2000 Most Common Lithuanian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Lithuanian language.

Latvian … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Macedonian

Rank Lithuanian English
1 būti to be
2 ir and
3 į to
4 apie of
5 į in
6 turėti to have
7 kad that
8 jis he
9 ne not
10 jo his
11 jai her
12 ji it
13 tu you
14 su with
15 dėl for
16 daryti to do
17 ji she
18 kaip as
19 įjungta on
20 sakyti to say
21 ne at
22 jam him
23 nuo from
24 bet but
25 man me
26 mano my
27 eiti to go
28 jie they
29 visi all
30 iki by
31 tai this
32 vienas one
33 aukštyn up
34 žinoti to know
35 taip so
36 a an
37 matyti to see
38 gali could
39 arba or
40 juos them
41 gauti to get
42 mes we
43 Kaip like
44 ateiti to come
45 vyras man
46 what
47 gaminti to make
48 ten there
49 apie about
50 kuris which
51 their
52 į into
53 galvoti to think
54 Žiūrėti to look
55 jei if
56 kas who
57 kada when
58 paimti to take
59 laikas time
60 ne no
61 atgal back
62 galėti to can
63 nori to will
64 tavo your
65 daugiau more
66 tada then
67 žemyn down
68 Gerai good
69 daugiau over
70 pasakyti to tell
71 dabar now
72 ranka hand
73 kai kurie some
74 norėti to want
75 tiesiog just
76 tik only
77 nei than
78 taip way
79 duoti to give
80 kita other
81 dieną day
82 akis eye
83 anksčiau before
84 paklausti to ask
85 rasti to find
86 du two
87 mažai little
88 ilgai long
89 labai very
90 jausti to feel
91 bet any
92 dalykas thing
93 taip pat too
94 čia here
95 niekada never
96 palikti to leave
97 asmuo person
98 senas old
99 galva head
100 pasukti to turn
101 dar kartą again
102 per through
103 netgi even
104 veidas face
105 daug much
106 išjungtas off
107 mus us
108 Pirmas first
109 teisė right
110 mūsų our
111 kaip how
112 kur where
113 po to after
114 jos its
115 moteris woman
116 toli away
117 gyvenimą life
118 atrodyti to seem
119 paskambinti to call
120 vis dar still
121 girdėti to hear
122 metus year
123 savo own
124 dirbti to work
125 turėtų should
126 vieta place
127 kambarys room
128 gerai well
129 stovėti to stand
130 Privalėti to must
131 pats himself
132 aplink around
133 durys door
134 galėti to might
135 kažkas something
136 bandyti to try
137 mylėti to love
138 namas house
139 naktis night
140 padėti to put
141 puikus great
142 toks such
143 pasilikti to keep
144 sėsti to sit
145 paskutinis last
146 pradėti to begin
147 nes because
148 tuos those
149 šie these
150 žodis word
151 naudoti to use
152 reikėti to need
153 atidaryti to open
154 laikyti to hold
155 kitą another
156 kol while
157 labiausiai most
158 kalbėti to talk
159 leisti to let
160 ant upon
161 toli far
162 be without
163 namai home
164 šypsotis to smile
165 visada always
166 balsas voice
167 vaikas child
168 tėvas father
169 vaikščioti to walk
170 jauni young
171 reikšti to mean
172 nieko nothing
173 bėgti to run
174 nors though
175 momentas moment
176 prieš against
177 motina mother
178 tas pats same
179 vardas name
180 kalbėti to speak
181 daug many
182 protas mind
183 nedaug few
184 atnešti to bring
185 šviesa light
186 Uždaryti to close
187 pusėje side
188 kada nors ever
189 judėti to move
190 gali to may
191 draugas friend
192 kiekvienas every
193 rankos arm
194 trys three
195 kartą once
196 pakankamai enough
197 tapti to become
198 mergina girl
199 pagal under
200 naujas new
201 pabaiga end
202 gyventi to live
203 taip pat also
204 padėti to help
205 tarp between
206 pasaulyje world
207 kristi to fall
208 pradėti to start
209 kiekvienas each
210 palaukti to wait
211 Žiūrėti to watch
212 sustoti to stop
213 nieko anything
214 abu both
215 pėdos foot
216 dalis part
217 mažas small
218 iki until
219 tikrai really
220 Atsakyti to answer
221 parodyti to show
222 berniukas boy
223 pati herself
224 meluoti to lie
225 tikrai sure
226 Žinoma course
227 nutikti to happen
228 tikėti to believe
229 Grįžti to return
230 atsilieka behind
231 taškas point
232 Kitas next
233 dar yet
234 širdis heart
235 vanduo water
236 beveik almost
237 nustatyti to set
238 kūnas body
239 kodėl why
240 praeiti to pass
241 ryte morning
242 valandą hour
243 garsas sound
244 susitikti to meet
245 Dievas God
246 balta white
247 Prisiminti to remember
248 malonus kind
249 tikėti to hope
250 pasiekti to reach
251 mirti to die
252 sunku hard
253 blogai bad
254 pusė half
255 juoktis to laugh
256 šeima family
257 nuo since
258 aukštas high
259 knyga book
260 klausimas matter
261 žingsnis step
262 pasikeisti to change
263 klausimas question
264 visoje across
265 suprasti to understand
266 Sekti to follow
267 kartu together
268 žmona wife
269 traukti to pull
270 kartu along
271 lentelė table
272 žaisti to play
273 prarasti to lose
274 didelis big
275 verkti to cry
276 juoda black
277 plaukai hair
278 Skaityti to read
279 priekyje front
280 išsiūsti to send
281 gana quite
282 nutraukti to break
283 aš pats myself
284 turi būti to shall
285 jau yra already
286 minutė minute
287 tamsus dark
288 netrukus soon
289 lova bed
290 link toward
291 visuma whole
292 automobilis car
293 langas window
294 kratyti to shake
295 Kitas else
296 poilsio rest
297 pinigų money
298 faktas fact
299 sūnus son
300 Rašyti to write
301 Ugnis fire
302 antra second
303 pasilikti to stay
304 stebėtis to wonder
305 atveju case
306 istorija story
307 linija line
308 užaugti to grow
309 oro air
310 palinkėti to wish
311 maniau thought
312 pakilti to rise
313 mažiausiai least
314 pilna full
315 pagauti to catch
316 vadovauti to lead
317 didelis large
318 pasirodyti to appear
319 viskas everything
320 Rūpintis to care
321 nešti to carry
322 mirtis death
323 miegoti to sleep
324 Nužudyti to kill
325 idėja idea
326 Atsakyti to reply
327 devėti to wear
328 sienos wall
329 vairuoti to drive
330 arti near
331 piešti to draw
332 petys shoulder
333 savaitę week
334 praeitis past
335 miręs dead
336 anksti early
337 spoksoti to stare
338 vien tik alone
339 prasme sense
340 Burna mouth
341 greičiau rather
342 padengti to bear
343 keturi four
344 tęsti to continue
345 medis tree
346 brolis brother
347 priežastis reason
348 arklys horse
349 kiti others
350 įsakymas order
351 daug lot
352 penki five
353 paliesti to touch
354 turas round
355 giliai deep
356 laiškas letter
357 Praleisti Miss
358 manyti to suppose
359 jėga force
360 Miestas town
361 valgyti to eat
362 aišku clear
363 tuoktis to marry
364 mesti to throw
365 Šalis country
366 pateikti present
367 viduje inside
368 grindys floor
369 mokėti to pay
370 pasiduoti to nod
371 pirštu finger
372 išlikti to remain
373 ašarojimas tear
374 gatvė street
375 ponia lady
376 mažiau less
377 baimė fear
378 kažkas someone
379 verslą business
380 gali able
381 kėdė chair
382 pamiršti to forget
383 pasirinkti to pick
384 tikėtis to expect
385 raudona red
386 galia power
387 žvilgsnis to glance
388 galbūt perhaps
389 trumpas short
390 žemės ground
391 tiesa true
392 lūpa lip
393 tikras real
394 apsirengti to dress
395 mėnesį month
396 klausytis to listen
397 vėlai late
398 mokykloje school
399 taip pat either
400 kam whom
401 žemas low
402 tarp jų among
403 vyras husband
404 Pridėti to add
405 skiriasi different
406 išmesti to drop
407 gerti to drink
408 išmokti to learn
409 staiga suddenly
410 popieriaus paper
411 žemės land
412 rūšiuoti sort
413 dažnai often
414 vakare evening
415 aukščiau above
416 šimtai hundred
417 nuspręsti to decide
418 pastebėti to notice
419 dukra daughter
420 biuras office
421 šalta cold
422 skaičius figure
423 kelias road
424 jausmas feeling
425 pakabinti to hang
426 kirpti to cut
427 numeris number
428 gerai fine
429 miestas city
430 nustebinti to surprise
431 pakelti to raise
432 užpildyti to fill
433 keli several
434 kurių whose
435 vargšas poor
436 tam tikras certain
437 planą plan
438 tikriausiai probably
439 prieš ago
440 viršuje top
441 sukelti to cause
442 Įeiti to enter
443 pasiruošę ready
444 mėlyna blue
445 viduje within
446 patys themselves
447 Persiųsti forward
448 sesuo sister
449 isleisti to spend
450 būsena state
451 tačiau however
452 kovoti to fight
453 stiprus strong
454 pabučiuoti to kiss
455 metu during
456 bitų bit
457 pamaloninti to please
458 išorėje outside
459 kojos leg
460 brangus dear
461 laimingas happy
462 svajonė dream
463 pastaba note
464 neteisinga wrong
465 suvokti to realize
466 palūkanų interest
467 kraujo blood
468 greitai quickly
469 paaiškinti to explain
470 vėjas wind
471 žmogus human
472 Viešpatie Lord
473 važiuoti to ride
474 Uždengti to cover
475 pasilenkti to lean
476 leisti to allow
477 dešimt ten
478 abejonių doubt
479 dvidešimt twenty
480 pone sir
481 gražus beautiful
482 karas war
483 graži pretty
484 lėtai slowly
485 įmanoma possible
486 bėdų trouble
487 aplankyti to visit
488 tikimybė chance
489 stumti to push
490 Laisvas free
491 kvėpavimas breath
492 gabalas piece
493 saulė sun
494 tiesa truth
495 atvykti to arrive
496 svarstyti to consider
497 ar whether
498 veikti to act
499 pats itself
500 nei nor
501 kas nors anyone
502 ženklas sign
503 spręsti deal
504 kirsti to cross
505 stiklas glass
506 darbą job
507 pabaigti to finish
508 šnibždėti to whisper
509 mokytis to study
510 forma form
511 lengva easy
512 amžiaus age
513 vaizdą picture
514 šešios six
515 pagaliau finally
516 pirkti to buy
517 tyla silence
518 šuo dog
519 gulėti to lay
520 akyse sight
521 ausies ear
522 Siūlyti to offer
523 laivas ship
524 patys yourself
525 link towards
526 jūros sea
527 žiedas ring
528 pažadėti to promise
529 pakelti to lift
530 skristi to fly
531 tūkstantis thousand
532 spėti to guess
533 kampas corner
534 nerimauti to worry
535 vaizdas view
536 problema problem
537 šalia beside
538 telefonas phone
539 dėmesį attention
540 paslėpti to hide
541 pasiilgti to miss
542 žvilgsnis gaze
543 policija police
544 išsaugoti to save
545 vakarėlis party
546 Anglų English
547 akmuo stone
548 Londonas London
549 keista strange
550 kūdikis baby
551 išsigandęs afraid
552 skausmas pain
553 banga wave
554 virtuvė kitchen
555 susitarti to agree
556 streikuoti to strike
557 spausti to press
558 žalias green
559 pora couple
560 vaikinas guy
561 atsiprašau sorry
562 patirtį experience
563 iki till
564 Amerikos American
565 gal būt maybe
566 sėdynės seat
567 sukti to roll
568 iš tikrųjų indeed
569 pūsti to blow
570 kartais sometimes
571 sunkus heavy
572 siela soul
573 svarbu important
574 vaikas kid
575 šiltas warm
576 susirūpinimą to concern
577 mano mine
578 poziciją position
579 karšta hot
580 gydytojas doctor
581 už jos ribų beyond
582 šaukti to shout
583 temą subject
584 vakarienė dinner
585 patikrinti to check
586 dvasia spirit
587 po pietų afternoon
588 pareigūnas officer
589 tyliai quiet
590 noras desire
591 išskyrus except
592 žemė earth
593 įsivaizduoti to imagine
594 pristabdyti to pause
595 požiūris to approach
596 kaklas neck
597 mylios mile
598 būdas manner
599 Prisijungti to join
600 maisto food
601 pastatas building
602 klijuoti to stick
603 krašto edge
604 lauke field
605 pobūdį nature
606 upė river
607 Rokas rock
608 ginklas gun
609 paminėti to mention
610 tiesiai straight
611 platus wide
612 įmonė company
613 dangus sky
614 šaudyti to shoot
615 mediena wood
616 smogti to hit
617 šokti to dance
618 minios crowd
619 degti to burn
620 kolegos fellow
621 išraiška expression
622 dėžė box
623 kontrolė control
624 bažnyčia church
625 nusiduoti to sigh
626 Visi everyone
627 rinktis to choose
628 Dalintis to share
629 pasiūlyti to suggest
630 karalius king
631 tėvai parent
632 malonu nice
633 paslysti to slip
634 statyti to build
635 ant onto
636 beveik nearly
637 atminties memory
638 drabužiai clothes
639 ataskaitą report
640 tiesiog simply
641 sutikti to accept
642 Mėgautis to enjoy
643 odą skin
644 paslaptis secret
645 tikrai certainly
646 žaidimas game
647 pokalbį conversation
648 valtis boat
649 tuščia empty
650 šiandien today
651 pragaras hell
652 tarnauti to serve
653 minkštas soft
654 išvengti to escape
655 tonas tone
656 nekęsti to hate
657 kryptis direction
658 bandymas attempt
659 nors although
660 grupę group
661 skruostą cheek
662 kišenėje pocket
663 valdyti to manage
664 taip yes
665 Ieškoti to search
666 uostyti to smell
667 pavasaris spring
668 bendra general
669 viduryje middle
670 sąskaitą account
671 kairėje left
672 tiksliai exactly
673 paslauga service
674 toliau following
675 sužeisti to hurt
676 mokestis charge
677 visuomenei public
678 įsikurti to settle
679 malonumas pleasure
680 vietoj to instead
681 atrasti to discover
682 džentelmenas gentleman
683 auksas gold
684 Nesvarbu whatever
685 žinios news
686 kelio knee
687 šviesus bright
688 nedelsiant immediately
689 džiaugiuosi glad
690 įveikti to beat
691 greitas fast
692 vienas single
693 iš tikrųjų actually
694 atstumas distance
695 gauti to receive
696 vieta spot
697 scenoje scene
698 reikalauti to demand
699 pripažinti to admit
700 traukinys train
701 klasė class
702 gyvūnas animal
703 stalas desk
704 salė hall
705 krūtinė chest
706 kapitonas master
707 kava coffee
708 pasitikėti to trust
709 apsauga guard
710 tylus silent
711 poveikį effect
712 šešėlis shadow
713 dainuoti to sing
714 maišas bag
715 įrodyti to prove
716 Prancūzų kalba French
717 aukštas tall
718 žemiau beneath
719 Ieškoti to seek
720 nė vienas none
721 skubėti to rush
722 kalnas mountain
723 pasiruošti to prepare
724 kareivis soldier
725 vargu ar hardly
726 baras bar
727 šypsotis to grin
728 istorija history
729 švarus clean
730 parduoti to sell
731 santuoka marriage
732 veiksmų action
733 kaimas village
734 narys member
735 ateityje future
736 kalnas hill
737 ypač especially
738 sodas garden
739 saldus sweet
740 lietus rain
741 charakteris character
742 keliauti to travel
743 ataka attack
744 Uždaryti to shut
745 rūkyti smoke
746 saugus safe
747 erdvė space
748 srityje area
749 žemiau below
750 situacija situation
751 atsižvelgti to regard
752 atsisakyti to refuse
753 trisdešimt thirty
754 sausas dry
755 šokti to jump
756 pakartoti to repeat
757 laukiniai wild
758 užrakinti to lock
759 Anglija England
760 menas art
761 priekyje ahead
762 trečias third
763 greitai quick
764 marškinėliai shirt
765 laimėti to win
766 nosis nose
767 vasara summer
768 gerklės throat
769 pastangos effort
770 paprasta simple
771 terminas term
772 mokyti to teach
773 lenktynės race
774 lėtai slow
775 pareigą duty
776 muzika music
777 Indijos Indian
778 įvykis event
779 gėlė flower
780 pažymėti to mark
781 paukštis bird
782 rinkti to gather
783 Ponas Mr
784 teismas court
785 posėdį meeting
786 rėkti to scream
787 skrybėlę hat
788 žlugti to fail
789 lipti to climb
790 žmogžudystė murder
791 tikti to fit
792 taip pat neither
793 plonas thin
794 rezultatas result
795 skubėti to hurry
796 baigtas complete
797 dantis tooth
798 susieti to tie
799 tikslas purpose
800 puslapyje page
801 taip thus
802 kostiumas suit
803 priešas enemy
804 amžiaus century
805 kovoti to struggle
806 įprasta usual
807 objektą object
808 pabusti to wake
809 turtingas rich
810 patvirtinti to claim
811 šviesus fair
812 įprasta common
813 jėga strength
814 storas thick
815 dalykų stuff
816 atžvilgiu respect
817 Adresuoti to address
818 gyventi living
819 septyni seven
820 pripažinti to recognize
821 reikia to ought
822 remti to support
823 kiemas yard
824 patraukti to grab
825 ruda brown
826 komandą command
827 buvimas presence
828 apibūdinti to describe
829 kailis coat
830 stotis station
831 būtina necessary
832 skęsti to sink
833 bankas bank
834 ištempti to stretch
835 puikus perfect
836 kentėti to suffer
837 staiga sudden
838 pradingti to disappear
839 aštuoni eight
840 kelias path
841 ypač particular
842 plisti to spread
843 tamsoje darkness
844 laiptas stair
845 Padėkoti to thank
846 judėjimas movement
847 sunku difficult
848 parduotuvė shop
849 šviesiai pale
850 priklausyti to belong
851 kalba language
852 ypatingas special
853 rimtas serious
854 Priminti to remind
855 teikti to provide
856 siauras narrow
857 sąlyga condition
858 sulenkti to bend
859 žvaigždė star
860 butelis bottle
861 gyvas alive
862 Raktas key
863 sūpuotis to swing
864 garsiai loud
865 tyliai quietly
866 klaida mistake
867 laikytis to observe
868 pastebėti to remark
869 grožis beauty
870 atidžiai carefully
871 vartai gate
872 belstis to knock
873 slysti to slide
874 žinoti aware
875 pašalinti to remove
876 visiškai completely
877 Išdrįsti to dare
878 tarnas servant
879 nusilenkti to bow
880 ratą circle
881 įrašą record
882 arbata tea
883 piktas angry
884 Asmeninis personal
885 debesis cloud
886 taisyklė rule
887 mūšis battle
888 lenta board
889 privatus private
890 žaizda wound
891 natūralus natural
892 kažkur somewhere
893 toliau forth
894 skonis taste
895 sutaisyti to fix
896 lengvai easily
897 vistiek anyway
898 padaras creature
899 ilgis length
900 saugoti store
901 šviežias fresh
902 vynas wine
903 butas apartment
904 proga occasion
905 vaizdą image
906 sistema system
907 teisėjas judge
908 liežuvis tongue
909 svaras pound
910 puodelis cup
911 sukurti to create
912 figūra shape
913 verta worth
914 daina song
915 gaminti to produce
916 šį vakarą tonight
917 nesveikas ill
918 sniegas snow
919 lygiu level
920 kvailys fool
921 todėl therefore
922 skaičiuoti to count
923 serga sick
924 socialinis social
925 rytoj tomorrow
926 išsamiai detail
927 nuomonę opinion
928 nugriauti to shrug
929 Įtraukti to involve
930 doleris dollar
931 didelis huge
932 pilti to pour
933 Saunus cool
934 krūties breast
935 padangos to tire
936 Lengvai slightly
937 stovykla camp
938 pavyzdys example
939 kelionė trip
940 viešbutis hotel
941 pora pair
942 pasaka tale
943 blykstės to flash
944 tikėtina likely
945 paprastai usually
946 neįmanomas impossible
947 baisi terrible
948 visuomenei society
949 pavogti to steal
950 taika peace
951 pranešimą message
952 miegamasis bedroom
953 reikalas affair
954 atsirasti to occur
955 reikalauti to require
956 batų shoe
957 ketina to intend
958 šilumos heat
959 spalva color
960 armija army
961 svetimas stranger
962 užsiėmes busy
963 pilka gray
964 Vokiečių kalba German
965 turėti to contain
966 geltona yellow
967 kortelę card
968 aštrus sharp
969 gydyti to treat
970 ramus calm
971 kamuolys ball
972 apačioje bottom
973 pavojus danger
974 visa entire
975 siekiant nustatyti to determine
976 tik merely
977 žuvis fish
978 pagrindinis main
979 tapyti to paint
980 mesti to cast
981 autorius author
982 triukšmas noise
983 pyktis anger
984 skirtumas difference
985 svečias guest
986 Įtarti to suspect
987 šokas shock
988 nušautas shot
989 viršininkas chief
990 šviesti to shine
991 plauti to wash
992 kvėpuoti to breathe
993 vyriausybė government
994 vengti to avoid
995 stažuotės stage
996 penkiasdešimt fifty
997 skylė hole
998 rašytojas writer
999 sprogo to burst
1000 pasirinkimas choice
1001 sidabras silver
1002 pareikšti to exclaim
1003 tipas type
1004 maža tiny
1005 žolė grass
1006 nukreipti to direct
1007 išvaizda appearance
1008 Amerika America
1009 nuostabus wonderful
1010 pakuoti to pack
1011 ligoninėje hospital
1012 jos hers
1013 švelniai gently
1014 švelniai softly
1015 stebėti track
1016 įrodymų evidence
1017 blogis evil
1018 atskleisti to reveal
1019 egzistuoti to exist
1020 vilkite to drag
1021 melstis to pray
1022 žinias knowledge
1023 išreikšti to express
1024 nuošalyje aside
1025 žiemą winter
1026 susipažinę familiar
1027 Dievas god
1028 laikotarpį period
1029 blokuoti block
1030 aiškiai clearly
1031 nulaužti to murmur
1032 paštu post
1033 srautas stream
1034 nurašyti to sweep
1035 aplinkybės circumstance
1036 reikalauti to insist
1037 ketvirtį quarter
1038 smegenys brain
1039 paprastas plain
1040 butas flat
1041 klausimas issue
1042 bazę base
1043 malonumas delight
1044 saloje island
1045 Paryžius Paris
1046 galimybę opportunity
1047 augalų plant
1048 džiaugsmas joy
1049 pereiti to shift
1050 santykiai relationship
1051 peilis knife
1052 šepečiu to brush
1053 nedidelis slight
1054 prakeiktas damn
1055 drebėti to tremble
1056 aptarti to discuss
1057 įvairūs various
1058 vertė value
1059 parkas park
1060 seksas sex
1061 vietos local
1062 jaunimas youth
1063 praktika practice
1064 teisę wet
1065 pusryčiai breakfast
1066 kapitonas captain
1067 sunaikinti to destroy
1068 kelionė journey
1069 Sekmadienis Sunday
1070 kažkaip somehow
1071 įtrinti to frown
1072 apvynioti to wrap
1073 katė cat
1074 susieta bound
1075 komfortas comfort
1076 gestas gesture
1077 kunigas priest
1078 Prancūzija France
1079 tvarkyti to handle
1080 dangus heaven
1081 liudytojas witness
1082 padidinti to increase
1083 funkcija feature
1084 įveikti to kick
1085 prisiimti to assume
1086 miega asleep
1087 prisiminti to recall
1088 rungtynės match
1089 įtemptas tight
1090 miškas forest
1091 apsaugoti to protect
1092 trūksta lack
1093 draugas companion
1094 visiškai entirely
1095 sprendimą decision
1096 įtraukti to include
1097 takas trail
1098 pakviesti to invite
1099 emocijos emotion
1100 kaulų bone
1101 valandą o’clock
1102 apsupti to surround
1103 galutinis final
1104 paviršius surface
1105 dėžės dozen
1106 deklaruoti to declare
1107 ginklas weapon
1108 centras center
1109 laukiame welcome
1110 nusikalstamumą crime
1111 svoris weight
1112 meilužis lover
1113 kardas sword
1114 sąrašą list
1115 data date
1116 dalyvauti to attend
1117 kalba speech
1118 Krikščionis Christian
1119 užtikrinti to assure
1120 spustelėti to snap
1121 judėjimas motion
1122 aistra passion
1123 iš anksto to advance
1124 dėl to sake
1125 įtakos influence
1126 nebent unless
1127 greitis speed
1128 liaudies folk
1129 audra storm
1130 mėnulis moon
1131 maitinti to feed
1132 politinis political
1133 prašyti to beg
1134 susitarti to accord
1135 mašina machine
1136 keturiasdešimt forty
1137 devyni nine
1138 paleisti to release
1139 į šiaurę north
1140 dėdė uncle
1141 senovės ancient
1142 liūdna sad
1143 Didžiosios Britanijos British
1144 silpnas faint
1145 dvigubai double
1146 kapas grave
1147 pietūs lunch
1148 iš karto instant
1149 plokštė plate
1150 palaidoti to bury
1151 puikiai perfectly
1152 puikus lovely
1153 tavo yours
1154 ledas ice
1155 atskirti to separate
1156 įkąsti to bite
1157 apiplėšimas roof
1158 prisiekti to swear
1159 colių inch
1160 vairuotojas driver
1161 veidrodis mirror
1162 skrandžio stomach
1163 yra being
1164 įgyti to gain
1165 ignoruoti to ignore
1166 gerai okay
1167 atsakyti to respond
1168 niekas nobody
1169 priešais opposite
1170 nerimauti to bother
1171 pasirūpinti to arrange
1172 valtis boot
1173 dulkių dust
1174 patrinti to rub
1175 tiesiogiai directly
1176 švyti glow
1177 šaukti to yell
1178 individualus individual
1179 slaugytoja nurse
1180 Ponia Mrs
1181 vizija vision
1182 atliekų to waste
1183 didžiuojasi proud
1184 proto mad
1185 institucija authority
1186 susisiekti contact
1187 laikraštis newspaper
1188 Kalėdos Christmas
1189 rizika risk
1190 ypač particularly
1191 laipsnis degree
1192 buvęs former
1193 šiek tiek somewhat
1194 stilius style
1195 kažkas somebody
1196 turėti to possess
1197 sunkvežimis truck
1198 įdomus interesting
1199 pokštas joke
1200 sukrėsti to mutter
1201 nuosavybė property
1202 plikas bare
1203 kūnas flesh
1204 reljefas relief
1205 nedvejodami to hesitate
1206 palengvinti to ease
1207 rankena grip
1208 šokti to leap
1209 tiekimo supply
1210 nutraukti to interrupt
1211 valgio meal
1212 pusbrolis cousin
1213 procesą process
1214 moteris female
1215 nuostolių loss
1216 cigarečių cigarette
1217 geležies iron
1218 įtikinti to convince
1219 atskirai apart
1220 išgalvotas fancy
1221 eilutė row
1222 tempas pace
1223 du kartus twice
1224 srautas to flow
1225 pacientas patient
1226 apsimesti to pretend
1227 dydis size
1228 vos barely
1229 vestuvės wedding
1230 paskelbti to announce
1231 juokas laughter
1232 lapą sheet
1233 dizainas design
1234 virėjas to cook
1235 tavo thy
1236 ratą wheel
1237 sėkmė success
1238 pavojinga dangerous
1239 į pietus south
1240 pabudęs awake
1241 laisvas loose
1242 kaktos forehead
1243 platus broad
1244 dykuma desert
1245 maišykite to stir
1246 insultas stroke
1247 sparnas wing
1248 įspėti to warn
1249 sulenkti to fold
1250 krūva pile
1251 liepsna flame
1252 įėjimas entrance
1253 Viešpatie lord
1254 plaukti to sail
1255 pristatyti to introduce
1256 sklandžiai smooth
1257 galingas powerful
1258 kaina cost
1259 mln million
1260 tikėjimas faith
1261 nuryti to swallow
1262 tiltas bridge
1263 studentas student
1264 priemonė measure
1265 aklas blind
1266 visi everybody
1267 laimė fortune
1268 mokėti due
1269 švelnus gentle
1270 ištirti to examine
1271 smagu fun
1272 pasididžiavimas pride
1273 vyras male
1274 įsitraukti to engage
1275 bandymas test
1276 kadras frame
1277 tikrovę reality
1278 švarus proper
1279 atspindėti to reflect
1280 klajoti to wander
1281 atstovauti to represent
1282 ūkyje farm
1283 komanda team
1284 oras weather
1285 patenkinti to satisfy
1286 sunkumų difficulty
1287 silpnas weak
1288 prasme meaning
1289 skrydis flight
1290 malonus pleasant
1291 denis deck
1292 atsargiai careful
1293 kvadratas square
1294 pasiteisinimas excuse
1295 įmonė firm
1296 filialas branch
1297 nuvalykite to wipe
1298 kaina price
1299 originalus original
1300 dvylika twelve
1301 advokatas lawyer
1302 pėdsakų trace
1303 malda prayer
1304 bet kas anybody
1305 garbė honor
1306 varpas bell
1307 dovanos gift
1308 Kristus Christ
1309 energijos energy
1310 galbūt possibly
1311 įprotis habit
1312 nori willing
1313 kokybę quality
1314 išmesti to toss
1315 gedimas fault
1316 sumažinti to lower
1317 tikrai surely
1318 matyt apparently
1319 ginčytis to argue
1320 pradžia beginning
1321 gražus handsome
1322 giliai deeply
1323 kaltas to blame
1324 protestuoti to protest
1325 kalinys prisoner
1326 nurodyti to indicate
1327 arbata thee
1328 pasukti to twist
1329 striukė jacket
1330 herojus hero
1331 sėkmės luck
1332 turinio content
1333 informuoti to inform
1334 išvengti to prevent
1335 laimė happiness
1336 tikrai truly
1337 plėtoti to develop
1338 smakro chin
1339 sugadinti to ruin
1340 įtrūkti to crack
1341 lyderis leader
1342 vakar yesterday
1343 penkiolika fifteen
1344 medinis wooden
1345 pristatyti to deliver
1346 agentas agent
1347 medžiaga material
1348 atsakas response
1349 ištrauka passage
1350 kvailas stupid
1351 mada fashion
1352 užduotis task
1353 smalsu curious
1354 sėkmingai to succeed
1355 protingas wise
1356 suma amount
1357 telefonu telephone
1358 paneigti to deny
1359 kasti to dig
1360 teisę law
1361 paraginti to urge
1362 amžinai forever
1363 bendruomenei community
1364 fizinis physical
1365 šaltinis source
1366 delnas palm
1367 mokytojas teacher
1368 vergas slave
1369 riebalai fat
1370 pirmenybė to prefer
1371 karinis military
1372 duona bread
1373 nurodyti to refer
1374 kabina cabin
1375 visiškai fully
1376 negali unable
1377 lydėti to accompany
1378 tęsti to proceed
1379 keistis to exchange
1380 masė mass
1381 prašymas request
1382 nustatyti to establish
1383 keista odd
1384 pakrantėje shore
1385 vadovauti to guide
1386 aukso golden
1387 patys ourselves
1388 tik mere
1389 santykis relation
1390 grasinti to threaten
1391 norma rate
1392 prakeikimas to curse
1393 padengia beer
1394 toli distant
1395 akivaizdu obvious
1396 komentaras comment
1397 kilnus noble
1398 pranašumas advantage
1399 nepaisant spite
1400 failą file
1401 galimybė possibility
1402 vykdyti to conduct
1403 išnyks to fade
1404 modernus modern
1405 sutelkti dėmesį to focus
1406 ekranas screen
1407 egzistavimą existence
1408 pritvirtinti to mount
1409 smėlis sand
1410 auka victim
1411 patarimas tip
1412 traku rage
1413 skaitiklis counter
1414 pastarasis latter
1415 panika to scare
1416 avarijos accident
1417 įspūdis impression
1418 bendrauti to peer
1419 gėjus gay
1420 garbanoti to curl
1421 rinkti to collect
1422 žygiuoti to march
1423 rodyti to display
1424 paplūdimys beach
1425 teta aunt
1426 durys doorway
1427 patogus comfortable
1428 nutolti to drift
1429 gaila pity
1430 jaudulys excitement
1431 priimti sprendimą to arrest
1432 akivaizdu obviously
1433 kitaip otherwise
1434 prekyba trade
1435 klubas club
1436 ląstelę cell
1437 sveikatai health
1438 į vakarus west
1439 oda leather
1440 šiurkštus rough
1441 gniaužti to gasp
1442 atlikti to perform
1443 mažas pirštas pink
1444 juosta band
1445 sakinys sentence
1446 nuotaika mood
1447 straipsnį article
1448 grandinę chain
1449 vežimas carriage
1450 ištarti to utter
1451 atspalvis shade
1452 plokštuma plane
1453 kolegija college
1454 atleisti to forgive
1455 eilėraštis poem
1456 virvės rope
1457 lempa lamp
1458 Pavyzdžiui instance
1459 grynas pure
1460 įkelti to load
1461 pasinaudoti to seize
1462 gale rear
1463 sąžiningas honest
1464 pagrindinis major
1465 panašūs similar
1466 veikla activity
1467 atsikartoti to echo
1468 užimti to occupy
1469 garsus famous
1470 išgyventi to survive
1471 nerimas anxious
1472 juokinga funny
1473 argumentas argument
1474 velnias devil
1475 pasitikėjimą confidence
1476 apgailestauti to regret
1477 įsipareigoti to commit
1478 prakaitas sweat
1479 Rusų Russian
1480 diapazonas range
1481 signalas alarm
1482 atsigauti to recover
1483 siaubas horror
1484 saugumą security
1485 įgula crew
1486 riaumoti to roar
1487 aušra dawn
1488 tauta nation
1489 metalo metal
1490 nervų nervous
1491 kalėjimas prison
1492 atsisakyti to abandon
1493 bet kur anywhere
1494 poetas poet
1495 jos sin
1496 į žolę to grasp
1497 požiūris attitude
1498 apsaugoti to secure
1499 pareiškimas statement
1500 nuogas naked
1501 sąskaita bill
1502 antakis brow
1503 moralė moral
1504 rolle role
1505 daug plenty
1506 karjera career
1507 uodega tail
1508 gimimas birth
1509 taikyti to apply
1510 oficialus official
1511 susieti to relate
1512 likimas fate
1513 projektas project
1514 slėnis valley
1515 vaizduotė imagination
1516 išgąsdinti to frighten
1517 rinka market
1518 kumštis fist
1519 į krosnis to owe
1520 ketinimas intention
1521 ryšys connection
1522 serija series
1523 drąsa courage
1524 bokštas tower
1525 ežeras lake
1526 atsirasti to emerge
1527 statyti to bet
1528 filmas movie
1529 sijonas skirt
1530 verkti to weep
1531 kamera chamber
1532 bandomasis trial
1533 magija magic
1534 variklis engine
1535 dėkoju thanks
1536 rašymas writing
1537 mygtukas button
1538 filmas film
1539 medžioti to hunt
1540 paprastas ordinary
1541 pratęsti to extend
1542 išsaugoti to spare
1543 teorija theory
1544 normalus normal
1545 pastovus steady
1546 suteikti to grant
1547 birželis June
1548 judėjas Jew
1549 tekstas text
1550 visiškai absolutely
1551 garbė honour
1552 plaukti to float
1553 paslaptis mystery
1554 sezonas season
1555 savininkas owner
1556 sau leisti to afford
1557 spalva colour
1558 patarimas advice
1559 partneris partner
1560 žavėtis to admire
1561 kepurė cap
1562 laisvė freedom
1563 du atspindžiai to glare
1564 nusipelno to deserve
1565 pasveikinti to greet
1566 apkabinti to hug
1567 personalas staff
1568 stumti to thrust
1569 vėliau afterwards
1570 teisingas correct
1571 priklausyti to depend
1572 plaukti to swim
1573 baseinas pool
1574 signalas signal
1575 nekaltas innocent
1576 kulnas heel
1577 generelt generally
1578 užuolaida curtain
1579 turėjimas possession
1580 nuotrauka photograph
1581 vargu ar scarcely
1582 radijo radio
1583 gimtasis native
1584 pilkas grey
1585 forma blanket
1586 interviu interview
1587 leisti to permit
1588 purvinas dirty
1589 gėda shame
1590 nutraukti to cease
1591 kiaušinis egg
1592 paaiškinimas explanation
1593 vežimėlis wagon
1594 auditorija audience
1595 baisus awful
1596 vamzdis pipe
1597 įtempti to strain
1598 menininkas artist
1599 išspausti to squeeze
1600 naujas Roman
1601 kreiptis to appeal
1602 audinys cloth
1603 siaubas terror
1604 apimtis volume
1605 į rytus east
1606 skyrius section
1607 trukdyti to disturb
1608 rangas rank
1609 draugiškas friendly
1610 alkanas hungry
1611 šliaužti to creep
1612 lankytojas visitor
1613 visur everywhere
1614 religinis religious
1615 gauti to obtain
1616 mėsa meat
1617 tarnaitė maid
1618 teisingumas justice
1619 pažanga progress
1620 etapas lap
1621 laiptais į viršų upstairs
1622 tikėjimas belief
1623 prisijungti to connect
1624 naujas novel
1625 vaiduoklis ghost
1626 siekti to aim
1627 pabėgti to fling
1628 šeštadienis Saturday
1629 chirurgija operation
1630 atleisti to relieve
1631 daugiau ne anymore
1632 suviduriavimas despite
1633 juosmuo waist
1634 pienas milk
1635 priimti to embrace
1636 vonia bathroom
1637 puodas pot
1638 susidurti to encounter
1639 turtas estate
1640 ankstesnis previous
1641 nugara to spin
1642 fikcija fiction
1643 didysis grand
1644 spąstai trap
1645 paveikti to affect
1646 triukas trick
1647 vaistas drug
1648 šilkas silk
1649 Sriubos supper
1650 girtas drunk
1651 užuomina hint
1652 pakeisti to replace
1653 pasipiktinusi harm
1654 vaisiai fruit
1655 kompiuteris computer
1656 alkūnė elbow
1657 nusileisti to descend
1658 du nuostoliai to tap
1659 veranda porch
1660 išsipūsti to swell
1661 UPS upper
1662 policininkas cop
1663 senelis grandfather
1664 pratimas exercise
1665 biblioteka library
1666 raumuo muscle
1667 įšaldyti to freeze
1668 nusiminusi to upset
1669 skųstis to complain
1670 Europa Europe
1671 palaikyti favor
1672 šaknis root
1673 žvėris beast
1674 atsirasti to arise
1675 iššūkis challenge
1676 dušas shower
1677 graikų Greek
1678 per throughout
1679 lytinis sexual
1680 styga string
1681 riba limit
1682 Restoranas restaurant
1683 religija religion
1684 slėgis pressure
1685 išnykti to vanish
1686 malonė grace
1687 didžiulis vast
1688 prisipažinti to confess
1689 auka sacrifice
1690 atvykimas arrival
1691 pabusti to jerk
1692 pamoka lesson
1693 klubas hip
1694 palikti lad
1695 aliejus oil
1696 modelis pattern
1697 reguliarus regular
1698 šautuvas rifle
1699 laimingas lucky
1700 asilas ass
1701 bukas dull
1702 sąmoningas conscious
1703 netvarka mess
1704 elementas element
1705 šypsoti to groan
1706 konsekvens consequence
1707 balansas balance
1708 principas principle
1709 prisirišimas affection
1710 dabartinis current
1711 žvakė candle
1712 šūdas shit
1713 blusų to flee
1714 aukštis height
1715 ištekliai stock
1716 riteris knight
1717 laikrodis clock
1718 pilis castle
1719 tvora fence
1720 kaltas guilty
1721 išspręsti to resolve
1722 nuleisti to kneel
1723 atsipalaiduoti to relax
1724 šventykla temple
1725 be besides
1726 žurnalas magazine
1727 mėgstamas favorite
1728 sėdi seated
1729 balandis April
1730 tradicija tradition
1731 kartus bitter
1732 vertiname to appreciate
1733 mokslas science
1734 populiarus popular
1735 senelė grandmother
1736 modelis model
1737 du drebulys to shiver
1738 kasdien daily
1739 diskusija discussion
1740 princas prince
1741 žavesys charm
1742 juosta to strip
1743 baigti to conclude
1744 vienodas uniform
1745 aprašymas description
1746 lubos ceiling
1747 krūmas bush
1748 eisime interested
1749 glaudžiai closely
1750 laikytis to cling
1751 suolas bench
1752 siekti to pursue
1753 drąsus brave
1754 pasitenkinimas satisfaction
1755 nuskaityti to crawl
1756 autobusas bus
1757 literatūros literary
1758 kruvinas bloody
1759 palyginti to compare
1760 užsienio foreign
1761 pasiūlyti to propose
1762 rašiklis pen
1763 paklausti to inquire
1764 sielvartas grief
1765 pagalba aid
1766 draugystė friendship
1767 sudužti to crash
1768 nuotykis adventure
1769 kovoti to stride
1770 kultūra culture
1771 sija beam
1772 saugumas safety
1773 kovas March
1774 akiniai glasses
1775 evne ability
1776 puikus excellent
1777 stipriai firmly
1778 supratimas understanding
1779 plieno steel
1780 nervas nerve
1781 angelas angel
1782 milžinas giant
1783 įtarimas suspicion
1784 nežinomas unknown
1785 nustebinti to startle
1786 lygus equal
1787 palapinė tent
1788 juoktis to gleam
1789 sumanus smart
1790 karta generation
1791 atsispirti to resist
1792 priblokšti to sob
1793 per
1794 när kada whenever
1795 reikšti spell
1796 reakcija reaction
1797 švietimas education
1798 įrodymas proof
1799 sužadinti to excite
1800 blizgesį to blink
1801 plakti to whip
1802 nustatyti to identify
1803 dubuo bowl
1804 atskleisti to expose
1805 įspėjimas warning
1806 gylis depth
1807 skyrius chapter
1808 išdėstymas arrangement
1809 skaudėti to ache
1810 gurkšnoti to sip
1811 stipriai heavily
1812 italų Italian
1813 antakis eyebrow
1814 nuvilti to chuckle
1815 rūmai palace
1816 rimtai seriously
1817 pasitraukti to retreat
1818 tapyba painting
1819 viktigheten importance
1820 papildomai extra
1821 karalienė queen
1822 tyliai silently
1823 riešas wrist
1824 dumblo to slam
1825 atsakomybė responsibility
1826 visiškai altogether
1827 žandikaulis jaw
1828 blogai badly
1829 keleivių passenger
1830 atidarymas opening
1831 liepa July
1832 įgūdis skill
1833 misija mission
1834 persekioti to chase
1835 paprotys custom
1836 tendencija to tend
1837 metodas method
1838 karvė cow
1839 trokštantis eager
1840 karys warrior
1841 iki sankabos to clutch
1842 suvokti to perceive
1843 urvas cave
1844 kreditas credit
1845 pagyrimas praise
1846 galintis capable
1847 samdyti to hire
1848 versija version
1849 kaimynas neighbor
1850 nuslėpti to conceal
1851 gręžti to bore
1852 užuojauta sympathy
1853 laidas wire
1854 smalsumas curiosity
1855 du įpareigoti to oblige
1856 diržas belt
1857 santykinis relative
1858 sąvoka notion
1859 užfiksuoti to capture
1860 įjungti to switch
1861 paštas mail
1862 kušetė couch
1863 koridorius corridor
1864 išvykti to depart
1865 tučtuojau instantly
1866 ispanų Spanish
1867 grėsmė threat
1868 Kinijos Chinese
1869 labai highly
1870 ilgainiui eventually
1871 įdarbinti to employ
1872 ryšys link
1873 nebuvimas absence
1874 neviltis despair
1875 struktūra structure
1876 vienišas lonely
1877 dėkingas grateful
1878 pasitraukti to withdraw
1879 žemėlapis map
1880 dažniausiai mostly
1881 ministras minister
1882 pagalvė pillow
1883 matomas visible
1884 laivas vessel
1885 meilužė mistress
1886 pridėti to attach
1887 subtilus delicate
1888 supainioti to confuse
1889 profesionalus professional
1890 šiluma warmth
1891 sugedęs broken
1892 ištraukti to exhaust
1893 kvailas silly
1894 detektyvas detective
1895 liūdesys sorrow
1896 balnas saddle
1897 žala damage
1898 gražus rare
1899 išduoti to betray
1900 miegoti to slap
1901 patvirtinti to acknowledge
1902 suknelė gown
1903 kietas solid
1904 labai extremely
1905 frazė phrase
1906 vinis nail
1907 valyti to rent
1908 išlaikyti to maintain
1909 rugpjūtis August
1910 nustebinti to impress
1911 darbuotojas worker
1912 kulka bullet
1913 kamienas trunk
1914 konkluderer conclusion
1915 pistoletas pistol
1916 kotedžas cottage
1917 puikus brilliant
1918 pilietis citizen
1919 greitai rapidly
1920 švilpti to whistle
1921 neseniai recently
1922 beviltiškas desperate
1923 lengvai lightly
1924 aspektas aspect
1925 painiava confusion
1926 bjaurus ugly
1927 intelektas intelligence
1928 lova sofa
1929 pastatyti to shed
1930 numylėtinis darling
1931 tėtis dad
1932 kreivė curve
1933 vėjas breeze
1934 Lika equally
1935 kasetė tape
1936 rizikuoti to venture
1937 nulio to scratch
1938 kvapas scent
1939 pritraukti to attract
1940 plėtra development
1941 du nevykėliai to halt
1942 prisegti to pin
1943 stumti to shove
1944 medicinos medical
1945 nuolydis slope
1946 natūraliai naturally
1947 protinis mental
1948 ginti to defend
1949 uždirbti to earn
1950 melstis to bid
1951 fotoaparatas camera
1952 purvas dirt
1953 apvalkalas shell
1954 sklypas plot
1955 vainikėlis crown
1956 sėkmingas successful
1957 dorybė virtue
1958 potvynis flood
1959 Roma Rome
1960 piniginė purse
1961 poezija poetry
1962 pop to pop
1963 pilvas belly
1964 visas total
1965 patvirtinti to confirm
1966 sprendimas judgment
1967 enorme enormous
1968 sutraiškyti to crush
1969 krepšinis basket
1970 pastogė shelter
1971 pat to pat
1972 ansvarlig responsible
1973 sąmonė consciousness
1974 Paskutinis recent
1975 padalinti to divide
1976 nusikaltėlis criminal
1977 brangus precious
1978 gana fairly
1979 skatinti to encourage
1980 siena border
1981 vandenynas ocean
1982 lapai blade
1983 šlaunis thigh
1984 atspindys reflection
1985 laidotuvės funeral
1986 skyrius department
1987 neįprastas unusual
1988 du įtikinimai to persuade
1989 transporto priemonė vehicle
1990 bijojimas dread
1991 fonas background
1992 standartas standard
1993 televizija television
1994 kaltinti to accuse
1995 visai totally
1996 nauda benefit
1997 valgomasis dining
1998 susieti to associate
1999 du atvaizdus to render
2000 klerkas clerk
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters