2000 Most Common Maltese Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Maltese language.

Malay … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Norwegian

Rank Maltese English
1 il – the
2 li tkun to be
3 u and
4 lil to
5 ta ‘ of
6 Jien I
7 pulzieri in
8 li jkollha to have
9 dak that
10 hu he
11 le not
12 tiegħu his
13 tagħha her
14 int you
15 b with
16 għal for
17 tagħmel to do
18 hi she
19 kif as
20 fuq on
21 tghid to say
22 fi at
23 minnu him
24 minn from
25 imma but
26 jien me
27 tiegħi my
28 biex tmur to go
29 huma they
30 Kollha all
31 minn by
32 dan this
33 waħda one
34 barra out
35 tkun taf to know
36 hekk so
37 biex tara to see
38 tista ‘ could
39 jew or
40 minnhom them
41 biex tikseb to get
42 aħna we
43 bħal like
44 li ġejjin to come
45 raġel man
46 xiex what
47 tagħmel to make
48 hemm there
49 madwar about
50 liema which
51 tagħhom their
52 ġewwa into
53 biex jaħsbu to think
54 biex tfittex to look
55 jekk if
56 min who
57 meta when
58 tiehu to take
59 żmien time
60 le no
61 lura back
62 sal-bott to can
63 se to will
64 tiegħek your
65 iktar more
66 imbagħad then
67 isfel down
68 tajjeb good
69 fuq over
70 tgħid to tell
71 issa now
72 idejn hand
73 xi wħud some
74 trid to want
75 ġust just
76 biss only
77 minn than
78 mod way
79 tagħti to give
80 oħrajn other
81 jum day
82 għajnejn eye
83 qabel before
84 titlob to ask
85 Issib to find
86 tnejn two
87 ftit little
88 twil long
89 ħafna very
90 thoss to feel
91 kwalunkwe any
92 ħaġa thing
93 wisq too
94 hawn here
95 qatt never
96 titlaq to leave
97 persuna person
98 qodma old
99 ras head
100 iddur to turn
101 għal darb’oħra again
102 permezz through
103 anke even
104 wiċċ face
105 ħafna much
106 magħna us
107 l-ewwel first
108 tajjeb right
109 tagħna our
110 kif how
111 fejn where
112 wara after
113 tagħha its
114 mara woman
115 bogħod away
116 ħajja life
117 biex jidher to seem
118 Iċċempel to call
119 għadu still
120 tisma to hear
121 sena year
122 stess own
123 tahdem to work
124 suppost should
125 post place
126 kamra room
127 tajjeb well
128 tqum to stand
129 sal-most to must
130 innifsu himself
131 madwar around
132 bieb door
133 sa forza to might
134 xi ħaġa something
135 tipprova to try
136 għall-imħabba to love
137 dar house
138 lejl night
139 tpoggi to put
140 kbir great
141 bħal dawn such
142 Iżżomm to keep
143 tpoġġi to sit
144 l-aħħar last
145 tibda to begin
146 minħabba because
147 dawk those
148 dawn these
149 kelma word
150 tuża to use
151 għall-bżonn to need
152 tiftaħ to open
153 Żomm to hold
154 ieħor another
155 waqt while
156 l-aktar most
157 titkellem to talk
158 ghall-kiri to let
159 fuq upon
160 il-bogħod far
161 mingħajr without
162 dar home
163 tbissima to smile
164 dejjem always
165 vuċi voice
166 tifel child
167 missier father
168 timxi to walk
169 żgħir young
170 tfisser to mean
171 xejn nothing
172 jiddekorri to run
173 għalkemm though
174 mument moment
175 kontra against
176 omm mother
177 istess same
178 isem name
179 biex titkellem to speak
180 ħafna many
181 moħħ mind
182 ftit few
183 iġġib to bring
184 dawl light
185 biex tagħlaq to close
186 ġenb side
187 qatt ever
188 biex timxi to move
189 sa Mejju to may
190 ħabib friend
191 kull every
192 driegħ arm
193 tlieta three
194 darba once
195 biżżejjed enough
196 biex issir to become
197 tifla girl
198 taħt under
199 ġdid new
200 tmiem end
201 biex tgħix to live
202 ukoll also
203 tghin to help
204 bejn between
205 dinja world
206 taqa to fall
207 tibda to start
208 kull wieħed each
209 tistenna to wait
210 biex tara to watch
211 tieqaf to stop
212 xejn anything
213 it-tnejn both
214 sieq foot
215 parti part
216 żgħir small
217 sa until
218 tassew really
219 biex twieġeb to answer
220 Biex turi to show
221 tifel boy
222 hija stess herself
223 tigdeb to lie
224 żgur sure
225 kors course
226 jiġri to happen
227 temmen to believe
228 tirritorna to return
229 wara behind
230 punt point
231 li jmiss next
232 s’issa yet
233 qalb heart
234 ilma water
235 kważi almost
236 tissettja to set
237 ġisem body
238 għaliex why
239 tgħaddi to pass
240 filgħodu morning
241 siegħa hour
242 soda sound
243 tiltaqa ‘ to meet
244 Alla God
245 abjad white
246 biex tiftakar to remember
247 tip kind
248 tittama to hope
249 biex tilħaq to reach
250 tmut to die
251 iebsa hard
252 ħażina bad
253 nofs half
254 biex tidħaq to laugh
255 familja family
256 peress since
257 għoli high
258 ktieb book
259 kwistjoni matter
260 pass step
261 għall-bidla to change
262 mistoqsija question
263 madwar across
264 biex tifhem to understand
265 issegwi to follow
266 flimkien together
267 mara wife
268 tiġbed to pull
269 flimkien along
270 tabella table
271 biex tilgħab to play
272 titlef to lose
273 kbar big
274 tibki to cry
275 iswed black
276 xagħar hair
277 taqra to read
278 quddiem front
279 tibgħat to send
280 pjuttost quite
281 tkisser to break
282 jien myself
283 għandhom to shall
284 diġà already
285 minuta minute
286 skur dark
287 dalwaqt soon
288 sodda bed
289 lejn toward
290 sħiħ whole
291 karozza car
292 tieqa window
293 tħawwad to shake
294 inkella else
295 mistrieħ rest
296 flus money
297 fatt fact
298 iben son
299 tikteb to write
300 nar fire
301 it-tieni second
302 tissospendi to stay
303 biex nistaqsu to wonder
304 każ case
305 storja story
306 linja line
307 tikber to grow
308 arja air
309 li tixtieq to wish
310 ħsibt thought
311 titla ‘ to rise
312 inqas least
313 sħiħa full
314 taqbad to catch
315 biex tmexxi to lead
316 kbir large
317 tidher to appear
318 kollox everything
319 għall-kura to care
320 iġġorr to carry
321 mewt death
322 torqod to sleep
323 toqtol to kill
324 tirrispondi to reply
325 tilbes to wear
326 ħajt wall
327 issuq to drive
328 viċin near
329 tiġbed to draw
330 ispalla shoulder
331 ġimgħa week
332 passat past
333 mejjet dead
334 kmieni early
335 biex tħares to stare
336 waħdu alone
337 sens sense
338 ħalq mouth
339 pjuttost rather
340 tbati to bear
341 erbgħa four
342 biex tkompli to continue
343 siġra tree
344 ħu brother
345 raġuni reason
346 żiemel horse
347 oħrajn others
348 ordni order
349 ħafna lot
350 ħamsa five
351 tmissx to touch
352 tond round
353 fond deep
354 ittra letter
355 tissoponi to suppose
356 forza force
357 belt town
358 li tiekol to eat
359 ċara clear
360 tiżżewweġ to marry
361 twaddab to throw
362 pajjiż country
363 rigal present
364 ġewwa inside
365 art floor
366 tħallas to pay
367 biex nod to nod
368 saba finger
369 tibqa to remain
370 tiċrita tear
371 triq street
372 mara lady
373 anqas less
374 biża ‘ fear
375 xi ħadd someone
376 negozju business
377 kapaċi able
378 president chair
379 tinsa to forget
380 li pick to pick
381 tistenna to expect
382 aħmar red
383 qawwa power
384 t’għajn to glance
385 forsi perhaps
386 qasir short
387 art ground
388 veru true
389 reali real
390 biex tilbes to dress
391 xahar month
392 tisma to listen
393 tard late
394 skola school
395 jew either
396 min whom
397 baxx low
398 fost among
399 raġel husband
400 biex iżżid to add
401 differenti different
402 twaqqa to drop
403 tixrob to drink
404 biex titgħallem to learn
405 f’daqqa waħda suddenly
406 karta paper
407 art land
408 issortja sort
409 ta ’spiss often
410 filgħaxija evening
411 t’hawn fuq above
412 mija hundred
413 tiddeċiedi to decide
414 tinnota to notice
415 bint daughter
416 uffiċċju office
417 kiesaħ cold
418 figura figure
419 triq road
420 tħossok feeling
421 hang to hang
422 taqta ‘ to cut
423 numru number
424 multa fine
425 belt city
426 biex sorpriża to surprise
427 tqajjem to raise
428 timla to fill
429 diversi several
430 li whose
431 fqir poor
432 ċerta certain
433 pjan plan
434 probabbilment probably
435 ilu ago
436 fuq top
437 Tikkawża to cause
438 tidħol to enter
439 lesta ready
440 blu blue
441 ġewwa within
442 infushom themselves
443 quddiem forward
444 oħt sister
445 tonfoq to spend
446 Stat state
447 madankollu however
448 tiġġieled to fight
449 qawwija strong
450 bewsa to kiss
451 waqt during
452 daqsxejn bit
453 jekk jogħġbok to please
454 barra outside
455 riġel leg
456 Għeżież dear
457 kuntenti happy
458 ħolma dream
459 Nota note
460 ħażin wrong
461 tirrealizza to realize
462 interess interest
463 demm blood
464 malajr quickly
465 biex tispjega to explain
466 riħ wind
467 bniedem human
468 tirkeb to ride
469 biex tkopri to cover
470 tonqos to lean
471 thalli to allow
472 għaxra ten
473 dubju doubt
474 għoxrin twenty
475 sabiħa beautiful
476 gwerra war
477 sabiħa pretty
478 bil-mod slowly
479 possibbli possible
480 inkwiet trouble
481 iżżur to visit
482 ċans chance
483 biex timbotta to push
484 ħielsa free
485 nifs breath
486 biċċa piece
487 xemx sun
488 verità truth
489 tasal to arrive
490 Tikkunsidra to consider
491 jekk whether
492 tirreċta to act
493 innifsu itself
494 lanqas nor
495 kulħadd anyone
496 sinjal sign
497 jittrattaw deal
498 jaqsmu to cross
499 ħġieġ glass
500 xogħol job
501 biex tlesti to finish
502 biex whisper to whisper
503 tistudja to study
504 forma form
505 faċli easy
506 età age
507 stampa picture
508 sitta six
509 fl-aħħar finally
510 biex tixtri to buy
511 silenzju silence
512 kelb dog
513 biex ibidu to lay
514 vista sight
515 widna ear
516 x’toffri to offer
517 vapur ship
518 innifsek yourself
519 lejn towards
520 baħar sea
521 ċurkett ring
522 wegħda to promise
523 biex ineħħi to lift
524 ittir to fly
525 elf thousand
526 li raden to guess
527 kantuniera corner
528 ninkwetaw to worry
529 ħsieb view
530 problema problem
531 ħdejn beside
532 telefon phone
533 attenzjoni attention
534 taħbi to hide
535 taqbeż to miss
536 pulizija police
537 issalva to save
538 partit party
539 Ingliż English
540 ġebel stone
541 Londra London
542 stramba strange
543 tarbija baby
544 jibżgħu afraid
545 uġigħ pain
546 mewġa wave
547 kċina kitchen
548 taqbel to agree
549 strajk to strike
550 għall-istampa to press
551 aħdar green
552 koppja couple
553 Guy guy
554 esperjenza experience
555 sa till
556 Amerikana American
557 jista ‘jkun maybe
558 sedil seat
559 romblu to roll
560 tabilħaqq indeed
561 daqqa to blow
562 kultant sometimes
563 tqil heavy
564 ruħ soul
565 importanti important
566 tarbija kid
567 sħun warm
568 tħassib to concern
569 mini mine
570 pożizzjoni position
571 sħun hot
572 tabib doctor
573 lil hinn beyond
574 tgħajjat to shout
575 suġġett subject
576 pranzu dinner
577 tiċċekkja to check
578 ispirtu spirit
579 wara nofsinhar afternoon
580 uffiċjal officer
581 kwieta quiet
582 xewqa desire
583 ħlief except
584 art earth
585 timmaġina to imagine
586 nieqaf to pause
587 tavviċina to approach
588 għonq neck
589 mil mile
590 mod manner
591 biex tissieħeb to join
592 ikel food
593 bini building
594 jeħel to stick
595 tarf edge
596 qasam field
597 natura nature
598 xmara river
599 blat rock
600 pistola gun
601 biex insemmi to mention
602 dritta straight
603 wiesa ‘ wide
604 kumpanija company
605 sema sky
606 biex jisparaw to shoot
607 injam wood
608 biex tolqot to hit
609 tiżfen to dance
610 folla crowd
611 biex jaħarqu to burn
612 sħabi fellow
613 espressjoni expression
614 kaxxa box
615 kontroll control
616 knisja church
617 toqgħod to sigh
618 kulħadd everyone
619 tagħzel to choose
620 taqsam to share
621 tissuġġerixxi to suggest
622 re king
623 ġenitur parent
624 sabiħ nice
625 tiżloq to slip
626 tibni to build
627 fuq onto
628 kważi nearly
629 memorja memory
630 ħwejjeġ clothes
631 rapport report
632 sempliċement simply
633 taċċetta to accept
634 biex igawdu to enjoy
635 ġilda skin
636 sigriet secret
637 żgur certainly
638 logħba game
639 konverżazzjoni conversation
640 dgħajsa boat
641 vojt empty
642 illum today
643 infern hell
644 isservi to serve
645 artab soft
646 biex jaħrab to escape
647 ton tone
648 biex mibegħda to hate
649 direzzjoni direction
650 attentat attempt
651 għalkemm although
652 grupp group
653 ħaddejn cheek
654 but pocket
655 tmexxi to manage
656 iva yes
657 biex tfittex to search
658 li riħa to smell
659 rebbiegħa spring
660 ġenerali general
661 fin-nofs middle
662 kont account
663 xellug left
664 eżattament exactly
665 servizz service
666 wara following
667 biex iweġġgħu to hurt
668 ħlas charge
669 pubbliku public
670 biex toqgħod to settle
671 divertiment pleasure
672 minflok instead
673 tiskopri to discover
674 deheb gold
675 Mhux xorta whatever
676 aħbarijiet news
677 irkoppa knee
678 jgħajjat bright
679 immedjatament immediately
680 kuntent glad
681 tħabbat to beat
682 mgħaġġel fast
683 uniku single
684 fil-fatt actually
685 distanza distance
686 tirċievi to receive
687 post spot
688 xena scene
689 għad-domanda to demand
690 tammetti to admit
691 ferrovija train
692 klassi class
693 annimal animal
694 skrivanija desk
695 sala hall
696 fis-sider chest
697 kaptan master
698 kafè coffee
699 fiduċja to trust
700 gwardja guard
701 siekta silent
702 effett effect
703 dell shadow
704 nijet to sing
705 borża bag
706 biex tipprova to prove
707 Franċiż French
708 twil tall
709 taħt beneath
710 tfittex to seek
711 xejn none
712 biex għaġla to rush
713 muntanji mountain
714 biex tipprepara to prepare
715 suldat soldier
716 bilkemm hardly
717 biex taqla to grin
718 storja history
719 nadif clean
720 li jbiegħu to sell
721 żwieġ marriage
722 azzjoni action
723 raħal village
724 Membru member
725 futur future
726 għoljiet hill
727 speċjalment especially
728 ġnien garden
729 ħelu sweet
730 xita rain
731 karattru character
732 tivvjaġġa to travel
733 attakk attack
734 biex tingħalaq to shut
735 duħħan smoke
736 sigur safe
737 spazju space
738 żona area
739 t’hawn taħt below
740 sitwazzjoni situation
741 fir-rigward to regard
742 tirrifjuta to refuse
743 tletin thirty
744 niexef dry
745 taqbeż to jump
746 Irrepeti to repeat
747 selvaġġ wild
748 biex jissakkar to lock
749 Ingilterra England
750 quddiem ahead
751 it-tielet third
752 malajr quick
753 qmis shirt
754 tirbaħ to win
755 imnieħer nose
756 sajf summer
757 gerżuma throat
758 sforz effort
759 sempliċi simple
760 terminu term
761 biex jgħallmu to teach
762 razza race
763 bil-mod slow
764 dazju duty
765 mużika music
766 Indjan Indian
767 avveniment event
768 fjura flower
769 timmarka to mark
770 għasafar bird
771 tiġbor to gather
772 Is-Sur Mr
773 qorti court
774 laqgħa meeting
775 biex scream to scream
776 kappell hat
777 li tfalli to fail
778 titla ‘ to climb
779 qtil murder
780 tajbin to fit
781 ebda neither
782 irqiq thin
783 riżultat result
784 biex tgħaġġel to hurry
785 kompluta complete
786 sinna tooth
787 tintrabat to tie
788 għan purpose
789 paġna page
790 għalhekk thus
791 libsa suit
792 ghadu enemy
793 seklu century
794 għall-ġlieda to struggle
795 tas-soltu usual
796 oġġett object
797 tqum to wake
798 sinjuri rich
799 titlob to claim
800 ġust fair
801 komuni common
802 saħħa strength
803 oħxon thick
804 Jittieħed stuff
805 rispett respect
806 tindirizza to address
807 għajxien living
808 sebgħa seven
809 tirrikonoxxi to recognize
810 suppost to ought
811 biex tappoġġa to support
812 tarzna yard
813 biex taqbad to grab
814 kannella brown
815 kmand command
816 preżenza presence
817 biex tiddeskrivi to describe
818 kowt coat
819 stazzjon station
820 meħtieġ necessary
821 għarqa to sink
822 biex tistira to stretch
823 perfetta perfect
824 tbati to suffer
825 f’daqqa sudden
826 tisparixxi to disappear
827 tmienja eight
828 triq path
829 partikolari particular
830 tixrid to spread
831 dlam darkness
832 turġien stair
833 nirringrazzja to thank
834 moviment movement
835 diffiċli difficult
836 ħanut shop
837 ċar pale
838 tappartjeni to belong
839 lingwa language
840 speċjali special
841 serju serious
842 biex tfakkar to remind
843 tipprovdi to provide
844 dejjaq narrow
845 kundizzjoni condition
846 liwja to bend
847 stilla star
848 flixkun bottle
849 ħaj alive
850 ċavetta key
851 titbandal to swing
852 qawwi loud
853 kwiet quietly
854 zball mistake
855 biex tosserva to observe
856 biex tirrimarka to remark
857 sbuħija beauty
858 bir-reqqa carefully
859 bieb gate
860 Irqaq to knock
861 tiżżerżaq to slide
862 konxji aware
863 biex tneħħi to remove
864 kompletament completely
865 biex DARE to dare
866 ħaddiem servant
867 għall-pruwa to bow
868 ċirku circle
869 rekord record
870 te tea
871 rrabjata angry
872 personali personal
873 sħaba cloud
874 regola rule
875 battalja battle
876 abbord board
877 privat private
878 ferita wound
879 naturali natural
880 x’imkien somewhere
881 raba ‘ forth
882 togħma taste
883 tirranġa to fix
884 faċilment easily
885 xorta waħda anyway
886 kreatura creature
887 tul length
888 maħżen store
889 frisk fresh
890 inbid wine
891 appartament apartment
892 okkażjoni occasion
893 immaġni image
894 sistema system
895 imħallef judge
896 ilsien tongue
897 lira pound
898 tazza cup
899 toħloq to create
900 forma shape
901 jiswew worth
902 kanzunetta song
903 biex tipproduċi to produce
904 illejla tonight
905 morda ill
906 borra snow
907 livell level
908 iqarqu fool
909 għalhekk therefore
910 biex tgħodd to count
911 morda sick
912 soċjali social
913 għada tomorrow
914 dettall detail
915 opinjoni opinion
916 biex shrug to shrug
917 tinvolvi to involve
918 dollaru dollar
919 enormi huge
920 biex titferra to pour
921 berred cool
922 sider breast
923 biex ilqugħ to tire
924 ftit slightly
925 kamp camp
926 eżempju example
927 vjaġġ trip
928 lukanda hotel
929 par pair
930 li jteptep to flash
931 probabbli likely
932 normalment usually
933 impossibbli impossible
934 terribbli terrible
935 soċjetà society
936 biex jisirqu to steal
937 paċi peace
938 messaġġ message
939 kamra tas-sodda bedroom
940 affari affair
941 jseħħu to occur
942 tirrikjedi to require
943 żarbun shoe
944 intenzjoni to intend
945 sħana heat
946 kulur color
947 armata army
948 barrani stranger
949 għandi x’nagħmel busy
950 griż gray
951 Ġermaniż German
952 li jkun fih to contain
953 safra yellow
954 biljett card
955 jaqtgħu sharp
956 biex tikkura to treat
957 kalm calm
958 ballun ball
959 qiegħ bottom
960 periklu danger
961 kollu entire
962 biex tiddetermina to determine
963 sempliċement merely
964 ħut fish
965 prinċipali main
966 żebgħa to paint
967 titfa ‘ to cast
968 awtur author
969 storbju noise
970 rabja anger
971 differenza difference
972 mistieden guest
973 tissuspetta to suspect
974 xokk shock
975 sparatura shot
976 kap chief
977 shine to shine
978 biex taħsel to wash
979 tieħu n-nifs to breathe
980 gvern government
981 tevita to avoid
982 apprendistat stage
983 ħamsin fifty
984 toqba hole
985 kittieb writer
986 tifqigħ to burst
987 għażla choice
988 fidda silver
989 titlob to exclaim
990 tip type
991 ċkejkna tiny
992 ħaxix grass
993 biex tidderieġi to direct
994 dehra appearance
995 Amerika America
996 wunderbare wonderful
997 biex tippakkja to pack
998 sptar hospital
999 tagħha hers
1000 bil-mod gently
1001 ippronunzjata softly
1002 evidenza evidence
1003 ħażen evil
1004 tiżvela to reveal
1005 jeżistu to exist
1006 biex tiġbed to drag
1007 biex nitolbu to pray
1008 għarfien knowledge
1009 biex tesprimi to express
1010 imwarrba aside
1011 xitwa winter
1012 familjari familiar
1013 Alla god
1014 perjodu period
1015 blokk block
1016 b’mod ċar clearly
1017 ħsejjes to murmur
1018 posta post
1019 nixxiegħa stream
1020 biex tiknes to sweep
1021 ċirkustanza circumstance
1022 biex tinsisti to insist
1023 kwart quarter
1024 moħħ brain
1025 sempliċi plain
1026 ċatt flat
1027 kwistjoni issue
1028 bażi base
1029 pjaċir delight
1030 gżira island
1031 Pariġi Paris
1032 opportunità opportunity
1033 pjanta plant
1034 ferħ joy
1035 ċaqliq to shift
1036 relazzjoni relationship
1037 sikkina knife
1038 biex brush to brush
1039 żgħir slight
1040 kkritikat damn
1041 tħawwad to tremble
1042 biex tiddiskuti to discuss
1043 varji various
1044 valur value
1045 sess sex
1046 lokali local
1047 zghazagh youth
1048 prattika practice
1049 liġi wet
1050 kolazzjon breakfast
1051 kaptan captain
1052 biex jeqirdu to destroy
1053 vjaġġ journey
1054 Il-Ħadd Sunday
1055 b’xi mod somehow
1056 biex frown to frown
1057 biex nagħlaq to wrap
1058 qattus cat
1059 marbuta bound
1060 kumdità comfort
1061 ġest gesture
1062 saċerdot priest
1063 Franza France
1064 biex jimmaniġġaw to handle
1065 ġenna heaven
1066 xhieda witness
1067 tiżdied to increase
1068 karatteristika feature
1069 ta ‘kick to kick
1070 tassumi to assume
1071 rieqed asleep
1072 li tfakkar to recall
1073 jaqblu match
1074 issikkat tight
1075 foresta forest
1076 biex tipproteġi to protect
1077 nuqqas lack
1078 ħbieb companion
1079 għal kollox entirely
1080 deċiżjoni decision
1081 biex tinkludi to include
1082 traċċa trail
1083 tistieden to invite
1084 emozzjoni emotion
1085 għadam bone
1086 Is-siegħa o’clock
1087 jiċċirkondaw to surround
1088 finali final
1089 wiċċ surface
1090 kaxxi dozen
1091 tiddikjara to declare
1092 arma weapon
1093 ċentru center
1094 merhba welcome
1095 kriminalità crime
1096 piż weight
1097 xabla sword
1098 lista list
1099 data date
1100 biex tattendi to attend
1101 diskors speech
1102 Nisrani Christian
1103 biex tassigura to assure
1104 taqbad to snap
1105 mozzjoni motion
1106 passjoni passion
1107 bil-quddiem to advance
1108 f’ġieħ sake
1109 influwenza influence
1110 sakemm unless
1111 veloċità speed
1112 maltempata storm
1113 qamar moon
1114 għall-għalf to feed
1115 politiku political
1116 titlob to beg
1117 taqbel to accord
1118 magna machine
1119 erbgħin forty
1120 disgħa nine
1121 tirrilaxxa to release
1122 tramuntana north
1123 ziju uncle
1124 antika ancient
1125 imdejjaq sad
1126 Ingliż British
1127 ħażin faint
1128 doppju double
1129 qabar grave
1130 ikla lunch
1131 immedjat instant
1132 pjanċa plate
1133 midfuna to bury
1134 perfettament perfectly
1135 sabiħ lovely
1136 tiegħek yours
1137 silġ ice
1138 biex tissepara to separate
1139 gidma to bite
1140 serq roof
1141 naħlef to swear
1142 pulzier inch
1143 sewwieq driver
1144 mera mirror
1145 fl-istonku stomach
1146 qed being
1147 biex jiksbu to gain
1148 tinjora to ignore
1149 tirrispondi to respond
1150 ħadd nobody
1151 oppost opposite
1152 biex jolqot to bother
1153 tirranġa to arrange
1154 dgħajsa boot
1155 trab dust
1156 togħrok to rub
1157 direttament directly
1158 tiddix glow
1159 għas-sofor to yell
1160 individwali individual
1161 infermier nurse
1162 Sinjura Mrs
1163 viżjoni vision
1164 għall-iskart to waste
1165 kburi proud
1166 ġenn mad
1167 awtorità authority
1168 kuntatt contact
1169 gazzetta newspaper
1170 Milied Christmas
1171 riskju risk
1172 partikolarment particularly
1173 grad degree
1174 preċedenti former
1175 xi ftit somewhat
1176 stil style
1177 xi ħadd somebody
1178 li jippossjedu to possess
1179 trakk truck
1180 interessanti interesting
1181 ċajta joke
1182 li jtajjar to mutter
1183 proprjetà property
1184 mikxufa bare
1185 laħam flesh
1186 eżenzjoni relief
1187 toqgħodx lura to hesitate
1188 biex ittaffi to ease
1189 qabda grip
1190 taqbeż to leap
1191 provvista supply
1192 tinterrompi to interrupt
1193 ikla meal
1194 kuġin cousin
1195 proċess process
1196 mara female
1197 telf loss
1198 sigarrett cigarette
1199 ħadid iron
1200 tikkonvinċi to convince
1201 separatament apart
1202 ringiela row
1203 pass pace
1204 darbtejn twice
1205 biex tgħaddi to flow
1206 pazjent patient
1207 biex nippretendu to pretend
1208 daqs size
1209 bilkemm barely
1210 tieġ wedding
1211 tħabbar to announce
1212 daħk laughter
1213 folja sheet
1214 disinn design
1215 biex issajjar to cook
1216 jsw thy
1217 rota wheel
1218 suċċess success
1219 perikoluż dangerous
1220 fin-nofsinhar south
1221 imqajjem awake
1222 maħlul loose
1223 wiesa ‘ broad
1224 deżert desert
1225 ħawwad to stir
1226 puplesija stroke
1227 ġwienaħ wing
1228 twissi to warn
1229 tiwi to fold
1230 munzell pile
1231 fjamma flame
1232 daħla entrance
1233 Lord lord
1234 li jbaħħru to sail
1235 biex tintroduċi to introduce
1236 lixx smooth
1237 qawwija powerful
1238 spiża cost
1239 miljuni million
1240 fidi faith
1241 biex tibla to swallow
1242 pont bridge
1243 miżura measure
1244 għomja blind
1245 kulħadd everybody
1246 fortuna fortune
1247 dovut due
1248 ġentili gentle
1249 teżamina to examine
1250 miġnun crazy
1251 gost fun
1252 kburija pride
1253 raġel male
1254 biex tidħol to engage
1255 qafas frame
1256 realtà reality
1257 nadif proper
1258 tirrifletti to reflect
1259 biex timxi to wander
1260 tirrappreżenta to represent
1261 razzett farm
1262 tim team
1263 temp weather
1264 tissodisfa to satisfy
1265 diffikultà difficulty
1266 dgħajjef weak
1267 tifsira meaning
1268 titjira flight
1269 pjaċevoli pleasant
1270 gverta deck
1271 bir-reqqa careful
1272 kwadru square
1273 skuża excuse
1274 sod firm
1275 fergħa branch
1276 biex timsaħ to wipe
1277 prezz price
1278 oriġinali original
1279 tnax twelve
1280 avukat lawyer
1281 traċċa trace
1282 talb prayer
1283 xi ħadd anybody
1284 unur honor
1285 qanpiena bell
1286 rigal gift
1287 Kristu Christ
1288 enerġija energy
1289 possibilment possibly
1290 drawwa habit
1291 lesti willing
1292 kwalità quality
1293 toss to toss
1294 tort fault
1295 biex ibaxxu to lower
1296 żgur surely
1297 apparentement apparently
1298 biex jargumentaw to argue
1299 bidu beginning
1300 sabiħ handsome
1301 profondament deeply
1302 tort to blame
1303 biex jipprotestaw to protest
1304 priġunier prisoner
1305 biex tindika to indicate
1306 te thee
1307 biex tgħawweġ to twist
1308 ġakketta jacket
1309 eroj hero
1310 xorti luck
1311 kontenut content
1312 tinforma to inform
1313 biex tevita to prevent
1314 kuntentizza happiness
1315 tassew truly
1316 biex tiżviluppa to develop
1317 geddum chin
1318 biex rovina to ruin
1319 xquq to crack
1320 mexxej leader
1321 bieraħ yesterday
1322 ħmistax fifteen
1323 injam wooden
1324 biex iwasslu to deliver
1325 aġent agent
1326 materjal material
1327 rispons response
1328 passaġġ passage
1329 stupidu stupid
1330 moda fashion
1331 xogħol task
1332 kurjuż curious
1333 tirnexxi to succeed
1334 għaqli wise
1335 ammont amount
1336 telefon telephone
1337 tiċħad to deny
1338 biex tħaffer to dig
1339 liġi law
1340 tħeġġeġ to urge
1341 għal dejjem forever
1342 komunità community
1343 fiżiku physical
1344 sors source
1345 pala palm
1346 għalliem teacher
1347 iskjavi slave
1348 xaħam fat
1349 tippreferi to prefer
1350 militari military
1351 ħobż bread
1352 biex tirreferi to refer
1353 kabina cabin
1354 għal kollox fully
1355 kapaċi unable
1356 biex jakkumpanjaw to accompany
1357 tipproċedi to proceed
1358 biex jiskambjaw to exchange
1359 massa mass
1360 talba request
1361 biex tistabbilixxi to establish
1362 fard odd
1363 ix-xatt shore
1364 biex tiggwida to guide
1365 deheb golden
1366 nfusna ourselves
1367 sempliċi mere
1368 relazzjoni relation
1369 jheddu to threaten
1370 rata rate
1371 curse to curse
1372 ibatu beer
1373 imbiegħed distant
1374 ovvju obvious
1375 kumment comment
1376 nobbli noble
1377 vantaġġ advantage
1378 minkejja spite
1379 fajl file
1380 possibbiltà possibility
1381 imġieba to conduct
1382 biex jisparixxu to fade
1383 moderna modern
1384 tiffoka to focus
1385 iskrin screen
1386 eżistenza existence
1387 biex jintramaw to mount
1388 ramel sand
1389 vittma victim
1390 ponta tip
1391 jixxaqqaqx rage
1392 kontro counter
1393 tal-aħħar latter
1394 biża to scare
1395 inċident accident
1396 impressjoni impression
1397 biex tara to peer
1398 omosesswali gay
1399 sal curl to curl
1400 tiġbor to collect
1401 Marzu to march
1402 biex turi to display
1403 bajja beach
1404 zija aunt
1405 bieb doorway
1406 komdu comfortable
1407 timxi to drift
1408 ħasra pity
1409 eċċitament excitement
1410 għas-sentenza to arrest
1411 ovvjament obviously
1412 inkella otherwise
1413 kummerċ trade
1414 klabb club
1415 ċellula cell
1416 saħħa health
1417 punent west
1418 ġilda leather
1419 mhux raffinat rough
1420 biex Gass to gasp
1421 twettaq to perform
1422 saba żgħir pink
1423 faxxa band
1424 sentenza sentence
1425 burdata mood
1426 artikolu article
1427 katina chain
1428 ġarr carriage
1429 biex titkellem to utter
1430 dell shade
1431 ajruplan plane
1432 kulleġġ college
1433 nahfru to forgive
1434 poeżija poem
1435 ħabel rope
1436 lampa lamp
1437 eżempju instance
1438 pur pure
1439 tagħbija to load
1440 biex jinqabdu to seize
1441 wara rear
1442 onest honest
1443 maġġuri major
1444 simili similar
1445 attività activity
1446 eku to echo
1447 tokkupa to occupy
1448 famuż famous
1449 biex jgħixu to survive
1450 anzjuż anxious
1451 umoristiċi funny
1452 kunfidenza confidence
1453 jiddispjaċih to regret
1454 biex tikkommetti to commit
1455 għaraq sweat
1456 Russu Russian
1457 firxa range
1458 allarm alarm
1459 tirkupra to recover
1460 orrur horror
1461 sigurtà security
1462 ekwipaġġ crew
1463 togħod to roar
1464 bidunett dawn
1465 nazzjon nation
1466 metall metal
1467 nervuża nervous
1468 ħabs prison
1469 tabbanduna to abandon
1470 kullimkien anywhere
1471 poeta poet
1472 tiegħu sin
1473 għall-ħaxix to grasp
1474 attitudni attitude
1475 biex tiżgura to secure
1476 dikjarazzjoni statement
1477 mikxufa naked
1478 kont bill
1479 moralità moral
1480 rolle role
1481 ħafna plenty
1482 karriera career
1483 denb tail
1484 twelid birth
1485 tapplika to apply
1486 uffiċjali official
1487 biex jirrelataw to relate
1488 destin fate
1489 proġett project
1490 wied valley
1491 immaġinazzjoni imagination
1492 biex jibżgħu to frighten
1493 suq market
1494 għall-fran to owe
1495 intenzjoni intention
1496 konnessjoni connection
1497 serje series
1498 kuraġġ courage
1499 torri tower
1500 lag lake
1501 biex joħorġu to emerge
1502 imħatra to bet
1503 dublett skirt
1504 tibqa to weep
1505 kamra chamber
1506 prova trial
1507 magna engine
1508 grazzi thanks
1509 miktub writing
1510 buttuna button
1511 għall-kaċċa to hunt
1512 ordinarja ordinary
1513 testendi to extend
1514 biex tiffranka to spare
1515 teorija theory
1516 normali normal
1517 stabbli steady
1518 tagħti to grant
1519 ġunju June
1520 Lhudi Jew
1521 test text
1522 assolutament absolutely
1523 unur honour
1524 biex float to float
1525 misteru mystery
1526 istaġun season
1527 sid owner
1528 taffordja to afford
1529 kulur colour
1530 parir advice
1531 sieħeb partner
1532 biex jammiraw to admire
1533 għatu cap
1534 libertà freedom
1535 żewġ dija to glare
1536 jistħoqqilhom to deserve
1537 biex insellem to greet
1538 biex tgħanniqa to hug
1539 persunal staff
1540 Biex Timbotta to thrust
1541 wara afterwards
1542 korretta correct
1543 tiddependi to depend
1544 biex jgħumu to swim
1545 sinjal signal
1546 innoċenti innocent
1547 għarqub heel
1548 generelt generally
1549 purtieri curtain
1550 pussess possession
1551 ritratt photograph
1552 bilkemm scarcely
1553 radju radio
1554 nattivi native
1555 griż grey
1556 forma blanket
1557 intervista interview
1558 biex tippermetti to permit
1559 maħmuġ dirty
1560 mistħija shame
1561 tieqaf to cease
1562 bajd egg
1563 spjegazzjoni explanation
1564 vagun wagon
1565 udjenza audience
1566 orribbli awful
1567 pajp pipe
1568 għal razza to strain
1569 għafas to squeeze
1570 ġdid Roman
1571 għall-appell to appeal
1572 drapp cloth
1573 terrur terror
1574 volum volume
1575 lvant east
1576 taqsima section
1577 tiddisturba to disturb
1578 faċli friendly
1579 bil-ġuħ hungry
1580 creep to creep
1581 viżitatur visitor
1582 kullimkien everywhere
1583 reliġjużi religious
1584 biex tikseb to obtain
1585 laħam meat
1586 Ġustizzja justice
1587 ħoġor lap
1588 soprano upstairs
1589 twemmin belief
1590 biex jgħaqqdu to connect
1591 ġdid novel
1592 biex jimmiraw to aim
1593 taqbad to fling
1594 IS-SIBT Saturday
1595 kirurġija operation
1596 biex ittaffi to relieve
1597 jibqgħalu anymore
1598 trots despite
1599 qadd waist
1600 ħalib milk
1601 biex tħaddan to embrace
1602 kamra tal-banju bathroom
1603 jiltaqgħu magħhom to encounter
1604 proprjetà estate
1605 preċedenti previous
1606 li spin to spin
1607 finzjoni fiction
1608 nassa trap
1609 taffettwa to affect
1610 droga drug
1611 ħarir silk
1612 sopop supper
1613 tinxtorob drunk
1614 ħjiel hint
1615 tissostitwixxi to replace
1616 indignantly harm
1617 frott fruit
1618 kompjuter computer
1619 minkeb elbow
1620 tinżel to descend
1621 żewġ telf to tap
1622 minfuħa to swell
1623 ups upper
1624 COP cop
1625 eżerċizzju exercise
1626 librerija library
1627 muskoli muscle
1628 biex jiffriżaw to freeze
1629 taqlib to upset
1630 tilmenta to complain
1631 ewropa Europe
1632 favur favor
1633 għerq root
1634 kruha beast
1635 biex jinqalgħu to arise
1636 isfida challenge
1637 doċċa shower
1638 Grieg Greek
1639 matul throughout
1640 sesswali sexual
1641 sekwenza string
1642 limitu limit
1643 ristorant restaurant
1644 reliġjon religion
1645 pressjoni pressure
1646 biex jgħibu to vanish
1647 grazzja grace
1648 kbira vast
1649 biex nistqarr to confess
1650 sagrifiċċju sacrifice
1651 wasla arrival
1652 biex jerk to jerk
1653 lezzjoni lesson
1654 ġenbejn hip
1655 leave lad
1656 żejt oil
1657 mudell pattern
1658 regolari regular
1659 xkubetta rifle
1660 xxurtjati lucky
1661 ħmar ass
1662 matt dull
1663 konxja conscious
1664 toqgħod to groan
1665 konsekvens consequence
1666 bilanċ balance
1667 prinċipju principle
1668 affezzjoni affection
1669 kurrenti current
1670 xemgħa candle
1671 għall-briegħed to flee
1672 għoli height
1673 istokk stock
1674 kavallier knight
1675 arloġġ clock
1676 kastell castle
1677 ċint fence
1678 ħatja guilty
1679 biex isolvu to resolve
1680 biex tinkina to kneel
1681 biex jirrilassaw to relax
1682 tempju temple
1683 minbarra besides
1684 rivista magazine
1685 favoriti favorite
1686 bilqiegħda seated
1687 tradizzjoni tradition
1688 morr bitter
1689 biex napprezzaw to appreciate
1690 xjenza science
1691 popolari popular
1692 nanna grandmother
1693 mudell model
1694 żewġ shiver to shiver
1695 kuljum daily
1696 diskussjoni discussion
1697 prinċep prince
1698 CHARM charm
1699 għal strixxa to strip
1700 tikkonkludi to conclude
1701 uniformi uniform
1702 deskrizzjoni description
1703 limitu ceiling
1704 FALZ FALSE
1705 intersted interested
1706 Mill-qrib closely
1707 biex taqbad to cling
1708 bank bench
1709 biex isegwu to pursue
1710 kuraġġużi brave
1711 sodisfazzjon satisfaction
1712 biex jitkaxkru to crawl
1713 xarabank bus
1714 letterarja literary
1715 imdemmi bloody
1716 tqabbel to compare
1717 barrani foreign
1718 tipproponi to propose
1719 pinna pen
1720 biex tindaga to inquire
1721 għajnuna aid
1722 ħbiberija friendship
1723 tiġrifa to crash
1724 avventura adventure
1725 għall-ġlieda kontra to stride
1726 kultura culture
1727 raġġ beam
1728 sigurtà safety
1729 marzu March
1730 nuċċalijiet glasses
1731 evne ability
1732 eċċellenti excellent
1733 sod firmly
1734 fehim understanding
1735 azzar steel
1736 nerv nerve
1737 anġlu angel
1738 ġgant giant
1739 suspett suspicion
1740 mhux magħruf unknown
1741 biex ngħasqek to startle
1742 ugwali equal
1743 tinda tent
1744 biex tidħaq to gleam
1745 intelliġenti smart
1746 ġenerazzjoni generation
1747 tirreżisti to resist
1748 biex sob to sob
1749 kull per
1750 NAR qatt whenever
1751 jespliċitaw spell
1752 reazzjoni reaction
1753 edukazzjoni education
1754 prova proof
1755 eċitati to excite
1756 shine to blink
1757 biex Whip to whip
1758 biex tidentifika to identify
1759 skutella bowl
1760 jesponu to expose
1761 twissija warning
1762 fond depth
1763 kapitolu chapter
1764 arranġament arrangement
1765 biex taqbad to ache
1766 biex tiġbed to sip
1767 ħafna heavily
1768 Taljan Italian
1769 biex chuckle to chuckle
1770 palazz palace
1771 serjament seriously
1772 biex tirtira to retreat
1773 pittura painting
1774 viktigheten importance
1775 żejda extra
1776 reġina queen
1777 skiet silently
1778 polz wrist
1779 tajn to slam
1780 responsabbiltà responsibility
1781 għal kollox altogether
1782 xedaq jaw
1783 ħażin badly
1784 passiġġieri passenger
1785 ftuħ opening
1786 lulju July
1787 ħiliet skill
1788 missjoni mission
1789 biex jiġru to chase
1790 dwana custom
1791 tendenza to tend
1792 metodu method
1793 baqra cow
1794 ħerqana eager
1795 gwerriera warrior
1796 taqbad to clutch
1797 jipperċepixxi to perceive
1798 grotta cave
1799 kreditu credit
1800 tifħir praise
1801 kapaċi capable
1802 biex tikri to hire
1803 verżjoni version
1804 proxxmu neighbor
1805 biex taħbi to conceal
1806 taqqab to bore
1807 simpatija sympathy
1808 wajer wire
1809 kurżità curiosity
1810 tnejn jobbligaw to oblige
1811 ċinturin belt
1812 relattiva relative
1813 kunċett notion
1814 biex jaqbdu to capture
1815 taqleb to switch
1816 posta mail
1817 kuritur corridor
1818 titlaq to depart
1819 istantanjament instantly
1820 Spanjol Spanish
1821 theddida threat
1822 Ċiniż Chinese
1823 ħafna highly
1824 eventwalment eventually
1825 timpjega to employ
1826 rabta link
1827 assenza absence
1828 disprament despair
1829 istruttura structure
1830 solitarju lonely
1831 grat grateful
1832 tirtira to withdraw
1833 mappa map
1834 aktar mostly
1835 Ministru minister
1836 investi pillow
1837 viżibbli visible
1838 bastiment vessel
1839 biex tehmeż to attach
1840 delikat delicate
1841 li jħawdu to confuse
1842 professjonali professional
1843 sħana warmth
1844 miksur broken
1845 għall-egżost to exhaust
1846 iblah silly
1847 ditektif detective
1848 niket sorrow
1849 sarġ saddle
1850 ħsara damage
1851 sbieħ rare
1852 biex tbiddel to betray
1853 torqod to slap
1854 nirrikonoxxi to acknowledge
1855 solidu solid
1856 estremament extremely
1857 frażi phrase
1858 dwiefer nail
1859 biex tnaddaf to rent
1860 biex iżommu to maintain
1861 awissu August
1862 biex timpressjona to impress
1863 ħaddiem worker
1864 bulit bullet
1865 tronk trunk
1866 konkluderer conclusion
1867 gun pistol
1868 brillanti brilliant
1869 ċittadin citizen
1870 malajr rapidly
1871 għall-whistle to whistle
1872 reċentement recently
1873 ddisprata desperate
1874 ħafif lightly
1875 aspett aspect
1876 konfużjoni confusion
1877 ikrah ugly
1878 intelliġenza intelligence
1879 sodda sofa
1880 biex titfa ‘ to shed
1881 għeżież darling
1882 kurva curve
1883 riħ breeze
1884 Lika equally
1885 tejp tape
1886 tirriskja to venture
1887 biex tobrox to scratch
1888 riħa scent
1889 biex jattiraw to attract
1890 iżvilupp development
1891 żewġ lame to halt
1892 toqrob to pin
1893 biex shove to shove
1894 mediku medical
1895 inklinazzjoni slope
1896 naturalment naturally
1897 mentali mental
1898 tiddefendi to defend
1899 taqla ‘ to earn
1900 biex nitolbu to bid
1901 kamera camera
1902 ħmieġ dirt
1903 qoxra shell
1904 plott plot
1905 kuruna crown
1906 suċċess successful
1907 saħħa virtue
1908 għargħar flood
1909 Ruma Rome
1910 poeżija poetry
1911 pop to pop
1912 żaqq belly
1913 totali total
1914 biex tikkonferma to confirm
1915 sentenza judgment
1916 enorme enormous
1917 tfarrak to crush
1918 baskitbol basket
1919 kenn shelter
1920 ansvarlig responsible
1921 sensi consciousness
1922 senaste recent
1923 biex taqsam to divide
1924 kriminali criminal
1925 prezzjuż precious
1926 pjuttost fairly
1927 tħeġġeġ to encourage
1928 transkonfinali border
1929 oċean ocean
1930 weraq blade
1931 koxxa thigh
1932 riflessjoni reflection
1933 dipartiment department
1934 mhux tas-soltu unusual
1935 żewġ jipperswadu to persuade
1936 vettura vehicle
1937 isfond background
1938 istandard standard
1939 televiżjoni television
1940 takkuża to accuse
1941 totalment totally
1942 benefiċċju benefit
1943 biex tassoċja to associate
1944 tnejn jirrendu to render
1945 skrivan clerk
1946 permess permission
1947 legali legal
1948 kosta coast
1949 ansjetà anxiety
1950 titolu title
1951 offerta tender
1952 riċerka research
1953 kejk cake
1954 għas-salvataġġ to rescue
1955 bidwi farmer
1956 vjolenza violence
1957 idea glimpse
1958 suġġeriment suggestion
1959 tfulija childhood
1960 żewġ daqqa to suck
1961 Reward reward
1962 ganċ hook
1963 klijent client
1964 denja worthy
1965 misterjuża mysterious
1966 sewwa tightly
1967 krudili cruel
1968 f’daqqa sharply
1969 tiġieġ chicken
1970 Robe robe
1971 sensazzjoni sensation
1972 biex stumble to stumble
1973 istruzzjoni instruction
1974 somma sum
1975 żewġ shudder to shudder
1976 għamara furniture
1977 dewmien delay
1978 prestazzjoni performance
1979 taħriġ training
1980 kmiem sleeve
1981 teżor treasure
1982 għal sing to dash
1983 inċident incident
1984 sittin sixty
1985 tajn mud
1986 biex jegħleb to defeat
1987 kexxun drawer
1988 narrattiva narrative
1989 oranġjo orange
1990 għaqlija clever
1991 biex taħsel to blush
1992 Hut hut
1993 sit site
1994 funzjoni function
1995 b’leħen għoli aloud
1996 familjarità acquaintance
1997 kapital capital
1998 ġid wealth
1999 identità identity
2000 glorja glory
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters