2000 Most Common Greek Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Greek language.

German … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Gujarati

Rank Greek English
1 ο the
2 να είναι to be
3 και and
4 προς το to
5 του of
6 ένα a
7 Εγώ I
8 σε in
9 να έχω to have
10 ότι that
11 αυτός he
12 δεν not
13 του his
14 αυτήν her
15 το it
16 εσύ you
17 με with
18 Για for
19 να κάνω to do
20 αυτή she
21 όπως και as
22 επί on
23 να πω to say
24 στο at
25 αυτόν him
26 από from
27 αλλά but
28 μου me
29 μου my
30 να πάω to go
31 αυτοί they
32 όλα all
33 με by
34 Αυτό this
35 ένας one
36 έξω out
37 πάνω up
38 για να ξέρεις to know
39 Έτσι so
40 ένα an
41 για να δω to see
42 θα μπορούσε could
43 ή or
44 τους them
45 να πάρω to get
46 εμείς we
47 σαν like
48 να έρθω to come
49 άνδρας man
50 τι what
51 να κάνω to make
52 εκεί there
53 σχετικά με about
54 οι οποίες which
55 δικα τους their
56 σε into
57 σκέφτομαι to think
58 να κοιτάξουμε to look
59 αν if
60 ο οποίος who
61 πότε when
62 να παρεις to take
63 χρόνος time
64 όχι no
65 πίσω back
66 να μπορεί to can
67 σε θέληση to will
68 τα δικα σου your
69 περισσότερο more
70 έπειτα then
71 κάτω down
72 Καλός good
73 πάνω από over
74 να πει to tell
75 τώρα now
76 χέρι hand
77 μερικοί some
78 να θέλω to want
79 μόλις just
80 μόνο only
81 από than
82 τρόπος way
83 το να δίνεις to give
84 άλλα other
85 ημέρα day
86 μάτι eye
87 πριν before
88 να ρωτήσω to ask
89 να βρω to find
90 δύο two
91 λίγο little
92 μακρύς long
93 πολύ very
94 νιώθω to feel
95 όποιος any
96 πράγμα thing
97 πολύ too
98 εδώ here
99 ποτέ never
100 να φύγω to leave
101 πρόσωπο person
102 παλαιός old
103 κεφάλι head
104 να γυρίσει to turn
105 πάλι again
106 διά μέσου through
107 ακόμη και even
108 πρόσωπο face
109 πολύ much
110 μακριά από off
111 μας us
112 πρώτα first
113 σωστά right
114 μας our
115 πως how
116 όπου where
117 μετά after
118 του its
119 γυναίκα woman
120 Μακριά away
121 ΖΩΗ life
122 να φαίνεται to seem
123 για να καλέσετε to call
124 ακόμη still
125 να ακούσω to hear
126 έτος year
127 τα δικά own
128 να δουλέψω to work
129 πρέπει should
130 θέση place
131 δωμάτιο room
132 Καλά well
133 στέκομαι to stand
134 να πρέπει to must
135 τον εαυτό του himself
136 γύρω around
137 θύρα door
138 να μπορεί to might
139 κάτι something
140 να δοκιμάσει to try
141 το να αγαπάς to love
142 σπίτι house
143 Νύχτα night
144 να βαλω to put
145 μεγάλος great
146 τέτοιος such
147 να διατηρήσω to keep
148 να καθίσει to sit
149 τελευταίος last
150 να ξεκινήσω to begin
151 επειδή because
152 εκείνοι those
153 αυτά τα these
154 λέξη word
155 χρησιμοποιώ to use
156 Να χρειάζεσαι to need
157 για να ανοίξω to open
158 να κρατήσω to hold
159 αλλο another
160 ενώ while
161 πλέον most
162 να μιλήσω to talk
163 να αφήσει to let
164 επάνω σε upon
165 μακριά far
166 χωρίς without
167 Σπίτι home
168 να χαμογελάσει to smile
169 πάντα always
170 φωνή voice
171 παιδί child
172 πατέρας father
173 να περπατάς to walk
174 νέος young
175 να σημαίνει to mean
176 τίποτα nothing
177 τρέχω to run
178 αν και though
179 στιγμή moment
180 κατά against
181 μητέρα mother
182 ίδιο same
183 όνομα name
184 να μιλήσω to speak
185 Πολλά many
186 μυαλό mind
187 λίγοι few
188 να φέρει to bring
189 φως light
190 να κλείσω to close
191 πλευρά side
192 πάντα ever
193 να μετακινήσω to move
194 έως τον Μάιο to may
195 φίλος friend
196 κάθε every
197 μπράτσο arm
198 τρία three
199 μια φορά once
200 αρκετά enough
201 να γίνω to become
202 κορίτσι girl
203 κάτω από under
204 νέος new
205 τέλος end
206 να ζεις to live
207 επίσης also
208 να βοηθήσω to help
209 μεταξύ between
210 κόσμος world
211 να πέσω to fall
212 να ξεκινήσω to start
213 καθε each
214 περιμένω to wait
215 να δω to watch
216 να σταματήσει to stop
217 Οτιδήποτε anything
218 και τα δυο both
219 πόδι foot
220 μέρος part
221 μικρό small
222 μέχρι until
223 Πραγματικά really
224 απαντώ to answer
225 να δείξω to show
226 αγόρι boy
227 εαυτήν herself
228 να ψέματα to lie
229 σίγουρος sure
230 σειρά μαθημάτων course
231 να συμβεί to happen
232 πιστεύω to believe
233 το να γυρίζεις to return
234 πίσω behind
235 σημείο point
236 Επόμενο next
237 Ακόμη yet
238 καρδιά heart
239 νερό water
240 σχεδόν almost
241 να ορίσει to set
242 σώμα body
243 Γιατί why
244 να περάσω to pass
245 πρωί morning
246 ώρα hour
247 ήχος sound
248 να συναντησω to meet
249 Θεός God
250 λευκό white
251 να θυμηθω to remember
252 είδος kind
253 να ελπίζω to hope
254 να φτάσει to reach
255 πεθαίνω to die
256 σκληρά hard
257 κακό bad
258 Ήμισυ half
259 γελώ to laugh
260 οικογένεια family
261 Από since
262 υψηλός high
263 Βιβλίο book
264 ύλη matter
265 βήμα step
266 να αλλάξει to change
267 ερώτηση question
268 απέναντι across
269 να καταλαβεις to understand
270 ακολουθώ to follow
271 μαζί together
272 γυναίκα wife
273 να τραβήξει to pull
274 κατά μήκος along
275 τραπέζι table
276 να παίξουμε to play
277 να χάσω to lose
278 μεγάλο big
279 να κλαψω to cry
280 μαύρος black
281 μαλλιά hair
282 να διαβασω to read
283 εμπρός front
284 να στέιλω to send
285 αρκετά quite
286 να σπάσει to break
287 εγώ ο ίδιος myself
288 να to shall
289 ήδη already
290 λεπτό minute
291 σκοτάδι dark
292 σύντομα soon
293 κρεβάτι bed
294 προς toward
295 ολόκληρος whole
296 αυτοκίνητο car
297 παράθυρο window
298 να κουνήσει to shake
299 αλλού else
300 υπόλοιπο rest
301 χρήματα money
302 γεγονός fact
303 υιός son
304 να γράψω to write
305 Φωτιά fire
306 δεύτερος second
307 να μείνετε to stay
308 να αναρωτηθεί to wonder
309 υπόθεση case
310 ιστορία story
311 γραμμή line
312 να μεγαλώσει to grow
313 αέρας air
314 να ευχηθώ to wish
315 σκέψη thought
316 ανεβαίνω to rise
317 ελάχιστα least
318 γεμάτος full
319 να πιάσω to catch
320 να οδηγήσει to lead
321 μεγάλο large
322 να εμφανιστεί to appear
323 τα παντα everything
324 να νοιαστεί to care
325 να μεταφέρουν to carry
326 θάνατος death
327 να κοιμηθώ to sleep
328 να σκοτώσεις to kill
329 ιδέα idea
330 να απαντήσω to reply
331 να φορέσει to wear
332 τείχος wall
333 για να οδηγήσει to drive
334 κοντά near
335 να σχεδιάσω to draw
336 ώμος shoulder
337 εβδομάδα week
338 το παρελθόν past
339 νεκρός dead
340 νωρίς early
341 κοιτάζω επίμονα to stare
342 μόνος alone
343 έννοια sense
344 στόμα mouth
345 μάλλον rather
346 να φέρει to bear
347 τέσσερα four
348 να συνεχίσει to continue
349 δέντρο tree
350 αδελφός brother
351 λόγος reason
352 άλογο horse
353 οι υπολοιποι others
354 Σειρά order
355 παρτίδα lot
356 πέντε five
357 να αγγίξω to touch
358 στρογγυλό round
359 βαθύς deep
360 γράμμα letter
361 Δεσποινίδα Miss
362 να υποθέτεις to suppose
363 δύναμη force
364 πόλη town
365 να φάω to eat
366 Σαφή clear
367 παντρεύομαι to marry
368 να ρίξω to throw
369 Χώρα country
370 παρόν present
371 μέσα inside
372 πάτωμα floor
373 να πληρώσω to pay
374 να νεύμα to nod
375 δάχτυλο finger
376 να παραμείνουν to remain
377 σχίσιμο tear
378 δρόμος street
379 κυρία lady
380 πιο λιγο less
381 φόβος fear
382 κάποιος someone
383 επιχείρηση business
384 ικανός able
385 καρέκλα chair
386 να ξεχάσω to forget
387 για να επιλέξετε to pick
388 να προσδοκώ to expect
389 το κόκκινο red
390 εξουσία power
391 για να δούμε to glance
392 ίσως perhaps
393 μικρός short
394 έδαφος ground
395 αληθης true
396 χείλος lip
397 πραγματικός real
398 να ντύσει to dress
399 μήνας month
400 για να ακούσω to listen
401 αργά late
402 σχολείο school
403 είτε either
404 ποιόν whom
405 χαμηλός low
406 αναμεταξύ among
407 σύζυγος husband
408 να προσθέσω to add
409 διαφορετικός different
410 ρίχνω to drop
411 για να πιω to drink
412 να μάθω to learn
413 ξαφνικά suddenly
414 χαρτί paper
415 γη land
416 είδος sort
417 συχνά often
418 απόγευμα evening
419 πάνω από above
420 εκατό hundred
421 να αποφασίσει to decide
422 να παρατηρήσετε to notice
423 κόρη daughter
424 γραφείο office
425 κρύο cold
426 φιγούρα figure
427 δρόμος road
428 συναισθημα feeling
429 να κρεμάσετε to hang
430 να κόψω to cut
431 αριθμός number
432 πρόστιμο fine
433 πόλη city
434 να εκπλήξει to surprise
435 να αυξήσει to raise
436 να γεμίσω to fill
437 αρκετά several
438 του οποίου whose
439 Φτωχός poor
440 βέβαιος certain
441 σχέδιο plan
442 πιθανώς probably
443 πριν ago
444 μπλουζα top
445 για να προκαλεσει to cause
446 μπαίνω to enter
447 έτοιμος ready
448 μπλε blue
449 στα πλαίσια within
450 τους εαυτούς τους themselves
451 προς τα εμπρός forward
452 αδελφή sister
453 να ξοδέψω to spend
454 κατάσταση state
455 ωστόσο however
456 για να παλέψεις to fight
457 ισχυρός strong
458 να φιλήσει to kiss
459 στη διάρκεια during
460 κομμάτι bit
461 για να ευχαριστήσει to please
462 εξω απο outside
463 πόδι leg
464 αγαπητός dear
465 χαρούμενος happy
466 όνειρο dream
467 Σημείωση note
468 λανθασμένος wrong
469 να διαπιστώσω to realize
470 ενδιαφέρον interest
471 αίμα blood
472 γρήγορα quickly
473 για να εξηγήσει to explain
474 άνεμος wind
475 ο άνθρωπος human
476 Αρχοντας Lord
477 να οδηγήσει to ride
478 να καλύψω to cover
479 να κλίνει to lean
480 να επιτρέπεις to allow
481 δέκα ten
482 αμφιβολία doubt
483 είκοσι twenty
484 Κύριε sir
485 πανεμορφη beautiful
486 πόλεμος war
487 αρκετά pretty
488 αργά slowly
489 δυνατόν possible
490 ταλαιπωρία trouble
491 να επισκεφθείτε to visit
492 ευκαιρία chance
493 να ωθήσει to push
494 Ελεύθερος free
495 αναπνοή breath
496 κομμάτι piece
497 ήλιος sun
498 αλήθεια truth
499 να φτάσω to arrive
500 να εξετάσει to consider
501 αν whether
502 να ενεργήσει to act
503 εαυτό itself
504 ούτε nor
505 ο καθενας anyone
506 σημάδι sign
507 συμφωνία deal
508 να διασχίσουν to cross
509 ποτήρι glass
510 δουλειά job
511 να τελειώσω to finish
512 να ψιθυρίσω to whisper
513 να διαβάσω to study
514 μορφή form
515 εύκολος easy
516 ηλικία age
517 εικόνα picture
518 έξι six
519 τελικά finally
520 για να αγορασω to buy
521 σιωπή silence
522 σκύλος dog
523 να βάλω to lay
524 θέαμα sight
525 αυτί ear
526 να προσφέρω to offer
527 πλοίο ship
528 σύ ο ίδιος yourself
529 προς towards
530 θάλασσα sea
531 δαχτυλίδι ring
532 υπόσχομαι to promise
533 σηκώνω to lift
534 να πετάξω to fly
535 χίλια thousand
536 να μαντέψει to guess
537 γωνία corner
538 να ανησυχείτε to worry
539 θέα view
540 πρόβλημα problem
541 δίπλα beside
542 τηλέφωνο phone
543 προσοχή attention
544 κρυβω to hide
545 να χάσω to miss
546 βλέμμα gaze
547 αστυνομία police
548 να σώσω to save
549 κόμμα party
550 Αγγλικά English
551 πέτρα stone
552 Λονδίνο London
553 παράξενος strange
554 μωρό baby
555 φοβισμένος afraid
556 πόνος pain
557 κύμα wave
558 κουζίνα kitchen
559 να συμφωνήσουν to agree
560 να απεργήσω to strike
561 να πατήσω to press
562 πράσινος green
563 ζευγάρι couple
564 ο τύπος guy
565 συγνώμη sorry
566 εμπειρία experience
567 έως till
568 Αμερικανός American
569 μπορεί maybe
570 έδρα seat
571 να κυλήσει to roll
572 πράγματι indeed
573 φυσάω to blow
574 ωρες ωρες sometimes
575 βαρύς heavy
576 ψυχή soul
577 σπουδαίος important
578 παιδί kid
579 ζεστός warm
580 να ανησυχούν to concern
581 δικος μου mine
582 θέση position
583 ζεστό hot
584 γιατρός doctor
585 πέρα beyond
586 να φωνάξει to shout
587 θέμα subject
588 δείπνο dinner
589 να ελέγξω to check
590 πνεύμα spirit
591 απόγευμα afternoon
592 αξιωματικός officer
593 ησυχια quiet
594 επιθυμία desire
595 εκτός except
596 γη earth
597 φαντάζομαι to imagine
598 για παύση to pause
599 να προσεγγίσει to approach
600 λαιμός neck
601 μίλι mile
602 τρόπος manner
603 να συμμετέχω to join
604 φαγητό food
605 Κτίριο building
606 να κολλήσει to stick
607 άκρη edge
608 πεδίο field
609 φύση nature
610 ποτάμι river
611 βράχος rock
612 όπλο gun
613 να αναφέρω to mention
614 ευθεία straight
615 ευρύς wide
616 Εταιρία company
617 ουρανός sky
618 για να πυροβολήσει to shoot
619 ξύλο wood
620 να χτυπήσει to hit
621 χορεύω to dance
622 πλήθος crowd
623 να κάψει to burn
624 σύντροφος fellow
625 έκφραση expression
626 κουτί box
627 έλεγχος control
628 Εκκλησία church
629 να αναστενάζω to sigh
630 Ολοι everyone
631 διαλέγω to choose
632 μοιράζομαι to share
633 να προτείνουν to suggest
634 Βασιλιάς king
635 μητρική εταιρεία parent
636 όμορφη nice
637 να γλιστρήσει to slip
638 χτίζω to build
639 επάνω σε onto
640 σχεδόν nearly
641 μνήμη memory
642 ρούχα clothes
643 κανω ΑΝΑΦΟΡΑ report
644 απλά simply
645 να αποδεχθεί to accept
646 να απολαύσετε to enjoy
647 δέρμα skin
648 μυστικό secret
649 σίγουρα certainly
650 παιχνίδι game
651 συνομιλία conversation
652 σκάφος boat
653 αδειάζω empty
654 σήμερα today
655 κόλαση hell
656 για να εξυπηρετήσει to serve
657 μαλακός soft
658 να ξεφύγουν to escape
659 τόνος tone
660 να μισούν to hate
661 κατεύθυνση direction
662 απόπειρα attempt
663 αν και although
664 ομάδα group
665 μάγουλο cheek
666 τσέπη pocket
667 να καταφέρω to manage
668 Ναί yes
669 για να αναζητήσετε to search
670 μυρίζω to smell
671 άνοιξη spring
672 γενικός general
673 μεσαία middle
674 λογαριασμός account
675 αριστερά left
676 ακριβώς exactly
677 υπηρεσία service
678 ΕΠΟΜΕΝΟ following
679 να βλάψει to hurt
680 χρέωση charge
681 δημόσιο public
682 να εγκατασταθούν to settle
683 ευχαρίστηση pleasure
684 αντι αυτου instead
685 να ανακαλύψουν to discover
686 κύριος gentleman
687 χρυσός gold
688 οτιδήποτε whatever
689 Νέα news
690 γόνατο knee
691 ΛΑΜΠΡΌΣ bright
692 αμέσως immediately
693 χαρούμενος glad
694 να νικήσει to beat
695 γρήγορα fast
696 μονόκλινο single
697 πράγματι actually
698 απόσταση distance
699 να λάβω to receive
700 σημείο spot
701 σκηνή scene
702 απαιτώ to demand
703 να παραδέχομαι to admit
704 τρένο train
705 τάξη class
706 ζώο animal
707 γραφείο desk
708 αίθουσα hall
709 στήθος chest
710 κύριος master
711 καφές coffee
712 να εμπιστεύονται to trust
713 φρουρά guard
714 σιωπηλός silent
715 αποτέλεσμα effect
716 σκιά shadow
717 να τραγουδήσω to sing
718 τσάντα bag
719 να αποδείξω to prove
720 γαλλική γλώσσα French
721 ψηλός tall
722 κάτω από beneath
723 να αναζητήσουν to seek
724 κανένας none
725 να βιαστούμε to rush
726 βουνό mountain
727 για να προετοιμάσω to prepare
728 στρατιώτης soldier
729 μετά βίας hardly
730 μπαρ bar
731 να χαμογελάσει to grin
732 ιστορία history
733 ΚΑΘΑΡΗ clean
734 να πουλήσει to sell
735 γάμος marriage
736 δράση action
737 χωριό village
738 μέλος member
739 μελλοντικός future
740 λόφος hill
741 ειδικά especially
742 κήπος garden
743 γλυκός sweet
744 βροχή rain
745 χαρακτήρας character
746 ταξιδεύω to travel
747 επίθεση attack
748 να κλείσω to shut
749 καπνός smoke
750 ασφαλής safe
751 χώρος space
752 περιοχή area
753 παρακάτω below
754 κατάσταση situation
755 να το θεωρήσω to regard
756 να αρνηθείς to refuse
757 τριάντα thirty
758 στεγνός dry
759 πηδάω to jump
760 επαναλαμβάνω to repeat
761 άγριος wild
762 για να κλειδώσετε to lock
763 Αγγλία England
764 τέχνη art
765 εμπρός ahead
766 τρίτος third
767 γρήγορα quick
768 πουκάμισο shirt
769 να κερδίσει to win
770 μύτη nose
771 καλοκαίρι summer
772 λαιμός throat
773 προσπάθεια effort
774 απλός simple
775 όρος term
776 να διδάξει to teach
777 αγώνας race
778 αργός slow
779 καθήκον duty
780 ΜΟΥΣΙΚΗ music
781 Ινδός Indian
782 Εκδήλωση event
783 λουλούδι flower
784 να υπογραμμίσω to mark
785 πουλί bird
786 για να συγκεντρώσω to gather
787 κύριος Mr
788 δικαστήριο court
789 συνάντηση meeting
790 να ουρλιάξω to scream
791 καπέλο hat
792 να αποτύχει to fail
793 σκαρφαλώνω to climb
794 δολοφονία murder
795 ταιριάζει to fit
796 κανενα απο τα δυο neither
797 λεπτός thin
798 αποτέλεσμα result
799 βιάζομαι to hurry
800 πλήρης complete
801 δόντι tooth
802 να δέσει to tie
803 σκοπός purpose
804 σελίδα page
805 έτσι thus
806 κοστούμι suit
807 εχθρός enemy
808 αιώνας century
809 να αγωνιστείς to struggle
810 συνήθης usual
811 αντικείμενο object
812 να ξυπνήσει to wake
813 πλούσιος rich
814 Να ισχυριστεί to claim
815 έκθεση fair
816 κοινός common
817 δύναμη strength
818 πυκνός thick
819 υλικό stuff
820 Σεβασμός respect
821 στη διεύθυνση to address
822 ζωή living
823 επτά seven
824 για να αναγνωρίσει to recognize
825 θα έπρεπε to ought
826 για να στηρίξει to support
827 αυλή yard
828 να αρπάξει to grab
829 καφέ brown
830 εντολή command
831 παρουσία presence
832 για να περιγράψει to describe
833 παλτό coat
834 σταθμός station
835 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ necessary
836 να βυθιστεί to sink
837 τράπεζα bank
838 για να τεντώσει to stretch
839 τέλειος perfect
840 να υποφέρουν to suffer
841 αιφνίδιος sudden
842 να εξαφανιστούν to disappear
843 οκτώ eight
844 μονοπάτι path
845 ιδιαιτερος particular
846 να εξαπλωθεί to spread
847 σκοτάδι darkness
848 σκαλί stair
849 να ευχαριστήσω to thank
850 κίνηση movement
851 δύσκολος difficult
852 κατάστημα shop
853 χλωμός pale
854 να ανήκουν to belong
855 Γλώσσα language
856 ειδικός special
857 σοβαρός serious
858 να υπενθυμίσω to remind
859 να παρέχει to provide
860 στενός narrow
861 κατάσταση condition
862 να λυγίσει to bend
863 αστέρι star
864 μπουκάλι bottle
865 ζωντανός alive
866 κλειδί key
867 να ταλαντεύεται to swing
868 μεγαλόφωνος loud
869 ήσυχα quietly
870 λάθος mistake
871 παρατηρώ to observe
872 για να παρατηρήσω to remark
873 ομορφιά beauty
874 προσεκτικά carefully
875 πύλη gate
876 να χτυπήσεις, να κρούσεις to knock
877 να γλιστρήσει to slide
878 ενήμερος aware
879 για να αφαιρέσετε to remove
880 εντελώς completely
881 να τολμήσει to dare
882 υπηρέτης servant
883 να υποκύψει to bow
884 κύκλος circle
885 Ρεκόρ record
886 τσάι tea
887 θυμωμένος angry
888 προσωπικός personal
889 σύννεφο cloud
890 κανόνας rule
891 μάχη battle
892 σανίδα board
893 ιδιωτικός private
894 πληγή wound
895 φυσικός natural
896 κάπου somewhere
897 Εμπρός forth
898 γεύση taste
899 να φτιάξω to fix
900 εύκολα easily
901 ΤΕΛΟΣ παντων anyway
902 πλάσμα creature
903 μήκος length
904 κατάστημα store
905 φρέσκο fresh
906 κρασί wine
907 διαμέρισμα apartment
908 ευκαιρία occasion
909 εικόνα image
910 Σύστημα system
911 δικαστής judge
912 γλώσσα tongue
913 λίβρα pound
914 φλιτζάνι cup
915 για να δημιουργήσω to create
916 σχήμα shape
917 αξία worth
918 τραγούδι song
919 για την παραγωγή to produce
920 απόψε tonight
921 Εγώ θα ill
922 χιόνι snow
923 επίπεδο level
924 ανόητος fool
925 επομένως therefore
926 να μετρήσει to count
927 άρρωστος sick
928 κοινωνικός social
929 αύριο tomorrow
930 λεπτομέρεια detail
931 γνώμη opinion
932 να σηκωθώ to shrug
933 να συμμετέχει to involve
934 δολάριο dollar
935 τεράστιος huge
936 να χύσει to pour
937 δροσερός cool
938 στήθος breast
939 να κοπιάσεις to tire
940 ελαφρώς slightly
941 κατασκήνωση camp
942 παράδειγμα example
943 ταξίδι trip
944 ξενοδοχειο hotel
945 ζεύγος pair
946 ιστορία tale
947 να αναβοσβήνει to flash
948 πιθανός likely
949 συνήθως usually
950 αδύνατο impossible
951 τρομερός terrible
952 κοινωνία society
953 για να κλέψει to steal
954 ειρήνη peace
955 μήνυμα message
956 υπνοδωμάτιο bedroom
957 υπόθεση affair
958 να συμβεί to occur
959 να απαιτήσει to require
960 παπούτσι shoe
961 να έχει την πρόθεση to intend
962 θερμότητα heat
963 χρώμα color
964 στρατός army
965 ξένος stranger
966 απασχολημένος busy
967 γκρί gray
968 Γερμανός German
969 να περιέχει to contain
970 κίτρινος yellow
971 κάρτα card
972 αιχμηρός sharp
973 για τη θεραπεία to treat
974 ηρεμία calm
975 μπάλα ball
976 κάτω μέρος bottom
977 κίνδυνος danger
978 ολόκληρος entire
979 να καθορίσει to determine
980 απλώς merely
981 ψάρι fish
982 κύριος main
983 να ζωγραφίσει to paint
984 να ρίχνει to cast
985 συντάκτης author
986 θόρυβος noise
987 θυμός anger
988 διαφορά difference
989 επισκέπτης guest
990 να υποψιάζεστε to suspect
991 σοκ shock
992 βολή shot
993 αρχηγός chief
994 να λάμψει to shine
995 να πλύνει to wash
996 να αναπνεύσει to breathe
997 κυβέρνηση government
998 να αποφύγω to avoid
999 πρακτική άσκηση stage
1000 πενήντα fifty
1001 τρύπα hole
1002 συγγραφέας writer
1003 να σκάσει to burst
1004 επιλογή choice
1005 ασημί silver
1006 να αναφωνήσεις to exclaim
1007 Τύπος type
1008 μικροσκοπικό tiny
1009 γρασίδι grass
1010 να κατευθύνει to direct
1011 εμφάνιση appearance
1012 Αμερική America
1013 υπέροχο wonderful
1014 να συσκευάσει to pack
1015 νοσοκομείο hospital
1016 της hers
1017 απαλά gently
1018 μαλακά softly
1019 κομμάτι track
1020 αποδεικτικά στοιχεία evidence
1021 κακό evil
1022 να αποκαλύψει to reveal
1023 να υπάρχει to exist
1024 για να σύρετε to drag
1025 να προσευχηθούμε to pray
1026 γνώσης knowledge
1027 να εκφράσω to express
1028 κατά μέρος aside
1029 το χειμώνα winter
1030 εξοικειωμένοι familiar
1031 Θεό god
1032 περίοδο period
1033 μπλοκ block
1034 σαφώς clearly
1035 να μουρμουρίσουν to murmur
1036 ροή stream
1037 να σκουπιστεί to sweep
1038 περιστατικό circumstance
1039 να επιμείνει to insist
1040 τρίμηνο quarter
1041 τον εγκέφαλο brain
1042 απλό plain
1043 επίπεδη flat
1044 ζήτημα issue
1045 βάση base
1046 απόλαυση delight
1047 νησί island
1048 Παρίσι Paris
1049 ευκαιρία opportunity
1050 φυτών plant
1051 χαρά joy
1052 να αλλάξει to shift
1053 σχέση relationship
1054 μαχαίρι knife
1055 να βουρτσίσει to brush
1056 ελαφρά slight
1057 βλασφημία damn
1058 να τρέμει to tremble
1059 για να συζητήσουμε to discuss
1060 Διάφορα various
1061 αξία value
1062 πάρκο park
1063 σεξ sex
1064 τοπικά local
1065 νεολαία youth
1066 πρακτική practice
1067 δικαίου wet
1068 πρωινό breakfast
1069 καπετάνιος captain
1070 να καταστρέψει to destroy
1071 ταξίδι journey
1072 Κυριακή Sunday
1073 με κάποιο τρόπο somehow
1074 να μπερδεύουν to frown
1075 να τυλίξετε to wrap
1076 δεσμεύεται bound
1077 άνεση comfort
1078 χειρονομία gesture
1079 ιερέας priest
1080 Γαλλία France
1081 να χειριστεί to handle
1082 τον ουρανό heaven
1083 μάρτυρας witness
1084 να αυξηθεί to increase
1085 χαρακτηριστικό feature
1086 να κλωτσήσει to kick
1087 να υποθέσουμε to assume
1088 κοιμάται asleep
1089 να θυμηθούμε to recall
1090 ταιριάζει match
1091 σφιχτά tight
1092 δάσος forest
1093 για την προστασία to protect
1094 έλλειψη lack
1095 σύντροφος companion
1096 εξ ολοκλήρου entirely
1097 απόφασης decision
1098 να συμπεριληφθεί to include
1099 διαδρομή trail
1100 να προσκαλέσετε to invite
1101 συγκίνηση emotion
1102 οστών bone
1103 ώρα o’clock
1104 να περιβάλλει to surround
1105 τελικό final
1106 επιφάνεια surface
1107 κουτιά dozen
1108 να δηλώσει to declare
1109 όπλο weapon
1110 κέντρο center
1111 καλωσορίστε welcome
1112 έγκλημα crime
1113 βάρος weight
1114 εραστής lover
1115 σπαθί sword
1116 λίστα list
1117 ημερομηνία date
1118 να παρακολουθήσουν to attend
1119 ομιλία speech
1120 να διαβεβαιώσω to assure
1121 να σπάσει to snap
1122 κίνηση motion
1123 πάθος passion
1124 να προχωρήσουμε to advance
1125 χάρη sake
1126 επιρροή influence
1127 εκτός αν unless
1128 ταχύτητα speed
1129 λαϊκό folk
1130 καταιγίδα storm
1131 να τροφοδοτήσει to feed
1132 πολιτική political
1133 να ικετεύσουν to beg
1134 να συμφωνήσω to accord
1135 μηχανή machine
1136 σαράντα forty
1137 εννέα nine
1138 για απελευθέρωση to release
1139 βόρεια north
1140 θείος uncle
1141 αρχαία ancient
1142 λυπημένος sad
1143 Βρετανός British
1144 λιποθυμία faint
1145 διπλό double
1146 ο τάφος grave
1147 μεσημεριανό lunch
1148 στιγμιαία instant
1149 πλάκα plate
1150 να θάψει to bury
1151 τέλεια perfectly
1152 ωραία lovely
1153 δική σας yours
1154 πάγο ice
1155 να χωριστεί to separate
1156 να δαγκώσει to bite
1157 ληστεία roof
1158 να ορκιστεί to swear
1159 ιντσών inch
1160 οδηγό driver
1161 καθρέφτη mirror
1162 στομάχι stomach
1163 είναι being
1164 να κερδίσει to gain
1165 να αγνοήσει to ignore
1166 Εντάξει okay
1167 να απαντήσω to respond
1168 κανείς nobody
1169 απέναντι opposite
1170 να ενοχλεί to bother
1171 να κανονίσει to arrange
1172 βάρκα boot
1173 σκόνη dust
1174 να τρίβετε to rub
1175 άμεσα directly
1176 λάμψη glow
1177 να φωνάξει to yell
1178 άτομο individual
1179 νοσοκόμα nurse
1180 Κα. Mrs
1181 όραμα vision
1182 να χάσετε to waste
1183 περήφανος proud
1184 τρελός mad
1185 αρχή authority
1186 επικοινωνία contact
1187 εφημερίδα newspaper
1188 Χριστούγεννα Christmas
1189 κινδύνου risk
1190 ιδιαίτερα particularly
1191 βαθμό degree
1192 πρώην former
1193 κάπως somewhat
1194 στυλ style
1195 κάποιος somebody
1196 να κατέχει to possess
1197 φορτηγό truck
1198 ενδιαφέρουσα interesting
1199 αστείο joke
1200 να μουρμουρίσουν to mutter
1201 ιδιοκτησίας property
1202 γυμνό bare
1203 σάρκα flesh
1204 ανακούφιση relief
1205 να διστάσει to hesitate
1206 για να διευκολύνουν to ease
1207 λαβή grip
1208 να πηδήσει to leap
1209 εφοδιασμού supply
1210 να διακόψετε to interrupt
1211 γεύμα meal
1212 ξάδερφος cousin
1213 διαδικασία process
1214 θηλυκό female
1215 απώλεια loss
1216 τσιγάρο cigarette
1217 σιδήρου iron
1218 να πείσει to convince
1219 ξεχωριστά apart
1220 φανταχτερό fancy
1221 σειρά row
1222 ρυθμό pace
1223 δύο φορές twice
1224 να ρέει to flow
1225 ασθενή patient
1226 να προσποιηθείτε to pretend
1227 μέγεθος size
1228 μόλις μετά βίας barely
1229 γάμος wedding
1230 να ανακοινώσει to announce
1231 γέλιο laughter
1232 φύλλο sheet
1233 σχεδιασμό design
1234 να μαγειρεύουν to cook
1235 σας thy
1236 τροχού wheel
1237 επιτυχία success
1238 επικίνδυνη dangerous
1239 νότια south
1240 ξύπνιοι awake
1241 χαλαρά loose
1242 το μέτωπο forehead
1243 ευρεία broad
1244 έρημο desert
1245 να ανακατευτεί to stir
1246 εγκεφαλικό stroke
1247 πτέρυγα wing
1248 να προειδοποιήσω to warn
1249 για να διπλώσετε to fold
1250 σωρό pile
1251 φλόγα flame
1252 είσοδος entrance
1253 Κύριε lord
1254 να πλεύσει to sail
1255 να εισαγάγει to introduce
1256 ομαλή smooth
1257 ισχυρό powerful
1258 κόστος cost
1259 εκατ. ευρώ million
1260 πίστη faith
1261 να καταπιεί to swallow
1262 γέφυρα bridge
1263 φοιτητής student
1264 μέτρο measure
1265 τυφλή blind
1266 όλοι everybody
1267 περιουσία fortune
1268 οφείλεται due
1269 ευγενής gentle
1270 να εξετάσει to examine
1271 τρελό crazy
1272 διασκέδαση fun
1273 υπερηφάνεια pride
1274 αρσενικό male
1275 να εμπλακούν to engage
1276 δοκιμή test
1277 πλαίσιο frame
1278 πραγματικότητα reality
1279 καθαρό proper
1280 να αντανακλούν to reflect
1281 να περιπλανηθείτε to wander
1282 να εκπροσωπήσει to represent
1283 αγρόκτημα farm
1284 ομάδα team
1285 καιρός weather
1286 να ικανοποιήσει to satisfy
1287 δυσκολία difficulty
1288 αδύναμη weak
1289 σημαίνει meaning
1290 πτήση flight
1291 ευχάριστη pleasant
1292 κατάστρωμα deck
1293 προσεκτικοί careful
1294 τετράγωνο square
1295 δικαιολογία excuse
1296 επιχείρηση firm
1297 υποκατάστημα branch
1298 για σκούπισμα to wipe
1299 τιμή price
1300 πρωτότυπο original
1301 δώδεκα twelve
1302 δικηγόρο lawyer
1303 ίχνος trace
1304 προσευχή prayer
1305 καθένας anybody
1306 τιμή honor
1307 κουδούνι bell
1308 δώρο gift
1309 Χριστός Christ
1310 ενέργειας energy
1311 ενδεχομένως possibly
1312 συνήθεια habit
1313 πρόθυμος willing
1314 ποιότητα quality
1315 πετάξτε to toss
1316 σφάλμα fault
1317 να μειωθεί to lower
1318 σίγουρα surely
1319 προφανώς apparently
1320 για να υποστηρίξει to argue
1321 αρχή beginning
1322 όμορφος handsome
1323 βαθιά deeply
1324 να κατηγορήσω to blame
1325 να διαμαρτυρηθούν to protest
1326 φυλακισμένο prisoner
1327 για να δείξει to indicate
1328 τσάι thee
1329 να στρίψω to twist
1330 σακάκι jacket
1331 ήρωας hero
1332 τύχη luck
1333 περιεχομένου content
1334 να ενημερώσετε to inform
1335 για να αποτρέψετε to prevent
1336 ευτυχία happiness
1337 πραγματικά truly
1338 να αναπτυχθεί to develop
1339 πηγούνι chin
1340 να καταστρέψει to ruin
1341 να σπάσει to crack
1342 ηγέτης leader
1343 χθες yesterday
1344 δεκαπέντε fifteen
1345 ξύλινα wooden
1346 να παραδώσει to deliver
1347 πράκτορα agent
1348 υλικό material
1349 απάντηση response
1350 διέλευση passage
1351 ηλίθιος stupid
1352 μόδα fashion
1353 εργασία task
1354 περίεργο curious
1355 για να πετύχει to succeed
1356 σοφός wise
1357 ποσό amount
1358 τηλέφωνο telephone
1359 να αρνηθώ to deny
1360 να σκάψει to dig
1361 δικαίου law
1362 να παροτρύνω to urge
1363 για πάντα forever
1364 κοινότητα community
1365 φυσική physical
1366 πηγή source
1367 φοίνικα palm
1368 δάσκαλος teacher
1369 σκλάβος slave
1370 λιπαρά fat
1371 να προτιμάτε to prefer
1372 στρατιωτική military
1373 ψωμί bread
1374 να αναφερθώ to refer
1375 καμπίνα cabin
1376 πλήρως fully
1377 ανίκανος unable
1378 να συνοδεύσει to accompany
1379 για να προχωρήσετε to proceed
1380 να ανταλλάξουν to exchange
1381 μάζα mass
1382 αίτημα request
1383 να δημιουργήσει to establish
1384 περίεργο odd
1385 ακτή shore
1386 για καθοδήγηση to guide
1387 χρυσό golden
1388 εαυτούς μας ourselves
1389 απλά mere
1390 σχέση relation
1391 να απειλήσουν to threaten
1392 ποσοστό rate
1393 να καταριέται to curse
1394 αρκούδα beer
1395 απομακρυσμένη distant
1396 προφανές obvious
1397 σχόλιο comment
1398 ευγενής noble
1399 πλεονέκτημα advantage
1400 φονιά spite
1401 αρχείου file
1402 δυνατότητα possibility
1403 για τη διεξαγωγή to conduct
1404 να εξασθενίσει to fade
1405 σύγχρονη modern
1406 για να εστιάσετε to focus
1407 οθόνη screen
1408 ύπαρξη existence
1409 να τοποθετήσετε to mount
1410 άμμο sand
1411 θύμα victim
1412 άκρη tip
1413 τρέλα rage
1414 μετρητή counter
1415 το τελευταίο latter
1416 να τρομάζω to scare
1417 ατύχημα accident
1418 εντύπωση impression
1419 να αξιολογούν to peer
1420 ομοφυλόφιλος gay
1421 να καμπυλώνει to curl
1422 να συλλέξει to collect
1423 να πορεύσουν to march
1424 για εμφάνιση to display
1425 παραλία beach
1426 θεία aunt
1427 πόρτα doorway
1428 άνετα comfortable
1429 να παρασυρθεί to drift
1430 κρίμα pity
1431 τον ενθουσιασμό excitement
1432 στην κρίση to arrest
1433 προφανώς obviously
1434 διαφορετικά otherwise
1435 εμπόριο trade
1436 κυττάρων cell
1437 υγεία health
1438 δυτικά west
1439 δέρμα leather
1440 τραχύ rough
1441 να αεριώσουν to gasp
1442 να εκτελέσει to perform
1443 μικρό δάχτυλο pink
1444 ζώνη band
1445 πρόταση sentence
1446 διάθεση mood
1447 άρθρο article
1448 αλυσίδα chain
1449 μεταφοράς carriage
1450 να φωνάξει to utter
1451 σκιά shade
1452 αεροπλάνο plane
1453 κολέγιο college
1454 να συγχωρήσει to forgive
1455 ποίημα poem
1456 σχοινί rope
1457 λάμπα lamp
1458 παράδειγμα instance
1459 καθαρό pure
1460 για φόρτωση to load
1461 να αδράξουμε to seize
1462 πίσω rear
1463 ειλικρινής honest
1464 σημαντικός major
1465 παρόμοια similar
1466 δραστηριότητα activity
1467 να ηχούσε to echo
1468 να καταλάβουν to occupy
1469 διάσημο famous
1470 για να επιβιώσουν to survive
1471 άγχος anxious
1472 αστείο funny
1473 επιχείρημα argument
1474 διάβολος devil
1475 εμπιστοσύνη confidence
1476 να λυπούμαι to regret
1477 να δεσμευτεί to commit
1478 ιδρώτα sweat
1479 Ρωσικά Russian
1480 περιοχή range
1481 συναγερμού alarm
1482 για να ανακάμψει to recover
1483 τρόμου horror
1484 ασφάλεια security
1485 πληρώματος crew
1486 να βρυχηθούμε to roar
1487 αυγή dawn
1488 έθνος nation
1489 μέταλλο metal
1490 νευρικό nervous
1491 φυλακή prison
1492 να εγκαταλείψει to abandon
1493 οπουδήποτε anywhere
1494 ποιητής poet
1495 του sin
1496 στο χορτάρι to grasp
1497 στάση attitude
1498 για να εξασφαλίσει to secure
1499 δήλωση statement
1500 γυμνός naked
1501 νομοσχέδιο bill
1502 μέτωπο brow
1503 ηθική moral
1504 Rolle role
1505 αφθονία plenty
1506 σταδιοδρομία career
1507 ουρά tail
1508 γέννηση birth
1509 να εφαρμόσει to apply
1510 επίσημες official
1511 να συσχετιστούν to relate
1512 μοίρα fate
1513 σχέδιο project
1514 κοιλάδα valley
1515 φαντασία imagination
1516 να τρομάζω to frighten
1517 αγορά market
1518 γροθιά fist
1519 σε φούρνους to owe
1520 πρόθεση intention
1521 σύνδεση connection
1522 σειρά series
1523 θάρρος courage
1524 πύργος tower
1525 λίμνη lake
1526 να αναδυθεί to emerge
1527 να στοιχηματίσετε to bet
1528 ταινία movie
1529 φούστα skirt
1530 να κλαίει to weep
1531 θάλαμος chamber
1532 δίκη trial
1533 μαγεία magic
1534 μηχανή engine
1535 ευχαριστίες thanks
1536 γραφή writing
1537 κουμπί button
1538 ταινία film
1539 να κυνηγήσουν to hunt
1540 συνήθης ordinary
1541 να επεκταθεί to extend
1542 για να αποθηκεύσετε to spare
1543 θεωρία theory
1544 κανονικός normal
1545 σταθερός steady
1546 να χορηγήσει to grant
1547 Ιούνιος June
1548 εβραίος Jew
1549 κείμενο text
1550 απολύτως absolutely
1551 τιμή honour
1552 να επιπλέουν to float
1553 μυστήριο mystery
1554 εποχή season
1555 ιδιοκτήτης owner
1556 να αντέξει to afford
1557 χρώμα colour
1558 συμβουλή advice
1559 εταίρος partner
1560 να θαυμάσετε to admire
1561 καπάκι cap
1562 ελευθερία freedom
1563 δύο λάμψη to glare
1564 να αξίζει to deserve
1565 να χαιρετίσω to greet
1566 να αγκαλιάσει to hug
1567 προσωπικό staff
1568 να ωθήσει to thrust
1569 κατόπιν afterwards
1570 σωστός correct
1571 να εξαρτάται to depend
1572 να κολυμπήσουν to swim
1573 πισίνα pool
1574 σήμα signal
1575 αθώος innocent
1576 φτέρνα heel
1577 Γενικά generally
1578 κουρτίνα curtain
1579 κατοχή possession
1580 φωτογραφία photograph
1581 μόλις scarcely
1582 ραδιόφωνο radio
1583 ντόπιος native
1584 γκρί grey
1585 μορφή blanket
1586 συνέντευξη interview
1587 να επιτρέψει to permit
1588 βρώμικος dirty
1589 ντροπή shame
1590 να σταματήσει to cease
1591 αυγό egg
1592 εξήγηση explanation
1593 κάρο wagon
1594 ακροατήριο audience
1595 απαίσιος awful
1596 σωλήνας pipe
1597 να στέλεχος to strain
1598 καλλιτέχνης artist
1599 να συμπιέσετε to squeeze
1600 μυθιστόρημα Roman
1601 να προσφύγει to appeal
1602 ύφασμα cloth
1603 τρόμος terror
1604 όγκος volume
1605 ανατολή east
1606 τμήμα section
1607 να ενοχλείτε to disturb
1608 τάξη rank
1609 φιλικός friendly
1610 πεινασμένος hungry
1611 να σέρνεται to creep
1612 επισκέπτης visitor
1613 παντού everywhere
1614 θρησκευτικός religious
1615 να λάβει to obtain
1616 κρέας meat
1617 υπηρέτρια maid
1618 δικαιοσύνη justice
1619 πρόοδος progress
1620 αγκαλιά lap
1621 επάνω upstairs
1622 πίστη belief
1623 για σύνδεση to connect
1624 μυθιστόρημα novel
1625 φάντασμα ghost
1626 να στοχεύσει to aim
1627 να χτυπήσει to fling
1628 Σάββατο Saturday
1629 χειρουργική operation
1630 για να ανακουφίσει to relieve
1631 πια anymore
1632 trots despite
1633 μέση waist
1634 γάλα milk
1635 να αγκαλιάσει to embrace
1636 τουαλέτα bathroom
1637 κατσαρόλα pot
1638 να συναντήσετε to encounter
1639 περιουσία estate
1640 προηγούμενος previous
1641 να γυρίσω to spin
1642 μυθιστόρημα fiction
1643 μεγαλοπρεπής grand
1644 παγίδα trap
1645 να επηρεάσει to affect
1646 τέχνασμα trick
1647 φάρμακο drug
1648 μετάξι silk
1649 σούπες supper
1650 μεθυσμένος drunk
1651 υπαινιγμός hint
1652 να αντικαταστήσει to replace
1653 αγανάκτηση harm
1654 καρπός fruit
1655 υπολογιστή computer
1656 αγκώνα elbow
1657 να κατέβει to descend
1658 δύο απώλειες to tap
1659 βεράντα porch
1660 να πρηστεί to swell
1661 ups upper
1662 μπάτσος cop
1663 παππούς grandfather
1664 άσκηση exercise
1665 βιβλιοθήκη library
1666 μυς muscle
1667 να παγώσει to freeze
1668 να αναστατωθεί to upset
1669 να διαμαρτύρονται to complain
1670 Ευρώπη Europe
1671 εύνοια favor
1672 ρίζα root
1673 θηρίο beast
1674 να προκύψουν to arise
1675 πρόκληση challenge
1676 ντους shower
1677 ελληνικά Greek
1678 παντού throughout
1679 σεξουαλικός sexual
1680 κορδόνι string
1681 όριο limit
1682 εστιατόριο restaurant
1683 θρησκεία religion
1684 πίεση pressure
1685 να εξαφανιστεί to vanish
1686 χάρη grace
1687 απέραντος vast
1688 να ομολογήσω to confess
1689 θυσία sacrifice
1690 άφιξη arrival
1691 για να τρέχεις to jerk
1692 μάθημα lesson
1693 ισχίο hip
1694 άδεια lad
1695 λάδι oil
1696 πρότυπο pattern
1697 τακτικός regular
1698 τουφέκι rifle
1699 τυχερός lucky
1700 γάιδαρος ass
1701 αμβλύς dull
1702 συνειδητός conscious
1703 χάος mess
1704 στοιχείο element
1705 να ηρεμήσει to groan
1706 konsekvens consequence
1707 ισορροπία balance
1708 αρχή principle
1709 στοργή affection
1710 ρεύμα current
1711 κερί candle
1712 σκατά shit
1713 να ψύλλουν to flee
1714 ύψος height
1715 στοκ stock
1716 ιππότης knight
1717 ρολόι clock
1718 κάστρο castle
1719 φράκτης fence
1720 ένοχος guilty
1721 να επιλύσει to resolve
1722 να γονατίσει to kneel
1723 να χαλαρώσετε to relax
1724 ναός temple
1725 εκτός besides
1726 περιοδικό magazine
1727 αγαπημένη favorite
1728 κάθονται seated
1729 Απρίλιος April
1730 παράδοση tradition
1731 πικρός bitter
1732 να εκτιμήσουν to appreciate
1733 επιστήμη science
1734 δημοφιλής popular
1735 γιαγιά grandmother
1736 μοντέλο model
1737 δύο τρέμουν to shiver
1738 καθημερινά daily
1739 συζήτηση discussion
1740 πρίγκιπας prince
1741 γοητεία charm
1742 να λυγίσει to strip
1743 να ολοκληρώσω to conclude
1744 στολή uniform
1745 περιγραφή description
1746 οροφή ceiling
1747 θάμνος bush
1748 ΛΑΘΟΣ FALSE
1749 ενδιαφέρεστε interested
1750 στενά closely
1751 να προσκολληθεί to cling
1752 πάγκος bench
1753 να συνεχίσει to pursue
1754 γενναίος brave
1755 ικανοποίηση satisfaction
1756 για ανίχνευση to crawl
1757 λεωφορείο bus
1758 λογοτεχνικός literary
1759 αιματηρός bloody
1760 να συγκρίνουμε to compare
1761 αλλοδαπός foreign
1762 να προτείνει to propose
1763 στυλό pen
1764 να ρωτήσετε to inquire
1765 θλίψη grief
1766 βοήθεια aid
1767 φιλία friendship
1768 να συντριβή to crash
1769 περιπέτεια adventure
1770 για την καταπολέμηση to stride
1771 κουλτούρα culture
1772 ακτίνα beam
1773 ασφάλεια safety
1774 πορεία March
1775 γυαλιά glasses
1776 evne ability
1777 άριστη excellent
1778 σταθερά firmly
1779 κατανόηση understanding
1780 χάλυβας steel
1781 νεύρο nerve
1782 άγγελος angel
1783 γίγαντας giant
1784 υποψία suspicion
1785 άγνωστος unknown
1786 να τρομάξει to startle
1787 ίσος equal
1788 σκηνή tent
1789 να γελάσω to gleam
1790 έξυπνος smart
1791 γενεά generation
1792 να αντισταθεί to resist
1793 να ανατριχιάσω to sob
1794 ανά per
1795 När ποτέ whenever
1796 σημάνει spell
1797 αντίδραση reaction
1798 εκπαίδευση education
1799 απόδειξη proof
1800 να διεγείρουν to excite
1801 να λάμψει to blink
1802 να μαστίγω to whip
1803 να εντοπίσουμε to identify
1804 λεκάνη bowl
1805 να εκθέσει to expose
1806 προειδοποίηση warning
1807 βάθος depth
1808 κεφάλαιο chapter
1809 διευθέτηση arrangement
1810 να πονάει to ache
1811 για να πιείτε to sip
1812 βαριά heavily
1813 ιταλικά Italian
1814 φρύδι eyebrow
1815 να καγχάζει to chuckle
1816 παλάτι palace
1817 σοβαρά seriously
1818 να υποχωρήσουμε to retreat
1819 ζωγραφική painting
1820 viktigheten importance
1821 επιπλέον extra
1822 βασίλισσα queen
1823 σιωπηλά silently
1824 καρπό wrist
1825 σε λάσπη to slam
1826 ευθύνη responsibility
1827 εντελώς altogether
1828 σαγόνι jaw
1829 κακώς badly
1830 επιβάτης passenger
1831 άνοιγμα opening
1832 Ιούλιος July
1833 επιδεξιότητα skill
1834 αποστολή mission
1835 να κυνηγήσουν to chase
1836 έθιμο custom
1837 να τείνουν to tend
1838 μέθοδος method
1839 αγελάδα cow
1840 πρόθυμος eager
1841 πολεμιστής warrior
1842 σε συμπλέκτη to clutch
1843 να αντιληφθούν to perceive
1844 σπηλιά cave
1845 πίστωση credit
1846 έπαινος praise
1847 ικανός capable
1848 να μισθώσω to hire
1849 εκδοχή version
1850 γείτονας neighbor
1851 να κρύψει to conceal
1852 να τρυπήσει to bore
1853 συμπάθεια sympathy
1854 σύρμα wire
1855 περιέργεια curiosity
1856 δύο υποχρεώνουν to oblige
1857 ζώνη belt
1858 σχετικός relative
1859 έννοια notion
1860 να συλλάβει to capture
1861 να αλλάξει to switch
1862 ταχυδρομείο mail
1863 καναπές couch
1864 διάδρομο corridor
1865 να αναχωρήσουν to depart
1866 στη στιγμή instantly
1867 ισπανικά Spanish
1868 απειλή threat
1869 κινέζικα Chinese
1870 υψηλά highly
1871 τελικά eventually
1872 να απασχολούν to employ
1873 σύνδεσμος link
1874 απουσία absence
1875 απελπισία despair
1876 δομή structure
1877 μοναχικός lonely
1878 ευγνώμων grateful
1879 να αποσύρει to withdraw
1880 χάρτης map
1881 ως επί το πλείστον mostly
1882 υπουργός minister
1883 μαξιλάρι pillow
1884 ορατός visible
1885 πλοίο vessel
1886 ερωμένη mistress
1887 να επισυνάψετε to attach
1888 λεπτός delicate
1889 να συγχέουμε to confuse
1890 επαγγελματίας professional
1891 ζεστασιά warmth
1892 σπασμένος broken
1893 για εξάντληση to exhaust
1894 ανόητος silly
1895 ντετέκτιβ detective
1896 λύπη sorrow
1897 σέλλα saddle
1898 βλάβη damage
1899 όμορφη rare
1900 να προδώσει to betray
1901 να κοιμηθώ to slap
1902 να αναγνωρίσουν to acknowledge
1903 φόρεμα gown
1904 στερεός solid
1905 εξαιρετικά extremely
1906 φράση phrase
1907 καρφί nail
1908 για να καθαρίσετε to rent
1909 να διατηρηθεί to maintain
1910 Αύγουστος August
1911 να εντυπωσιάσεις to impress
1912 εργάτης worker
1913 σφαίρα bullet
1914 κορμός trunk
1915 konkluderer conclusion
1916 όπλο pistol
1917 εξοχικό σπίτι cottage
1918 λαμπρός brilliant
1919 πολίτης citizen
1920 ταχέως rapidly
1921 να σφυρίξει to whistle
1922 πρόσφατα recently
1923 απελπισμένος desperate
1924 αβασάνιστα lightly
1925 άποψη aspect
1926 σύγχυση confusion
1927 άσχημος ugly
1928 νοημοσύνη intelligence
1929 κρεβάτι sofa
1930 να ρίξει to shed
1931 αγάπη darling
1932 μπαμπάς dad
1933 καμπύλη curve
1934 αεράκι breeze
1935 Λίκα equally
1936 ταινία tape
1937 να επιχειρήσετε to venture
1938 να γρατσουνι to scratch
1939 μυρωδιά scent
1940 να προσελκύσει to attract
1941 ανάπτυξη development
1942 δύο κουτσός to halt
1943 να καρφιτσώσετε to pin
1944 να σπρώξει to shove
1945 ιατρικός medical
1946 κλίση slope
1947 φυσικά naturally
1948 ψυχική mental
1949 να υπερασπιστεί to defend
1950 να κερδίσουν to earn
1951 να προσευχηθούμε to bid
1952 φωτογραφική μηχανή camera
1953 βρωμιά dirt
1954 κέλυφος shell
1955 οικόπεδο plot
1956 στέμμα crown
1957 επιτυχής successful
1958 αρετή virtue
1959 πλημμύρα flood
1960 Ρώμη Rome
1961 πορτοφόλι purse
1962 ποίηση poetry
1963 να σκάσει to pop
1964 κοιλιά belly
1965 σύνολο total
1966 για επιβεβαίωση to confirm
1967 κρίση judgment
1968 enorme enormous
1969 να συντρίψει to crush
1970 μπάσκετ basket
1971 καταφύγιο shelter
1972 στο pat to pat
1973 ansvarlig responsible
1974 συνείδηση consciousness
1975 senaste recent
1976 να χωρίσουν to divide
1977 εγκληματίας criminal
1978 πολύτιμος precious
1979 αρκετά fairly
1980 να ενθαρρύνουν to encourage
1981 σύνορο border
1982 ωκεανός ocean
1983 φύλλα blade
1984 μηρό thigh
1985 αντανάκλαση reflection
1986 κηδεία funeral
1987 τμήμα department
1988 ασυνήθιστος unusual
1989 δύο πειθαρχία to persuade
1990 όχημα vehicle
1991 φόβος dread
1992 φόντο background
1993 πρότυπο standard
1994 τηλεόραση television
1995 να κατηγορήσουν to accuse
1996 εντελώς totally
1997 όφελος benefit
1998 τραπεζαρία dining
1999 να συσχετίσετε to associate
2000 δύο κάνουν to render
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters