2000 Most Common Persian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Persian language.

Pashto … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Polish

Rank Persian English
1 این the
2 بودن to be
3 و and
4 به to
5 از of
6 من I
7 که در in
8 داشتن to have
9 آن that
10 او he
11 نه not
12 خود his
13 او her
14 آی تی it
15 شما you
16 با with
17 برای for
18 انجام دادن to do
19 او she
20 مانند as
21 بر on
22 گفتن to say
23 در at
24 به او him
25 از جانب from
26 ولی but
27 من me
28 من my
29 رفتن to go
30 آنها they
31 همه all
32 توسط by
33 این this
34 یکی one
35 بیرون out
36 بالا up
37 دانستن to know
38 بنابراین so
39 یک an
40 دیدن to see
41 میتوانست could
42 یا or
43 آنها them
44 برای گرفتن to get
45 ما we
46 پسندیدن like
47 آمدن to come
48 مرد man
49 چی what
50 ساختن to make
51 آنجا there
52 در باره about
53 که which
54 خودشان their
55 به into
56 فکر کن to think
57 نگاه كردن to look
58 اگر if
59 که who
60 چه زمانی when
61 گرفتن to take
62 زمان time
63 نه no
64 بازگشت back
65 می تواند to can
66 به اراده to will
67 شما your
68 بیشتر more
69 سپس then
70 پایین down
71 خوب good
72 بر فراز over
73 گفتن to tell
74 اکنون now
75 دست hand
76 مقداری some
77 خواستن to want
78 فقط just
79 فقط only
80 بیش از than
81 مسیر way
82 دادن to give
83 دیگر other
84 روز day
85 چشم eye
86 قبل از before
87 بپرس to ask
88 برای پیدا کردن to find
89 دو two
90 مقدار کمی little
91 طولانی long
92 خیلی very
93 حس کردن to feel
94 هرکی any
95 چیز thing
96 هم too
97 اینجا here
98 هرگز never
99 ترك كردن to leave
100 فرد person
101 قدیمی old
102 سر head
103 به نوبه خود to turn
104 از نو again
105 از طریق through
106 زوج even
107 صورت face
108 خیلی زیاد much
109 خاموش off
110 ما us
111 اولین first
112 درست right
113 ما our
114 چطور how
115 جایی که where
116 بعد از after
117 آن its
118 زن woman
119 دور away
120 زندگی life
121 به نظر می رسد to seem
122 تماس گرفتن to call
123 هنوز still
124 شنیدن to hear
125 سال year
126 خودت own
127 برای کار to work
128 باید should
129 محل place
130 اتاق room
131 خوب well
132 ایستادن to stand
133 باید باشد to must
134 خودت himself
135 دور و بر around
136 در، درب door
137 به احتمال زیاد to might
138 چیزی something
139 برای امتحان to try
140 عشق ورزیدن to love
141 خانه house
142 شب night
143 گذاشتن to put
144 عالی great
145 چنین such
146 برای نگه داشتن to keep
147 نشستن to sit
148 آخر last
149 برای شروع to begin
150 زیرا because
151 کسانی که those
152 اینها these
153 کلمه word
154 برای استفاده to use
155 نیاز به to need
156 بازکردن to open
157 نگه داشتن to hold
158 یکی دیگر another
159 در حالی که while
160 اکثر most
161 صحبت کردن to talk
162 اجازه دادن to let
163 بر upon
164 دور far
165 بدون without
166 خانه home
167 لبخند زدن to smile
168 همیشه always
169 صدای voice
170 کودک child
171 پدر father
172 راه رفتن to walk
173 جوان young
174 به معنی to mean
175 هیچ چی nothing
176 برای اجرا to run
177 گرچه though
178 لحظه ای moment
179 در برابر against
180 مادر mother
181 یکسان same
182 نام name
183 سخن گفتن to speak
184 بسیاری many
185 ذهن mind
186 تعداد کمی few
187 آوردن to bring
188 سبک light
189 بستن to close
190 سمت side
191 همیشه ever
192 حرکت کن to move
193 ممکن است to may
194 دوست friend
195 هرکدام every
196 بازو arm
197 سه three
198 یک بار once
199 کافی enough
200 شدن to become
201 دختر girl
202 زیر under
203 جدید new
204 پایان end
205 برای زندگی to live
206 همچنین also
207 برای کمک به to help
208 بین between
209 جهان world
210 افتادن to fall
211 برای شروع to start
212 هر یک each
213 صبر کن to wait
214 به تماشای to watch
215 برای متوقف کردن to stop
216 هر چیزی anything
217 هر دو both
218 پا foot
219 بخشی part
220 کوچک small
221 تا زمان until
222 واقعا really
223 پاسخ دادن to answer
224 نمایش دادن to show
225 پسر boy
226 خودش herself
227 دروغ گفتن to lie
228 مطمئن sure
229 دوره course
230 اتفاق افتادن to happen
231 باور كردن to believe
232 برگشتن to return
233 پشت behind
234 نقطه point
235 بعد next
236 هنوز yet
237 قلب heart
238 اب water
239 تقریبا almost
240 برای تنظیم to set
241 بدن body
242 چرا why
243 به تصویب to pass
244 صبح morning
245 ساعت hour
246 صدا sound
247 برای ملاقات to meet
248 خدا God
249 سفید white
250 به خاطر سپردن to remember
251 نوع kind
252 به امید to hope
253 برای رسیدن به to reach
254 برای مردن to die
255 سخت hard
256 بد bad
257 نیم half
258 خندیدن to laugh
259 خانواده family
260 از آنجا که since
261 بالا high
262 کتاب book
263 موضوع matter
264 گام step
265 عوض شدن to change
266 سوال question
267 در سراسر across
268 فهمیدن to understand
269 پيگيري كردن to follow
270 با یکدیگر together
271 همسر wife
272 کشیدن to pull
273 در امتداد along
274 جدول table
275 به بازی to play
276 از دست دادن to lose
277 بزرگ big
278 گریستن to cry
279 سیاه و سفید black
280 مو hair
281 خواندن to read
282 جلوی front
283 فرستادن to send
284 کاملا quite
285 شکستن to break
286 خودم myself
287 باید باشد to shall
288 قبلا، پیش از این already
289 دقیقه minute
290 تاریک است dark
291 به زودی soon
292 بستر bed
293 به سمت toward
294 کل whole
295 ماشین car
296 پنجره window
297 لرزش to shake
298 چیز دیگری else
299 باقی مانده rest
300 پول money
301 حقیقت fact
302 فرزند پسر son
303 نوشتن to write
304 آتش fire
305 دومین second
306 ماندن to stay
307 تعجب کن to wonder
308 مورد case
309 داستان story
310 خط line
311 برای رشد to grow
312 هوا air
313 آرزو کن to wish
314 فکر thought
315 بالا آمدن to rise
316 کمترین least
317 پر شده full
318 گرفتن to catch
319 هدایت کردن to lead
320 بزرگ large
321 ظاهر شدن to appear
322 همه چیز everything
323 اهميت دادن to care
324 برای حمل to carry
325 مرگ death
326 خوابیدن to sleep
327 کشتن to kill
328 اندیشه idea
329 برای ارسال پاسخ to reply
330 پوشیدن to wear
331 دیوار wall
332 رانندگی کن to drive
333 نزدیک near
334 کشیدن to draw
335 شانه shoulder
336 هفته week
337 گذشته past
338 مرده dead
339 زود early
340 خیره شدن to stare
341 تنها alone
342 احساس sense
343 دهان mouth
344 نسبتا rather
345 خرس to bear
346 چهار four
347 ادامه to continue
348 درخت tree
349 برادر brother
350 دلیل reason
351 اسب horse
352 دیگران others
353 سفارش order
354 خیلی زیاد lot
355 پنج five
356 برای لمس کردن to touch
357 دور round
358 عمیق deep
359 نامه letter
360 از دست دادن Miss
361 انگاشتن to suppose
362 زور force
363 شهر town
364 بخور to eat
365 روشن است clear
366 ازدواج كردن to marry
367 پرتاب کردن to throw
368 کشور country
369 حاضر present
370 داخل inside
371 کف floor
372 برای پرداخت to pay
373 به گره زدن to nod
374 انگشت finger
375 باقی ماندن to remain
376 اشک tear
377 خیابان street
378 خانم lady
379 کمتر less
380 ترس fear
381 کسی someone
382 کسب و کار business
383 توانایی able
384 صندلی chair
385 برای فراموش کردن to forget
386 انتخاب کنید to pick
387 توقع داشتن to expect
388 سرخ red
389 قدرت power
390 به نگاه کردن to glance
391 شاید perhaps
392 کوتاه short
393 زمینی ground
394 درست است true
395 لب lip
396 واقعی real
397 لباس پوشیدن to dress
398 ماه month
399 گوش کن to listen
400 دیر late
401 مدرسه school
402 یا either
403 چه کسی whom
404 کم low
405 در میان among
406 شوهر husband
407 برای اضافه کردن to add
408 ناهمسان different
409 رها کردن to drop
410 نوشیدن to drink
411 برای یادگیری to learn
412 ناگهان suddenly
413 کاغذ paper
414 زمین land
415 مرتب سازی sort
416 غالبا often
417 شب evening
418 در بالا above
419 صد hundred
420 برای تصمیم گیری to decide
421 متوجه شدم to notice
422 فرزند دختر daughter
423 دفتر office
424 سرد cold
425 شکل figure
426 جاده road
427 احساس feeling
428 آویزان شدن to hang
429 بریدن to cut
430 عدد number
431 خوب fine
432 شهرستان city
433 متعجب ساختن to surprise
434 بالا بردن to raise
435 پر كردن to fill
436 چندین several
437 که whose
438 فقیر poor
439 مسلم – قطعی certain
440 طرح plan
441 شاید probably
442 پیش ago
443 بالا top
444 برای ایجاد to cause
445 وارد شوید to enter
446 آماده ready
447 آبی blue
448 در داخل within
449 خودشان themselves
450 رو به جلو forward
451 خواهر sister
452 خرج كردن to spend
453 حالت state
454 با این حال however
455 جنگیدن to fight
456 قوی strong
457 ببوس to kiss
458 در حین during
459 بیت bit
460 لطفا to please
461 خارج از outside
462 پا leg
463 عزیزم dear
464 خوشحال happy
465 رویا dream
466 توجه داشته باشید note
467 اشتباه wrong
468 به تحقق بخشیدن to realize
469 علاقه interest
470 خون blood
471 به سرعت quickly
472 توضیح دادن to explain
473 باد wind
474 انسان human
475 خداوند Lord
476 سوار شدن to ride
477 پوشاندن to cover
478 تکیه دادن to lean
479 اجازه دادن to allow
480 ده ten
481 شک doubt
482 بیست twenty
483 آقا sir
484 خوشگل beautiful
485 جنگ war
486 بسیار pretty
487 به آرامی slowly
488 ممکن است possible
489 مشکل trouble
490 برای دیدن to visit
491 شانس chance
492 فشار دادن to push
493 رایگان free
494 نفس کشیدن breath
495 قطعه piece
496 آفتاب sun
497 حقیقت truth
498 رسیدن to arrive
499 در نظر گرفتن to consider
500 چه whether
501 عمل کن to act
502 خودش itself
503 نه nor
504 هر کسی anyone
505 امضا کردن sign
506 معامله deal
507 گذشتن to cross
508 شیشه glass
509 کار job
510 برای پایان دادن به to finish
511 به زمزمه to whisper
512 برای مطالعه to study
513 فرم form
514 آسان easy
515 سن age
516 عکس picture
517 شش six
518 سرانجام finally
519 خریدن to buy
520 سکوت silence
521 سگ dog
522 به لاغر شدن to lay
523 منظره sight
524 گوش ear
525 پیشنهاد دادن to offer
526 کشتی ship
527 خودت yourself
528 به سمت towards
529 دریا sea
530 حلقه ring
531 قول دادن to promise
532 برای بلند کردن to lift
533 برای پرواز to fly
534 هزار thousand
535 حدس بزن to guess
536 گوشه corner
537 نگران نباش to worry
538 چشم انداز view
539 مسئله problem
540 در كنار beside
541 تلفن phone
542 توجه attention
543 برای پنهان کردن to hide
544 از دست دادن to miss
545 خیره شدن gaze
546 پلیس police
547 نجات دادن to save
548 مهمانی – جشن party
549 انگلیسی English
550 سنگ stone
551 لندن London
552 عجیب strange
553 عزیزم baby
554 ترسیدن afraid
555 درد pain
556 موج wave
557 آشپزخانه kitchen
558 برای موافقت to agree
559 اعتصاب to strike
560 برای فشار دادن to press
561 سبز green
562 زن و شوهر couple
563 پسر guy
564 متاسف sorry
565 تجربه experience
566 تا till
567 آمریکایی American
568 شاید maybe
569 صندلی seat
570 به رول to roll
571 در واقع indeed
572 ضربه زدن to blow
573 گاهی sometimes
574 سنگین heavy
575 روح soul
576 مهم important
577 بچه kid
578 گرم warm
579 به نگرانی to concern
580 مال خودم mine
581 موقعیت position
582 داغ hot
583 دکتر doctor
584 فراتر beyond
585 فریاد زدن to shout
586 موضوع subject
587 شام dinner
588 برای چک کردن to check
589 روح spirit
590 بعد از ظهر afternoon
591 افسر officer
592 ساکت quiet
593 میل desire
594 بجز except
595 زمین earth
596 تصور کنید to imagine
597 مکث to pause
598 به رویکرد to approach
599 گردن neck
600 مایل mile
601 شیوه manner
602 پیوستن to join
603 غذا food
604 ساختمان building
605 چسباندن to stick
606 حاشیه، غیرمتمرکز edge
607 رشته field
608 طبیعت nature
609 رودخانه river
610 سنگ rock
611 اسلحه gun
612 به ذکر است to mention
613 سر راست straight
614 وسیع wide
615 شرکت company
616 آسمان sky
617 به ساقه to shoot
618 چوب wood
619 ضربه زدن to hit
620 رقصیدن to dance
621 جمعیت crowd
622 برای سوختن to burn
623 همکار fellow
624 اصطلاح expression
625 جعبه box
626 کنترل control
627 کلیسا church
628 حسرت خوردن to sigh
629 هر کس everyone
630 انتخاب کنید to choose
631 برای به اشتراک گذاشتن to share
632 حدس زدن to suggest
633 پادشاه king
634 والدین parent
635 خوب nice
636 لغزش to slip
637 ساختن to build
638 به سوی onto
639 تقریبا nearly
640 حافظه memory
641 لباس ها clothes
642 گزارش report
643 به سادگی simply
644 پذیرفتن to accept
645 برای لذت بردن to enjoy
646 پوست skin
647 راز secret
648 قطعا certainly
649 بازی game
650 گفتگو conversation
651 قایق boat
652 خالی empty
653 امروز today
654 جهنم hell
655 برای خدمت to serve
656 نرم soft
657 برای فرار to escape
658 لحن tone
659 متنفر بودن to hate
660 جهت direction
661 تلاش کنید attempt
662 با اينكه although
663 گروه group
664 گونه cheek
665 جیب pocket
666 برای مدیریت to manage
667 بله yes
668 برای جستجو to search
669 بوییدن to smell
670 بهار spring
671 عمومی general
672 وسط middle
673 حساب account
674 ترک کرد left
675 دقیقا exactly
676 سرویس service
677 ذیل following
678 آسیب زدن to hurt
679 شارژ charge
680 عمومی public
681 به حل و فصل to settle
682 لذت pleasure
683 بجای instead
684 برای کشف to discover
685 نجیب زاده gentleman
686 طلا gold
687 هر چه whatever
688 اخبار news
689 زانو knee
690 روشن bright
691 بلافاصله immediately
692 خوشحالم glad
693 به ضرب و شتم to beat
694 سریع fast
695 تنها single
696 در واقع actually
697 فاصله distance
698 برای دریافت to receive
699 نقطه spot
700 صحنه scene
701 خواستن to demand
702 پذیرفتن to admit
703 قطار – تعلیم دادن train
704 کلاس class
705 حیوانات animal
706 میز مطالعه desk
707 سالن hall
708 قفسه سینه chest
709 استاد master
710 قهوه coffee
711 جهت اعتماد to trust
712 نگهبان guard
713 بی صدا silent
714 اثر effect
715 سایه shadow
716 آواز خواندن to sing
717 کیسه bag
718 ثابت کن to prove
719 فرانسوی French
720 بلند قد tall
721 در زیر beneath
722 به دنبال to seek
723 هیچ یک none
724 عجله to rush
725 کوه mountain
726 آماده شدن to prepare
727 سرباز soldier
728 به سختی hardly
729 بار bar
730 به چرت زدن to grin
731 تاریخ history
732 تمیز clean
733 فروختن to sell
734 ازدواج marriage
735 عمل action
736 روستا village
737 عضو member
738 آینده future
739 تپه hill
740 بخصوص especially
741 باغ garden
742 شیرین sweet
743 باران rain
744 شخصیت character
745 برای سفر to travel
746 حمله attack
747 برای بستن to shut
748 دود smoke
749 بی خطر safe
750 فضا space
751 حوزه area
752 در زیر below
753 وضعیت situation
754 توجه کن to regard
755 امتناع ورزید to refuse
756 سی سی thirty
757 خشک dry
758 پریدن to jump
759 تکرار کن to repeat
760 وحشی wild
761 برای قفل کردن to lock
762 انگلستان England
763 هنر art
764 در پیش ahead
765 سوم third
766 سریع quick
767 پیراهن shirt
768 برای برنده شدن to win
769 بینی nose
770 تابستان summer
771 گلو throat
772 تلاش effort
773 ساده simple
774 مدت، اصطلاح term
775 آموزش دادن to teach
776 مسابقه race
777 آرام slow
778 وظیفه duty
779 موسیقی music
780 هندی Indian
781 رویداد event
782 گل flower
783 به علامت to mark
784 پرنده bird
785 برای جمع آوری to gather
786 آقای Mr
787 دادگاه court
788 ملاقات meeting
789 جیغ زدن to scream
790 کلاه hat
791 شکست خوردن to fail
792 بالا رفتن to climb
793 قتل murder
794 جا شدن to fit
795 نه نه neither
796 لاغر thin
797 نتيجه result
798 عجله داشتن to hurry
799 تکمیل complete
800 دندان tooth
801 بستن to tie
802 هدف purpose
803 صفحه page
804 بدین ترتیب thus
805 کت و شلوار suit
806 دشمن enemy
807 قرن century
808 برای مبارزه to struggle
809 معمولی usual
810 هدف – شی object
811 بیدار شو to wake
812 ثروتمند rich
813 به ادعای to claim
814 نمایشگاه fair
815 مشترک common
816 استحکام strength
817 ضخیم thick
818 چیز stuff
819 توجه respect
820 برای آدرس to address
821 زندگي كردن living
822 هفت seven
823 شناختن to recognize
824 باید باشد to ought
825 برای حمایت از to support
826 حیاط yard
827 برای گرفتن to grab
828 رنگ قهوه ای brown
829 فرمان command
830 حضور presence
831 برای توصیف to describe
832 کت coat
833 ایستگاه station
834 لازم است necessary
835 غرق شدن to sink
836 بانک bank
837 کشش to stretch
838 کامل perfect
839 عذاب کشیدن to suffer
840 ناگهانی sudden
841 ناپدید شدن to disappear
842 هشت eight
843 مسیر path
844 خاص particular
845 پخش كردن to spread
846 تاریکی darkness
847 پله stair
848 برای تشکر to thank
849 جنبش movement
850 دشوار difficult
851 فروشگاه shop
852 کم رنگ pale
853 تعلق داشتن to belong
854 زبان language
855 ویژه special
856 جدی serious
857 برای یادآوری to remind
858 فراهم كردن to provide
859 باریک narrow
860 وضعیت condition
861 خم شدن to bend
862 ستاره star
863 بطری bottle
864 زنده است alive
865 کلیدی key
866 به نوسان to swing
867 با صدای بلند loud
868 بی سر و صدا quietly
869 اشتباه mistake
870 برای مشاهده to observe
871 به خاطر بسپار to remark
872 زیبایی beauty
873 با دقت carefully
874 دروازه gate
875 ضربه زدن to knock
876 لیز خوردن to slide
877 مطلع aware
878 برای حذف to remove
879 به طور کامل completely
880 به جرات to dare
881 خدمتگزار servant
882 به تعظیم to bow
883 دایره circle
884 رکورد record
885 چای tea
886 خشمگین angry
887 شخصی personal
888 ابر cloud
889 قانون rule
890 نبرد battle
891 هیئت مدیره board
892 خصوصی private
893 زخم wound
894 طبیعی است natural
895 جایی somewhere
896 چهارم forth
897 طعم و مزه taste
898 برای رفع to fix
899 به آسانی easily
900 به هر حال anyway
901 موجود creature
902 طول length
903 فروشگاه store
904 تازه fresh
905 شراب wine
906 اپارتمان apartment
907 مناسبت occasion
908 تصویر image
909 سیستم system
910 قاضی judge
911 زبان tongue
912 پوند pound
913 فنجان cup
914 خلق كردن to create
915 شکل shape
916 ارزش worth
917 ترانه song
918 برای تولید to produce
919 امشب tonight
920 بیمار ill
921 برف snow
922 سطح level
923 احمق fool
924 از این رو therefore
925 برای شمارش to count
926 بیمار است sick
927 اجتماعی social
928 فردا tomorrow
929 جزئیات detail
930 نظر opinion
931 چرت زدن to shrug
932 دربرگرفتن to involve
933 دلار dollar
934 بزرگ huge
935 ریختن to pour
936 سرد cool
937 پستان breast
938 تایر to tire
939 کمی slightly
940 اردوگاه camp
941 مثال example
942 سفر trip
943 هتل hotel
944 جفت pair
945 داستان tale
946 به فلش to flash
947 احتمال دارد likely
948 معمولا usually
949 غیرممکن است impossible
950 وحشتناک terrible
951 جامعه society
952 به سرقت to steal
953 صلح peace
954 پیام message
955 اتاق خواب bedroom
956 امور affair
957 رخ دادن to occur
958 نیاز به to require
959 کفش shoe
960 قصد داشتن to intend
961 حرارت heat
962 رنگ color
963 ارتش army
964 غریبه stranger
965 مشغول busy
966 خاکستری gray
967 آلمانی German
968 حاوی to contain
969 رنگ زرد yellow
970 کارت card
971 تیز sharp
972 برای درمان to treat
973 آرام calm
974 توپ ball
975 پایین bottom
976 خطر danger
977 کل entire
978 برای تعیین to determine
979 صرفا – فقط merely
980 ماهی fish
981 اصلی main
982 رنگ زدن to paint
983 به بازیگران to cast
984 نویسنده author
985 سر و صدا noise
986 خشم anger
987 تفاوت difference
988 مهمان guest
989 به مشکوک بودن to suspect
990 شوکه شدن shock
991 شات shot
992 رئیس chief
993 درخشیدن to shine
994 برای شستن to wash
995 نفس کشیدن to breathe
996 دولت government
997 برای جلوگیری to avoid
998 کارآموزی stage
999 پنجاه fifty
1000 سوراخ hole
1001 نویسنده writer
1002 لرزیدن to burst
1003 انتخاب choice
1004 نقره ای silver
1005 گریه کن to exclaim
1006 تایپ کنید type
1007 کوچک tiny
1008 چمن grass
1009 مستقیم to direct
1010 ظاهر appearance
1011 آمریکا America
1012 فوق العاده wonderful
1013 بسته شدن to pack
1014 بیمارستان hospital
1015 آن ها hers
1016 به آرامی gently
1017 آرام softly
1018 پیگیری track
1019 شواهد evidence
1020 بد evil
1021 برای نشان دادن to reveal
1022 وجود دارد to exist
1023 کشیدن to drag
1024 دعا کن to pray
1025 دانش knowledge
1026 برای بیان to express
1027 کنار aside
1028 زمستان winter
1029 آشنا familiar
1030 خدایا god
1031 دوره period
1032 بلوک block
1033 به وضوح clearly
1034 به سرودن to murmur
1035 پست post
1036 جریان stream
1037 به جارو کردن to sweep
1038 شرایط circumstance
1039 اصرار کن to insist
1040 سه ماهه quarter
1041 مغز brain
1042 ساده plain
1043 مسطح flat
1044 مسئله issue
1045 پایه base
1046 لذت delight
1047 جزیره island
1048 پاریس Paris
1049 فرصت opportunity
1050 کارخانه plant
1051 شادی joy
1052 تغییر دادن to shift
1053 رابطه relationship
1054 چاقو knife
1055 برسیدن to brush
1056 کمی slight
1057 لعنتی damn
1058 لرزیدن to tremble
1059 بحث کن to discuss
1060 انواع مختلف various
1061 ارزش value
1062 پارک park
1063 جنسیت sex
1064 محلی local
1065 جوانان youth
1066 تمرین practice
1067 قانون wet
1068 صبحانه breakfast
1069 کاپیتان captain
1070 برای نابود کردن to destroy
1071 سفر journey
1072 یکشنبه Sunday
1073 به نوعی somehow
1074 به خنک شدن to frown
1075 بسته شدن to wrap
1076 گربه cat
1077 محدود است bound
1078 راحتی comfort
1079 ژست gesture
1080 کشیش priest
1081 فرانسه France
1082 مسئولیت رسیدگی به to handle
1083 بهشت heaven
1084 شاهد witness
1085 برای افزایش to increase
1086 ویژگی feature
1087 به پا زدن to kick
1088 فرض کنید to assume
1089 خوابیدن asleep
1090 به یاد بیاور to recall
1091 مسابقه match
1092 تنگ tight
1093 جنگل forest
1094 برای محافظت از to protect
1095 فقدان lack
1096 همدم companion
1097 به طور کامل entirely
1098 تصمیم گیری decision
1099 شامل to include
1100 دنباله trail
1101 دعوت کردن to invite
1102 احساسات emotion
1103 استخوان bone
1104 ساعت o’clock
1105 برای احاطه کردن to surround
1106 نهایی final
1107 سطح surface
1108 جعبه ها dozen
1109 اعلام کرد to declare
1110 سلاح weapon
1111 مرکز center
1112 خوش آمدید welcome
1113 جنایت crime
1114 وزن weight
1115 عاشق lover
1116 شمشیر sword
1117 فهرست list
1118 تاریخ date
1119 برای شرکت در to attend
1120 سخنرانی speech
1121 مسیحی Christian
1122 برای اطمینان to assure
1123 به ضربه محکم و ناگهانی to snap
1124 حرکت motion
1125 اشتیاق passion
1126 برای پیشبرد to advance
1127 به خاطر sake
1128 نفوذ influence
1129 مگر اینکه unless
1130 سرعت speed
1131 قومیت folk
1132 طوفان storm
1133 ماه moon
1134 برای تغذیه to feed
1135 سیاسی political
1136 ببخشید to beg
1137 به توافق برسند to accord
1138 ماشین machine
1139 چهل forty
1140 نه nine
1141 آزادی to release
1142 شمال north
1143 عمو uncle
1144 باستانی ancient
1145 غمگین sad
1146 انگلیس British
1147 ضعف faint
1148 دو برابر double
1149 قبر grave
1150 ناهار lunch
1151 فورا instant
1152 بشقاب plate
1153 دفن کردن to bury
1154 کاملا perfectly
1155 دوست داشتنی lovely
1156 شما yours
1157 یخ ice
1158 جدا کردن to separate
1159 نگرانی to bite
1160 سرقت roof
1161 قسم میخورم to swear
1162 اینچ inch
1163 راننده driver
1164 آینه mirror
1165 معده stomach
1166 هستی being
1167 برای به دست آوردن to gain
1168 نادیده گرفتن to ignore
1169 خوب okay
1170 پاسخ دادن to respond
1171 هیچ کس nobody
1172 مخالف opposite
1173 برای زحمت to bother
1174 برای ترتیب دادن to arrange
1175 قایق boot
1176 گرد و غبار dust
1177 مالیدن to rub
1178 مستقیما directly
1179 درخشان glow
1180 گریه کن to yell
1181 فردی individual
1182 پرستار nurse
1183 خانم Mrs
1184 چشم انداز vision
1185 به هدر رفتن to waste
1186 افتخار میکنم proud
1187 دیوانه mad
1188 اقتدار authority
1189 تماس بگیرید contact
1190 روزنامه newspaper
1191 کریسمس Christmas
1192 ریسک risk
1193 به ویژه particularly
1194 درجه degree
1195 سابق former
1196 تا حدودی somewhat
1197 سبک style
1198 کسی somebody
1199 داشتن to possess
1200 کامیون truck
1201 جالب interesting
1202 جوک joke
1203 به جهنم to mutter
1204 اموال property
1205 لخت bare
1206 گوشت flesh
1207 تسکین relief
1208 تردید کن to hesitate
1209 به راحتی to ease
1210 چنگ زدن grip
1211 به جهش to leap
1212 عرضه supply
1213 برای قطع کردن to interrupt
1214 وعده غذایی meal
1215 عموزاده cousin
1216 فرایند process
1217 زن female
1218 از دست دادن loss
1219 سیگار cigarette
1220 آهن iron
1221 برای متقاعد کردن to convince
1222 جداگانه apart
1223 فانتزی fancy
1224 ردیف row
1225 سرعت pace
1226 دو بار twice
1227 به جریان می افتد to flow
1228 بیمار patient
1229 وانمود کند to pretend
1230 اندازه size
1231 به سختی barely
1232 عروسی wedding
1233 اعلام کرد to announce
1234 خنده laughter
1235 ورق sheet
1236 طراحی design
1237 طبخ to cook
1238 تو thy
1239 چرخ wheel
1240 موفقیت success
1241 خطرناک است dangerous
1242 جنوب south
1243 بیداری awake
1244 شل loose
1245 پیشانی forehead
1246 وسیع broad
1247 کویر desert
1248 به هم بزنید to stir
1249 سکته مغزی stroke
1250 بال wing
1251 برای هشدار دادن to warn
1252 برای بارگذاری to fold
1253 شمع pile
1254 شعله flame
1255 ورودی entrance
1256 پروردگار lord
1257 به بادبان to sail
1258 معرفی کنید to introduce
1259 صاف smooth
1260 قدرتمند powerful
1261 هزینه cost
1262 میلیون million
1263 ایمان faith
1264 بلعیدن to swallow
1265 پل bridge
1266 دانشجو student
1267 اندازه گیری measure
1268 کور blind
1269 همه everybody
1270 ثروت fortune
1271 به دلیل due
1272 ملایم gentle
1273 برای بررسی to examine
1274 دیوانه crazy
1275 سرگرم کننده fun
1276 غرور pride
1277 مرد male
1278 برای تعامل to engage
1279 تست test
1280 فریم frame
1281 واقعیت reality
1282 پاک کن proper
1283 برای منعکس کردن to reflect
1284 سرگردان باش to wander
1285 برای نشان دادن to represent
1286 مزرعه farm
1287 تیم team
1288 آب و هوا weather
1289 برای برآورده شدن to satisfy
1290 مشکل difficulty
1291 ضعیف weak
1292 معنای meaning
1293 پرواز flight
1294 دلپذیر pleasant
1295 عرشه deck
1296 مراقب باشید careful
1297 مربع square
1298 ببخشید excuse
1299 شرکت firm
1300 شاخه branch
1301 برای پاک کردن to wipe
1302 قیمت price
1303 اصلی original
1304 دوازده twelve
1305 وکیل lawyer
1306 ردیابی trace
1307 نماز prayer
1308 هر کس anybody
1309 افتخار honor
1310 زنگ bell
1311 هدیه gift
1312 مسیح Christ
1313 انرژی energy
1314 احتمالا possibly
1315 عادت habit
1316 مایلم willing
1317 کیفیت quality
1318 لگد زدن to toss
1319 گسل fault
1320 پایین تر to lower
1321 مطمئنا surely
1322 ظاهرا apparently
1323 استدلال می کند to argue
1324 شروع beginning
1325 خوش تیپ handsome
1326 عمیقا deeply
1327 سرزنش to blame
1328 به اعتراض to protest
1329 زندانی prisoner
1330 برای نشان دادن to indicate
1331 چای thee
1332 به پیچ و تاب بروید to twist
1333 کاپشن jacket
1334 قهرمان hero
1335 شانس luck
1336 محتوا content
1337 برای اطلاع رسانی to inform
1338 برای جلوگیری از to prevent
1339 خوشبختی happiness
1340 واقعا truly
1341 برای توسعه to develop
1342 چانه chin
1343 خراب کردن to ruin
1344 برای ترک to crack
1345 رهبر leader
1346 دیروز yesterday
1347 پانزده fifteen
1348 چوبی wooden
1349 برای تحویل دادن to deliver
1350 عامل agent
1351 مواد material
1352 پاسخ response
1353 پاساژ passage
1354 احمقانه stupid
1355 مد fashion
1356 وظیفه task
1357 کنجکاو curious
1358 برای موفقیت to succeed
1359 عاقل wise
1360 مبلغ amount
1361 تلفن telephone
1362 انکار کردن to deny
1363 حفاری to dig
1364 قانون law
1365 خواستن to urge
1366 برای همیشه forever
1367 جامعه community
1368 فیزیکی physical
1369 منبع source
1370 کف دست palm
1371 معلم teacher
1372 برده slave
1373 چربی fat
1374 ترجیح می دهم to prefer
1375 نظامی military
1376 نان bread
1377 برای ارجاع to refer
1378 کابین cabin
1379 به طور کامل fully
1380 ناتوان unable
1381 همراه با to accompany
1382 ادامه داد to proceed
1383 برای تبادل to exchange
1384 جرم mass
1385 درخواست request
1386 برای ایجاد to establish
1387 عجیب و غریب odd
1388 ساحل shore
1389 برای هدایت to guide
1390 طلایی golden
1391 خودمان ourselves
1392 صرفا mere
1393 رابطه relation
1394 تهدید کن to threaten
1395 سرعت rate
1396 نفرین کردن to curse
1397 خرس beer
1398 دور distant
1399 واضح است obvious
1400 نظر comment
1401 شریف noble
1402 مزیت advantage
1403 ببخشید spite
1404 پرونده file
1405 امکان possibility
1406 انجام شود to conduct
1407 محو شدن to fade
1408 مدرن modern
1409 برای تمرکز to focus
1410 صفحه نمایش screen
1411 وجود existence
1412 به سوار شدن to mount
1413 شن و ماسه sand
1414 قربانی victim
1415 نوک tip
1416 دیوانه rage
1417 شمارنده counter
1418 دومی latter
1419 ترساندن to scare
1420 تصادف accident
1421 تصور impression
1422 برای همکار to peer
1423 همجنسگرا gay
1424 برای بستن to curl
1425 برای جمع آوری to collect
1426 به راهپیمایی to march
1427 برای نمایش to display
1428 ساحل beach
1429 عمه aunt
1430 دروازه doorway
1431 راحت comfortable
1432 رانده شدن to drift
1433 تاسف pity
1434 هیجان excitement
1435 به قضاوت to arrest
1436 بدیهی است obviously
1437 در غیر این صورت otherwise
1438 تجارت trade
1439 باشگاه club
1440 سلول cell
1441 سلامت health
1442 غرب west
1443 چرم leather
1444 خشن rough
1445 به نفس کشیدن to gasp
1446 برای انجام to perform
1447 انگشت کوچک pink
1448 باند band
1449 حکم sentence
1450 خلق و خوی mood
1451 مقاله article
1452 زنجیره ای chain
1453 حمل و نقل carriage
1454 به مطلق to utter
1455 سایه shade
1456 هواپیما plane
1457 کالج college
1458 ببخشید to forgive
1459 شعر poem
1460 طناب rope
1461 چراغ lamp
1462 نمونه instance
1463 خالص pure
1464 بارگذاری to load
1465 به دست گرفتن to seize
1466 عقب rear
1467 صادقانه honest
1468 عمده major
1469 مشابه similar
1470 فعالیت activity
1471 به اکو to echo
1472 برای اشغال to occupy
1473 مشهور است famous
1474 برای زنده ماندن to survive
1475 اضطراب anxious
1476 خنده دار funny
1477 استدلال argument
1478 شیطان devil
1479 اعتماد به نفس confidence
1480 برای پشیمانی to regret
1481 تعهد to commit
1482 عرق کردن sweat
1483 روسی Russian
1484 دامنه range
1485 زنگ alarm
1486 برای بهبودی to recover
1487 وحشت horror
1488 امنیت security
1489 خدمه crew
1490 به سر و صدا to roar
1491 سپیده دم dawn
1492 ملت nation
1493 فلزی metal
1494 عصبی nervous
1495 زندان prison
1496 رها کردن to abandon
1497 هر جا anywhere
1498 شاعر poet
1499 آن sin
1500 به چمن to grasp
1501 گرایش attitude
1502 برای امن کردن to secure
1503 بیانیه statement
1504 برهنه naked
1505 لایحه bill
1506 پیشانی brow
1507 اخلاق moral
1508 رل role
1509 بسیاری plenty
1510 حرفه career
1511 دم tail
1512 تولد birth
1513 برای اعمال to apply
1514 رسمی official
1515 ارتباط دادن to relate
1516 سرنوشت fate
1517 پروژه project
1518 دره valley
1519 تخیل imagination
1520 برای ترساندن to frighten
1521 بازار market
1522 مشت fist
1523 به کوره ها to owe
1524 قصد intention
1525 اتصال connection
1526 سلسله series
1527 شجاعت courage
1528 برج tower
1529 دریاچه lake
1530 برای ظهور to emerge
1531 شرط می بندم to bet
1532 سینما movie
1533 دامن skirt
1534 گریه کن to weep
1535 اتاق chamber
1536 محاکمه trial
1537 جادو magic
1538 موتور engine
1539 تشکر thanks
1540 نوشته writing
1541 دکمه button
1542 فیلم film
1543 شکار کردن to hunt
1544 عادی ordinary
1545 برای گسترش to extend
1546 برای ذخیره کردن to spare
1547 نظریه theory
1548 طبیعی normal
1549 ثابت steady
1550 به اعطای to grant
1551 ژوئن June
1552 یهودی Jew
1553 متن text
1554 کاملا absolutely
1555 افتخار honour
1556 به شناور to float
1557 راز mystery
1558 فصل season
1559 مالک owner
1560 به استطاعت to afford
1561 رنگ colour
1562 نصیحت advice
1563 شریک partner
1564 به تحسین to admire
1565 کلاه cap
1566 ازادی freedom
1567 دو تابش خیره کننده to glare
1568 سزاوار است to deserve
1569 سلام to greet
1570 به آغوش گرفتن to hug
1571 کارکنان staff
1572 رانده شدن to thrust
1573 بعد از آن afterwards
1574 درست correct
1575 بستگی دارد to depend
1576 شنا کردن to swim
1577 استخر pool
1578 سیگنال signal
1579 بی گناه innocent
1580 پاشنه heel
1581 generelt generally
1582 پرده curtain
1583 مالکیت possession
1584 عکس photograph
1585 به ندرت scarcely
1586 رادیو radio
1587 بومی native
1588 خاکستری grey
1589 فرم blanket
1590 مصاحبه interview
1591 مجاز است to permit
1592 کثیف dirty
1593 شرم shame
1594 متوقف کردن to cease
1595 تخم مرغ egg
1596 توضیح explanation
1597 واگن wagon
1598 حضار audience
1599 افتضاح awful
1600 لوله pipe
1601 فشار دادن to strain
1602 هنرمند artist
1603 فشار دادن to squeeze
1604 رمان Roman
1605 درخواست تجدید نظر to appeal
1606 پارچه cloth
1607 وحشت terror
1608 حجم volume
1609 شرق east
1610 بخش section
1611 مزاحم نشو to disturb
1612 رتبه rank
1613 دوستانه friendly
1614 گرسنه hungry
1615 به خزش to creep
1616 مهمان visitor
1617 در همه جا everywhere
1618 مذهبی religious
1619 برای به دست آوردن to obtain
1620 گوشت meat
1621 دوشیزه یا زن جوان maid
1622 عدالت justice
1623 پیشرفت progress
1624 شلپ شلپ کردن lap
1625 طبقه بالا upstairs
1626 باور belief
1627 برای اتصال to connect
1628 رمان novel
1629 روح ghost
1630 به هدف to aim
1631 به تلنگر to fling
1632 روز شنبه Saturday
1633 جراحی operation
1634 برای تسکین to relieve
1635 دیگر anymore
1636 یورتمه despite
1637 دور کمر waist
1638 شیر milk
1639 به آغوش گرفتن to embrace
1640 حمام bathroom
1641 گلدان pot
1642 برای مواجه شدن to encounter
1643 ملک estate
1644 قبلی previous
1645 چرخش to spin
1646 داستان fiction
1647 بزرگ grand
1648 دام trap
1649 تاثيرگذار باشد to affect
1650 فوت و فن trick
1651 دارو drug
1652 ابریشم silk
1653 سوپ supper
1654 مست drunk
1655 اشاره hint
1656 جایگزین کردن to replace
1657 خشم harm
1658 میوه fruit
1659 کامپیوتر computer
1660 زانو elbow
1661 بیا پایین to descend
1662 دو ضرر to tap
1663 ایوان porch
1664 بجوشد to swell
1665 یو پی اس upper
1666 پلیس cop
1667 پدر بزرگ grandfather
1668 ورزش exercise
1669 کتابخانه library
1670 عضله muscle
1671 برای بستن to freeze
1672 ناراحت to upset
1673 شکایت کردن to complain
1674 اروپا Europe
1675 به نفع favor
1676 ریشه root
1677 جانور beast
1678 بروز دارد to arise
1679 چالش challenge
1680 دوش shower
1681 یونانی Greek
1682 سراسر throughout
1683 جنسی sexual
1684 رشته string
1685 حد limit
1686 رستوران restaurant
1687 دین religion
1688 فشار pressure
1689 ناپدید شدن to vanish
1690 ظرافت grace
1691 وسیع vast
1692 به اعتراف to confess
1693 قربانی sacrifice
1694 ورود arrival
1695 تکان خوردن to jerk
1696 درس lesson
1697 مفصل ران hip
1698 ترک lad
1699 نفت oil
1700 الگو pattern
1701 منظم regular
1702 تفنگ rifle
1703 خوش شانس lucky
1704 الاغ ass
1705 کند dull
1706 هوشیار conscious
1707 یک ظرف غذا mess
1708 عنصر element
1709 به غرق شدن to groan
1710 konsekvens consequence
1711 تعادل balance
1712 اصل principle
1713 محبت affection
1714 جاری current
1715 شمع candle
1716 گه shit
1717 به کک to flee
1718 ارتفاع height
1719 سهام stock
1720 شوالیه knight
1721 ساعت clock
1722 قلعه castle
1723 حصار fence
1724 گناهکار guilty
1725 برای حل کردن to resolve
1726 به زانو زدن to kneel
1727 برای استراحت to relax
1728 معبد temple
1729 در کنار besides
1730 مجله magazine
1731 برگزیده favorite
1732 نشسته seated
1733 آوریل April
1734 سنت tradition
1735 تلخ bitter
1736 برای قدردانی to appreciate
1737 علم science
1738 محبوب popular
1739 مادر بزرگ grandmother
1740 مدل model
1741 دو لرزیدن to shiver
1742 روزانه daily
1743 گفتگو discussion
1744 شاهزاده prince
1745 افسون charm
1746 به نوار to strip
1747 برای نتیجه گیری to conclude
1748 یکسان uniform
1749 توصیف description
1750 سقف ceiling
1751 بوش bush
1752 intersted از interested
1753 نزدیک closely
1754 به چنگ زدن to cling
1755 نیمکت bench
1756 دنبال کردن to pursue
1757 شجاع brave
1758 رضایت satisfaction
1759 خزیدن to crawl
1760 اتوبوس bus
1761 ادبی literary
1762 خونین bloody
1763 برای مقایسه to compare
1764 خارجی foreign
1765 به پیشنهاد to propose
1766 قلم pen
1767 پرسیدن to inquire
1768 اندوه grief
1769 کمک aid
1770 دوستی friendship
1771 سقوط to crash
1772 ماجرا adventure
1773 برای مبارزه to stride
1774 فرهنگ culture
1775 پرتو beam
1776 ایمنی safety
1777 مارس March
1778 عینک glasses
1779 evne ability
1780 عالی excellent
1781 محکم firmly
1782 فهم understanding
1783 فولاد steel
1784 عصب nerve
1785 فرشته angel
1786 غول giant
1787 سوء ظن suspicion
1788 ناشناخته unknown
1789 به استراحت to startle
1790 برابر equal
1791 چادر tent
1792 خنده بده to gleam
1793 هوشمند smart
1794 نسل generation
1795 برای مقاومت در برابر to resist
1796 به سوت to sob
1797 در هر per
1798 نار تا به حال whenever
1799 طلسم spell
1800 واکنش reaction
1801 آموزش و پرورش education
1802 اثبات proof
1803 برای تحریک to excite
1804 به درخشش to blink
1805 شلاق زدن to whip
1806 برای شناسایی to identify
1807 کاسه bowl
1808 برای افشای to expose
1809 هشدار warning
1810 عمق depth
1811 فصل chapter
1812 ترتیب arrangement
1813 به درد بخور to ache
1814 گهگاه to sip
1815 به شدت heavily
1816 ایتالیایی Italian
1817 خط ابرو eyebrow
1818 به شوخی to chuckle
1819 کاخ palace
1820 به طور جدی seriously
1821 عقب نشینی to retreat
1822 نقاشی painting
1823 viktigheten importance
1824 اضافی extra
1825 ملکه queen
1826 در سکوت silently
1827 مچ دست wrist
1828 لجن to slam
1829 مسئوليت responsibility
1830 مجموع altogether
1831 فک jaw
1832 بد badly
1833 مسافر passenger
1834 افتتاح opening
1835 جولای July
1836 مهارت skill
1837 ماموریت mission
1838 تعقیب کردن to chase
1839 رسم custom
1840 تمایل دارند to tend
1841 روش method
1842 گاو cow
1843 مشتاق eager
1844 جنگجو warrior
1845 کلاچ to clutch
1846 به درک to perceive
1847 غار cave
1848 اعتبار credit
1849 ستایش praise
1850 توانا capable
1851 استخدام to hire
1852 نسخه version
1853 همسایه neighbor
1854 برای پنهان کردن to conceal
1855 برای تمرین to bore
1856 همدردی sympathy
1857 سیم wire
1858 حس کنجکاوی curiosity
1859 دو ملزم کردن to oblige
1860 کمربند belt
1861 نسبی relative
1862 مفهوم notion
1863 برای ضبط to capture
1864 برای تغییر to switch
1865 پست mail
1866 نیمکت couch
1867 راهرو corridor
1868 برای خروج to depart
1869 فورا instantly
1870 اسپانیایی Spanish
1871 تهدید threat
1872 چینی Chinese
1873 بسیار highly
1874 سرانجام eventually
1875 استخدام to employ
1876 پیوند link
1877 عدم absence
1878 یاس despair
1879 ساختار structure
1880 تنها lonely
1881 سپاسگزار grateful
1882 برای خروج to withdraw
1883 نقشه map
1884 غالبا mostly
1885 وزیر minister
1886 بالش pillow
1887 قابل رویت visible
1888 کشتی vessel
1889 معشوقه mistress
1890 برای پیوستن to attach
1891 ظریف delicate
1892 به اشتباه to confuse
1893 حرفه ای professional
1894 گرمی warmth
1895 شکسته broken
1896 اگزوز to exhaust
1897 احمقانه silly
1898 کاراگاه detective
1899 غم و اندوه sorrow
1900 زین saddle
1901 خسارت damage
1902 خوب rare
1903 خیانت کن to betray
1904 برای خوابیدن to slap
1905 برای تأیید to acknowledge
1906 لباس شب gown
1907 جامد solid
1908 خیلی extremely
1909 عبارت phrase
1910 ناخن nail
1911 برای تمیز کردن to rent
1912 برای حفظ to maintain
1913 اوت August
1914 برای تحت تاثیر قرار دادن to impress
1915 کارگر worker
1916 گلوله bullet
1917 تنه trunk
1918 konkluderer conclusion
1919 تفنگ pistol
1920 کلبه cottage
1921 درخشان brilliant
1922 شهروند citizen
1923 سریعا rapidly
1924 به سوت to whistle
1925 تازه recently
1926 از جان گذشته desperate
1927 سبک lightly
1928 منظر aspect
1929 گیجی confusion
1930 زشت ugly
1931 هوش intelligence
1932 بستر sofa
1933 برای ریختن to shed
1934 عزیز darling
1935 پدر dad
1936 منحنی curve
1937 نسیم breeze
1938 لیکا equally
1939 نوار tape
1940 برای سرمایه گذاری to venture
1941 خراشیدن to scratch
1942 عطر scent
1943 برای جذب to attract
1944 توسعه development
1945 دو لنگ to halt
1946 به پین to pin
1947 به چنگ زدن to shove
1948 پزشکی medical
1949 شیب slope
1950 به طور طبیعی naturally
1951 روانی mental
1952 برای دفاع از to defend
1953 برای کسب درآمد to earn
1954 دعا کن to bid
1955 دوربین camera
1956 خاک dirt
1957 صدف shell
1958 طرح plot
1959 تاج crown
1960 موفق successful
1961 تقوا virtue
1962 سیل flood
1963 رم Rome
1964 کیف پول purse
1965 شعر poetry
1966 به پاپ to pop
1967 شکم belly
1968 کل total
1969 برای تأیید to confirm
1970 داوری judgment
1971 ENORME enormous
1972 برای خرد کردن to crush
1973 بسکتبال basket
1974 پناه shelter
1975 به پات to pat
1976 ansvarlig responsible
1977 هوشیاری consciousness
1978 senaste recent
1979 برای تقسیم کردن to divide
1980 جنایی criminal
1981 گرانبها precious
1982 منصفانه fairly
1983 برای تشویق to encourage
1984 مرز border
1985 اقیانوس ocean
1986 برگها blade
1987 ران thigh
1988 انعکاس reflection
1989 مراسم تشییع جنازه funeral
1990 بخش department
1991 غیر عادی unusual
1992 دو نفر متقاعد می شوند to persuade
1993 وسیله نقلیه vehicle
1994 وحشت dread
1995 زمینه background
1996 استاندارد standard
1997 تلویزیون television
1998 متهم به to accuse
1999 کاملا totally
2000 سود benefit
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters