672 ağlamağa to groan
1673 nəticə consequence
1674 balans balance
1675 prinsipi principle
1676 Sevgi affection
1677 cari current
1678 şam candle
1679 bok shit
1680 qaçmaq to flee
1681 boyu height
1682 səhmdar stock
1683 cəngavər knight
1684 saat clock
1685 qala castle
1686 çit fence
1687 günahkar guilty
1688 həll etmək to resolve
1689 diz çökək to kneel
1690 istirahət etmək to relax
1691 məbəd temple
1692 Bundan başqa besides
1693 jurnal magazine
1694 sevimli favorite
1695 oturdu seated
1696 Aprel April
1697 ənənə tradition
1698 acı bitter
1699 təşəkkür edirəm to appreciate
1700 elm science
1701 məşhurdur popular
1702 nənə grandmother
1703 çırpmaq üçün to shiver
1704 gündəlik daily
1705 müzakirə discussion
1706 şahzadə prince
1707 cazibəsi charm
1708 zərbə to strip
1709 nəticəyə to conclude
1710 forma uniform
1711 təsviri description
1712 tavan ceiling
1713 maraqlıdır interested
1714 yaxından closely
1715 bağlanmaq to cling
1716 tezgah bench
1717 davam etdirmək to pursue
1718 yaxşıdır brave
1719 məmnunluq satisfaction
1720 sürüşmək üçün to crawl
1721 avtobus bus
1722 ədəbiyyat literary
1723 qanlı bloody
1724 müqayisə etmək to compare
1725 xarici foreign
1726 təklif etməli to propose
1727 qələm pen
1728 soruşmaq to inquire
1729 şikayət grief
1730 yardım aid
1731 dostluq friendship
1732 qəza etmək to crash
1733 macəra adventure
1734 davam etmək to stride
1735 mədəniyyət culture
1736 şüa beam
1737 təhlükəsizlik safety
1738 Mart ayı March
1739 gözlük glasses
1740 bacarığı ability
1741 əla excellent
1742 firma firmly
1743 anlayış understanding
1744 sapı steel
1745 sinir nerve
1746 mələk angel
1747 nəhəng giant
1748 şübhə suspicion
1749 bilinməyən unknown
1750 təəccübləndirmək to startle
1751 bərabərdir equal
1752 çadır tent
1753 gülmək to gleam
1754 ağıllı smart
1755 nəsil generation
1756 müqavimət göstərmək to resist
1757 sakit olmaq to sob
1758 hər yerdə whenever
1759 reaksiya reaction
1760 təhsil education
1761 sübut proof
1762 həyəcanlandırmaq to excite
1763 yandırmaq üçün to blink
1764 qamçılamaq to whip
1765 müəyyən etmək to identify
1766 kase bowl
1767 ifşa etmək to expose
1768 xəbərdarlıq warning
1769 dərinliyi depth
1770 fəsil chapter
1771 tənzimləmə arrangement
1772 ağrı to ache
1773 yudumlamaq to sip
1774 ağır şəkildə heavily
1775 İtalyan Italian
1776 qaş eyebrow
1777 kıkırdama to chuckle
1778 sarayda palace
1779 ciddi şəkildə seriously
1780 geri çəkilmək to retreat
1781 rəssamlıq painting
1782 əhəmiyyəti importance
1783 Əlavə extra
1784 kraliça queen
1785 səssizcə silently
1786 bilək wrist
1787 çarparaq to slam
1788 məsuliyyət responsibility
1789 tamamilə altogether
1790 bəli jaw
1791 pis badly
1792 sərnişin passenger
1793 açılış opening
1794 İyul July
1795 bacarıq skill
1796 missiya mission
1797 təqib etmək to chase
1798 xüsusi custom
1799 meyl etmək to tend
1800 üsulu method
1801 inək cow
1802 istəkli eager
1803 döyüşçü warrior
1804 clutch to clutch
1805 qəbul etmək to perceive
1806 mağara cave
1807 kredit credit
1808 həmd olsun praise
1809 bacarıqlı capable
1810 işə götürmək to hire
1811 versiyası version
1812 qonşu neighbor
1813 gizlətmək to conceal
1814 tökmək to bore
1815 sempati sympathy
1816 tel wire
1817 maraq curiosity
1818 məcbur etmək to oblige
1819 çağırırıq belt
1820 nisbi relative
1821 anlayış notion
1822 tutmaq to capture
1823 keçmək üçün to switch
1824 poçt mail
1825 divan couch
1826 koridor corridor
1827 gedəcək to depart
1828 dərhal instantly
1829 İspan dili Spanish
1830 təhlükə threat
1831 Çinli Chinese
1832 yüksək highly
1833 nəhayət eventually
1834 işə salmaq to employ
1835 olmaması absence
1836 ümidsizlik despair
1837 strukturu structure
1838 yalnız lonely
1839 minnətdarıq grateful
1840 çəkilmək to withdraw
1841 qovluq map
1842 əsasən mostly
1843 nazir minister
1844 yastıq pillow
1845 görünən visible
1846 gəmi vessel
1847 xanım mistress
1848 əlavə etmək to attach
1849 incə delicate
1850 çaşdırmaq to confuse
1851 peşəkardır professional
1852 istilik warmth
1853 qırıldı broken
1854 çıxartmaq to exhaust
1855 ağılsız silly
1856 dedektif detective
1857 kədər sorrow
1858 yəhər saddle
1859 zərər damage
1860 Qəribədir rare
1861 xəyanət etmək to betray
1862 kədərlənmək to slap
1863 etiraf etmək to acknowledge
1864 paltar gown
1865 bərk solid
1866 son dərəcə extremely
1867 ifadəsi phrase
1868 dırnaq nail
1869 kirayəyə götürmək to rent
1870 saxlamaq to maintain
1871 Avqust August
1872 təəssürat yaratmaq to impress
1873 işçi worker
1874 güllə bullet
1875 gövdə trunk
1876 nəticə conclusion
1877 tapança pistol
1878 kottec cottage
1879 parlaq brilliant
1880 vətəndaş citizen
1881 sürətli rapidly
1882 fit çalmaq to whistle
1883 yaxınlarda recently
1884 çarəsizdir desperate
1885 yüngülcə lightly
1886 aspekti aspect
1887 qarışıqlıq confusion
1888 çirkin ugly
1889 kəşfiyyat intelligence
1890 divan sofa
1891 tökmək to shed
1892 sevgilim darling
1893 baba dad
1894 əyri curve
1895 bərabərdir equally
1896 girmək to venture
1897 cızmaq üçün to scratch
1898 qoxu scent
1899 cəlb etmək to attract
1900 inkişafı development
1901 dayandırmaq to halt
1902 pin etmək to pin
1903 siqaret çəkmək to shove
1904 tibbi medical
1905 yamacında slope
1906 təbii olaraq naturally
1907 ağıl mental
1908 müdafiə etmək to defend
1909 qazanmaq üçün to earn
1910 dua etmək to bid
1911 kamera camera
1912 kir dirt
1913 kabuk shell
1914 sahəsi plot
1915 tacı crown
1916 uğurlu successful
1917 erdem virtue
1918 daşqın flood
1919 Roma Rome
1920 çanta purse
1921 şeir poetry
1922 popa to pop
1923 qarın belly
1924 cəmi total
1925 təsdiq etmək to confirm
1926 hökm judgment
1927 böyük enormous
1928 əzmək to crush
1929 səbət basket
1930 sığınacaq shelter
1931 pat üçün to pat
1932 cavabdehdir responsible
1933 şüur consciousness
1934 yaxınlarda recent
1935 bölmək to divide
1936 cinayət criminal
1937 qiymətli precious
1938 ədalətlə fairly
1939 təşviq etmək to encourage
1940 sərhədi border
1941 okean ocean
1942 bıçaq blade
1943 bud thigh
1944 əks etdirir reflection
1945 cənazə funeral
1946 şöbə department
1947 qeyri-adi unusual
1948 inandırmaq to persuade
1949 nəqliyyat vasitəsi vehicle
1950 qorxu dread
1951 arxa plan background
1952 standartdır standard
1953 televiziya television
1954 ittiham etmək to accuse
1955 tamamilə totally
1956 fayda benefit
1957 yemək dining
1958 birləşmək to associate
1959 göstərmək to render
1960 katib clerk
1961 icazəsi permission
1962 qanuni legal
1963 sahil coast
1964 qüdrətli mighty
1965 narahatlıq anxiety
1966 başlıq title
1967 araşdırma research
1968 tort cake
1969 qurtarmaq üçün to rescue
1970 cütçü farmer
1971 zorakılıq violence
1972 gözdən keçir glimpse
1973 təklif suggestion
1974 uşaqlıq childhood
1975 emmek üçün to suck
1976 ağılsız foolish
1977 mükafat reward
1978 çəngəl hook
1979 müştəri client
1980 layiqdir worthy
1981 sirli mysterious
1982 sıx şəkildə tightly
1983 zalım cruel
1984 kəskin şəkildə sharply
1985 toyuq chicken
1986 paltar robe
1987 sensasiya sensation
1988 səhv etmək to stumble
1989 təlimat instruction
1990 cəmi sum
1991 titrəmək to shudder
1992 mebel furniture
1993 gecikmə delay
1994 performans performance
1995 təlim training
1996 xəzinə treasure
1997 tökmək to dash
1998 Hadisə incident
1999 altmış sixty
2000 palçıq mud
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters