2000 Most Common Galician Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Galician language.

French … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Georgian

Rank Galician English
1 o the
2 ser to be
3 e and
4 a to
5 de of
6 Eu I
7 en in
8 ter to have
9 iso that
10 el he
11 non not
12 o seu his
13 ela her
14 el it
15 ti you
16 con with
17 para for
18 facer to do
19 ela she
20 como as
21 en on
22 dicir to say
23 en at
24 el him
25 de from
26 pero but
27 eu me
28 o meu my
29 Ir to go
30 eles they
31 todo all
32 por by
33 isto this
34 un one
35 fóra out
36 arriba up
37 saber to know
38 así so
39 un an
40 Ver to see
41 podería could
42 ou or
43 eles them
44 conseguir to get
45 nós we
46 como like
47 para vir to come
48 home man
49 que what
50 facer to make
51 alí there
52 sobre about
53 que which
54 o seu their
55 en into
56 pensar to think
57 mirar to look
58 se if
59 quen who
60 cando when
61 coller to take
62 tempo time
63 non no
64 atrás back
65 a lata to can
66 a vontade to will
67 o teu your
68 máis more
69 entón then
70 abaixo down
71 bo good
72 rematou over
73 contar to tell
74 agora now
75 man hand
76 algunhas some
77 querer to want
78 xusto just
79 only
80 que than
81 camiño way
82 dar to give
83 outra other
84 día day
85 ollo eye
86 antes before
87 preguntar to ask
88 atopar to find
89 dous two
90 pouco little
91 longo long
92 moi very
93 sentir to feel
94 calquera any
95 cousa thing
96 tamén too
97 aquí here
98 nunca never
99 deixar to leave
100 persoa person
101 vello old
102 cabeza head
103 para virar to turn
104 de novo again
105 a través through
106 incluso even
107 cara face
108 moito much
109 desactivado off
110 nós us
111 primeira first
112 certo right
113 o noso our
114 como how
115 onde where
116 despois after
117 o seu its
118 muller woman
119 lonxe away
120 vida life
121 parecer to seem
122 chamar to call
123 aínda still
124 oir to hear
125 ano year
126 propio own
127 traballar to work
128 debería should
129 lugar place
130 cuarto room
131 ben well
132 estar de pé to stand
133 a must to must
134 el mesmo himself
135 arredor around
136 porta door
137 a poder to might
138 algo something
139 intentar to try
140 amar to love
141 casa house
142 noite night
143 poñer to put
144 xenial great
145 tal such
146 manter to keep
147 sentar to sit
148 último last
149 comezar to begin
150 porque because
151 aqueles those
152 estes these
153 palabra word
154 usar to use
155 Necesitar to need
156 abrir to open
157 suxeitar to hold
158 outro another
159 mentres while
160 máis most
161 falar to talk
162 deixar to let
163 sobre upon
164 lonxe far
165 sen without
166 casa home
167 para sorrir to smile
168 sempre always
169 voz voice
170 neno child
171 pai father
172 camiñar to walk
173 mozos young
174 significar to mean
175 nada nothing
176 correr to run
177 aínda though
178 momento moment
179 contra against
180 nai mother
181 mesmo same
182 nome name
183 falar to speak
184 moitos many
185 mente mind
186 poucos few
187 traer to bring
188 luz light
189 pechar to close
190 lado side
191 sempre ever
192 moverse to move
193 a may to may
194 amigo friend
195 todos every
196 brazo arm
197 tres three
198 unha vez once
199 suficiente enough
200 tornarse to become
201 rapaza girl
202 baixo under
203 novo new
204 final end
205 vivir to live
206 tamén also
207 axudar to help
208 entre between
209 mundo world
210 caer to fall
211 comezar to start
212 cada un each
213 esperar to wait
214 mirar to watch
215 parar to stop
216 nada anything
217 ambos both
218 foot
219 parte part
220 pequeno small
221 ata until
222 realmente really
223 responder to answer
224 ensinar to show
225 rapaz boy
226 ela mesma herself
227 mentir to lie
228 seguro sure
229 curso course
230 para acontecer to happen
231 Crer to believe
232 Volver to return
233 atrás behind
234 punto point
235 seguinte next
236 aínda yet
237 corazón heart
238 auga water
239 case almost
240 para definir to set
241 corpo body
242 por que why
243 pasar to pass
244 mañá morning
245 hora hour
246 son sound
247 coñecer to meet
248 Deus God
249 branco white
250 lembrar to remember
251 amable kind
252 Ter esperanza to hope
253 alcanzar to reach
254 morrer to die
255 duro hard
256 malo bad
257 metade half
258 rir to laugh
259 familia family
260 desde entón since
261 alto high
262 libro book
263 importa matter
264 paso step
265 cambiar to change
266 pregunta question
267 a través across
268 entender to understand
269 seguir to follow
270 xuntos together
271 esposa wife
272 tirar to pull
273 xunto along
274 táboa table
275 xogar to play
276 perder to lose
277 grande big
278 chorar to cry
279 negro black
280 pelo hair
281 Ler to read
282 diante front
283 Enviar to send
284 bastante quite
285 romper to break
286 eu mesmo myself
287 xa already
288 minuto minute
289 escuro dark
290 en breve soon
291 cama bed
292 cara a toward
293 enteiro whole
294 coche car
295 ventá window
296 tremer to shake
297 máis else
298 descanso rest
299 diñeiro money
300 feito fact
301 fillo son
302 escribir to write
303 lume fire
304 segundo second
305 quedar to stay
306 preguntarse to wonder
307 caso case
308 historia story
309 liña line
310 Crecer to grow
311 aire air
312 desexar to wish
313 pensamento thought
314 subir to rise
315 menos least
316 completo full
317 coller to catch
318 guiar to lead
319 grande large
320 aparecer to appear
321 todo everything
322 coidar to care
323 levar to carry
324 morte death
325 durmir to sleep
326 matar to kill
327 para responder to reply
328 levar to wear
329 parede wall
330 conducir to drive
331 próximo near
332 debuxar to draw
333 ombreiro shoulder
334 semana week
335 pasado past
336 morto dead
337 cedo early
338 mirar fixamente to stare
339 alone
340 sentido sense
341 boca mouth
342 máis ben rather
343 soportar to bear
344 catro four
345 Continuar to continue
346 árbore tree
347 irmán brother
348 razón reason
349 cabalo horse
350 outros others
351 orde order
352 lote lot
353 cinco five
354 tocar to touch
355 redonda round
356 profundo deep
357 carta letter
358 Señorita Miss
359 supoñer to suppose
360 forza force
361 cidade town
362 comer to eat
363 claro clear
364 casar to marry
365 tirar to throw
366 país country
367 presente present
368 dentro inside
369 piso floor
370 pagar to pay
371 para asentir to nod
372 dedo finger
373 permanecer to remain
374 bágoa tear
375 rúa street
376 señora lady
377 menos less
378 medo fear
379 alguén someone
380 empresa business
381 capaz able
382 cadeira chair
383 esquecer to forget
384 para escoller to pick
385 esperar to expect
386 vermello red
387 poder power
388 para mirar to glance
389 quizais perhaps
390 curto short
391 chan ground
392 verdadeiro true
393 beizo lip
394 vestirse to dress
395 mes month
396 escoitar to listen
397 tarde late
398 escola school
399 tampouco either
400 a quen whom
401 baixo low
402 entre among
403 marido husband
404 Engadir to add
405 diferente different
406 tirar to drop
407 beber to drink
408 aprender to learn
409 de súpeto suddenly
410 papel paper
411 terra land
412 ordenar sort
413 a miúdo often
414 á noite evening
415 arriba above
416 cen hundred
417 decidir to decide
418 para notalo to notice
419 filla daughter
420 oficina office
421 frío cold
422 figura figure
423 estrada road
424 sentimento feeling
425 para colgar to hang
426 cortar to cut
427 número number
428 ben fine
429 cidade city
430 para sorprender to surprise
431 aumentar to raise
432 encher to fill
433 varios several
434 cuxo whose
435 pobre poor
436 certo certain
437 planear plan
438 probablemente probably
439 atrás ago
440 arriba top
441 causar to cause
442 entrar to enter
443 preparado ready
444 azul blue
445 dentro within
446 si mesmos themselves
447 adiante forward
448 irmá sister
449 gastar to spend
450 estado state
451 con todo however
452 pelexar to fight
453 forte strong
454 para bicar to kiss
455 durante during
456 pouco bit
457 contentar to please
458 fóra outside
459 perna leg
460 querido dear
461 feliz happy
462 soño dream
463 Nota note
464 mal wrong
465 darse conta to realize
466 interese interest
467 sangue blood
468 rapidamente quickly
469 para explicar to explain
470 vento wind
471 humano human
472 Señor Lord
473 montar to ride
474 cubrir to cover
475 para inclinarse to lean
476 permitir to allow
477 dez ten
478 dúbida doubt
479 vinte twenty
480 señor sir
481 bonito beautiful
482 guerra war
483 bonito pretty
484 lentamente slowly
485 posible possible
486 problemas trouble
487 visitar to visit
488 oportunidade chance
489 para empurrar to push
490 libre free
491 respiración breath
492 peza piece
493 sol sun
494 verdade truth
495 chegar to arrive
496 considerar to consider
497 se whether
498 actuar to act
499 si mesmo itself
500 nin nor
501 ninguén anyone
502 sinal sign
503 tratar deal
504 cruzar to cross
505 vidro glass
506 traballo job
507 Rematar to finish
508 para murmurar to whisper
509 estudar to study
510 forma form
511 fácil easy
512 idade age
513 imaxe picture
514 seis six
515 finalmente finally
516 Mercar to buy
517 silencio silence
518 can dog
519 para poñer to lay
520 vista sight
521 orella ear
522 ofrecer to offer
523 buque ship
524 ti mesmo yourself
525 cara a towards
526 mar sea
527 anel ring
528 prometer to promise
529 levantar to lift
530 voar to fly
531 mil thousand
532 para adiviñar to guess
533 canto corner
534 preocuparse to worry
535 vista view
536 problema problem
537 xunto beside
538 teléfono phone
539 atención attention
540 Agochar to hide
541 perder to miss
542 ollar gaze
543 policía police
544 salvar to save
545 festa party
546 Inglés English
547 pedra stone
548 Londres London
549 estraño strange
550 bebé baby
551 medo afraid
552 dor pain
553 onda wave
554 cociña kitchen
555 de acordo to agree
556 para atacar to strike
557 premer to press
558 verde green
559 parella couple
560 cara guy
561 Sentímolo sorry
562 experiencia experience
563 ata till
564 Americano American
565 pode ser maybe
566 asento seat
567 rodar to roll
568 por suposto indeed
569 golpe to blow
570 ás veces sometimes
571 pesado heavy
572 alma soul
573 importante important
574 rapaz kid
575 quente warm
576 preocuparse to concern
577 o meu mine
578 posición position
579 quente hot
580 médico doctor
581 máis aló beyond
582 gritar to shout
583 tema subject
584 cea dinner
585 comprobar to check
586 espírito spirit
587 tarde afternoon
588 oficial officer
589 tranquilo quiet
590 desexo desire
591 excepto except
592 terra earth
593 imaxinar to imagine
594 para facer unha pausa to pause
595 achegarse to approach
596 pescozo neck
597 milla mile
598 maneira manner
599 unir to join
600 comida food
601 edificio building
602 pegar to stick
603 bordo edge
604 campo field
605 natureza nature
606 río river
607 arma gun
608 mencionar to mention
609 en liña recta straight
610 de ancho wide
611 empresa company
612 ceo sky
613 para disparar to shoot
614 madeira wood
615 pegar to hit
616 bailar to dance
617 multitude crowd
618 para queimar to burn
619 compañeiro fellow
620 expresión expression
621 caixa box
622 igrexa church
623 para suspirar to sigh
624 todos everyone
625 elexir to choose
626 Compartir to share
627 suxerir to suggest
628 rei king
629 pai parent
630 agradable nice
631 para deslizarse to slip
632 construír to build
633 en onto
634 case nearly
635 memoria memory
636 roupa clothes
637 informe report
638 sinxelamente simply
639 aceptar to accept
640 desfrutar to enjoy
641 pel skin
642 segredo secret
643 certamente certainly
644 xogo game
645 conversa conversation
646 barco boat
647 baleiro empty
648 hoxe today
649 inferno hell
650 para servir to serve
651 suave soft
652 Escapar to escape
653 ton tone
654 odiar to hate
655 dirección direction
656 intento attempt
657 aínda que although
658 grupo group
659 meixela cheek
660 peto pocket
661 xestionar to manage
662 si yes
663 buscar to search
664 cheirar to smell
665 primavera spring
666 xeral general
667 medio middle
668 conta account
669 esquerda left
670 exactamente exactly
671 servizo service
672 seguindo following
673 ferir to hurt
674 cargar charge
675 público public
676 establecerse to settle
677 pracer pleasure
678 no seu lugar instead
679 para descubrir to discover
680 cabaleiro gentleman
681 ouro gold
682 o que sexa whatever
683 novas news
684 xeonllo knee
685 brillante bright
686 inmediatamente immediately
687 feliz glad
688 superar to beat
689 rápido fast
690 único single
691 en realidade actually
692 distancia distance
693 recibir to receive
694 lugar spot
695 escena scene
696 para esixir to demand
697 admitir to admit
698 tren train
699 clase class
700 mesa desk
701 sala hall
702 peito chest
703 mestre master
704 café coffee
705 confiar to trust
706 garda guard
707 silencioso silent
708 efecto effect
709 sombra shadow
710 cantar to sing
711 bolsa bag
712 probar to prove
713 Francés French
714 alto tall
715 debaixo beneath
716 Buscar to seek
717 ningún none
718 correr to rush
719 montaña mountain
720 preparar to prepare
721 soldado soldier
722 apenas hardly
723 barra bar
724 para sorrir to grin
725 historia history
726 limpar clean
727 vender to sell
728 matrimonio marriage
729 acción action
730 aldea village
731 membro member
732 futuro future
733 Outeiro hill
734 especialmente especially
735 xardín garden
736 doce sweet
737 choiva rain
738 carácter character
739 viaxar to travel
740 ataque attack
741 para pechar to shut
742 fume smoke
743 seguro safe
744 espazo space
745 área area
746 a continuación below
747 situación situation
748 respecto to regard
749 negarse to refuse
750 trinta thirty
751 seco dry
752 para saltar to jump
753 repetir to repeat
754 salvaxe wild
755 para bloquear to lock
756 Inglaterra England
757 arte art
758 adiante ahead
759 terceiro third
760 rápido quick
761 camisa shirt
762 gañar to win
763 nariz nose
764 verán summer
765 gorxa throat
766 esforzo effort
767 sinxelo simple
768 prazo term
769 ensinar to teach
770 carreira race
771 lento slow
772 deber duty
773 música music
774 Indio Indian
775 evento event
776 flor flower
777 para marcar to mark
778 paxaro bird
779 recoller to gather
780 Señor Mr
781 tribunal court
782 reunión meeting
783 gritar to scream
784 sombreiro hat
785 fallar to fail
786 escalar to climb
787 asasinato murder
788 caber to fit
789 nin neither
790 delgado thin
791 resultado result
792 apresurarse to hurry
793 completado complete
794 dente tooth
795 amarre to tie
796 propósito purpose
797 páxina page
798 así thus
799 traxe suit
800 inimigo enemy
801 século century
802 para loitar to struggle
803 obxecto object
804 para espertar to wake
805 rico rich
806 reclamar to claim
807 xusto fair
808 común common
809 forza strength
810 de espesor thick
811 cousas stuff
812 respecto respect
813 dirixir to address
814 vivir living
815 sete seven
816 recoñecer to recognize
817 a deber to ought
818 apoiar to support
819 iarda yard
820 coller to grab
821 marrón brown
822 comando command
823 presenza presence
824 describir to describe
825 abrigo coat
826 estación station
827 necesario necessary
828 afundir to sink
829 banco bank
830 para estirarse to stretch
831 perfecto perfect
832 sufrir to suffer
833 repentina sudden
834 desaparecer to disappear
835 oito eight
836 camiño path
837 Difundir to spread
838 escuridade darkness
839 escaleira stair
840 agradecer to thank
841 movemento movement
842 difícil difficult
843 tenda shop
844 pálido pale
845 pertencer to belong
846 lingua language
847 especial special
848 grave serious
849 para recordar to remind
850 proporcionar to provide
851 estreito narrow
852 condición condition
853 para dobrar to bend
854 estrela star
855 botella bottle
856 vivo alive
857 clave key
858 para balance to swing
859 alto loud
860 silenciosamente quietly
861 erro mistake
862 observar to observe
863 comentar to remark
864 beleza beauty
865 con coidado carefully
866 porta gate
867 golpear to knock
868 para desprazar to slide
869 consciente aware
870 para eliminar to remove
871 completamente completely
872 atreverse to dare
873 servo servant
874 para inclinarse to bow
875 círculo circle
876 rexistro record
877 tea
878 enojado angry
879 persoal personal
880 nube cloud
881 regra rule
882 batalla battle
883 taboleiro board
884 privado private
885 ferida wound
886 nalgún lugar somewhere
887 para adiante forth
888 gusto taste
889 reparar to fix
890 facilmente easily
891 de todos os xeitos anyway
892 criatura creature
893 lonxitude length
894 tenda store
895 fresco fresh
896 viño wine
897 apartamento apartment
898 ocasión occasion
899 imaxe image
900 sistema system
901 xuíz judge
902 lingua tongue
903 Libra pound
904 cunca cup
905 crear to create
906 forma shape
907 vale worth
908 canción song
909 producir to produce
910 esta noite tonight
911 enfermo ill
912 neve snow
913 nivel level
914 parvo fool
915 xa que logo therefore
916 contar to count
917 enfermo sick
918 mañá tomorrow
919 detalle detail
920 opinión opinion
921 para encoller to shrug
922 participa to involve
923 dólar dollar
924 enorme huge
925 derramar to pour
926 legal cool
927 mama breast
928 para cansar to tire
929 lixeiramente slightly
930 campamento camp
931 exemplo example
932 viaxe trip
933 par pair
934 conto tale
935 parpadear to flash
936 probable likely
937 normalmente usually
938 imposible impossible
939 sociedade society
940 roubar to steal
941 paz peace
942 mensaxe message
943 cuarto bedroom
944 aventura affair
945 ocorrer to occur
946 requirir to require
947 zapatos shoe
948 ter intención to intend
949 calor heat
950 cor color
951 exército army
952 estraño stranger
953 ocupado busy
954 gris gray
955 Alemán German
956 para conter to contain
957 amarelo yellow
958 tarxeta card
959 afiado sharp
960 tratar to treat
961 calma calm
962 bola ball
963 fondo bottom
964 perigo danger
965 enteiro entire
966 determinar to determine
967 merely
968 peixe fish
969 principal main
970 para pintar to paint
971 para lanzar to cast
972 autor author
973 ruído noise
974 rabia anger
975 diferenza difference
976 invitado guest
977 sospeitar to suspect
978 choque shock
979 tiro shot
980 xefe chief
981 brillar to shine
982 lavar to wash
983 para respirar to breathe
984 goberno government
985 evitar to avoid
986 prácticas stage
987 cincuenta fifty
988 buraco hole
989 escritor writer
990 para estourar to burst
991 elección choice
992 prata silver
993 exclamar to exclaim
994 tipo type
995 minúsculo tiny
996 herba grass
997 dirixir to direct
998 aparencia appearance
999 América America
1000 marabilloso wonderful
1001 empaquetar to pack
1002 dela hers
1003 suavemente gently
1004 suavemente softly
1005 pista track
1006 evidencia evidence
1007 mal evil
1008 para revelar to reveal
1009 existir to exist
1010 para arrastrar to drag
1011 orar to pray
1012 coñecemento knowledge
1013 expresar to express
1014 de lado aside
1015 inverno winter
1016 deus god
1017 período period
1018 bloque block
1019 claramente clearly
1020 para murmurar to murmur
1021 publicación post
1022 fluxo stream
1023 para varrer to sweep
1024 circunstancia circumstance
1025 insistir to insist
1026 trimestre quarter
1027 cerebro brain
1028 simple plain
1029 plano flat
1030 problema issue
1031 deleite delight
1032 illa island
1033 París Paris
1034 oportunidade opportunity
1035 planta plant
1036 alegría joy
1037 cambiar to shift
1038 relación relationship
1039 coitelo knife
1040 para cepillar to brush
1041 lixeiro slight
1042 maldita damn
1043 tremer to tremble
1044 para discutir to discuss
1045 varios various
1046 valor value
1047 parque park
1048 sexo sex
1049 xuventude youth
1050 práctica practice
1051 lei wet
1052 almorzo breakfast
1053 capitán captain
1054 destruír to destroy
1055 viaxe journey
1056 Domingo Sunday
1057 dalgún xeito somehow
1058 para fruncir o ceño to frown
1059 para envolver to wrap
1060 gato cat
1061 atado bound
1062 confort comfort
1063 xesto gesture
1064 sacerdote priest
1065 Francia France
1066 manexar to handle
1067 ceo heaven
1068 testemuña witness
1069 para aumentar to increase
1070 función feature
1071 para patear to kick
1072 asumir to assume
1073 durmido asleep
1074 para recordar to recall
1075 coincidir match
1076 axustado tight
1077 bosque forest
1078 para protexer to protect
1079 falta lack
1080 compañeiro companion
1081 enteiramente entirely
1082 decisión decision
1083 para incluír to include
1084 ruta trail
1085 invitar to invite
1086 emoción emotion
1087 óso bone
1088 en punto o’clock
1089 para rodear to surround
1090 superficie surface
1091 caixas dozen
1092 declarar to declare
1093 arma weapon
1094 centro center
1095 benvidos welcome
1096 peso weight
1097 amante lover
1098 espada sword
1099 lista list
1100 data date
1101 para asistir to attend
1102 discurso speech
1103 para asegurar to assure
1104 para tirar to snap
1105 movemento motion
1106 paixón passion
1107 avanzar to advance
1108 influencia influence
1109 menos unless
1110 velocidade speed
1111 tormenta storm
1112 lúa moon
1113 para alimentar to feed
1114 político political
1115 pedir to beg
1116 acordar to accord
1117 máquina machine
1118 corenta forty
1119 nove nine
1120 liberar to release
1121 norte north
1122 tío uncle
1123 antigo ancient
1124 triste sad
1125 Británico British
1126 débil faint
1127 dobre double
1128 tumba grave
1129 xantar lunch
1130 instantánea instant
1131 placa plate
1132 para enterrar to bury
1133 perfectamente perfectly
1134 encantador lovely
1135 o seu yours
1136 xeo ice
1137 separarse to separate
1138 para morder to bite
1139 roubo roof
1140 xurar to swear
1141 polgada inch
1142 controlador driver
1143 espello mirror
1144 estómago stomach
1145 ser being
1146 gañar to gain
1147 ignorar to ignore
1148 está ben okay
1149 para responder to respond
1150 ninguén nobody
1151 contrario opposite
1152 molestar to bother
1153 para arranxar to arrange
1154 barco boot
1155 po dust
1156 para frotar to rub
1157 directamente directly
1158 brillo glow
1159 para berrar to yell
1160 enfermeira nurse
1161 Sra. Mrs
1162 visión vision
1163 para perder to waste
1164 orgulloso proud
1165 tolo mad
1166 autoridade authority
1167 contacto contact
1168 xornal newspaper
1169 Nadal Christmas
1170 risco risk
1171 particularmente particularly
1172 grao degree
1173 antigo former
1174 algo somewhat
1175 estilo style
1176 alguén somebody
1177 posuír to possess
1178 camión truck
1179 interesante interesting
1180 broma joke
1181 para murmurar to mutter
1182 propiedade property
1183 espido bare
1184 carne flesh
1185 alivio relief
1186 para dubidar to hesitate
1187 para facilitar to ease
1188 agarre grip
1189 saltar to leap
1190 oferta supply
1191 para interromper to interrupt
1192 comida meal
1193 primo cousin
1194 proceso process
1195 femia female
1196 perda loss
1197 cigarro cigarette
1198 ferro iron
1199 convencer to convince
1200 por separado apart
1201 fantasía fancy
1202 fila row
1203 ritmo pace
1204 dúas veces twice
1205 fluír to flow
1206 paciente patient
1207 finxir to pretend
1208 tamaño size
1209 apenas barely
1210 casamento wedding
1211 anunciar to announce
1212 risa laughter
1213 folla sheet
1214 deseño design
1215 cociñar to cook
1216 o teu thy
1217 roda wheel
1218 éxito success
1219 perigoso dangerous
1220 sur south
1221 acordado awake
1222 solta loose
1223 fronte forehead
1224 amplo broad
1225 deserto desert
1226 para mover to stir
1227 golpe stroke
1228 á wing
1229 para avisar to warn
1230 para dobrar to fold
1231 pila pile
1232 chama flame
1233 entrada entrance
1234 Señor lord
1235 navegar to sail
1236 introducir to introduce
1237 suave smooth
1238 poderoso powerful
1239 custo cost
1240 millóns million
1241 fe faith
1242 tragar to swallow
1243 ponte bridge
1244 estudante student
1245 medir measure
1246 cego blind
1247 todo o mundo everybody
1248 fortuna fortune
1249 debido due
1250 suave gentle
1251 para examinar to examine
1252 tolo crazy
1253 divertido fun
1254 orgullo pride
1255 macho male
1256 participar to engage
1257 proba test
1258 marco frame
1259 realidade reality
1260 limpo proper
1261 para reflexionar to reflect
1262 para vagar to wander
1263 para representar to represent
1264 Facenda farm
1265 equipo team
1266 tempo weather
1267 para satisfacer to satisfy
1268 dificultade difficulty
1269 débil weak
1270 significado meaning
1271 voo flight
1272 agradable pleasant
1273 baralla deck
1274 coidado careful
1275 cadrado square
1276 escusa excuse
1277 firme firm
1278 rama branch
1279 para limpar to wipe
1280 prezo price
1281 orixinal original
1282 doce twelve
1283 avogado lawyer
1284 traza trace
1285 oración prayer
1286 ninguén anybody
1287 honra honor
1288 campá bell
1289 agasallo gift
1290 Cristo Christ
1291 enerxía energy
1292 posiblemente possibly
1293 hábito habit
1294 dispostos willing
1295 calidade quality
1296 lanzar to toss
1297 falla fault
1298 para baixar to lower
1299 seguramente surely
1300 aparentemente apparently
1301 argumentar to argue
1302 inicio beginning
1303 bonito handsome
1304 profundamente deeply
1305 a culpa to blame
1306 para protestar to protest
1307 prisioneiro prisoner
1308 para indicar to indicate
1309 thee
1310 para torcer to twist
1311 chaqueta jacket
1312 heroe hero
1313 sorte luck
1314 contido content
1315 para informar to inform
1316 para evitar to prevent
1317 felicidade happiness
1318 verdadeiramente truly
1319 desenvolver to develop
1320 queixo chin
1321 arruinar to ruin
1322 para romper to crack
1323 líder leader
1324 onte yesterday
1325 quince fifteen
1326 de madeira wooden
1327 para entregar to deliver
1328 axente agent
1329 resposta response
1330 paso passage
1331 estúpido stupid
1332 moda fashion
1333 tarefa task
1334 curioso curious
1335 para ter éxito to succeed
1336 sabio wise
1337 cantidade amount
1338 teléfono telephone
1339 negar to deny
1340 cavar to dig
1341 lei law
1342 instar to urge
1343 para sempre forever
1344 comunidade community
1345 físico physical
1346 fonte source
1347 palma palm
1348 profesor teacher
1349 escravo slave
1350 graxa fat
1351 preferir to prefer
1352 militar military
1353 pan bread
1354 referirse to refer
1355 cabina cabin
1356 completamente fully
1357 incapaz unable
1358 para acompañar to accompany
1359 para continuar to proceed
1360 intercambiar to exchange
1361 masa mass
1362 solicitude request
1363 establecer to establish
1364 raro odd
1365 costa shore
1366 para guiar to guide
1367 dourado golden
1368 nós mesmos ourselves
1369 mero mere
1370 relación relation
1371 para ameazar to threaten
1372 taxa rate
1373 para maldicir to curse
1374 oso beer
1375 distante distant
1376 obvio obvious
1377 comentario comment
1378 nobre noble
1379 vantaxe advantage
1380 a pesar spite
1381 ficheiro file
1382 posibilidade possibility
1383 para conducir to conduct
1384 para desvanecer to fade
1385 moderno modern
1386 centrarse to focus
1387 pantalla screen
1388 existencia existence
1389 montar to mount
1390 area sand
1391 vítima victim
1392 Consello tip
1393 mania rage
1394 contador counter
1395 este último latter
1396 para asustar to scare
1397 accidente accident
1398 impresión impression
1399 parear to peer
1400 para rizar to curl
1401 para recoller to collect
1402 marchar to march
1403 para mostrar to display
1404 praia beach
1405 tía aunt
1406 porta doorway
1407 cómodo comfortable
1408 a deriva to drift
1409 pena pity
1410 emoción excitement
1411 ao xuízo to arrest
1412 obviamente obviously
1413 doutro xeito otherwise
1414 comercio trade
1415 cela cell
1416 saúde health
1417 oeste west
1418 coiro leather
1419 áspero rough
1420 para suspiro to gasp
1421 realizar to perform
1422 dedo pequeno pink
1423 banda band
1424 sentenza sentence
1425 humor mood
1426 artigo article
1427 cadea chain
1428 transporte carriage
1429 a pronuncia to utter
1430 sombra shade
1431 avión plane
1432 universidade college
1433 para perdoar to forgive
1434 poema poem
1435 corda rope
1436 lámpada lamp
1437 instancia instance
1438 puro pure
1439 cargar to load
1440 aproveitar to seize
1441 atrás rear
1442 honesto honest
1443 maior major
1444 actividade activity
1445 para facer eco to echo
1446 ocupar to occupy
1447 famoso famous
1448 para sobrevivir to survive
1449 ansioso anxious
1450 divertido funny
1451 argumento argument
1452 diaño devil
1453 confianza confidence
1454 lamentar to regret
1455 cometer to commit
1456 suor sweat
1457 Ruso Russian
1458 intervalo range
1459 alarma alarm
1460 recuperarse to recover
1461 seguridade security
1462 tripulación crew
1463 para rugir to roar
1464 amencer dawn
1465 nación nation
1466 nervioso nervous
1467 prisión prison
1468 abandonar to abandon
1469 en calquera lugar anywhere
1470 poeta poet
1471 súa sin
1472 a herba to grasp
1473 actitude attitude
1474 para asegurar to secure
1475 afirmación statement
1476 nu naked
1477 proxecto de lei bill
1478 cella brow
1479 moralidade moral
1480 Rolle role
1481 abundancia plenty
1482 carreira career
1483 cola tail
1484 nacemento birth
1485 aplicar to apply
1486 oficial official
1487 relacionarse to relate
1488 destino fate
1489 proxecto project
1490 vale valley
1491 imaxinación imagination
1492 para espantar to frighten
1493 mercado market
1494 puño fist
1495 a fornos to owe
1496 intención intention
1497 conexión connection
1498 serie series
1499 coraxe courage
1500 torre tower
1501 lago lake
1502 emerxer to emerge
1503 apostar to bet
1504 filme movie
1505 saia skirt
1506 chorar to weep
1507 cámara chamber
1508 xuízo trial
1509 máxica magic
1510 motor engine
1511 Grazas thanks
1512 escrita writing
1513 botón button
1514 filme film
1515 para cazar to hunt
1516 común ordinary
1517 para estenderse to extend
1518 para gardar to spare
1519 teoría theory
1520 estable steady
1521 conceder to grant
1522 xuño June
1523 xudeu Jew
1524 texto text
1525 absolutamente absolutely
1526 honra honour
1527 flotar to float
1528 misterio mystery
1529 tempada season
1530 propietario owner
1531 pagar to afford
1532 cor colour
1533 Consello advice
1534 socio partner
1535 admirar to admire
1536 gorra cap
1537 liberdade freedom
1538 dous reflexos to glare
1539 merecer to deserve
1540 para saudar to greet
1541 para abrazar to hug
1542 persoal staff
1543 para empuxar to thrust
1544 despois afterwards
1545 correcto correct
1546 depender to depend
1547 nadar to swim
1548 piscina pool
1549 sinal signal
1550 inocente innocent
1551 talón heel
1552 generelt generally
1553 cortina curtain
1554 posesión possession
1555 fotografía photograph
1556 mal scarcely
1557 nativo native
1558 gris grey
1559 Formulario blanket
1560 entrevista interview
1561 permitir to permit
1562 sucio dirty
1563 vergoña shame
1564 para cesar to cease
1565 ovo egg
1566 explicación explanation
1567 Vagón wagon
1568 público audience
1569 terrible awful
1570 tubo pipe
1571 para coar to strain
1572 artista artist
1573 espremer to squeeze
1574 novela Roman
1575 para apelar to appeal
1576 folla cloth
1577 leste east
1578 sección section
1579 molestar to disturb
1580 categoría rank
1581 agradable friendly
1582 famento hungry
1583 para arrastrarse to creep
1584 visitante visitor
1585 en todas partes everywhere
1586 relixioso religious
1587 obter to obtain
1588 carne meat
1589 empregada maid
1590 xustiza justice
1591 progreso progress
1592 colo lap
1593 enriba upstairs
1594 crenza belief
1595 para conectarse to connect
1596 novela novel
1597 pantasma ghost
1598 para apuntar to aim
1599 para lanzar to fling
1600 sábado Saturday
1601 cirurxía operation
1602 para aliviar to relieve
1603 máis anymore
1604 trota despite
1605 cintura waist
1606 leite milk
1607 para abrazar to embrace
1608 baño bathroom
1609 pote pot
1610 atopar to encounter
1611 propiedade estate
1612 anterior previous
1613 para xirar to spin
1614 ficción fiction
1615 gran grand
1616 trampa trap
1617 afectar to affect
1618 truco trick
1619 drogas drug
1620 seda silk
1621 sopas supper
1622 borracho drunk
1623 suxestión hint
1624 para substituír to replace
1625 indignadamente harm
1626 froita fruit
1627 ordenador computer
1628 cóbado elbow
1629 para descender to descend
1630 dúas perdas to tap
1631 alpendre porch
1632 para inchar to swell
1633 ups upper
1634 policial cop
1635 avó grandfather
1636 exercicio exercise
1637 biblioteca library
1638 músculo muscle
1639 conxelar to freeze
1640 para perturbar to upset
1641 reclamar to complain
1642 Europa Europe
1643 favorecer favor
1644 raíz root
1645 besta beast
1646 xurdir to arise
1647 desafío challenge
1648 ducha shower
1649 grego Greek
1650 ao longo throughout
1651 corda string
1652 límite limit
1653 restaurante restaurant
1654 relixión religion
1655 presión pressure
1656 desaparecer to vanish
1657 graza grace
1658 amplo vast
1659 confesar to confess
1660 sacrificio sacrifice
1661 chegada arrival
1662 a idiota to jerk
1663 lección lesson
1664 cadeira hip
1665 deixar lad
1666 aceite oil
1667 patrón pattern
1668 afortunado lucky
1669 burro ass
1670 molestar dull
1671 consciente conscious
1672 confusión mess
1673 elemento element
1674 para gemir to groan
1675 konsekvens consequence
1676 equilibrio balance
1677 principio principle
1678 Afecto affection
1679 actual current
1680 vela candle
1681 merda shit
1682 a pulga to flee
1683 altura height
1684 cabaleiro knight
1685 reloxo clock
1686 castelo castle
1687 cerca fence
1688 culpable guilty
1689 resolver to resolve
1690 arrodillarse to kneel
1691 relaxarse to relax
1692 templo temple
1693 ademais de besides
1694 revista magazine
1695 favorito favorite
1696 asentado seated
1697 abril April
1698 tradición tradition
1699 amargo bitter
1700 apreciar to appreciate
1701 ciencia science
1702 avoa grandmother
1703 modelo model
1704 dous tremores to shiver
1705 diario daily
1706 discusión discussion
1707 príncipe prince
1708 encanto charm
1709 para desprazarse to strip
1710 para concluír to conclude
1711 uniforme uniform
1712 descrición description
1713 teito ceiling
1714 arbusto bush
1715 intersted interested
1716 de preto closely
1717 para agarrarse to cling
1718 banco bench
1719 perseguir to pursue
1720 valente brave
1721 satisfacción satisfaction
1722 para explorar to crawl
1723 autobuses bus
1724 literario literary
1725 sanguento bloody
1726 comparar to compare
1727 estranxeiro foreign
1728 propoñer to propose
1729 pluma pen
1730 para preguntar to inquire
1731 aflición grief
1732 axuda aid
1733 amizade friendship
1734 para bloquearse to crash
1735 aventura adventure
1736 para loitar to stride
1737 cultura culture
1738 viga beam
1739 seguridade safety
1740 marcha March
1741 lentes glasses
1742 evne ability
1743 excelente excellent
1744 firmemente firmly
1745 comprensión understanding
1746 aceiro steel
1747 nervio nerve
1748 anxo angel
1749 xigante giant
1750 sospeita suspicion
1751 descoñecido unknown
1752 para asustar to startle
1753 igual equal
1754 tenda tent
1755 para rir to gleam
1756 intelixente smart
1757 xeración generation
1758 resistir to resist
1759 sollozar to sob
1760 por per
1761 nar sempre whenever
1762 deletrear spell
1763 reacción reaction
1764 educación education
1765 proba proof
1766 para excitar to excite
1767 brillar to blink
1768 para azoutar to whip
1769 identificar to identify
1770 tixela bowl
1771 para expoñer to expose
1772 aviso warning
1773 profundidade depth
1774 capítulo chapter
1775 arranxo arrangement
1776 facer dor to ache
1777 para beber to sip
1778 duramente heavily
1779 Italiano Italian
1780 cella eyebrow
1781 para rir to chuckle
1782 Palacio palace
1783 en serio seriously
1784 para retirarse to retreat
1785 pintura painting
1786 viktigheten importance
1787 raíña queen
1788 silenciosa silently
1789 pulso wrist
1790 ao lodo to slam
1791 responsabilidade responsibility
1792 totalmente altogether
1793 mandíbula jaw
1794 mal badly
1795 pasaxeiro passenger
1796 Entrada opening
1797 xullo July
1798 habilidade skill
1799 misión mission
1800 para perseguir to chase
1801 personalizado custom
1802 para tender to tend
1803 método method
1804 vaca cow
1805 ansioso eager
1806 guerreiro warrior
1807 encerrar to clutch
1808 percibir to perceive
1809 cova cave
1810 crédito credit
1811 loanza praise
1812 capaz capable
1813 contratar to hire
1814 versión version
1815 veciño neighbor
1816 ocultar to conceal
1817 perforar to bore
1818 simpatía sympathy
1819 arame wire
1820 curiosidade curiosity
1821 dous obrigados to oblige
1822 correa belt
1823 parente relative
1824 noción notion
1825 para capturar to capture
1826 para cambiar to switch
1827 correo mail
1828 sofá couch
1829 corredor corridor
1830 saír to depart
1831 inmediatamente instantly
1832 español Spanish
1833 ameaza threat
1834 Chinés Chinese
1835 altamente highly
1836 ao final eventually
1837 empregar to employ
1838 ligazón link
1839 ausencia absence
1840 desesperación despair
1841 estrutura structure
1842 solitario lonely
1843 grata grateful
1844 retirarse to withdraw
1845 mapa map
1846 principalmente mostly
1847 ministro minister
1848 almofada pillow
1849 embarcación vessel
1850 amante mistress
1851 para anexar to attach
1852 delicado delicate
1853 confundir to confuse
1854 profesional professional
1855 calor warmth
1856 roto broken
1857 para esgotarse to exhaust
1858 parvo silly
1859 tristeza sorrow
1860 Selim saddle
1861 dano damage
1862 agradable rare
1863 traizoar to betray
1864 durmir to slap
1865 recoñecer to acknowledge
1866 vestido gown
1867 sólido solid
1868 moi extremely
1869 frase phrase
1870 prego nail
1871 limpar to rent
1872 manter to maintain
1873 agosto August
1874 para impresionar to impress
1875 traballador worker
1876 bala bullet
1877 tronco trunk
1878 konkluderer conclusion
1879 pistola pistol
1880 casa de campo cottage
1881 brillante brilliant
1882 cidadán citizen
1883 rapidamente rapidly
1884 silbar to whistle
1885 recentemente recently
1886 desesperado desperate
1887 levemente lightly
1888 aspecto aspect
1889 confusión confusion
1890 feo ugly
1891 intelixencia intelligence
1892 cama sofa
1893 para derramar to shed
1894 querido darling
1895 pai dad
1896 curva curve
1897 brisa breeze
1898 Lika equally
1899 cinta tape
1900 aventurarse to venture
1901 para rabuñar to scratch
1902 perfume scent
1903 para atraer to attract
1904 desenvolvemento development
1905 dous coxos to halt
1906 para pinchar to pin
1907 para empurrar to shove
1908 médico medical
1909 declive slope
1910 naturalmente naturally
1911 defender to defend
1912 gañar to earn
1913 orar to bid
1914 cámara camera
1915 lixo dirt
1916 cuncha shell
1917 enredo plot
1918 coroa crown
1919 exitoso successful
1920 virtude virtue
1921 inundación flood
1922 Roma Rome
1923 bolsa purse
1924 poesía poetry
1925 pop to pop
1926 barriga belly
1927 Total total
1928 para confirmar to confirm
1929 xuízo judgment
1930 enorme enormous
1931 para esmagar to crush
1932 baloncesto basket
1933 abrigo shelter
1934 para pat to pat
1935 ansvarlig responsible
1936 conciencia consciousness
1937 Senaste recent
1938 dividir to divide
1939 penal criminal
1940 precioso precious
1941 razoablemente fairly
1942 para animar to encourage
1943 fronteira border
1944 océano ocean
1945 follas blade
1946 coxa thigh
1947 reflexión reflection
1948 Departamento department
1949 inusual unusual
1950 dous convencen to persuade
1951 vehículo vehicle
1952 pavor dread
1953 fondo background
1954 patrón standard
1955 televisión television
1956 acusar to accuse
1957 totalmente totally
1958 beneficio benefit
1959 cea dining
1960 asociarse to associate
1961 dous renderizados to render
1962 funcionario clerk
1963 permiso permission
1964 costa coast
1965 poderoso mighty
1966 ansiedade anxiety
1967 título title
1968 tenro tender
1969 busca research
1970 bolo cake
1971 rescatar to rescue
1972 agricultor farmer
1973 violencia violence
1974 reflexo glimpse
1975 suxestión suggestion
1976 infancia childhood
1977 dous suspiros to suck
1978 tolo foolish
1979 recompensa reward
1980 gancho hook
1981 escurecer dim
1982 cliente client
1983 digno worthy
1984 misterioso mysterious
1985 hermeticamente tightly
1986 bruscamente sharply
1987 polo chicken
1988 sensación sensation
1989 tropezar to stumble
1990 instrución instruction
1991 suma sum
1992 dous estremecen to shudder
1993 mobiliario furniture
1994 atraso delay
1995 actuación performance
1996 formación training
1997 manga sleeve
1998 tesouro treasure
1999 polgar thumb
2000 tocar to dash
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters