2000 Most Common Czech Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Czech language.

Croatian … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Danish

Rank Czech English
1 být to be
2 a and
3 na to
4 z of
5 A a
6 I
7 v in
8 mít to have
9 že that
10 on he
11 ne not
12 jeho his
13 její her
14 to it
15 vy you
16 s with
17 pro for
18 dělat to do
19 ona she
20 tak jako as
21 na on
22 říct to say
23 v at
24 mu him
25 z from
26 ale but
27 me
28 můj my
29 jít to go
30 oni they
31 Všechno all
32 podle by
33 tento this
34 jeden one
35 ven out
36 nahoru up
37 vědět to know
38 tak so
39 a an
40 vidět to see
41 mohl could
42 nebo or
43 jim them
44 dostat to get
45 my we
46 jako like
47 přijít to come
48 muž man
49 co what
50 dělat to make
51 tam there
52 o about
53 který which
54 jejich their
55 do into
56 myslet to think
57 podívat se to look
58 kdo who
59 když when
60 vzít to take
61 čas time
62 Ne no
63 zadní back
64 může to can
65 k vůli to will
66 vaše your
67 více more
68 pak then
69 dolů down
70 dobrý good
71 přes over
72 říct to tell
73 Nyní now
74 ruka hand
75 nějaký some
76 chtít to want
77 prostě just
78 pouze only
79 než than
80 způsob way
81 dát to give
82 jiný other
83 den day
84 oko eye
85 před before
86 zeptat se to ask
87 najít to find
88 dva two
89 málo little
90 dlouho long
91 velmi very
92 cítit to feel
93 žádný any
94 věc thing
95 také too
96 tady here
97 nikdy never
98 opustit to leave
99 osoba person
100 starý old
101 hlava head
102 otočit to turn
103 znovu again
104 přes through
105 dokonce even
106 tvář face
107 hodně much
108 vypnuto off
109 nás us
110 První first
111 že jo right
112 náš our
113 jak how
114 kde where
115 po after
116 to je its
117 žena woman
118 pryč away
119 život life
120 vypadat to seem
121 zavolat to call
122 ještě pořád still
123 slyšet to hear
124 rok year
125 vlastní own
126 pracovat to work
127 by měl should
128 místo place
129 pokoj, místnost room
130 dobře well
131 stát to stand
132 muset to must
133 sám himself
134 kolem around
135 dveře door
136 může to might
137 něco something
138 zkusit to try
139 milovat to love
140 Dům house
141 noc night
142 dát to put
143 skvělý great
144 takový such
145 nechat si to keep
146 sedět to sit
147 poslední last
148 začít to begin
149 protože because
150 ty those
151 tyto these
152 slovo word
153 použít to use
154 potřebovat to need
155 otevřít to open
156 držet to hold
157 další another
158 zatímco while
159 většina most
160 mluvit to talk
161 nechat to let
162 na upon
163 daleko far
164 bez without
165 Domov home
166 usmát se to smile
167 vždy always
168 hlas voice
169 dítě child
170 otec father
171 na procházku to walk
172 mladý young
173 znamenat to mean
174 nic nothing
175 běžet to run
176 ačkoli though
177 proti against
178 matka mother
179 stejný same
180 název name
181 mluvit to speak
182 mnoho many
183 mysl mind
184 málo few
185 přinést to bring
186 světlo light
187 zavřít to close
188 boční side
189 vůbec ever
190 pohybovat to move
191 do května to may
192 příteli friend
193 každý every
194 paže arm
195 tři three
196 jednou once
197 dost enough
198 stát se to become
199 dívka girl
200 pod under
201 Nový new
202 konec end
203 žít to live
204 taky also
205 pomoci to help
206 mezi between
207 svět world
208 spadnout to fall
209 začít to start
210 každý each
211 čekat to wait
212 sledovat to watch
213 zastavit to stop
214 cokoliv anything
215 oba both
216 noha foot
217 část part
218 malý small
219 dokud until
220 opravdu really
221 odpovědět to answer
222 ukázat to show
223 chlapec boy
224 sebe herself
225 lhát to lie
226 Tak určitě sure
227 chod course
228 stát se to happen
229 věřit to believe
230 vrátit to return
231 za behind
232 bod point
233 další next
234 dosud yet
235 srdce heart
236 voda water
237 téměř almost
238 stanovit to set
239 tělo body
240 proč why
241 projít to pass
242 ráno morning
243 hodina hour
244 zvuk sound
245 potkat to meet
246 Bůh God
247 bílý white
248 pamatovat si to remember
249 druh kind
250 doufat to hope
251 dosáhnout to reach
252 zemřít to die
253 tvrdý hard
254 špatný bad
255 polovina half
256 smát se to laugh
257 rodina family
258 od té doby since
259 vysoký high
260 rezervovat book
261 hmota matter
262 krok step
263 změnit to change
264 otázka question
265 přes across
266 rozumět to understand
267 následovat to follow
268 spolu together
269 manželka wife
270 vytáhnout to pull
271 podél along
272 stůl table
273 hrát to play
274 prohrát to lose
275 velký big
276 plakat to cry
277 Černá black
278 vlasy hair
279 číst to read
280 přední front
281 poslat to send
282 docela quite
283 rozbít to break
284 moje maličkost myself
285 musí to shall
286 již already
287 minuta minute
288 temný dark
289 již brzy soon
290 lůžko bed
291 směrem k toward
292 Celý whole
293 auto car
294 okno window
295 třást to shake
296 jiný else
297 odpočinek rest
298 peníze money
299 skutečnost fact
300 syn son
301 psát to write
302 oheň fire
303 druhý second
304 zůstat to stay
305 divit to wonder
306 případ case
307 příběh story
308 řádek line
309 růst to grow
310 vzduch air
311 přát si to wish
312 myslel thought
313 růst to rise
314 nejméně least
315 plný full
316 chytit to catch
317 vést to lead
318 velký large
319 objevit se to appear
320 všechno everything
321 starat se to care
322 nést to carry
323 smrt death
324 spát to sleep
325 zabít to kill
326 myšlenka idea
327 odpovědět to reply
328 nosit to wear
329 zeď wall
330 řídit to drive
331 u near
332 kreslit to draw
333 rameno shoulder
334 týden week
335 minulost past
336 mrtvý dead
337 brzy early
338 zírat to stare
339 sama alone
340 smyslu sense
341 pusa mouth
342 spíše rather
343 nést to bear
344 čtyři four
345 pokračovat to continue
346 strom tree
347 bratr brother
348 důvod reason
349 kůň horse
350 ostatní others
351 objednat order
352 hodně lot
353 Pět five
354 na dotek to touch
355 kolo round
356 hluboký deep
357 dopis letter
358 Slečna, minout Miss
359 domnívat se to suppose
360 platnost force
361 město town
362 jíst to eat
363 Průhledná clear
364 oženit se to marry
365 hodit to throw
366 země country
367 současnost, dárek present
368 uvnitř inside
369 podlaha floor
370 platit to pay
371 kývnout to nod
372 prst finger
373 zůstat to remain
374 roztrhnout tear
375 ulice street
376 dáma lady
377 méně less
378 strach fear
379 někdo someone
380 podnikání business
381 schopný able
382 židle chair
383 zapomenout to forget
384 vybrat to pick
385 očekávat to expect
386 Červené red
387 Napájení power
388 pohled to glance
389 možná perhaps
390 krátký short
391 přízemní ground
392 skutečný true
393 ret lip
394 nemovitý real
395 obléknout se to dress
396 Měsíc month
397 poslouchat to listen
398 pozdě late
399 škola school
400 buď either
401 koho whom
402 nízký low
403 mezi among
404 manžel husband
405 přidat to add
406 odlišný different
407 upustit to drop
408 pít to drink
409 učit se to learn
410 Najednou suddenly
411 papír paper
412 přistát land
413 druh sort
414 často often
415 večer evening
416 výše above
417 sto hundred
418 rozhodnout to decide
419 všimnout si to notice
420 dcera daughter
421 kancelář office
422 Studený cold
423 postava figure
424 silnice road
425 pocit feeling
426 pověsit to hang
427 snížit to cut
428 číslo number
429 v pořádku fine
430 město city
431 překvapit to surprise
432 ke zvýšení to raise
433 vyplnit to fill
434 několik several
435 jehož whose
436 chudý poor
437 určitý certain
438 plán plan
439 pravděpodobně probably
440 před ago
441 horní top
442 způsobit to cause
443 vstoupit to enter
444 připraven ready
445 modrý blue
446 v rámci within
447 oni sami themselves
448 vpřed forward
449 sestra sister
450 utratit to spend
451 Stát state
452 nicméně however
453 bojovat to fight
454 silný strong
455 políbit to kiss
456 během during
457 potěšit to please
458 mimo outside
459 noha leg
460 milý dear
461 šťastný happy
462 sen dream
463 Poznámka note
464 špatně wrong
465 uvědomit si to realize
466 zájem interest
467 krev blood
468 rychle quickly
469 vysvětlit to explain
470 vítr wind
471 člověk human
472 Pán Lord
473 jezdit to ride
474 pokrýt to cover
475 opřít to lean
476 dovolit to allow
477 deset ten
478 pochybovat doubt
479 dvacet twenty
480 Vážený pane sir
481 Krásná beautiful
482 válka war
483 pěkný pretty
484 pomalu slowly
485 možný possible
486 problémy trouble
487 navštívit to visit
488 šance chance
489 tlačit to push
490 volný, uvolnit free
491 dech breath
492 kus piece
493 slunce sun
494 pravda truth
495 přijet to arrive
496 zvážit to consider
497 zda whether
498 hrát to act
499 sám itself
500 ani nor
501 kdokoliv anyone
502 podepsat sign
503 obchod deal
504 přejít to cross
505 sklenka glass
506 práce job
507 dokončit to finish
508 šeptat to whisper
509 studovat to study
510 formulář form
511 snadný easy
512 stáří age
513 obrázek picture
514 šest six
515 Konečně finally
516 koupit to buy
517 umlčet silence
518 Pes dog
519 položit to lay
520 pohled sight
521 ucho ear
522 nabídnout to offer
523 loď ship
524 vy sám yourself
525 vůči towards
526 moře sea
527 prsten ring
528 slíbit to promise
529 zvednout to lift
530 letět to fly
531 tisíc thousand
532 hádat to guess
533 roh corner
534 se obávat to worry
535 Pohled view
536 problém problem
537 vedle beside
538 telefon phone
539 Pozor attention
540 schovat to hide
541 zmeškat to miss
542 pohled gaze
543 policie police
544 zachránit to save
545 večírek party
546 Angličtina English
547 kámen stone
548 Londýn London
549 zvláštní strange
550 dítě baby
551 strach afraid
552 bolest pain
553 vlna wave
554 kuchyně kitchen
555 souhlasit to agree
556 stávku to strike
557 tlačit to press
558 zelená green
559 pár couple
560 chlap guy
561 Promiňte sorry
562 Zkusenosti experience
563 až do till
564 americký American
565 možná maybe
566 sedadlo seat
567 válet to roll
568 Vskutku indeed
569 foukat to blow
570 někdy sometimes
571 těžký heavy
572 duše soul
573 Důležité important
574 dítě kid
575 teplý warm
576 obávat se to concern
577 těžit mine
578 pozice position
579 horký hot
580 doktor doctor
581 mimo beyond
582 křičet to shout
583 předmět subject
584 večeře dinner
585 zkontrolovat to check
586 duch spirit
587 odpoledne afternoon
588 důstojník officer
589 klid quiet
590 touha desire
591 až na except
592 Země earth
593 představit si to imagine
594 pozastavit to pause
595 přistupovat to approach
596 krk neck
597 míle mile
598 způsob manner
599 Připojit se to join
600 jídlo food
601 budova building
602 držet to stick
603 okraj edge
604 pole field
605 Příroda nature
606 řeka river
607 Skála rock
608 pistole gun
609 zmínit to mention
610 rovný straight
611 široký wide
612 společnost company
613 nebe sky
614 střílet to shoot
615 dřevo wood
616 udeřit to hit
617 tančit to dance
618 dav crowd
619 hořet to burn
620 chlapík fellow
621 výraz expression
622 řízení control
623 kostel church
624 povzdechnout to sigh
625 každý everyone
626 vybrat to choose
627 sdílet to share
628 navrhnout to suggest
629 král king
630 rodič parent
631 pěkný nice
632 uklouznout to slip
633 postavit to build
634 na onto
635 téměř nearly
636 Paměť memory
637 oblečení clothes
638 zpráva report
639 jednoduše simply
640 přijmout to accept
641 užívat si to enjoy
642 kůže skin
643 tajemství secret
644 rozhodně certainly
645 hra game
646 konverzace conversation
647 loď boat
648 prázdný empty
649 dnes today
650 peklo hell
651 sloužit to serve
652 měkký soft
653 uniknout to escape
654 tón tone
655 nenávidět to hate
656 směr direction
657 pokus attempt
658 Ačkoli although
659 skupina group
660 tvář cheek
661 kapesní pocket
662 spravovat to manage
663 Ano yes
664 k vyhledávání to search
665 cítit to smell
666 jaro spring
667 Všeobecné general
668 střední middle
669 účet account
670 vlevo, odjet left
671 přesně tak exactly
672 služba service
673 Následující following
674 zranit to hurt
675 nabít charge
676 veřejnost public
677 usadit to settle
678 potěšení pleasure
679 místo toho instead
680 objevit to discover
681 zlato gold
682 To je jedno whatever
683 zprávy news
684 koleno knee
685 Jasný bright
686 ihned immediately
687 rád glad
688 porazit to beat
689 rychle fast
690 singl single
691 vlastně actually
692 vzdálenost distance
693 obdržet to receive
694 bod spot
695 scéna scene
696 požadovat to demand
697 přiznat si to admit
698 vlak train
699 třída class
700 zvíře animal
701 lavice desk
702 sál hall
703 hruď chest
704 mistr master
705 káva coffee
706 věřit to trust
707 stráž guard
708 tichý silent
709 účinek effect
710 stín shadow
711 zpívat to sing
712 Taška bag
713 dokázat to prove
714 francouzština French
715 vysoký tall
716 pod beneath
717 hledat to seek
718 žádný none
719 spěchat to rush
720 hora mountain
721 připravit to prepare
722 voják soldier
723 stěží hardly
724 šklebit se to grin
725 Dějiny history
726 čistý clean
727 prodat to sell
728 manželství marriage
729 akce action
730 vesnice village
731 člen member
732 budoucnost future
733 kopec hill
734 zvláště especially
735 zahrada garden
736 sladký sweet
737 déšť rain
738 charakter character
739 cestovat to travel
740 Záchvat attack
741 zavřít to shut
742 kouř smoke
743 bezpečný safe
744 prostor space
745 plocha area
746 níže below
747 situace situation
748 považovat to regard
749 odmítnout to refuse
750 třicet thirty
751 suchý dry
752 skočit to jump
753 opakovat to repeat
754 divoký wild
755 zamknout to lock
756 Anglie England
757 umění art
758 vpřed ahead
759 Třetí third
760 rychlý quick
761 košile shirt
762 vyhrát to win
763 nos nose
764 letní summer
765 hrdlo throat
766 snaha effort
767 jednoduchý simple
768 období term
769 učit to teach
770 závod race
771 zpomalit slow
772 povinnost duty
773 hudba music
774 indický Indian
775 událost event
776 květ flower
777 známkovat to mark
778 pták bird
779 sbírat to gather
780 pan Mr
781 soud court
782 Setkání meeting
783 křičet to scream
784 čepice hat
785 neuspět to fail
786 lézt to climb
787 vražda murder
788 , aby se vešly to fit
789 ani neither
790 tenký thin
791 výsledek result
792 spěchat to hurry
793 kompletní complete
794 zub tooth
795 svázat to tie
796 účel purpose
797 stránka page
798 tím pádem thus
799 oblek suit
800 nepřítel enemy
801 století century
802 bojovat to struggle
803 obvyklý usual
804 objekt object
805 probudit to wake
806 bohatý rich
807 nárokovat si to claim
808 veletrh fair
809 společný common
810 síla strength
811 tlustý thick
812 věci stuff
813 respekt respect
814 na adresu to address
815 živobytí living
816 sedm seven
817 poznat to recognize
818 měl to ought
819 podporovat to support
820 sebrat to grab
821 hnědý brown
822 příkaz command
823 přítomnost presence
824 popsat to describe
825 kabát coat
826 stanice station
827 nezbytné necessary
828 potopit se to sink
829 banka bank
830 roztáhnout to stretch
831 perfektní perfect
832 trpět to suffer
833 náhlý sudden
834 zmizet to disappear
835 osm eight
836 cesta path
837 konkrétní particular
838 rozšířit to spread
839 tma darkness
840 schodiště stair
841 poděkovat to thank
842 hnutí movement
843 obtížný difficult
844 prodejna shop
845 bledý pale
846 patřit to belong
847 Jazyk language
848 speciální special
849 vážné serious
850 připomínat to remind
851 poskytnout to provide
852 úzký narrow
853 stav condition
854 ohýbat to bend
855 hvězda star
856 láhev bottle
857 naživu alive
858 klíč key
859 houpat se to swing
860 hlasitý loud
861 tiše quietly
862 chyba mistake
863 pozorovat to observe
864 poznámku to remark
865 krása beauty
866 opatrně carefully
867 brána gate
868 zaklepat to knock
869 klouzat to slide
870 vědomé aware
871 odebrat to remove
872 zcela completely
873 odvážit se to dare
874 služebník servant
875 uklonit se to bow
876 kruh circle
877 záznam record
878 čaj tea
879 rozzlobený angry
880 osobní personal
881 mrak cloud
882 pravidlo rule
883 bitva battle
884 prkno board
885 soukromé private
886 rána wound
887 přírodní natural
888 někde somewhere
889 dále forth
890 chuť taste
891 opravit to fix
892 snadno easily
893 tak jako tak anyway
894 stvoření creature
895 délka length
896 obchod store
897 čerstvý fresh
898 víno wine
899 byt apartment
900 příležitost occasion
901 obraz image
902 Systém system
903 soudce judge
904 jazyk tongue
905 libra pound
906 pohár cup
907 vytvořit to create
908 tvar shape
909 hodnota worth
910 píseň song
911 k výrobě to produce
912 dnes večer tonight
913 nemocný ill
914 sníh snow
915 úroveň level
916 blázen fool
917 proto therefore
918 počítat to count
919 nemocný sick
920 sociální social
921 zítra tomorrow
922 názor opinion
923 pokrčit rameny to shrug
924 zapojit to involve
925 dolar dollar
926 obrovský huge
927 nalít to pour
928 chladný cool
929 prsa breast
930 na pneumatiku to tire
931 mírně slightly
932 tábor camp
933 příklad example
934 výlet trip
935 pár pair
936 příběh tale
937 blikat to flash
938 pravděpodobně likely
939 obvykle usually
940 nemožné impossible
941 hrozný terrible
942 společnost society
943 ukrást to steal
944 mír peace
945 zpráva message
946 ložnice bedroom
947 aféra affair
948 vyskytnout to occur
949 vyžadovat to require
950 boty shoe
951 zamýšlet to intend
952 teplo heat
953 barva color
954 armáda army
955 cizinec stranger
956 zaneprázdněný busy
957 šedá gray
958 Němec German
959 obsahovat to contain
960 žlutá yellow
961 karta card
962 ostrý sharp
963 k léčbě to treat
964 uklidnit calm
965 míč ball
966 dno bottom
967 nebezpečí danger
968 celý entire
969 určit to determine
970 pouze merely
971 Ryba fish
972 hlavní main
973 malovat to paint
974 k obsazení to cast
975 autor author
976 hluk noise
977 hněv anger
978 rozdíl difference
979 host guest
980 podezírat to suspect
981 šokovat shock
982 výstřel shot
983 hlavní chief
984 zářit to shine
985 umýt to wash
986 dýchat to breathe
987 vláda government
988 vyhnout se to avoid
989 etapa stage
990 padesáti fifty
991 otvor hole
992 spisovatel writer
993 prasknout to burst
994 výběr choice
995 stříbrný silver
996 zvolat to exclaim
997 typ type
998 drobný tiny
999 tráva grass
1000 řídit to direct
1001 vzhled appearance
1002 Amerika America
1003 Báječné wonderful
1004 sbalit to pack
1005 nemocnice hospital
1006 její hers
1007 jemně gently
1008 měkce softly
1009 dráha track
1010 důkaz evidence
1011 zlo evil
1012 odhalit to reveal
1013 existovat to exist
1014 vláčet to drag
1015 se modlit to pray
1016 znalost knowledge
1017 vyjádřit to express
1018 stranou aside
1019 zimní winter
1020 znám familiar
1021 Bůh god
1022 doba period
1023 blok block
1024 jasně clearly
1025 mumlat to murmur
1026 pošta post
1027 proud stream
1028 zamést to sweep
1029 okolnost circumstance
1030 trvat na tom to insist
1031 čtvrťák quarter
1032 mozek brain
1033 prostý plain
1034 ploché flat
1035 problém issue
1036 báze base
1037 rozkoš delight
1038 ostrov island
1039 Paříž Paris
1040 příležitost opportunity
1041 rostlina plant
1042 radost joy
1043 posunout to shift
1044 vztah relationship
1045 nůž knife
1046 kartáčovat to brush
1047 mírný slight
1048 sakra damn
1049 třást se to tremble
1050 probrat to discuss
1051 rozličný various
1052 hodnota value
1053 místní local
1054 mládí youth
1055 praxe practice
1056 mokré wet
1057 snídaně breakfast
1058 kapitán captain
1059 zničit to destroy
1060 cesta journey
1061 Neděle Sunday
1062 Nějak somehow
1063 mračit se to frown
1064 zabalit to wrap
1065 kočka cat
1066 vázaný bound
1067 utěšit comfort
1068 gesto gesture
1069 kněz priest
1070 Francie France
1071 zvládnout to handle
1072 nebe heaven
1073 svědectví witness
1074 zvýšit to increase
1075 Vlastnosti feature
1076 kopnout to kick
1077 předpokládat to assume
1078 spící asleep
1079 k odvolání to recall
1080 zápas match
1081 těsný tight
1082 les forest
1083 chránit to protect
1084 nedostatek lack
1085 společník companion
1086 zcela entirely
1087 rozhodnutí decision
1088 zahrnout to include
1089 stezka trail
1090 pozvat to invite
1091 emoce emotion
1092 kost bone
1093 hodin o’clock
1094 obklopit to surround
1095 finále final
1096 povrch surface
1097 tucet dozen
1098 prohlásit to declare
1099 zbraň weapon
1100 centrum center
1101 Vítejte welcome
1102 zločin crime
1103 hmotnost weight
1104 milenec lover
1105 meč sword
1106 seznam list
1107 datum date
1108 účastnit se to attend
1109 mluvený projev speech
1110 křesťan Christian
1111 zajistit to assure
1112 na okamžik to snap
1113 pohyb motion
1114 vášeň passion
1115 k postupu to advance
1116 saké sake
1117 vliv influence
1118 pokud unless
1119 Rychlost speed
1120 lidové folk
1121 bouřka storm
1122 měsíc moon
1123 nakrmit to feed
1124 politický political
1125 prosit to beg
1126 souhlasit to accord
1127 stroj machine
1128 čtyřicet forty
1129 devět nine
1130 uvolnit to release
1131 severní north
1132 strýc uncle
1133 starověké ancient
1134 smutný sad
1135 britský British
1136 chabý faint
1137 dvojnásobek double
1138 hrob grave
1139 oběd lunch
1140 okamžitý instant
1141 deska plate
1142 pohřbít to bury
1143 dokonale perfectly
1144 půvabný lovely
1145 vaše yours
1146 led ice
1147 oddělit to separate
1148 kousnout to bite
1149 střecha roof
1150 přísahat to swear
1151 palec inch
1152 Řidič driver
1153 zrcadlo mirror
1154 žaludek stomach
1155 bytost being
1156 získat to gain
1157 ignorovat to ignore
1158 dobře okay
1159 odpovědět to respond
1160 nikdo nobody
1161 naproti opposite
1162 obtěžovat to bother
1163 uspořádat to arrange
1164 bota boot
1165 prach dust
1166 třít to rub
1167 přímo directly
1168 záře glow
1169 křičet to yell
1170 individuální individual
1171 zdravotní sestřička nurse
1172 paní Mrs
1173 vidění vision
1174 plýtvat to waste
1175 hrdý proud
1176 šílený mad
1177 orgánu authority
1178 Kontakt contact
1179 noviny newspaper
1180 Vánoce Christmas
1181 riziko risk
1182 zejména particularly
1183 stupeň degree
1184 bývalý former
1185 poněkud somewhat
1186 styl style
1187 někdo somebody
1188 vlastnit to possess
1189 kamionu truck
1190 zajímavý interesting
1191 žert joke
1192 mumlat to mutter
1193 vlastnictví property
1194 holý bare
1195 tělo flesh
1196 úleva relief
1197 váhat to hesitate
1198 uklidnit se to ease
1199 rukojeť grip
1200 skočit to leap
1201 zásobování supply
1202 přerušit to interrupt
1203 jídlo meal
1204 bratranec cousin
1205 proces process
1206 ženský female
1207 ztráta loss
1208 cigareta cigarette
1209 žehlička iron
1210 přesvědčit to convince
1211 odděleně apart
1212 ozdobný fancy
1213 řádek row
1214 tempo pace
1215 dvakrát twice
1216 plynout to flow
1217 trpěliví patient
1218 předstírat to pretend
1219 velikost size
1220 sotva barely
1221 svatba wedding
1222 oznámit to announce
1223 smích laughter
1224 list sheet
1225 vařit to cook
1226 tvůj thy
1227 kolo wheel
1228 úspěch success
1229 nebezpečný dangerous
1230 jižní south
1231 vzhůru awake
1232 volný loose
1233 čelo forehead
1234 široký broad
1235 poušť desert
1236 míchat to stir
1237 mrtvice stroke
1238 křídlo wing
1239 varovat to warn
1240 složit to fold
1241 hromada pile
1242 plamen flame
1243 vchod entrance
1244 pán lord
1245 plout to sail
1246 zavést to introduce
1247 hladký smooth
1248 silný powerful
1249 náklady cost
1250 milión million
1251 víra faith
1252 polykat to swallow
1253 most bridge
1254 opatření measure
1255 slepý blind
1256 všichni everybody
1257 štěstí fortune
1258 způsoben due
1259 jemný gentle
1260 zkoumat to examine
1261 šílený crazy
1262 zábava fun
1263 hrdost pride
1264 mužský male
1265 zapojit to engage
1266 rám frame
1267 realita reality
1268 vlastní proper
1269 odrážet to reflect
1270 bloudit to wander
1271 reprezentovat to represent
1272 hospodařit farm
1273 tým team
1274 počasí weather
1275 uspokojit to satisfy
1276 obtížnost difficulty
1277 slabý weak
1278 význam meaning
1279 let flight
1280 příjemný pleasant
1281 paluba deck
1282 opatrný careful
1283 náměstí square
1284 výmluva excuse
1285 firma firm
1286 větev branch
1287 otřete to wipe
1288 cena price
1289 originál original
1290 dvanáct twelve
1291 právník lawyer
1292 stopa trace
1293 modlitba prayer
1294 někdo anybody
1295 čest honor
1296 zvonek bell
1297 dar gift
1298 Kristus Christ
1299 energie energy
1300 možná possibly
1301 zvyk habit
1302 ochotný willing
1303 kvalitní quality
1304 hodit to toss
1305 chyba fault
1306 snížit to lower
1307 jistě surely
1308 zřejmě apparently
1309 hádat se to argue
1310 začátek beginning
1311 hezký handsome
1312 hluboce deeply
1313 na vině to blame
1314 protestovat to protest
1315 vězeň prisoner
1316 indikovat to indicate
1317 thee
1318 točit to twist
1319 Bunda jacket
1320 hrdina hero
1321 štěstí luck
1322 obsah content
1323 informovat to inform
1324 aby se zabránilo to prevent
1325 štěstí happiness
1326 skutečně truly
1327 Vyvinout to develop
1328 brada chin
1329 zničit to ruin
1330 prasknout to crack
1331 vůdce leader
1332 včera yesterday
1333 patnáct fifteen
1334 dřevěný wooden
1335 dodat to deliver
1336 činidlo agent
1337 materiál material
1338 Odezva response
1339 průchod passage
1340 hloupý stupid
1341 móda fashion
1342 úkol task
1343 zvědavý curious
1344 uspět to succeed
1345 moudrý wise
1346 množství amount
1347 telefon telephone
1348 popřít to deny
1349 kopat to dig
1350 zákon law
1351 nutit to urge
1352 navždy forever
1353 společenství community
1354 fyzický physical
1355 zdroj source
1356 dlaň palm
1357 učitel teacher
1358 otrok slave
1359 Tlustý fat
1360 preferovat to prefer
1361 vojenský military
1362 chléb bread
1363 odkazovat to refer
1364 chata cabin
1365 plně fully
1366 není schopen unable
1367 doprovázet to accompany
1368 pokračovat to proceed
1369 vyměnit to exchange
1370 Hmotnost mass
1371 žádost request
1372 stanovit to establish
1373 zvláštní odd
1374 pobřeží shore
1375 provázet to guide
1376 zlatý golden
1377 sebe ourselves
1378 pouhý mere
1379 vztah relation
1380 ohrožovat to threaten
1381 hodnotit rate
1382 proklínat to curse
1383 pivo beer
1384 vzdálený distant
1385 zřejmé obvious
1386 komentář comment
1387 ušlechtilý noble
1388 výhoda advantage
1389 zášť spite
1390 soubor file
1391 možnost possibility
1392 provádět to conduct
1393 vyblednout to fade
1394 moderní modern
1395 zaměřit to focus
1396 obrazovka screen
1397 k montáži to mount
1398 písek sand
1399 oběť victim
1400 vztek rage
1401 čelit counter
1402 druhé latter
1403 vyděsit to scare
1404 nehoda accident
1405 dojem impression
1406 nahlédnout to peer
1407 zvlnit to curl
1408 sbírat to collect
1409 pochodovat to march
1410 zobrazit to display
1411 pláž beach
1412 teta aunt
1413 vchod doorway
1414 komfortní comfortable
1415 driftovat to drift
1416 Škoda pity
1417 vzrušení excitement
1418 zatknout to arrest
1419 očividně obviously
1420 v opačném případě otherwise
1421 obchod trade
1422 klub club
1423 buňka cell
1424 zdraví health
1425 Západ west
1426 kůže leather
1427 hrubý rough
1428 zajíknout se to gasp
1429 vystupovat to perform
1430 růžový pink
1431 kapela band
1432 věta sentence
1433 nálada mood
1434 článek article
1435 řetěz chain
1436 vozík carriage
1437 vyslovit to utter
1438 odstín shade
1439 letadlo plane
1440 vysoká škola college
1441 odpustit to forgive
1442 báseň poem
1443 lano rope
1444 svítilna lamp
1445 čistý pure
1446 naložit to load
1447 chytit to seize
1448 zadní rear
1449 upřímný honest
1450 hlavní, důležitý major
1451 podobný similar
1452 aktivita activity
1453 echo to echo
1454 zabírat to occupy
1455 slavný famous
1456 přežít to survive
1457 úzkost anxious
1458 legrační funny
1459 ďábel devil
1460 důvěra confidence
1461 litovat to regret
1462 spáchat to commit
1463 potit se sweat
1464 ruština Russian
1465 rozsah range
1466 poplach alarm
1467 obnovit to recover
1468 hrůza horror
1469 bezpečnostní security
1470 posádka crew
1471 řvát to roar
1472 svítání dawn
1473 národ nation
1474 kov metal
1475 nervový nervous
1476 vězení prison
1477 opustit to abandon
1478 kdekoli anywhere
1479 polský poet
1480 hřích sin
1481 do trávy to grasp
1482 postoje attitude
1483 zabezpečení to secure
1484 prohlášení statement
1485 nahý naked
1486 účet bill
1487 obočí brow
1488 morální moral
1489 roli role
1490 spousta plenty
1491 kariéru career
1492 ocas tail
1493 narození birth
1494 použít to apply
1495 úředník official
1496 vztahovat to relate
1497 osud fate
1498 projektu project
1499 údolí valley
1500 představivost imagination
1501 vystrašit to frighten
1502 trhu market
1503 pěst fist
1504 dlužit to owe
1505 záměr intention
1506 spojení connection
1507 série series
1508 odvahu courage
1509 věž tower
1510 jezero lake
1511 vzniknout to emerge
1512 vsadit to bet
1513 film movie
1514 sukně skirt
1515 plakat to weep
1516 komory chamber
1517 procesu trial
1518 magie magic
1519 motoru engine
1520 díky thanks
1521 psaní writing
1522 tlačítko button
1523 lovit to hunt
1524 obyčejné ordinary
1525 rozšířit to extend
1526 ušetřit to spare
1527 teorie theory
1528 normální normal
1529 stabilní steady
1530 udělit to grant
1531 Června June
1532 Žid Jew
1533 absolutně absolutely
1534 čest honour
1535 plavat to float
1536 tajemství mystery
1537 sezóny season
1538 vlastníkem owner
1539 dovolit to afford
1540 barvy colour
1541 poradenství advice
1542 obdivovat to admire
1543 čepice cap
1544 svobodu freedom
1545 na pohled to glare
1546 si zaslouží to deserve
1547 pozdravit to greet
1548 obejmout to hug
1549 zaměstnanců staff
1550 tahu to thrust
1551 poté afterwards
1552 správné correct
1553 záviset to depend
1554 plavat to swim
1555 pól pool
1556 signál signal
1557 nevinný innocent
1558 celé heel
1559 obecně generally
1560 opona curtain
1561 držení possession
1562 fotografie photograph
1563 sotva scarcely
1564 rádia radio
1565 nativní native
1566 šedá grey
1567 deku blanket
1568 rozhovor interview
1569 povolení to permit
1570 špinavý dirty
1571 hanba shame
1572 přestat to cease
1573 vejce egg
1574 vysvětlení explanation
1575 vozu wagon
1576 publikum audience
1577 hrozné awful
1578 potrubí pipe
1579 kmene to strain
1580 umělec artist
1581 stlačit to squeeze
1582 k odvolání to appeal
1583 hadřík cloth
1584 hrůza terror
1585 objem volume
1586 východ east
1587 sekce section
1588 rušit to disturb
1589 hodnosti rank
1590 přátelský friendly
1591 hladový hungry
1592 k creepu to creep
1593 návštěvník visitor
1594 všude everywhere
1595 náboženské religious
1596 získat to obtain
1597 maso meat
1598 služka maid
1599 spravedlnosti justice
1600 pokroku progress
1601 hadr lap
1602 nahoru upstairs
1603 přesvědčení belief
1604 připojení to connect
1605 román novel
1606 duch ghost
1607 cíl to aim
1608 k útěku to fling
1609 Sobota Saturday
1610 provozu operation
1611 Uvolnit to relieve
1612 už ne anymore
1613 navzdory despite
1614 pasu waist
1615 mléko milk
1616 přijmout to embrace
1617 koupelna bathroom
1618 hrnec pot
1619 setkání to encounter
1620 nemovitostí estate
1621 předchozí previous
1622 točit to spin
1623 beletrie fiction
1624 velký grand
1625 schody trap
1626 ovlivnit to affect
1627 trik trick
1628 lék drug
1629 hedvábí silk
1630 večeře supper
1631 opilý drunk
1632 nápověda hint
1633 nahradit to replace
1634 poškození harm
1635 ovoce fruit
1636 počítače computer
1637 loket elbow
1638 sestupovat to descend
1639 klepnutím to tap
1640 veranda porch
1641 nabobtnat to swell
1642 horní upper
1643 policajt cop
1644 dědeček grandfather
1645 cvičení exercise
1646 knihovna library
1647 svalu muscle
1648 zmrazit to freeze
1649 naštvaný to upset
1650 stěžovat to complain
1651 Evropy Europe
1652 laskavost favor
1653 kořen root
1654 šelma beast
1655 vzniknout to arise
1656 výzvou challenge
1657 sprcha shower
1658 Řečtina Greek
1659 v celém rozsahu throughout
1660 sexuální sexual
1661 řetězec string
1662 restaurace restaurant
1663 náboženství religion
1664 tlaku pressure
1665 zmizet to vanish
1666 milost grace
1667 uvízl vast
1668 přiznat to confess
1669 obětování sacrifice
1670 příjezdu arrival
1671 trhnout to jerk
1672 lekce lesson
1673 kyčle hip
1674 chlapče lad
1675 olej oil
1676 vzor pattern
1677 pravidelné regular
1678 pušky rifle
1679 štěstí lucky
1680 prdel ass
1681 nudný dull
1682 vědomé conscious
1683 nepořádek mess
1684 prvek element
1685 zasténat to groan
1686 následkem consequence
1687 rovnováhu balance
1688 principu principle
1689 náklonnost affection
1690 proudu current
1691 svíčka candle
1692 hovno shit
1693 utéct to flee
1694 výška height
1695 zásob stock
1696 rytíř knight
1697 hodiny clock
1698 hrad castle
1699 plot fence
1700 vinen guilty
1701 vyřešit to resolve
1702 pokleknout to kneel
1703 relaxovat to relax
1704 chrámu temple
1705 kromě besides
1706 časopis magazine
1707 oblíbené favorite
1708 sedící seated
1709 Duben April
1710 tradici tradition
1711 hořký bitter
1712 ocenit to appreciate
1713 vědy science
1714 populární popular
1715 babička grandmother
1716 modelu model
1717 se chvějí to shiver
1718 denně daily
1719 diskuse discussion
1720 princ prince
1721 kouzlo charm
1722 odizolovat to strip
1723 k závěru to conclude
1724 jednotná uniform
1725 popis description
1726 strop ceiling
1727 Bush bush
1728 zájem interested
1729 úzce closely
1730 lpět to cling
1731 lavice bench
1732 sledovat to pursue
1733 dobrý brave
1734 uspokojení satisfaction
1735 procházet to crawl
1736 autobus bus
1737 literární literary
1738 krvavý bloody
1739 porovnat to compare
1740 cizí foreign
1741 navrhnout to propose
1742 pero pen
1743 zeptat se to inquire
1744 stížnost grief
1745 podpory aid
1746 přátelství friendship
1747 k havárii to crash
1748 dobrodružství adventure
1749 krok to stride
1750 kultury culture
1751 paprsek beam
1752 bezpečnosti safety
1753 Březen March
1754 brýle glasses
1755 schopnost ability
1756 vynikající excellent
1757 firmy firmly
1758 porozumění understanding
1759 stonek steel
1760 nerv nerve
1761 anděl angel
1762 obra giant
1763 podezření suspicion
1764 neznámé unknown
1765 do překvapení to startle
1766 rovná equal
1767 stan tent
1768 zářit to gleam
1769 chytrý smart
1770 generace generation
1771 odolávat to resist
1772 vzlykat to sob
1773 za per
1774 kdykoliv whenever
1775 kouzlo spell
1776 reakce reaction
1777 vzdělávání education
1778 důkaz proof
1779 vzrušit to excite
1780 blikat to blink
1781 bič to whip
1782 identifikovat to identify
1783 mísa bowl
1784 vystavit to expose
1785 varování warning
1786 hloubky depth
1787 kapitolu chapter
1788 uspořádání arrangement
1789 k bolesti to ache
1790 popíjet to sip
1791 silně heavily
1792 Italština Italian
1793 obočí eyebrow
1794 smát se to chuckle
1795 paláce palace
1796 vážně seriously
1797 ustoupit to retreat
1798 malování painting
1799 význam importance
1800 navíc extra
1801 královna queen
1802 tiše silently
1803 zápěstí wrist
1804 slam to slam
1805 odpovědnosti responsibility
1806 úplně altogether
1807 ano jaw
1808 špatně badly
1809 cestujícího passenger
1810 otevření opening
1811 Červenec July
1812 dovednost skill
1813 mise mission
1814 pronásledovat to chase
1815 zvyk custom
1816 tendenci to tend
1817 metody method
1818 kráva cow
1819 dychtivý eager
1820 válečník warrior
1821 spojky to clutch
1822 vnímat to perceive
1823 jeskyně cave
1824 úvěru credit
1825 chvála praise
1826 schopný capable
1827 najmout to hire
1828 verze version
1829 souseda neighbor
1830 zatajit to conceal
1831 vyvrtat to bore
1832 sympatie sympathy
1833 drát wire
1834 zvědavost curiosity
1835 závazek to oblige
1836 volání belt
1837 relativní relative
1838 pojem notion
1839 zachytit to capture
1840 přepnout to switch
1841 poštou mail
1842 gauč couch
1843 chodba corridor
1844 odejít to depart
1845 okamžitě instantly
1846 Španělština Spanish
1847 ohrožení threat
1848 Číňané Chinese
1849 vysoce highly
1850 nakonec eventually
1851 zaměstnávat to employ
1852 odkaz link
1853 nepřítomnost absence
1854 zoufalství despair
1855 strukturu structure
1856 osamělý lonely
1857 vděčný grateful
1858 odstoupit to withdraw
1859 složku map
1860 většinou mostly
1861 ministra minister
1862 polštář pillow
1863 viditelné visible
1864 plavidla vessel
1865 paní mistress
1866 připojit to attach
1867 delikátní delicate
1868 zmást to confuse
1869 profesionální professional
1870 teplo warmth
1871 zlomený broken
1872 do výfuku to exhaust
1873 hloupé silly
1874 detektiv detective
1875 zármutek sorrow
1876 sedlo saddle
1877 poškození damage
1878 divné rare
1879 zradit to betray
1880 kulhat to slap
1881 uznat to acknowledge
1882 šaty gown
1883 pevná látka solid
1884 extrémně extremely
1885 fráze phrase
1886 hřebík nail
1887 k pronájmu to rent
1888 udržovat to maintain
1889 Srpen August
1890 zapůsobit to impress
1891 pracovníka worker
1892 kulka bullet
1893 kufr trunk
1894 závěru conclusion
1895 pistole pistol
1896 chata cottage
1897 brilantní brilliant
1898 občana citizen
1899 rychle rapidly
1900 zapískat to whistle
1901 nedávno recently
1902 zoufalý desperate
1903 lehce lightly
1904 aspekt aspect
1905 zmatek confusion
1906 ošklivý ugly
1907 inteligence intelligence
1908 pohovka sofa
1909 kůlny to shed
1910 miláčku darling
1911 tati dad
1912 křivky curve
1913 vánek breeze
1914 stejně equally
1915 pásku tape
1916 podnik to venture
1917 na škrábnutí to scratch
1918 vůně scent
1919 přilákat to attract
1920 rozvoje development
1921 zastavit to halt
1922 připnout to pin
1923 strčit to shove
1924 lékařské medical
1925 svahu slope
1926 přirozeně naturally
1927 mentální mental
1928 obhajovat to defend
1929 vydělávat to earn
1930 modlit se to bid
1931 fotoaparát camera
1932 nečistoty dirt
1933 spiknutí plot
1934 korunu crown
1935 úspěšné successful
1936 ctnost virtue
1937 povodně flood
1938 Řím Rome
1939 kabelku purse
1940 poezie poetry
1941 pop to pop
1942 břicho belly
1943 celkem total
1944 pro potvrzení to confirm
1945 rozhodnutí judgment
1946 enormní enormous
1947 rozdrtit to crush
1948 koš basket
1949 přístřeší shelter
1950 k pat to pat
1951 odpovědný responsible
1952 vědomí consciousness
1953 nedávno recent
1954 rozdělit to divide
1955 kriminální criminal
1956 drahocenný precious
1957 spravedlivě fairly
1958 povzbuzovat to encourage
1959 hranice border
1960 oceán ocean
1961 čepel blade
1962 stehna thigh
1963 reflexe reflection
1964 pohřeb funeral
1965 oddělení department
1966 neobvyklé unusual
1967 přesvědčit to persuade
1968 vozidla vehicle
1969 hrůza dread
1970 pozadí background
1971 televizi television
1972 obvinit to accuse
1973 zcela totally
1974 prospěch benefit
1975 stolování dining
1976 sdružovat to associate
1977 vykreslit to render
1978 úředník clerk
1979 povolení permission
1980 právní legal
1981 pobřeží coast
1982 mocný mighty
1983 úzkost anxiety
1984 titul title
1985 výběrového řízení tender
1986 výzkumu research
1987 dort cake
1988 k záchraně to rescue
1989 farmář farmer
1990 násilí violence
1991 pohled glimpse
1992 návrh suggestion
1993 dětství childhood
1994 sát to suck
1995 hloupost foolish
1996 odměnu reward
1997 hák hook
1998 klienta client
1999 hodný worthy
2000 tajemné mysterious
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters