2000 Most Common Dutch Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Dutch language.

Danish … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Esperanto

Rank Dutch English
1 de the
2 zijn to be
3 en and
4 naar to
5 van of
6 een a
7 ik I
8 hebben to have
9 dat that
10 hij he
11 niet not
12 zijn his
13 haar her
14 het it
15 u you
16 met with
17 voor for
18 Te doen to do
19 ze she
20 zoals as
21 op on
22 zeggen to say
23 op at
24 hem him
25 van from
26 maar but
27 mijn my
28 gaan to go
29 ze they
30 allemaal all
31 door by
32 deze this
33 een one
34 uit out
35 omhoog up
36 weten to know
37 zo so
38 een an
39 zien to see
40 kon could
41 of or
42 hen them
43 te krijgen to get
44 wij we
45 net zoals like
46 komen to come
47 wat what
48 maken to make
49 er there
50 wat betreft about
51 welke which
52 hun their
53 in into
54 denken to think
55 Kijken to look
56 als if
57 wie who
58 wanneer when
59 nemen to take
60 tijd time
61 Nee no
62 terug back
63 willen to will
64 jouw your
65 meer more
66 dan then
67 naar beneden down
68 goed good
69 over- over
70 vertellen to tell
71 nu now
72 hand- hand
73 sommige some
74 willen to want
75 net just
76 enkel en alleen only
77 dan than
78 manier way
79 geven to give
80 anders other
81 dag day
82 oog eye
83 voor before
84 vragen to ask
85 vinden to find
86 twee two
87 weinig little
88 lang long
89 heel very
90 voelen to feel
91 ieder any
92 ding thing
93 te too
94 hier here
95 nooit never
96 Verlaten to leave
97 persoon person
98 oud old
99 hoofd head
100 draaien to turn
101 nog een keer again
102 door through
103 zelfs even
104 gezicht face
105 veel much
106 uit off
107 ons us
108 eerste first
109 rechts right
110 onze our
111 hoe how
112 waar where
113 na after
114 haar its
115 vrouw woman
116 weg away
117 leven life
118 lijken to seem
119 bellen to call
120 nog steeds still
121 horen to hear
122 jaar year
123 eigen own
124 werken to work
125 moeten should
126 plaats place
127 kamer room
128 goed well
129 staan to stand
130 moeten to must
131 zichzelf himself
132 in de omgeving van around
133 deur- door
134 naar macht to might
135 iets something
136 proberen to try
137 houden van to love
138 huis house
139 nacht night
140 zetten to put
141 Super goed great
142 zodanig such
143 houden to keep
144 zitten to sit
145 laatste last
146 beginnen to begin
147 omdat because
148 die those
149 deze these
150 woord word
151 gebruiken to use
152 nodig hebben to need
153 openen to open
154 vasthouden to hold
155 een ander another
156 terwijl while
157 meest most
158 praten to talk
159 te laten to let
160 op upon
161 ver far
162 zonder without
163 huis home
164 glimlachen to smile
165 altijd always
166 stem voice
167 kind child
168 vader father
169 lopen to walk
170 jong young
171 om te betekenen to mean
172 niets nothing
173 rennen to run
174 hoewel though
175 tegen against
176 moeder mother
177 dezelfde same
178 naam name
179 spreken to speak
180 veel many
181 geest mind
182 weinig few
183 brengen to bring
184 licht light
185 sluiten to close
186 kant side
187 ooit ever
188 bewegen to move
189 mogen to may
190 vriend friend
191 elk every
192 drie three
193 een keer once
194 genoeg enough
195 worden to become
196 meisje girl
197 onder under
198 nieuwe new
199 einde end
200 leven to live
201 ook also
202 helpen to help
203 tussen between
204 wereld- world
205 vallen to fall
206 beginnen to start
207 elk each
208 wachten to wait
209 kijken to watch
210 stoppen to stop
211 iets anything
212 beide both
213 voet foot
214 een deel part
215 klein small
216 tot until
217 werkelijk really
218 te beantwoorden to answer
219 laten zien to show
220 jongen boy
221 zichzelf herself
222 liegen to lie
223 zeker sure
224 Cursus course
225 gebeuren to happen
226 geloven to believe
227 terugbrengen to return
228 achter behind
229 punt point
230 volgende next
231 nog yet
232 hart- heart
233 bijna almost
234 instellen to set
235 lichaam body
236 waarom why
237 slagen to pass
238 ochtend- morning
239 uur hour
240 geluid sound
241 ontmoeten to meet
242 wit white
243 onthouden to remember
244 soort kind
245 hopen to hope
246 bereiken to reach
247 sterven to die
248 slecht bad
249 voor de helft half
250 lachen to laugh
251 familie family
252 sinds since
253 hoog high
254 boek book
255 er toe doen matter
256 stap step
257 veranderen to change
258 vraag question
259 aan de overkant across
260 begrijpen to understand
261 volgen to follow
262 samen together
263 vrouw wife
264 trekken to pull
265 langs along
266 tafel table
267 spelen to play
268 verliezen to lose
269 groot big
270 huilen to cry
271 zwart black
272 haar- hair
273 lezen to read
274 voorkant front
275 versturen to send
276 heel quite
277 breken to break
278 mezelf myself
279 zullen to shall
280 nu al already
281 minuut minute
282 donker dark
283 spoedig soon
284 in de richting van toward
285 geheel whole
286 auto car
287 venster window
288 schudden to shake
289 anders else
290 rust uit rest
291 geld money
292 feit fact
293 zoon son
294 schrijven to write
295 brand fire
296 tweede second
297 te blijven to stay
298 zich afvragen to wonder
299 geval case
300 verhaal story
301 lijn line
302 groeien to grow
303 lucht air
304 wensen to wish
305 gedachte thought
306 opstaan to rise
307 minst least
308 vol full
309 vangen to catch
310 leiden to lead
311 groot large
312 verschijnen to appear
313 alles everything
314 zorgen to care
315 dragen to carry
316 dood death
317 slapen to sleep
318 vermoorden to kill
319 idee idea
320 antwoorden to reply
321 dragen to wear
322 muur wall
323 rijden to drive
324 in de buurt near
325 tekenen to draw
326 schouder shoulder
327 Verleden past
328 dood dead
329 vroeg early
330 staren to stare
331 alleen alone
332 zin sense
333 mond mouth
334 liever rather
335 dragen to bear
336 vier four
337 doorgaan to continue
338 boom tree
339 broer brother
340 reden reason
341 paard horse
342 anderen others
343 bestellen order
344 vijf five
345 aanraken to touch
346 ronde round
347 diep deep
348 brief letter
349 Missen Miss
350 veronderstellen to suppose
351 dwingen force
352 stad- town
353 eten to eat
354 duidelijk clear
355 trouwen to marry
356 gooien to throw
357 land country
358 aanwezig present
359 binnen inside
360 verdieping floor
361 betalen to pay
362 knikken to nod
363 vinger finger
364 blijven to remain
365 scheur tear
366 straat street
367 dame lady
368 minder less
369 angst fear
370 iemand someone
371 bedrijf business
372 in staat able
373 stoel chair
374 vergeten to forget
375 kiezen to pick
376 verwachten to expect
377 rood red
378 macht power
379 een blik te werpen to glance
380 misschien perhaps
381 kort short
382 grond ground
383 lip- lip
384 echt real
385 kleden to dress
386 maand month
387 luisteren to listen
388 laat late
389 school- school
390 een van beide either
391 wie whom
392 laag low
393 tussen among
394 man husband
395 toevoegen to add
396 verschillend different
397 laten vallen to drop
398 drinken to drink
399 leren to learn
400 plotseling suddenly
401 papier paper
402 land- land
403 soort sort
404 vaak often
405 avond evening
406 bovenstaande above
407 honderd hundred
408 beslissen to decide
409 opmerken to notice
410 dochter daughter
411 kantoor office
412 koude cold
413 figuur figure
414 weg road
415 gevoel feeling
416 hangen to hang
417 snijden to cut
418 aantal number
419 fijn fine
420 stad city
421 verrassen to surprise
422 te verhogen to raise
423 vullen to fill
424 verscheidene several
425 wiens whose
426 arm poor
427 zeker certain
428 waarschijnlijk probably
429 geleden ago
430 veroorzaken to cause
431 binnenkomen to enter
432 klaar ready
433 blauw blue
434 binnen within
435 zich themselves
436 vooruit forward
437 zus sister
438 spenderen to spend
439 staat state
440 echter however
441 vechten to fight
442 sterk strong
443 kussen to kiss
444 gedurende during
445 beetje bit
446 plezieren to please
447 buiten outside
448 been leg
449 Geachte dear
450 gelukkig happy
451 droom dream
452 Notitie note
453 fout wrong
454 realiseren to realize
455 interesseren interest
456 bloed blood
457 snel quickly
458 uitleggen to explain
459 menselijk human
460 Heer Lord
461 rijden to ride
462 bedekken to cover
463 leunen to lean
464 toelaten to allow
465 tien ten
466 twijfel doubt
467 twintig twenty
468 mijnheer sir
469 mooi beautiful
470 oorlog war
471 mooi pretty
472 langzaam slowly
473 mogelijk possible
474 moeite trouble
475 bezoeken to visit
476 kans chance
477 duwen to push
478 gratis free
479 adem breath
480 stuk piece
481 zon sun
482 waarheid truth
483 aankomen to arrive
484 overwegen to consider
485 of whether
486 acteren to act
487 zelf itself
488 noch nor
489 iedereen anyone
490 teken sign
491 transactie deal
492 oversteken to cross
493 glas glass
494 baan job
495 af te maken to finish
496 fluisteren to whisper
497 studeren to study
498 het formulier form
499 gemakkelijk easy
500 leeftijd age
501 afbeelding picture
502 zes six
503 Tenslotte finally
504 kopen to buy
505 stilte silence
506 hond dog
507 liggen to lay
508 zicht sight
509 oor ear
510 aanbieden to offer
511 schip ship
512 jezelf yourself
513 naar towards
514 zee sea
515 beloven to promise
516 opheffen to lift
517 vliegen to fly
518 duizend thousand
519 raden to guess
520 hoek corner
521 zich zorgen maken to worry
522 uitzicht view
523 probleem problem
524 naast beside
525 telefoon phone
526 aandacht attention
527 verstoppen to hide
528 missen to miss
529 staren gaze
530 Politie police
531 opslaan to save
532 feest party
533 Engels English
534 steen stone
535 Londen London
536 vreemd strange
537 bang afraid
538 pijn pain
539 Golf wave
540 keuken- kitchen
541 het eens zijn to agree
542 staken to strike
543 drukken to press
544 groen green
545 paar couple
546 vent guy
547 Sorry sorry
548 ervaring experience
549 tot till
550 Amerikaans American
551 kan zijn maybe
552 stoel seat
553 rollen to roll
554 inderdaad indeed
555 blazen to blow
556 soms sometimes
557 zwaar heavy
558 ziel soul
559 belangrijk important
560 kind kid
561 zorgen maken to concern
562 de mijne mine
563 positie position
564 heet hot
565 voorbij beyond
566 schreeuwen to shout
567 onderwerpen subject
568 diner dinner
569 controleren to check
570 geest spirit
571 middag afternoon
572 officier officer
573 stil quiet
574 verlangen desire
575 behalve except
576 aarde earth
577 inbeelden to imagine
578 pauzeren to pause
579 benaderen to approach
580 nek neck
581 mijl mile
582 manier manner
583 meedoen to join
584 voedsel food
585 gebouw building
586 plakken to stick
587 rand edge
588 veld- field
589 natuur nature
590 rivier- river
591 rots rock
592 geweer gun
593 vermelden to mention
594 recht straight
595 breed wide
596 bedrijf company
597 hemel sky
598 schieten to shoot
599 hout wood
600 raken to hit
601 dansen to dance
602 menigte crowd
603 verbranden to burn
604 kameraad fellow
605 uitdrukking expression
606 doos box
607 controle control
608 kerk church
609 zuchten to sigh
610 iedereen everyone
611 kiezen to choose
612 delen to share
613 aanbevelen to suggest
614 koning king
615 ouder parent
616 leuk nice
617 uitglijden to slip
618 bouwen to build
619 naar onto
620 bijna nearly
621 geheugen memory
622 kleren clothes
623 verslag doen van report
624 eenvoudigweg simply
625 accepteren to accept
626 genieten to enjoy
627 huid skin
628 geheim secret
629 zeker certainly
630 spel game
631 gesprek conversation
632 boot boat
633 leeg empty
634 vandaag today
635 hel hell
636 serveren to serve
637 zacht soft
638 ontsnappen to escape
639 toon tone
640 haten to hate
641 richting direction
642 poging attempt
643 hoewel although
644 groep group
645 wang cheek
646 zak- pocket
647 aankunnen to manage
648 Ja yes
649 zoeken to search
650 ruiken to smell
651 de lente spring
652 algemeen general
653 midden- middle
654 links left
655 precies exactly
656 volgend op following
657 pijn doen to hurt
658 in rekening brengen charge
659 openbaar public
660 om te vestigen to settle
661 genoegen pleasure
662 in plaats daarvan instead
663 ontdekken to discover
664 heer gentleman
665 goud gold
666 wat dan ook whatever
667 nieuws news
668 knie knee
669 helder bright
670 per direct immediately
671 blij glad
672 verslaan to beat
673 snel fast
674 werkelijk actually
675 afstand distance
676 ontvangen to receive
677 plek spot
678 tafereel scene
679 eisen to demand
680 toegeven to admit
681 trein train
682 klasse class
683 dier animal
684 bureau desk
685 hal hall
686 borst chest
687 meester master
688 koffie coffee
689 vertrouwen to trust
690 bewaker guard
691 stil silent
692 schaduw shadow
693 zingen to sing
694 zak bag
695 bewijzen to prove
696 Frans French
697 lang tall
698 onder beneath
699 zoeken to seek
700 geen none
701 haasten to rush
702 berg- mountain
703 voorbereiden to prepare
704 soldaat soldier
705 nauwelijks hardly
706 grijnzen to grin
707 geschiedenis history
708 schoon clean
709 verkopen to sell
710 huwelijk marriage
711 actie action
712 dorp village
713 lid member
714 toekomst future
715 heuvel hill
716 vooral especially
717 tuin- garden
718 zoet sweet
719 regen rain
720 karakter character
721 reizen to travel
722 aanval attack
723 sluiten to shut
724 rook smoke
725 veilig safe
726 ruimte space
727 Gebied area
728 beneden below
729 situatie situation
730 te beoordelen to regard
731 weigeren to refuse
732 dertig thirty
733 droog dry
734 springen to jump
735 herhalen to repeat
736 op slot doen to lock
737 Engeland England
738 kunst art
739 verder ahead
740 derde third
741 snel quick
742 overhemd shirt
743 winnen to win
744 neus- nose
745 zomer summer
746 keel throat
747 inspanning effort
748 eenvoudig simple
749 termijn term
750 leren to teach
751 langzaam slow
752 plicht duty
753 muziek- music
754 Indiaas Indian
755 evenement event
756 bloem flower
757 markeren to mark
758 vogel bird
759 verzamelen to gather
760 Dhr Mr
761 rechtbank court
762 vergadering meeting
763 schreeuwen to scream
764 hoed hat
765 falen to fail
766 klimmen to climb
767 moord murder
768 passen to fit
769 geen van beide neither
770 dun thin
771 resultaat result
772 haasten to hurry
773 compleet complete
774 tand tooth
775 vastbinden to tie
776 doel purpose
777 pagina page
778 dus thus
779 pak suit
780 vijand enemy
781 eeuw century
782 moeite hebben met to struggle
783 gebruikelijk usual
784 voorwerp object
785 wakker worden to wake
786 rijk rich
787 opeisen to claim
788 eerlijk fair
789 gemeenschappelijk common
790 sterkte strength
791 dik thick
792 spul stuff
793 eerbied respect
794 adresseren to address
795 leven living
796 zeven seven
797 herkennen to recognize
798 te behoren to ought
799 ondersteunen to support
800 werf yard
801 pakken to grab
802 bruin brown
803 commando command
804 aanwezigheid presence
805 omschrijven to describe
806 jas coat
807 noodzakelijk necessary
808 zinken to sink
809 uitrekken to stretch
810 lijden to suffer
811 plotseling sudden
812 verdwijnen to disappear
813 acht eight
814 pad path
815 bijzonder particular
816 verspreiden to spread
817 duisternis darkness
818 trap stair
819 bedanken to thank
820 beweging movement
821 moeilijk difficult
822 winkel shop
823 verbleken pale
824 toebehoren to belong
825 taal language
826 speciaal special
827 ernstig serious
828 herinneren to remind
829 voorzien to provide
830 smal narrow
831 staat condition
832 buigen to bend
833 ster star
834 fles bottle
835 levend alive
836 sleutel key
837 schommelen to swing
838 luidruchtig loud
839 zachtjes quietly
840 vergissing mistake
841 observeren to observe
842 opmerken to remark
843 schoonheid beauty
844 voorzichtig carefully
845 poort gate
846 kloppen to knock
847 glijden to slide
848 bewust aware
849 verwijderen to remove
850 helemaal completely
851 durven to dare
852 knecht servant
853 buigen to bow
854 cirkel circle
855 thee tea
856 boos angry
857 persoonlijk personal
858 wolk cloud
859 regel rule
860 strijd battle
861 boord board
862 privaat private
863 wond wound
864 natuurlijk natural
865 ergens somewhere
866 voort forth
867 smaak taste
868 repareren to fix
869 gemakkelijk easily
870 hoe dan ook anyway
871 schepsel creature
872 lengte length
873 op te slaan store
874 vers fresh
875 wijn wine
876 appartement apartment
877 gelegenheid occasion
878 beeld image
879 systeem system
880 rechter judge
881 tong tongue
882 pond pound
883 kop cup
884 maken to create
885 vorm shape
886 waard worth
887 lied song
888 produceren to produce
889 vanavond tonight
890 ziek ill
891 sneeuw snow
892 niveau level
893 dwaas fool
894 daarom therefore
895 tellen to count
896 ziek sick
897 sociaal social
898 morgen tomorrow
899 detail- detail
900 mening opinion
901 shouders ophalen to shrug
902 betrekken to involve
903 reusachtig huge
904 gieten to pour
905 stoer cool
906 borst breast
907 vermoeien to tire
908 licht slightly
909 kamp camp
910 voorbeeld example
911 reis trip
912 paar- pair
913 verhaal tale
914 flitsen to flash
915 waarschijnlijk likely
916 doorgaans usually
917 onmogelijk impossible
918 vreselijk terrible
919 maatschappij society
920 stelen to steal
921 vrede peace
922 bericht message
923 slaapkamer bedroom
924 affaire affair
925 optreden to occur
926 nodig hebben to require
927 schoen shoe
928 van plan zijn to intend
929 warmte heat
930 kleur color
931 leger army
932 vreemdeling stranger
933 druk busy
934 grijs gray
935 Duitse German
936 bevatten to contain
937 geel yellow
938 kaart card
939 scherp sharp
940 behandelen to treat
941 kalmte calm
942 bal ball
943 bodem bottom
944 Gevaar danger
945 geheel entire
946 om vast te stellen to determine
947 slechts merely
948 vis fish
949 hoofd main
950 verven to paint
951 casten to cast
952 schrijver author
953 lawaai noise
954 boosheid anger
955 verschil difference
956 gast guest
957 verdenken to suspect
958 schok shock
959 schot shot
960 chef chief
961 schijnen to shine
962 Wassen to wash
963 ademen to breathe
964 regering government
965 vermijden to avoid
966 stadium stage
967 vijftig fifty
968 gat hole
969 auteur writer
970 uitbarsten to burst
971 keuze choice
972 zilver silver
973 uitroepen to exclaim
974 klein tiny
975 gras grass
976 leiden to direct
977 verschijning appearance
978 Amerika America
979 prachtig wonderful
980 inpakken to pack
981 ziekenhuis hospital
982 de hare hers
983 voorzichtig gently
984 zacht softly
985 spoor track
986 bewijsmateriaal evidence
987 slecht evil
988 onthullen to reveal
989 bestaan to exist
990 slepen to drag
991 bidden to pray
992 kennis knowledge
993 uitdrukken to express
994 terzijde aside
995 vertrouwd familiar
996 periode period
997 blok block
998 duidelijk clearly
999 morren to murmur
1000 stroom stream
1001 vegen to sweep
1002 omstandigheid circumstance
1003 aandringen to insist
1004 kwartaal quarter
1005 hersenen brain
1006 vlakte plain
1007 vlak flat
1008 kwestie issue
1009 baseren base
1010 genot delight
1011 eiland island
1012 Parijs Paris
1013 kans opportunity
1014 fabriek plant
1015 vreugde joy
1016 verschuiven to shift
1017 verhouding relationship
1018 mes knife
1019 poetsen to brush
1020 gering slight
1021 vloek damn
1022 beven to tremble
1023 te bespreken to discuss
1024 divers various
1025 waarde value
1026 seks sex
1027 lokaal local
1028 jeugd youth
1029 praktijk practice
1030 nat wet
1031 ontbijt breakfast
1032 gezagvoerder captain
1033 vernietigen to destroy
1034 reis journey
1035 zondag Sunday
1036 hoe dan ook somehow
1037 fronsen to frown
1038 inpakken to wrap
1039 kat cat
1040 gebonden bound
1041 gebaar gesture
1042 priester priest
1043 Frankrijk France
1044 ermee omgaan to handle
1045 hemel heaven
1046 getuige witness
1047 verhogen to increase
1048 voorzien zijn van feature
1049 om te schoppen to kick
1050 aannemen to assume
1051 in slaap asleep
1052 herinneren to recall
1053 wedstrijd match
1054 strak tight
1055 Bos forest
1056 beschermen to protect
1057 gebrek lack
1058 metgezel companion
1059 geheel entirely
1060 besluit decision
1061 opnemen to include
1062 spoor trail
1063 uitnodigen to invite
1064 emotie emotion
1065 bot bone
1066 uur o’clock
1067 omgeven to surround
1068 laatste final
1069 oppervlakte surface
1070 dozijn dozen
1071 verklaren to declare
1072 wapen weapon
1073 centrum center
1074 Welkom welcome
1075 misdrijf crime
1076 gewicht weight
1077 minnaar lover
1078 zwaard sword
1079 lijst list
1080 datum date
1081 bijwonen to attend
1082 toespraak speech
1083 Christelijk Christian
1084 verzekeren to assure
1085 snappen to snap
1086 beweging motion
1087 passie passion
1088 om verder te gaan to advance
1089 invloed influence
1090 tenzij unless
1091 snelheid speed
1092 mensen folk
1093 maan moon
1094 voeden to feed
1095 politiek political
1096 smeken to beg
1097 overeenstemmen to accord
1098 veertig forty
1099 negen nine
1100 loslaten to release
1101 noorden north
1102 oom uncle
1103 oude ancient
1104 verdrietig sad
1105 Brits British
1106 flauw faint
1107 dubbele double
1108 graf grave
1109 ogenblik instant
1110 bord plate
1111 begraven to bury
1112 volmaakt perfectly
1113 heerlijk lovely
1114 de jouwe yours
1115 ijs- ice
1116 scheiden to separate
1117 bijten to bite
1118 dak roof
1119 zweren to swear
1120 duim inch
1121 bestuurder driver
1122 spiegel mirror
1123 maag stomach
1124 wezen being
1125 verkrijgen to gain
1126 negeren to ignore
1127 oke okay
1128 reageren to respond
1129 niemand nobody
1130 tegenover opposite
1131 lastig vallen to bother
1132 regelen to arrange
1133 bagageruimte boot
1134 stof dust
1135 wrijven to rub
1136 direct directly
1137 gloed glow
1138 schreeuwen to yell
1139 individu individual
1140 verpleegster nurse
1141 Mvr Mrs
1142 visie vision
1143 verspillen to waste
1144 trots proud
1145 boos mad
1146 autoriteit authority
1147 krant- newspaper
1148 Kerstmis- Christmas
1149 risico risk
1150 vooral particularly
1151 mate degree
1152 voormalig former
1153 iets somewhat
1154 stijl style
1155 iemand somebody
1156 bezitten to possess
1157 vrachtauto truck
1158 interessant interesting
1159 grap joke
1160 te mompelen to mutter
1161 eigendom property
1162 kaal bare
1163 vlees flesh
1164 reliëf relief
1165 twijfelen to hesitate
1166 verlichten to ease
1167 greep grip
1168 springen to leap
1169 levering supply
1170 onderbreken to interrupt
1171 maaltijd meal
1172 neef cousin
1173 werkwijze process
1174 vrouw female
1175 verlies loss
1176 sigaret cigarette
1177 ijzer iron
1178 overtuigen to convince
1179 deel apart
1180 zin in hebben fancy
1181 rij row
1182 tempo pace
1183 tweemaal twice
1184 vloeien to flow
1185 geduldig patient
1186 doen alsof to pretend
1187 grootte size
1188 nauwelijks barely
1189 huwelijk wedding
1190 aankondigen to announce
1191 gelach laughter
1192 vel sheet
1193 ontwerp design
1194 koken to cook
1195 uw thy
1196 wiel wheel
1197 succes success
1198 gevaarlijk dangerous
1199 zuiden south
1200 wakker awake
1201 los loose
1202 voorhoofd forehead
1203 breed broad
1204 woestijn desert
1205 roeren to stir
1206 beroerte stroke
1207 vleugel wing
1208 waarschuwen to warn
1209 vouwen to fold
1210 stapel pile
1211 vlam flame
1212 Ingang entrance
1213 heer lord
1214 zeilen to sail
1215 introduceren to introduce
1216 glad smooth
1217 krachtig powerful
1218 kosten cost
1219 miljoen million
1220 geloof faith
1221 slikken to swallow
1222 brug bridge
1223 maatregel measure
1224 Blind blind
1225 iedereen everybody
1226 fortuin fortune
1227 ten gevolge due
1228 teder gentle
1229 onderzoeken to examine
1230 gek crazy
1231 pret fun
1232 trots pride
1233 mannetje male
1234 deelnemen to engage
1235 montuur frame
1236 realiteit reality
1237 gepast proper
1238 reflecteren to reflect
1239 te dwalen to wander
1240 te representeren to represent
1241 weer weather
1242 bevredigen to satisfy
1243 moeilijkheid difficulty
1244 zwak weak
1245 betekenis meaning
1246 vlucht flight
1247 aangenaam pleasant
1248 dek deck
1249 voorzichtig careful
1250 plein square
1251 excuus excuse
1252 firma firm
1253 tak branch
1254 vegen to wipe
1255 prijs price
1256 origineel original
1257 twaalf twelve
1258 advocaat lawyer
1259 spoor trace
1260 gebed prayer
1261 iemand anybody
1262 eer honor
1263 klok bell
1264 Christus Christ
1265 energie energy
1266 mogelijk possibly
1267 gewoonte habit
1268 gewillig willing
1269 kwaliteit quality
1270 gooien to toss
1271 fout fault
1272 verlagen to lower
1273 zeker surely
1274 blijkbaar apparently
1275 ruzie maken to argue
1276 begin beginning
1277 knap handsome
1278 diep deeply
1279 beschuldigen to blame
1280 protesteren to protest
1281 gevangene prisoner
1282 aangeven to indicate
1283 u thee
1284 draaien to twist
1285 jas jacket
1286 held hero
1287 geluk luck
1288 inhoud content
1289 informeren to inform
1290 voorkomen to prevent
1291 geluk happiness
1292 werkelijk truly
1293 ontwikkelen to develop
1294 kin chin
1295 te gronde richten to ruin
1296 breken to crack
1297 leider leader
1298 gisteren yesterday
1299 vijftien fifteen
1300 houten wooden
1301 afleveren to deliver
1302 middel agent
1303 materiaal material
1304 antwoord response
1305 dom stupid
1306 mode fashion
1307 taak task
1308 nieuwsgierig curious
1309 slagen to succeed
1310 wijs wise
1311 bedrag amount
1312 telefoon telephone
1313 ontkennen to deny
1314 graven to dig
1315 wet law
1316 aandringen to urge
1317 voor altijd forever
1318 gemeenschap community
1319 fysiek physical
1320 bron source
1321 leraar teacher
1322 slaaf slave
1323 dik fat
1324 voorkeur hebben voor to prefer
1325 leger military
1326 brood bread
1327 verwijzen to refer
1328 cabine cabin
1329 geheel fully
1330 niet in staat unable
1331 vergezellen to accompany
1332 verder gaan to proceed
1333 uitwisselen to exchange
1334 massa- mass
1335 verzoek request
1336 bewerkstelligen to establish
1337 vreemd odd
1338 kust- shore
1339 gidsen to guide
1340 gouden golden
1341 onszelf ourselves
1342 louter mere
1343 relatie relation
1344 bedreigen to threaten
1345 tarief rate
1346 vervloeken to curse
1347 bier beer
1348 afgelegen distant
1349 voor de hand liggend obvious
1350 commentaar comment
1351 edele noble
1352 voordeel advantage
1353 wrok spite
1354 het dossier file
1355 mogelijkheid possibility
1356 uitvoeren to conduct
1357 vervagen to fade
1358 concentreren to focus
1359 scherm screen
1360 bestaan existence
1361 opsteigen to mount
1362 zand sand
1363 slachtoffer victim
1364 woede rage
1365 teller counter
1366 laatstgenoemde latter
1367 bang maken to scare
1368 ongeval accident
1369 indruk impression
1370 te vergelijken to peer
1371 homoseksueel gay
1372 krullen to curl
1373 verzamelen to collect
1374 marcheren to march
1375 weergeven to display
1376 strand beach
1377 tante aunt
1378 deuropening doorway
1379 comfortabel comfortable
1380 afdrijven to drift
1381 jammer pity
1382 opwinding excitement
1383 arresteren to arrest
1384 duidelijk obviously
1385 anders- otherwise
1386 handel trade
1387 cel cell
1388 Gezondheid health
1389 westen west
1390 leer leather
1391 ruw rough
1392 hijgen to gasp
1393 presteren to perform
1394 roze pink
1395 zin sentence
1396 humeur mood
1397 artikel article
1398 keten chain
1399 vervoer carriage
1400 stamelen to utter
1401 schaduw shade
1402 vlak plane
1403 vergeven to forgive
1404 gedicht poem
1405 touw rope
1406 aanleg instance
1407 zuiver pure
1408 Laden to load
1409 grijpen to seize
1410 achterkant rear
1411 eerlijk honest
1412 groot major
1413 soortgelijk similar
1414 activiteit activity
1415 echoën to echo
1416 bezetten to occupy
1417 beroemd famous
1418 overleven to survive
1419 angstig anxious
1420 grappig funny
1421 duivel devil
1422 vertrouwen confidence
1423 betreuren to regret
1424 begaan to commit
1425 zweet sweat
1426 Russisch Russian
1427 reeks range
1428 herstellen to recover
1429 verschrikking horror
1430 veiligheid security
1431 bemanning crew
1432 grommen to roar
1433 dageraad dawn
1434 natie nation
1435 metaal metal
1436 nerveus nervous
1437 gevangenis prison
1438 Verlaten to abandon
1439 overal anywhere
1440 dichter poet
1441 zijn sin
1442 naar gras to grasp
1443 houding attitude
1444 beveiligen to secure
1445 verklaring statement
1446 naakt naked
1447 rekening bill
1448 voorhoofd brow
1449 moraliteit moral
1450 rolle role
1451 overvloed plenty
1452 carrière career
1453 staart tail
1454 geboorte birth
1455 toepassen to apply
1456 officieel official
1457 om te vertellen to relate
1458 lot fate
1459 vallei valley
1460 verbeelding imagination
1461 bang maken to frighten
1462 markt market
1463 vuist fist
1464 naar ovens to owe
1465 intentie intention
1466 verbinding connection
1467 serie series
1468 moed courage
1469 toren tower
1470 meer lake
1471 te voorschijn komen to emerge
1472 inzetten to bet
1473 film movie
1474 rok skirt
1475 huilen to weep
1476 kamer chamber
1477 proces trial
1478 magie magic
1479 motor engine
1480 dank thanks
1481 schrift writing
1482 knop button
1483 jagen to hunt
1484 gewoon ordinary
1485 uitbreiden to extend
1486 om te redden to spare
1487 theorie theory
1488 normaal normal
1489 vast steady
1490 verlenen to grant
1491 juni June
1492 Jood Jew
1493 tekst text
1494 absoluut absolutely
1495 eer honour
1496 drijven to float
1497 mysterie mystery
1498 seizoen season
1499 eigenaar owner
1500 zich veroorloven to afford
1501 kleur colour
1502 advies advice
1503 bewonderen to admire
1504 pet cap
1505 vrijheid freedom
1506 twee blikken to glare
1507 verdienen to deserve
1508 groeten to greet
1509 knuffelen to hug
1510 personeel staff
1511 stoten to thrust
1512 naderhand afterwards
1513 afhankelijk zijn to depend
1514 zwemmen to swim
1515 zwembad pool
1516 signaal signal
1517 onschuldig innocent
1518 hiel heel
1519 generelt generally
1520 gordijn curtain
1521 bezit possession
1522 foto photograph
1523 nauwelijks scarcely
1524 inheems native
1525 grijs grey
1526 formulier blanket
1527 toestaan to permit
1528 vies dirty
1529 schande shame
1530 ophouden to cease
1531 ei egg
1532 toelichting explanation
1533 toehoorders audience
1534 afschuwelijk awful
1535 pijp pipe
1536 te spannen to strain
1537 kunstenaar artist
1538 persen to squeeze
1539 roman Roman
1540 in beroep gaan to appeal
1541 doek cloth
1542 terreur terror
1543 oosten east
1544 sectie section
1545 storen to disturb
1546 rang rank
1547 vriendschappelijk friendly
1548 hongerig hungry
1549 kruipen to creep
1550 bezoeker visitor
1551 overal everywhere
1552 religieus religious
1553 verkrijgen to obtain
1554 vlees meat
1555 meid maid
1556 gerechtigheid justice
1557 vooruitgang progress
1558 schoot lap
1559 boven upstairs
1560 geloof belief
1561 verbinden to connect
1562 roman novel
1563 spook ghost
1564 streven to aim
1565 gooien to fling
1566 zaterdag Saturday
1567 chirurgie operation
1568 verlichten to relieve
1569 meer anymore
1570 draaft despite
1571 taille waist
1572 melk milk
1573 omarmen to embrace
1574 badkamer bathroom
1575 ontmoeten to encounter
1576 landgoed estate
1577 voorgaand previous
1578 draaien to spin
1579 fictie fiction
1580 groots grand
1581 val trap
1582 beïnvloeden to affect
1583 truc trick
1584 zijde silk
1585 soepen supper
1586 dronken drunk
1587 wenk hint
1588 vervangen to replace
1589 verontwaardigd harm
1590 elleboog elbow
1591 om af te dalen to descend
1592 twee verliezen to tap
1593 veranda porch
1594 opzwellen to swell
1595 ups upper
1596 politieagent cop
1597 grootvader grandfather
1598 oefening exercise
1599 bibliotheek library
1600 spier muscle
1601 bevriezen to freeze
1602 overstuur to upset
1603 klagen to complain
1604 Europa Europe
1605 gunst favor
1606 wortel root
1607 beest beast
1608 opstaan to arise
1609 uitdaging challenge
1610 douche shower
1611 Grieks Greek
1612 overal throughout
1613 seksueel sexual
1614 snaar string
1615 limiet limit
1616 religie religion
1617 druk pressure
1618 verdwijnen to vanish
1619 gratie grace
1620 groot vast
1621 bekennen to confess
1622 offer sacrifice
1623 aankomst arrival
1624 rukken to jerk
1625 les lesson
1626 heup hip
1627 vertrekken lad
1628 olie oil
1629 patroon pattern
1630 regelmatig regular
1631 geweer rifle
1632 gelukkig lucky
1633 ezel ass
1634 dof dull
1635 bewust conscious
1636 knoeien mess
1637 kreunen to groan
1638 konsekvens consequence
1639 balans balance
1640 beginsel principle
1641 genegenheid affection
1642 stroom current
1643 kaars candle
1644 stront shit
1645 vlooien to flee
1646 hoogte height
1647 voorraad stock
1648 ridder knight
1649 klok clock
1650 kasteel castle
1651 hek fence
1652 schuldig guilty
1653 op te lossen to resolve
1654 knielen to kneel
1655 om te ontspannen to relax
1656 tempel temple
1657 behalve besides
1658 tijdschrift magazine
1659 favoriet favorite
1660 gezeten seated
1661 april April
1662 traditie tradition
1663 waarderen to appreciate
1664 wetenschap science
1665 populair popular
1666 grootmoeder grandmother
1667 twee rillen to shiver
1668 dagelijks daily
1669 bespreking discussion
1670 prins prince
1671 betoveren charm
1672 strippen to strip
1673 om te besluiten to conclude
1674 beschrijving description
1675 plafond ceiling
1676 struik bush
1677 VALSE FALSE
1678 intersted interested
1679 van nabij closely
1680 vastklampen to cling
1681 bank bench
1682 najagen to pursue
1683 dapper brave
1684 tevredenheid satisfaction
1685 kruipen to crawl
1686 literair literary
1687 bloedig bloody
1688 vergelijken to compare
1689 buitenlands foreign
1690 voorstellen to propose
1691 om te informeren to inquire
1692 verdriet grief
1693 hulp aid
1694 vriendschap friendship
1695 om te crashen to crash
1696 avontuur adventure
1697 vechten to stride
1698 cultuur culture
1699 balk beam
1700 veiligheid safety
1701 mars March
1702 bril glasses
1703 evne ability
1704 stevig firmly
1705 begrip understanding
1706 staal steel
1707 zenuw nerve
1708 engel angel
1709 reus giant
1710 achterdocht suspicion
1711 onbekend unknown
1712 schrikken to startle
1713 gelijk equal
1714 lachen to gleam
1715 generatie generation
1716 verzetten to resist
1717 snikken to sob
1718 När ooit whenever
1719 spellen spell
1720 reactie reaction
1721 onderwijs education
1722 bewijs proof
1723 opwinden to excite
1724 schijnen to blink
1725 zweep to whip
1726 identificeren to identify
1727 kom bowl
1728 blootstellen to expose
1729 waarschuwing warning
1730 diepte depth
1731 hoofdstuk chapter
1732 pijn doen to ache
1733 nippen to sip
1734 hard heavily
1735 Italiaans Italian
1736 wenkbrauw eyebrow
1737 grinniken to chuckle
1738 paleis palace
1739 ernstig seriously
1740 zich terugtrekken to retreat
1741 schilderij painting
1742 viktigheten importance
1743 koningin queen
1744 zwijgend silently
1745 pols wrist
1746 naar slib to slam
1747 verantwoordelijkheid responsibility
1748 helemaal altogether
1749 kaak jaw
1750 slecht badly
1751 passagier passenger
1752 juli July
1753 bekwaamheid skill
1754 missie mission
1755 achtervolgen to chase
1756 gewoonte custom
1757 te verzorgen to tend
1758 werkwijze method
1759 koe cow
1760 gretig eager
1761 krijger warrior
1762 koppelen to clutch
1763 waarnemen to perceive
1764 grot cave
1765 lof praise
1766 in staat capable
1767 huren to hire
1768 versie version
1769 buur neighbor
1770 verbergen to conceal
1771 boren to bore
1772 sympathie sympathy
1773 draad wire
1774 nieuwsgierigheid curiosity
1775 twee verplicht to oblige
1776 riem belt
1777 relatief relative
1778 notie notion
1779 vastleggen to capture
1780 om te schakelen to switch
1781 divan couch
1782 gang corridor
1783 vertrekken to depart
1784 ogenblikkelijk instantly
1785 Spaans Spanish
1786 bedreiging threat
1787 zeer highly
1788 tenslotte eventually
1789 gebruiken to employ
1790 afwezigheid absence
1791 wanhoop despair
1792 structuur structure
1793 eenzaam lonely
1794 dankbaar grateful
1795 zich terugtrekken to withdraw
1796 kaart map
1797 meestal mostly
1798 kussen pillow
1799 zichtbaar visible
1800 vaartuig vessel
1801 minnares mistress
1802 bevestigen to attach
1803 delicaat delicate
1804 verwarren to confuse
1805 professioneel professional
1806 warmte warmth
1807 gebroken broken
1808 uitputten to exhaust
1809 dom silly
1810 droefheid sorrow
1811 zadel saddle
1812 schade damage
1813 mooi rare
1814 verraden to betray
1815 slapen to slap
1816 erkennen to acknowledge
1817 toga gown
1818 solide solid
1819 uiterst extremely
1820 uitdrukking phrase
1821 spijker nail
1822 schoonmaken to rent
1823 onderhouden to maintain
1824 augustus August
1825 indruk maken to impress
1826 arbeider worker
1827 kogel bullet
1828 romp trunk
1829 konkluderer conclusion
1830 geweer pistol
1831 huisje cottage
1832 briljant brilliant
1833 burger citizen
1834 snel rapidly
1835 fluiten to whistle
1836 onlangs recently
1837 wanhopig desperate
1838 lichtjes lightly
1839 verwarring confusion
1840 lelijk ugly
1841 verstand intelligence
1842 bed sofa
1843 schuren to shed
1844 lieveling darling
1845 pa dad
1846 bries breeze
1847 lika equally
1848 band tape
1849 te wagen to venture
1850 krabben to scratch
1851 geur scent
1852 aantrekken to attract
1853 ontwikkeling development
1854 twee lammen to halt
1855 vastspelden to pin
1856 duwen to shove
1857 medisch medical
1858 helling slope
1859 natuurlijk naturally
1860 geestelijk mental
1861 verdedigen to defend
1862 verdienen to earn
1863 bidden to bid
1864 vuil dirt
1865 schelp shell
1866 kroon crown
1867 geslaagd successful
1868 deugd virtue
1869 overstroming flood
1870 portemonnee purse
1871 poëzie poetry
1872 poppen to pop
1873 buik belly
1874 totaal total
1875 bevestigen to confirm
1876 oordeel judgment
1877 Enorme enormous
1878 verpletteren to crush
1879 basketbal basket
1880 schuilplaats shelter
1881 kloppen to pat
1882 ansvarlig responsible
1883 bewustzijn consciousness
1884 Senaste recent
1885 delen to divide
1886 crimineel criminal
1887 kostbaar precious
1888 tamelijk fairly
1889 aanmoedigen to encourage
1890 grens border
1891 oceaan ocean
1892 bladeren blade
1893 dij thigh
1894 begrafenis funeral
1895 afdeling department
1896 ongebruikelijk unusual
1897 twee overtuigingen to persuade
1898 voertuig vehicle
1899 vrezen dread
1900 achtergrond background
1901 standaard standard
1902 televisie television
1903 beschuldigen to accuse
1904 helemaal totally
1905 voordeel benefit
1906 associëren to associate
1907 twee renderen to render
1908 klerk clerk
1909 toestemming permission
1910 wettelijk legal
1911 kust coast
1912 machtig mighty
1913 angst anxiety
1914 titel title
1915 onderzoek research
1916 redden to rescue
1917 boer farmer
1918 geweld violence
1919 glimp glimpse
1920 suggestie suggestion
1921 kinderjaren childhood
1922 twee zuchten to suck
1923 dwaas foolish
1924 beloning reward
1925 haak hook
1926 verduisteren dim
1927 klant client
1928 waardig worthy
1929 mysterieus mysterious
1930 strak tightly
1931 wreed cruel
1932 scherp sharply
1933 kip chicken
1934 gewaad robe
1935 sensatie sensation
1936 struikelen to stumble
1937 instructie instruction
1938 som sum
1939 twee huiverden to shudder
1940 meubilair furniture
1941 vertraging delay
1942 prestatie performance
1943 opleiding training
1944 mouw sleeve
1945 schat treasure
1946 duim thumb
1947 om te springen to dash
1948 zestig sixty
1949 modder mud
1950 te verslaan to defeat
1951 lade drawer
1952 verhalend narrative
1953 oranje orange
1954 knap clever
1955 blozen to blush
1956 plaats site
1957 functie function
1958 hardop aloud
1959 kennismaking acquaintance
1960 kapitaal capital
1961 rijkdom wealth
1962 identiteit identity
1963 glorie glory
1964 pik cock
1965 troepen troops
1966 baard beard
1967 constante constant
1968 mislukking failure
1969 gastheer host
1970 verkeer traffic
1971 vrijdag Friday
1972 blaffen to bark
1973 vergeefs vain
1974 spugen to spit
1975 kilte chill
1976 leerling eleven
1977 beneden downstairs
1978 arbeid labor
1979 vermoeid weary
1980 hervatten to resume
1981 ceremonie ceremony
1982 middernacht midnight
1983 moe tired
1984 vierde fourth
1985 pijnlijk painful
1986 hoek angle
1987 revamp useful
1988 reputatie reputation
1989 baas boss
1990 huishouden household
1991 nabijgelegen nearby
1992 afwachten to await
1993 onmiddellijk immediate
1994 hevig violent
1995 buitengewoon extraordinary
1996 broek pants
1997 fonds fond
1998 beschaamd ashamed
1999 gehoorzamen to obey
2000 werkelijk actual
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters