2000 Most Common Estonian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Estonian language.

Dutch … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Estonian

Rank Estonian English
1 olla to be
2 ja and
3 kuni to
4 sisse in
5 omama to have
6 seda that
7 ta he
8 mitte not
9 tema his
10 teda her
11 seda it
12 sina you
13 koos with
14 jaoks for
15 tegema to do
16 ta on she
17 nagu as
18 edasi on
19 ütlema to say
20 juures at
21 tema him
22 alates from
23 aga but
24 mulle me
25 minu my
26 minema to go
27 nad on they
28 kõik all
29 kõrval by
30 seda this
31 üks one
32 välja out
33 üles up
34 teadma to know
35 nii so
36 a an
37 et näha to see
38 võiks could
39 või or
40 neid them
41 saada to get
42 me we
43 meeldib like
44 tulema to come
45 mees man
46 mida what
47 tegema to make
48 seal there
49 umbes about
50 mis which
51 oma their
52 sisse into
53 mõtlema to think
54 vaatama to look
55 kui if
56 kes who
57 millal when
58 võtma to take
59 aega time
60 ei no
61 tagasi back
62 võimalik to can
63 tahab to will
64 teie your
65 rohkem more
66 siis then
67 alla down
68 hea good
69 üle over
70 ütlema to tell
71 nüüd now
72 käsi hand
73 mõned some
74 tahtma to want
75 lihtsalt just
76 ainult only
77 kui than
78 tee way
79 andma to give
80 muu other
81 päev day
82 silma eye
83 enne before
84 küsima to ask
85 leidma to find
86 kaks two
87 vähe little
88 pikk long
89 väga very
90 tundma to feel
91 kõik any
92 asi thing
93 ka too
94 siin here
95 mitte kunagi never
96 lahkuma to leave
97 isik person
98 vana old
99 pea head
100 pöörama to turn
101 uuesti again
102 läbi through
103 isegi even
104 nägu face
105 palju much
106 väljas off
107 meid us
108 esiteks first
109 õigus right
110 meie our
111 kuidas how
112 kus where
113 pärast seda after
114 tema its
115 naine woman
116 ära away
117 elu life
118 näima to seem
119 helistama to call
120 veel still
121 kuulma to hear
122 aasta year
123 oma own
124 töötama to work
125 peaks should
126 koht place
127 tuba room
128 hästi well
129 seisma to stand
130 peab olema to must
131 ise himself
132 ümber around
133 uks door
134 olla võimeline to might
135 midagi something
136 proovima to try
137 armastama to love
138 maja house
139 öö night
140 panema to put
141 suurepärane great
142 selline such
143 hoidma to keep
144 istuma to sit
145 viimane last
146 alustada to begin
147 sest because
148 neid those
149 need these
150 sõna word
151 kasutada to use
152 vajama to need
153 avama to open
154 hoidma to hold
155 teine another
156 samal ajal while
157 kõige rohkem most
158 rääkima to talk
159 laskma to let
160 peale upon
161 kaugele far
162 ilma without
163 Kodu home
164 naeratama to smile
165 alati always
166 hääl voice
167 laps child
168 isa father
169 kõndima to walk
170 noor young
171 tähendab to mean
172 midagi nothing
173 jooksma to run
174 küll though
175 hetkel moment
176 vastu against
177 ema mother
178 sama same
179 nimi name
180 rääkida to speak
181 palju many
182 meeles mind
183 vähesed few
184 tooma to bring
185 valgus light
186 sulgema to close
187 poolel side
188 kunagi varem ever
189 liikuma to move
190 võib to may
191 sõber friend
192 iga kord every
193 käsivart arm
194 kolm three
195 üks kord once
196 piisav enough
197 saama to become
198 tüdruk girl
199 alla under
200 uus new
201 lõpp end
202 elama to live
203 ka also
204 aitama to help
205 vahel between
206 maailma world
207 kukkuma to fall
208 alustama to start
209 iga each
210 ootama to wait
211 vaatama to watch
212 peatuma to stop
213 midagi anything
214 mõlemad both
215 jalg foot
216 osa part
217 väike small
218 kuni until
219 tõesti really
220 vastama to answer
221 näidata to show
222 poiss boy
223 ise herself
224 valetama to lie
225 kindlasti sure
226 muidugi course
227 juhtub to happen
228 uskuma to believe
229 tagastama to return
230 taga behind
231 punkti point
232 järgmine next
233 veel yet
234 süda heart
235 vesi water
236 peaaegu almost
237 seadma to set
238 keha body
239 miks why
240 mööduma to pass
241 hommikul morning
242 tund hour
243 heli sound
244 kohtuma to meet
245 Jumal God
246 valge white
247 mäletama to remember
248 liiki kind
249 lootma to hope
250 ulatuma to reach
251 surema to die
252 raske hard
253 halb bad
254 pool half
255 naerda to laugh
256 perekond family
257 sellest ajast alates since
258 kõrge high
259 raamat book
260 küsimus matter
261 samm step
262 muutuma to change
263 küsimus question
264 üle across
265 aru saama to understand
266 järgima to follow
267 koos together
268 naine wife
269 tõmbama to pull
270 mööda along
271 tabel table
272 mängima to play
273 kaotama to lose
274 suur big
275 nutma to cry
276 must black
277 juuksed hair
278 lugema to read
279 ees front
280 saatma to send
281 üsna quite
282 lõhkuma to break
283 mina ise myself
284 peab olema to shall
285 juba already
286 minut minute
287 tume dark
288 peagi soon
289 voodi bed
290 poole toward
291 tervikuna whole
292 auto car
293 aken window
294 raputada to shake
295 muidu else
296 puhata rest
297 raha money
298 fakt fact
299 poeg son
300 kirjutama to write
301 tulekahju fire
302 teine second
303 jääma to stay
304 imestama to wonder
305 juhtum case
306 lugu story
307 rida line
308 kasvama to grow
309 õhku air
310 soovida to wish
311 mõelnud thought
312 tõusma to rise
313 vähemalt least
314 täis full
315 püüdma to catch
316 juhtima to lead
317 suur large
318 ilmuma to appear
319 kõike everything
320 hoolima to care
321 kandma to carry
322 surm death
323 magama to sleep
324 tapma to kill
325 idee idea
326 vastama to reply
327 kandma to wear
328 seina wall
329 sõitma to drive
330 lähedal near
331 joonistada to draw
332 õlg shoulder
333 nädal week
334 minevik past
335 surnud dead
336 vara early
337 vahtima to stare
338 üksi alone
339 meel sense
340 suhu mouth
341 pigem rather
342 taluma to bear
343 neli four
344 jätkama to continue
345 puu tree
346 vend brother
347 põhjust reason
348 hobune horse
349 teised others
350 järjekorras order
351 palju lot
352 viis five
353 puudutama to touch
354 ringi round
355 sügav deep
356 kirja letter
357 Igatsema Miss
358 oletada to suppose
359 jõudu force
360 linn town
361 sööma to eat
362 selge clear
363 abielluma to marry
364 Viskama to throw
365 riik country
366 kohal present
367 sees inside
368 korrusel floor
369 maksma to pay
370 noogutama to nod
371 sõrm finger
372 allesjääma to remain
373 pisar tear
374 tänav street
375 daam lady
376 vähem less
377 hirm fear
378 keegi someone
379 äri business
380 võimeline able
381 tool chair
382 unustama to forget
383 valida to pick
384 oodata to expect
385 punane red
386 võimu power
387 vaatama to glance
388 võib-olla perhaps
389 lühike short
390 maapinnale ground
391 tõsi true
392 huule lip
393 reaalne real
394 riietuma to dress
395 kuus month
396 kuulama to listen
397 hilja late
398 koolis school
399 ka either
400 kellele whom
401 madal low
402 vahel among
403 abikaasa husband
404 Lisama to add
405 erinev different
406 langeda to drop
407 jooma to drink
408 õppima to learn
409 äkki suddenly
410 paberile paper
411 maa land
412 sorteeri sort
413 sageli often
414 õhtul evening
415 eespool above
416 sada hundred
417 otsustada to decide
418 märgata to notice
419 tütar daughter
420 asukoht office
421 külm cold
422 joonis figure
423 tee road
424 tunne feeling
425 rippuma to hang
426 lõikama to cut
427 trahvi fine
428 linn city
429 üllatama to surprise
430 kasvatama to raise
431 täitma to fill
432 mitu several
433 kelle whose
434 vaene poor
435 teatud certain
436 plaan plan
437 ilmselt probably
438 tagasi ago
439 põhjustama to cause
440 sisenema to enter
441 valmis ready
442 sinine blue
443 sees within
444 ise themselves
445 edasi forward
446 õde sister
447 kulutama to spend
448 olekus state
449 Kuid however
450 kaklema to fight
451 tugev strong
452 suudlema to kiss
453 ajal during
454 natuke bit
455 palun to please
456 väljaspool outside
457 jalg leg
458 kallis dear
459 õnnelik happy
460 unistus dream
461 Märge note
462 vale wrong
463 mõistma to realize
464 huvi interest
465 veri blood
466 kiiresti quickly
467 selgitama to explain
468 tuul wind
469 inimene human
470 Issand Lord
471 sõitma to ride
472 katma to cover
473 nõjatuma to lean
474 lubama to allow
475 kümme ten
476 kahtlust doubt
477 kakskümmend twenty
478 söör sir
479 ilus beautiful
480 sõda war
481 ilus pretty
482 aeglaselt slowly
483 võimalik possible
484 hädas trouble
485 külastama to visit
486 võimalus chance
487 suruda to push
488 tasuta free
489 hingetõmme breath
490 tükk piece
491 päike sun
492 tõde truth
493 saabuma to arrive
494 kaaluma to consider
495 kas whether
496 tegutsema to act
497 ise itself
498 ega ka nor
499 keegi anyone
500 märk sign
501 tegelema deal
502 ületama to cross
503 klaas glass
504 töö job
505 lõpetama to finish
506 sosistama to whisper
507 õppima to study
508 vormi form
509 lihtne easy
510 vanus age
511 pilt picture
512 kuus six
513 lõpuks finally
514 ostma to buy
515 vaikus silence
516 koer dog
517 asetama to lay
518 silmist sight
519 kõrva ear
520 pakkuma to offer
521 laev ship
522 ise yourself
523 suunas towards
524 meri sea
525 lubama to promise
526 tõsta to lift
527 lendama to fly
528 tuhat thousand
529 arvama to guess
530 nurk corner
531 muretsema to worry
532 vaade view
533 probleem problem
534 kõrval beside
535 telefon phone
536 tähelepanu attention
537 peitma to hide
538 igatsema to miss
539 pilk gaze
540 politsei police
541 päästma to save
542 pool party
543 Inglise English
544 kivi stone
545 imelik strange
546 laps baby
547 karda afraid
548 valu pain
549 Laine wave
550 köök kitchen
551 kokku leppida to agree
552 ründama to strike
553 vajutama to press
554 roheline green
555 paar couple
556 kutt guy
557 vabandust sorry
558 kogemusi experience
559 kuni till
560 Ameerika American
561 võib olla maybe
562 asukoht seat
563 rulli to roll
564 tõepoolest indeed
565 puhuma to blow
566 mõnikord sometimes
567 raske heavy
568 hing soul
569 oluline important
570 laps kid
571 soe warm
572 muretsema to concern
573 minu mine
574 positsiooni position
575 kuum hot
576 arst doctor
577 kaugemale beyond
578 karjuda to shout
579 teema subject
580 õhtusöök dinner
581 kontrollima to check
582 vaim spirit
583 pärastlõunal afternoon
584 ohvitser officer
585 vaikne quiet
586 soov desire
587 välja arvatud except
588 maa peal earth
589 ette kujutama to imagine
590 peatada to pause
591 läheneda to approach
592 kael neck
593 miil mile
594 viisil manner
595 ühinema to join
596 toit food
597 hoone building
598 kleepuma to stick
599 serva edge
600 valdkonnas field
601 loodus nature
602 jõgi river
603 kivi rock
604 relv gun
605 mainida to mention
606 sirge straight
607 lai wide
608 ettevõte company
609 taevas sky
610 tulistada to shoot
611 puit wood
612 lööma to hit
613 tantsima to dance
614 rahvahulk crowd
615 põletada to burn
616 kaaslane fellow
617 väljend expression
618 kasti box
619 kontroll control
620 kirik church
621 ohkama to sigh
622 kõigile everyone
623 valida to choose
624 jagama to share
625 soovitada to suggest
626 kuningas king
627 vanem parent
628 kena nice
629 libisema to slip
630 ehitama to build
631 peale onto
632 peaaegu nearly
633 mälu memory
634 riided clothes
635 aruanne report
636 lihtsalt simply
637 aktsepteerima to accept
638 nautima to enjoy
639 nahka skin
640 salajane secret
641 kindlasti certainly
642 mäng game
643 vestlus conversation
644 paat boat
645 tühi empty
646 täna today
647 põrgu hell
648 serveerima to serve
649 pehme soft
650 põgeneda to escape
651 toon tone
652 vihkama to hate
653 suunas direction
654 katse attempt
655 kuigi although
656 Grupp group
657 põsk cheek
658 tasku pocket
659 hakkama saama to manage
660 jah yes
661 otsida to search
662 lõhnama to smell
663 kevadel spring
664 üldiselt general
665 keskel middle
666 konto account
667 vasakule left
668 täpselt exactly
669 teenust service
670 järgnev following
671 haiget tegema to hurt
672 tasuta charge
673 avalik public
674 lahendada to settle
675 rõõm pleasure
676 selle asemel instead
677 avastada to discover
678 härrasmees gentleman
679 kuld gold
680 mida iganes whatever
681 uudised news
682 põlve knee
683 helge bright
684 kohe immediately
685 rõõmus glad
686 lööma to beat
687 kiiresti fast
688 üksik single
689 tegelikult actually
690 kaugus distance
691 saama to receive
692 kohapeal spot
693 stseen scene
694 nõudlust to demand
695 tunnistada to admit
696 rong train
697 klassi class
698 loom animal
699 laud desk
700 saal hall
701 rind chest
702 kapten master
703 kohvi coffee
704 usaldama to trust
705 valvur guard
706 vaikne silent
707 mõju effect
708 vari shadow
709 laulma to sing
710 kott bag
711 tõestama to prove
712 Prantsuse keel French
713 pikk tall
714 allpool beneath
715 otsima to seek
716 mitte ükski none
717 kiirustada to rush
718 mägi mountain
719 valmistuma to prepare
720 sõdur soldier
721 vaevalt hardly
722 baar bar
723 naeratama to grin
724 ajalugu history
725 puhas clean
726 müüa to sell
727 abielu marriage
728 meetmeid action
729 küla village
730 liige member
731 tulevik future
732 mägi hill
733 eriti especially
734 aed garden
735 magus sweet
736 vihma rain
737 iseloomu character
738 reisima to travel
739 rünnak attack
740 sulgeda to shut
741 suitsu smoke
742 ohutu safe
743 ruumi space
744 piirkonnas area
745 allpool below
746 olukorda situation
747 arvesse võtta to regard
748 keelduda to refuse
749 kolmkümmend thirty
750 kuiv dry
751 hüppama to jump
752 kordama to repeat
753 metsik wild
754 lukustama to lock
755 Inglismaa England
756 kunst art
757 ees ahead
758 kolmas third
759 kiire quick
760 särk shirt
761 võitma to win
762 nina nose
763 suvel summer
764 kõri throat
765 pingutus effort
766 lihtne simple
767 tähtajaks term
768 õpetama to teach
769 rassi race
770 aeglane slow
771 tollimaks duty
772 muusika music
773 India Indian
774 sündmus event
775 Lill flower
776 märkida to mark
777 lind bird
778 koguma to gather
779 härra Mr
780 kohus court
781 koosolekul meeting
782 karjuma to scream
783 müts hat
784 ebaõnnestuda to fail
785 ronima to climb
786 mõrv murder
787 mahtuma to fit
788 ei neither
789 õhuke thin
790 tulemus result
791 kiirustama to hurry
792 täielik complete
793 hammas tooth
794 siduma to tie
795 eesmärgil purpose
796 lehel page
797 seega thus
798 ülikond suit
799 vaenlane enemy
800 sajandil century
801 rabelema to struggle
802 tavaliselt usual
803 objekti object
804 ärkama to wake
805 rikas rich
806 nõudma to claim
807 õiglane fair
808 tavaline common
809 tugevus strength
810 paks thick
811 asju stuff
812 suhtes respect
813 addresseerima to address
814 elu living
815 seitse seven
816 ära tunda to recognize
817 peaks olema to ought
818 toetama to support
819 õue yard
820 haarata to grab
821 pruun brown
822 käsk command
823 olemasolu presence
824 kirjeldama to describe
825 mantel coat
826 jaama station
827 vajalik necessary
828 vajuma to sink
829 pank bank
830 venitada to stretch
831 täiuslik perfect
832 kannatama to suffer
833 ootamatu sudden
834 kaduda to disappear
835 kaheksa eight
836 tee path
837 eelkõige particular
838 jaotada to spread
839 pimedus darkness
840 trepp stair
841 tänada to thank
842 liikumine movement
843 raske difficult
844 poes shop
845 kahvatu pale
846 kuuluda to belong
847 keel language
848 eriline special
849 tõsine serious
850 meelde tuletama to remind
851 varustama to provide
852 kitsas narrow
853 seisund condition
854 painutada to bend
855 täht star
856 pudel bottle
857 elus alive
858 võti key
859 kiikuma to swing
860 valjusti loud
861 vaikselt quietly
862 viga mistake
863 jälgima to observe
864 märkida to remark
865 ilu beauty
866 hoolikalt carefully
867 värav gate
868 koputama to knock
869 libisema to slide
870 teadlik aware
871 eemaldada to remove
872 täielikult completely
873 julgema to dare
874 sulane servant
875 kummardama to bow
876 ringi circle
877 rekord record
878 tee tea
879 vihane angry
880 isiklik personal
881 pilv cloud
882 reegel rule
883 lahing battle
884 pardal board
885 privaatne private
886 haav wound
887 loomulik natural
888 kusagil somewhere
889 edasi forth
890 maitse taste
891 parandama to fix
892 lihtsalt easily
893 niikuinii anyway
894 olend creature
895 pikkus length
896 salvestada store
897 värske fresh
898 veini wine
899 korter apartment
900 korral occasion
901 pilt image
902 süsteem system
903 kohtunik judge
904 keel tongue
905 nael pound
906 tass cup
907 looma to create
908 kuju shape
909 väärt worth
910 laul song
911 tootma to produce
912 täna õhtul tonight
913 haige ill
914 lumi snow
915 tasandil level
916 loll fool
917 seepärast therefore
918 loendama to count
919 haige sick
920 sotsiaalne social
921 homme tomorrow
922 üksikasjalikult detail
923 arvamus opinion
924 õlgama to shrug
925 kaasata to involve
926 suur huge
927 valada to pour
928 jahtuda cool
929 rinnaga breast
930 rehvi to tire
931 veidi slightly
932 laagris camp
933 näiteks example
934 reis trip
935 hotell hotel
936 paar pair
937 lugu tale
938 vilkuma to flash
939 tõenäoline likely
940 tavaliselt usually
941 võimatu impossible
942 kohutav terrible
943 ühiskonnas society
944 varastama to steal
945 rahu peace
946 sõnum message
947 magamistuba bedroom
948 asi affair
949 ilmnema to occur
950 nõuda to require
951 kinga shoe
952 kavatsevad to intend
953 soojust heat
954 värv color
955 armee army
956 võõras stranger
957 hõivatud busy
958 hall gray
959 Saksa keel German
960 sisaldama to contain
961 kollane yellow
962 kaarti card
963 terav sharp
964 raviks to treat
965 rahulik calm
966 pall ball
967 põhja bottom
968 oht danger
969 terve entire
970 teha kindlaks to determine
971 ainult merely
972 kala fish
973 peamine main
974 maalima to paint
975 valama to cast
976 autor author
977 müra noise
978 viha anger
979 erinevus difference
980 külaline guest
981 kahtlustada to suspect
982 šokk shock
983 tulistas shot
984 juht chief
985 särada to shine
986 pesta to wash
987 hingata to breathe
988 valitsus government
989 vältima to avoid
990 praktika stage
991 viiskümmend fifty
992 auk hole
993 kirjanik writer
994 lõhkeda to burst
995 valik choice
996 hõbe silver
997 hüüatama to exclaim
998 tüüp type
999 väike tiny
1000 rohi grass
1001 suunata to direct
1002 välimus appearance
1003 Ameerika America
1004 imeline wonderful
1005 pakkida to pack
1006 haiglas hospital
1007 tema hers
1008 õrnalt gently
1009 vaikselt softly
1010 teele track
1011 tõendeid evidence
1012 paha evil
1013 paljastada to reveal
1014 eksisteerida to exist
1015 lohistada to drag
1016 palvetada to pray
1017 teadmisi knowledge
1018 väljendama to express
1019 kõrvale aside
1020 talvel winter
1021 tuttav familiar
1022 Jumal god
1023 perioodil period
1024 blokeerida block
1025 selgelt clearly
1026 muretsema to murmur
1027 postitus post
1028 oja stream
1029 pühkima to sweep
1030 asjaoluga circumstance
1031 nõuda to insist
1032 kvartalis quarter
1033 aju brain
1034 tavaline plain
1035 korter flat
1036 küsimus issue
1037 baasi base
1038 rõõmu delight
1039 saarel island
1040 Pariis Paris
1041 võimalus opportunity
1042 taim plant
1043 rõõmu joy
1044 vahetada to shift
1045 suhe relationship
1046 nuga knife
1047 harjata to brush
1048 kerge slight
1049 kuradi damn
1050 värisema to tremble
1051 arutada to discuss
1052 erinevad various
1053 väärtus value
1054 sugu sex
1055 kohalik local
1056 noored youth
1057 praktikas practice
1058 seadus wet
1059 hommikusöök breakfast
1060 kapten captain
1061 hävitada to destroy
1062 teekonda journey
1063 Pühapäev Sunday
1064 kuidagi somehow
1065 pahaks to frown
1066 mähkima to wrap
1067 kass cat
1068 seotud bound
1069 mugavus comfort
1070 žest gesture
1071 preester priest
1072 Prantsusmaa France
1073 käsitsema to handle
1074 taevas heaven
1075 tunnistaja witness
1076 suurendada to increase
1077 funktsioon feature
1078 lüüa to kick
1079 eeldada to assume
1080 magama asleep
1081 meenutada to recall
1082 sobi match
1083 tihe tight
1084 metsa forest
1085 kaitsta to protect
1086 puudumine lack
1087 kaaslane companion
1088 täielikult entirely
1089 otsus decision
1090 lisada to include
1091 rada trail
1092 kutsuda to invite
1093 emotsioon emotion
1094 luu bone
1095 kella o’clock
1096 ümbritseda to surround
1097 lõplik final
1098 pinnale surface
1099 kastid dozen
1100 deklareerida to declare
1101 relv weapon
1102 keskus center
1103 teretulnud welcome
1104 kuritegevus crime
1105 kaal weight
1106 väljavalitu lover
1107 mõõk sword
1108 nimekirja list
1109 kuupäev date
1110 osalema to attend
1111 kõne speech
1112 tagada to assure
1113 snap to snap
1114 liikumist motion
1115 kirg passion
1116 edasi minna to advance
1117 huvides sake
1118 mõju influence
1119 välja arvatud unless
1120 kiirust speed
1121 torm storm
1122 kuu moon
1123 toita to feed
1124 poliitiline political
1125 kerjama to beg
1126 kokku leppida to accord
1127 masinaga machine
1128 nelikümmend forty
1129 üheksa nine
1130 vabastada to release
1131 põhja north
1132 onu uncle
1133 iidne ancient
1134 kurb sad
1135 Briti British
1136 nõrk faint
1137 topelt double
1138 haud grave
1139 lõunasöök lunch
1140 kohe instant
1141 plaat plate
1142 matta to bury
1143 täiesti perfectly
1144 armas lovely
1145 sinu yours
1146 jää ice
1147 eraldada to separate
1148 hammustama to bite
1149 röövimine roof
1150 vanduma to swear
1151 tolli inch
1152 juht driver
1153 peegel mirror
1154 mao stomach
1155 olemine being
1156 saada to gain
1157 ignoreerida to ignore
1158 okei okay
1159 vastata to respond
1160 keegi nobody
1161 vastupidi opposite
1162 viitsima to bother
1163 korraldada to arrange
1164 paat boot
1165 tolmu dust
1166 hõõruda to rub
1167 otse directly
1168 kuma glow
1169 karjuma to yell
1170 individuaalne individual
1171 õde nurse
1172 Proua Mrs
1173 nägemine vision
1174 jäätmeid to waste
1175 uhke proud
1176 hull mad
1177 asutus authority
1178 kontakt contact
1179 ajaleht newspaper
1180 Jõulud Christmas
1181 eriti particularly
1182 kraad degree
1183 endine former
1184 mõnevõrra somewhat
1185 stiili style
1186 keegi somebody
1187 omada to possess
1188 veoauto truck
1189 huvitav interesting
1190 nali joke
1191 peksma to mutter
1192 vara property
1193 palja bare
1194 liha flesh
1195 reljeef relief
1196 kõhklemata to hesitate
1197 kergendada to ease
1198 haarde grip
1199 hüppama to leap
1200 pakkumist supply
1201 katkestada to interrupt
1202 sööki meal
1203 nõbu cousin
1204 protsessi process
1205 naine female
1206 kahju loss
1207 sigaret cigarette
1208 raud iron
1209 veenda to convince
1210 eraldi apart
1211 väljamõeldud fancy
1212 rida row
1213 tempos pace
1214 kaks korda twice
1215 voolama to flow
1216 patsient patient
1217 teeselda to pretend
1218 suurus size
1219 vaevalt barely
1220 pulmad wedding
1221 teatama to announce
1222 naer laughter
1223 lehel sheet
1224 disain design
1225 süüa to cook
1226 su thy
1227 ratast wheel
1228 edu success
1229 ohtlik dangerous
1230 lõuna suunas south
1231 ärkvel awake
1232 lahti loose
1233 otsmik forehead
1234 lai broad
1235 kõrbes desert
1236 segada to stir
1237 insult stroke
1238 tiib wing
1239 hoiatada to warn
1240 korda to fold
1241 kuhja pile
1242 leek flame
1243 sissepääs entrance
1244 Issand lord
1245 sõitma to sail
1246 tutvustada to introduce
1247 sile smooth
1248 võimas powerful
1249 maksumus cost
1250 miljonit eurot million
1251 usk faith
1252 neelama to swallow
1253 sild bridge
1254 õpilane student
1255 meede measure
1256 pime blind
1257 kõik everybody
1258 õnn fortune
1259 tasumisele due
1260 õrn gentle
1261 uurida to examine
1262 hull crazy
1263 lõbus fun
1264 uhkus pride
1265 mees male
1266 osalema to engage
1267 raam frame
1268 reaalsus reality
1269 puhas proper
1270 kajastada to reflect
1271 sõitma to wander
1272 esindama to represent
1273 talu farm
1274 meeskond team
1275 ilm weather
1276 rahuldada to satisfy
1277 raskusi difficulty
1278 nõrk weak
1279 tähendus meaning
1280 lend flight
1281 meeldiv pleasant
1282 tekil deck
1283 ettevaatlik careful
1284 ruut square
1285 vabandust excuse
1286 kindel firm
1287 filiaal branch
1288 pühkida to wipe
1289 hind price
1290 originaal original
1291 kaksteist twelve
1292 advokaat lawyer
1293 jälgi trace
1294 palve prayer
1295 keegi anybody
1296 au honor
1297 kell bell
1298 kingitus gift
1299 Kristus Christ
1300 energia energy
1301 võimalik possibly
1302 harjumus habit
1303 valmis willing
1304 kvaliteeti quality
1305 Toss to toss
1306 süü fault
1307 alandada to lower
1308 kindlasti surely
1309 ilmselt apparently
1310 väita to argue
1311 algus beginning
1312 ilus handsome
1313 sügavalt deeply
1314 süüdistada to blame
1315 protestida to protest
1316 vang prisoner
1317 näidata to indicate
1318 tee thee
1319 väänata to twist
1320 jope jacket
1321 kangelane hero
1322 õnne luck
1323 sisu content
1324 teavitada to inform
1325 vältida to prevent
1326 õnne happiness
1327 tõesti truly
1328 arendada to develop
1329 lõug chin
1330 hävitada to ruin
1331 lõhkuda to crack
1332 juht leader
1333 eile yesterday
1334 viisteist fifteen
1335 puit wooden
1336 pakkuda to deliver
1337 materjali material
1338 vastus response
1339 läbipääsu passage
1340 loll stupid
1341 mood fashion
1342 ülesanne task
1343 uudishimulik curious
1344 õnnestub to succeed
1345 tark wise
1346 summa amount
1347 telefon telephone
1348 eitada to deny
1349 kaevama to dig
1350 seadus law
1351 nõuda to urge
1352 igavesti forever
1353 kogukonnas community
1354 füüsiline physical
1355 allikas source
1356 peopesa palm
1357 õpetaja teacher
1358 ori slave
1359 rasva fat
1360 eelistada to prefer
1361 sõjavägi military
1362 leiba bread
1363 viidata to refer
1364 kabiin cabin
1365 täielikult fully
1366 võimatu unable
1367 kaasas to accompany
1368 jätkata to proceed
1369 vahetada to exchange
1370 taotluse request
1371 luua to establish
1372 paaritu odd
1373 kaldal shore
1374 suunata to guide
1375 kuldne golden
1376 ise ourselves
1377 lihtsalt mere
1378 seos relation
1379 ähvardada to threaten
1380 määr rate
1381 needus to curse
1382 kandma beer
1383 kaugel distant
1384 ilmne obvious
1385 kommentaar comment
1386 üllas noble
1387 eelis advantage
1388 vaatamata spite
1389 faili file
1390 võimalus possibility
1391 käitumine to conduct
1392 tuhmuma to fade
1393 kaasaegne modern
1394 keskenduda to focus
1395 ekraanil screen
1396 olemasolu existence
1397 paigaldada to mount
1398 liiv sand
1399 ohver victim
1400 otsa tip
1401 hullusega rage
1402 loendur counter
1403 viimane latter
1404 hirmutada to scare
1405 õnnetusjuhtum accident
1406 mulje impression
1407 peer to peer
1408 gei gay
1409 kõverdada to curl
1410 koguda to collect
1411 märtsis to march
1412 kuvamiseks to display
1413 rand beach
1414 tädi aunt
1415 ukseava doorway
1416 mugav comfortable
1417 triivima to drift
1418 kahju pity
1419 põnevust excitement
1420 kohtuotsusele to arrest
1421 ilmselt obviously
1422 vastasel korral otherwise
1423 kaubandust trade
1424 klubi club
1425 rakk cell
1426 tervist health
1427 läänes west
1428 nahk leather
1429 karm rough
1430 vaigistama to gasp
1431 täitma to perform
1432 väike sõrm pink
1433 bänd band
1434 lause sentence
1435 meeleolu mood
1436 artikkel article
1437 kett chain
1438 vedu carriage
1439 väljendada to utter
1440 varju shade
1441 lennuk plane
1442 kolledžis college
1443 andestada to forgive
1444 luuletus poem
1445 köis rope
1446 näiteks instance
1447 puhas pure
1448 laadida to load
1449 haarama to seize
1450 taga rear
1451 aus honest
1452 suur major
1453 sarnane similar
1454 tegevus activity
1455 kaja to echo
1456 hõivata to occupy
1457 kuulus famous
1458 ellu jääda to survive
1459 murelik anxious
1460 naljakas funny
1461 kurat devil
1462 usaldust confidence
1463 kahetseda to regret
1464 toime panna to commit
1465 higi sweat
1466 Vene keel Russian
1467 vahemikus range
1468 häire alarm
1469 taastuda to recover
1470 õudus horror
1471 turvalisust security
1472 meeskond crew
1473 möirgama to roar
1474 koitu dawn
1475 rahvas nation
1476 metallist metal
1477 närviline nervous
1478 vanglas prison
1479 loobuda to abandon
1480 kõikjal anywhere
1481 luuletaja poet
1482 selle sin
1483 muru to grasp
1484 suhtumine attitude
1485 turvaline to secure
1486 avaldus statement
1487 alasti naked
1488 arve bill
1489 kulm brow
1490 moraalsus moral
1491 Rolle role
1492 rohke plenty
1493 karjäär career
1494 saba tail
1495 sünd birth
1496 kohaldada to apply
1497 ametlik official
1498 seotud to relate
1499 saatus fate
1500 projekt project
1501 org valley
1502 kujutlusvõime imagination
1503 hirmutada to frighten
1504 turg market
1505 rusikas fist
1506 ahjudesse to owe
1507 kavatsus intention
1508 ühendus connection
1509 seeria series
1510 julgus courage
1511 torn tower
1512 järv lake
1513 tekkida to emerge
1514 panustada to bet
1515 film movie
1516 seelik skirt
1517 nutma to weep
1518 kamber chamber
1519 kohtuprotsess trial
1520 maagiline magic
1521 mootor engine
1522 aitäh thanks
1523 kirjutamine writing
1524 nupp button
1525 jahtima to hunt
1526 tavaline ordinary
1527 laiendada to extend
1528 salvestada to spare
1529 teooria theory
1530 normaalne normal
1531 stabiilne steady
1532 anda to grant
1533 juuni June
1534 juut Jew
1535 tekst text
1536 absoluutselt absolutely
1537 au honour
1538 ujuda to float
1539 mõistatus mystery
1540 hooaeg season
1541 omanik owner
1542 endale lubada to afford
1543 värv colour
1544 nõu advice
1545 imetleda to admire
1546 kork cap
1547 vabadus freedom
1548 kaks pimestamist to glare
1549 väärivad to deserve
1550 tervitada to greet
1551 kallistama to hug
1552 personal staff
1553 tõukama to thrust
1554 pärast afterwards
1555 õige correct
1556 sõltuma to depend
1557 ujuda to swim
1558 ujula pool
1559 signaal signal
1560 süütu innocent
1561 kand heel
1562 Generelt generally
1563 kardin curtain
1564 omamine possession
1565 foto photograph
1566 vaevalt scarcely
1567 raadio radio
1568 pärit native
1569 hall grey
1570 vorm blanket
1571 intervjuu interview
1572 lubada to permit
1573 määrdunud dirty
1574 häbi shame
1575 lõpetama to cease
1576 muna egg
1577 selgitus explanation
1578 vanker wagon
1579 publik audience
1580 kohutav awful
1581 toru pipe
1582 pingutada to strain
1583 kunstnik artist
1584 pigistada to squeeze
1585 uudne Roman
1586 edasi kaevata to appeal
1587 riie cloth
1588 maht volume
1589 ida east
1590 lõik section
1591 häirida to disturb
1592 auaste rank
1593 sõbralik friendly
1594 näljane hungry
1595 libiseda to creep
1596 külaline visitor
1597 kõikjal everywhere
1598 usuline religious
1599 saada to obtain
1600 liha meat
1601 neiu maid
1602 õiglus justice
1603 edu progress
1604 ring lap
1605 ülakorrusel upstairs
1606 usk belief
1607 ühendada to connect
1608 uudne novel
1609 kummitus ghost
1610 eesmärk to aim
1611 paiskama to fling
1612 laupäev Saturday
1613 kirurgia operation
1614 leevendada to relieve
1615 enam anymore
1616 trots despite
1617 talje waist
1618 piim milk
1619 omaks võtta to embrace
1620 vannituba bathroom
1621 pott pot
1622 kohtuda to encounter
1623 kinnisvara estate
1624 eelmine previous
1625 spin to spin
1626 fiktsioon fiction
1627 suur grand
1628 lõks trap
1629 mõjutada to affect
1630 trikk trick
1631 ravim drug
1632 siidist silk
1633 supid supper
1634 purjus drunk
1635 vihje hint
1636 asendada to replace
1637 nördinult harm
1638 puuvili fruit
1639 arvuti computer
1640 küünarnukk elbow
1641 laskuma to descend
1642 kaks kahjumit to tap
1643 veranda porch
1644 paisuda to swell
1645 ups upper
1646 võmm cop
1647 vanaisa grandfather
1648 harjutus exercise
1649 raamatukogu library
1650 lihas muscle
1651 külmutada to freeze
1652 häirida to upset
1653 kaevata to complain
1654 Euroopa Europe
1655 soodustama favor
1656 juur root
1657 elajas beast
1658 tekkida to arise
1659 väljakutse challenge
1660 dušš shower
1661 kreeka Greek
1662 läbi kogu throughout
1663 seksuaalne sexual
1664 nöör string
1665 piir limit
1666 restoran restaurant
1667 religioon religion
1668 surve pressure
1669 kaduma to vanish
1670 arm grace
1671 suur vast
1672 tunnistama to confess
1673 ohverdus sacrifice
1674 saabumine arrival
1675 jerk to jerk
1676 õppetund lesson
1677 puus hip
1678 lahkuma lad
1679 õli oil
1680 muster pattern
1681 regulaarne regular
1682 püss rifle
1683 õnnelik lucky
1684 perse ass
1685 igav dull
1686 teadlik conscious
1687 segadus mess
1688 vaigistama to groan
1689 konsekvens consequence
1690 tasakaal balance
1691 põhimõte principle
1692 kiindumus affection
1693 praegune current
1694 küünal candle
1695 sitt shit
1696 kirbu to flee
1697 kõrgus height
1698 aktsia stock
1699 rüütel knight
1700 kell clock
1701 loss castle
1702 tara fence
1703 süüdi guilty
1704 lahendada to resolve
1705 põlvitama to kneel
1706 lõõgastuda to relax
1707 tempel temple
1708 lisaks besides
1709 ajakiri magazine
1710 lemmik favorite
1711 istuma seated
1712 aprill April
1713 traditsioon tradition
1714 mõru bitter
1715 hindama to appreciate
1716 teadus science
1717 populaarne popular
1718 vanaema grandmother
1719 mudel model
1720 kaks värisemist to shiver
1721 iga päev daily
1722 arutelu discussion
1723 prints prince
1724 võlu charm
1725 riba to strip
1726 sõlmida to conclude
1727 ühtne uniform
1728 kirjeldus description
1729 lagi ceiling
1730 põõsas bush
1731 intersted interested
1732 lähedalt closely
1733 kinni to cling
1734 pink bench
1735 jätkata to pursue
1736 vapper brave
1737 rahulolu satisfaction
1738 indekseerima to crawl
1739 buss bus
1740 kirjanduslik literary
1741 verine bloody
1742 võrrelda to compare
1743 välis- foreign
1744 teha ettepanekuid to propose
1745 sulepea pen
1746 küsida to inquire
1747 kurbus grief
1748 abi aid
1749 sõprus friendship
1750 krahh to crash
1751 seiklus adventure
1752 võidelda to stride
1753 kultuur culture
1754 tala beam
1755 ohutus safety
1756 märts March
1757 prillid glasses
1758 evne ability
1759 suurepärane excellent
1760 kindlalt firmly
1761 mõistmine understanding
1762 teras steel
1763 närv nerve
1764 ingel angel
1765 hiiglane giant
1766 kahtlus suspicion
1767 tundmatu unknown
1768 ärritada to startle
1769 võrdne equal
1770 telk tent
1771 naerma to gleam
1772 nutikas smart
1773 põlvkond generation
1774 seista to resist
1775 torkima to sob
1776 kohta per
1777 när kunagi whenever
1778 loits spell
1779 reaktsioon reaction
1780 haridus education
1781 tõend proof
1782 erutama to excite
1783 särada to blink
1784 piitsutama to whip
1785 tuvastada to identify
1786 kauss bowl
1787 paljastada to expose
1788 hoiatus warning
1789 sügavus depth
1790 peatükk chapter
1791 kokkulepe arrangement
1792 valutama to ache
1793 sip to sip
1794 raskelt heavily
1795 itaalia Italian
1796 kulm eyebrow
1797 tülitama to chuckle
1798 palee palace
1799 tõsiselt seriously
1800 taganema to retreat
1801 värvimine painting
1802 viktigheten importance
1803 lisatasu extra
1804 kuninganna queen
1805 vaikides silently
1806 ranne wrist
1807 muda to slam
1808 vastutus responsibility
1809 täiesti altogether
1810 lõualuu jaw
1811 halvasti badly
1812 reisija passenger
1813 avamine opening
1814 juuli July
1815 oskus skill
1816 missioon mission
1817 jälitama to chase
1818 komme custom
1819 kalduda to tend
1820 meetod method
1821 lehm cow
1822 innukas eager
1823 sõdalane warrior
1824 sidurile to clutch
1825 tajuda to perceive
1826 koobas cave
1827 krediit credit
1828 kiitus praise
1829 võimeline capable
1830 palgata to hire
1831 versioon version
1832 naaber neighbor
1833 varjata to conceal
1834 puurida to bore
1835 kaastunne sympathy
1836 traat wire
1837 uudishimu curiosity
1838 kaks kohustust to oblige
1839 vöö belt
1840 suhteline relative
1841 mõiste notion
1842 lüüa to capture
1843 vahetada to switch
1844 post mail
1845 diivan couch
1846 koridor corridor
1847 lahkuma to depart
1848 otsekohe instantly
1849 hispaania Spanish
1850 oht threat
1851 hiina Chinese
1852 kõrgelt highly
1853 lõpuks eventually
1854 kasutama to employ
1855 puudumine absence
1856 meeleheide despair
1857 struktuur structure
1858 üksildane lonely
1859 tänulik grateful
1860 taganema to withdraw
1861 kaart map
1862 enamasti mostly
1863 padi pillow
1864 nähtav visible
1865 laev vessel
1866 armuke mistress
1867 lisada to attach
1868 õrn delicate
1869 segadusse ajada to confuse
1870 professionaalne professional
1871 soojus warmth
1872 murtud broken
1873 heitgaasi to exhaust
1874 rumal silly
1875 detektiiv detective
1876 kurbus sorrow
1877 sadul saddle
1878 kahju damage
1879 kena rare
1880 reetma to betray
1881 magama to slap
1882 kinnitada to acknowledge
1883 kleit gown
1884 tahke solid
1885 äärmiselt extremely
1886 fraas phrase
1887 nael nail
1888 puhastada to rent
1889 säilitada to maintain
1890 august August
1891 muljet avaldama to impress
1892 töötaja worker
1893 kuul bullet
1894 kere trunk
1895 konkluderer conclusion
1896 püss pistol
1897 maamaja cottage
1898 hiilgav brilliant
1899 kodanik citizen
1900 kiiresti rapidly
1901 vihkama to whistle
1902 hiljuti recently
1903 lootusetu desperate
1904 kergelt lightly
1905 aspekt aspect
1906 segadus confusion
1907 inetu ugly
1908 intelligentsus intelligence
1909 voodi sofa
1910 heita to shed
1911 kullake darling
1912 issi dad
1913 kõverjoon curve
1914 tuul breeze
1915 Lika equally
1916 lint tape
1917 riskima to venture
1918 tühjalt to scratch
1919 lõhn scent
1920 meelitada to attract
1921 areng development
1922 kaks lame to halt
1923 kinni to pin
1924 lööma to shove
1925 meditsiini- medical
1926 kalle slope
1927 loomulikult naturally
1928 vaimne mental
1929 kaitsta to defend
1930 teenida to earn
1931 palvetada to bid
1932 kaamera camera
1933 mustus dirt
1934 ümbris shell
1935 krunt plot
1936 kroon crown
1937 edukas successful
1938 voorus virtue
1939 üleujutus flood
1940 Rooma Rome
1941 rahakott purse
1942 luule poetry
1943 pop to pop
1944 kõht belly
1945 kogusumma total
1946 kinnitamiseks to confirm
1947 otsus judgment
1948 enorme enormous
1949 purustada to crush
1950 korvpall basket
1951 katusealune shelter
1952 pat to pat
1953 ansvarlig responsible
1954 teadvus consciousness
1955 senaste recent
1956 jagada to divide
1957 kriminaal- criminal
1958 väärtuslik precious
1959 üsna fairly
1960 julgustada to encourage
1961 piir border
1962 ookean ocean
1963 lehed blade
1964 reis thigh
1965 peegeldus reflection
1966 matus funeral
1967 osakond department
1968 ebatavaline unusual
1969 kaks veenda to persuade
1970 sõiduk vehicle
1971 õudus dread
1972 tagapõhi background
1973 televisioon television
1974 süüdistada to accuse
1975 täiesti totally
1976 kasu benefit
1977 söögi- dining
1978 seostada to associate
1979 kaks muuta to render
1980 sekretär clerk
1981 luba permission
1982 õiguslik legal
1983 rannik coast
1984 vägev mighty
1985 ängistus anxiety
1986 pealkiri title
1987 pakkumus tender
1988 uurimistöö research
1989 kook cake
1990 päästa to rescue
1991 vägivald violence
1992 pilguheit glimpse
1993 ettepanek suggestion
1994 lapsepõlv childhood
1995 kaks ohkab to suck
1996 rumal foolish
1997 tasu reward
1998 konks hook
1999 sume dim
2000 klient client
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters