2000 Most Common Polish Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Polish language.

Persian … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Portuguese

Rank Polish English
1 być to be
2 i and
3 do to
4 z of
5 za a
6 ja I
7 w in
8 mieć to have
9 że that
10 on he
11 nie not
12 jego his
13 jej her
14 to it
15 ty you
16 z with
17 dla for
18 do zrobienia to do
19 Ona she
20 tak jak as
21 na on
22 powiedzieć to say
23 w at
24 mu him
25 z from
26 ale but
27 mnie me
28 mój my
29 iść to go
30 one they
31 wszystko all
32 przez by
33 to this
34 jeden one
35 na zewnątrz out
36 w górę up
37 wiedzieć to know
38 więc so
39 na an
40 zobaczyć to see
41 mógłby could
42 lub or
43 im them
44 zdobyć to get
45 my we
46 lubić like
47 przyjść to come
48 mężczyzna man
49 co what
50 robić to make
51 tam there
52 o about
53 który which
54 ich their
55 w into
56 myśleć to think
57 patrzeć to look
58 Jeśli if
59 kto who
60 gdy when
61 brać to take
62 czas time
63 Nie no
64 z powrotem back
65 aby móc to can
66 do woli to will
67 Twój your
68 więcej more
69 następnie then
70 na dół down
71 dobry good
72 koniec over
73 powiedzieć to tell
74 teraz now
75 dłoń hand
76 trochę some
77 chcieć to want
78 właśnie just
79 tylko only
80 niż than
81 sposób way
82 dawać to give
83 inny other
84 dzień day
85 oko eye
86 przed before
87 zapytać to ask
88 znaleźć to find
89 dwa two
90 mało little
91 długie long
92 bardzo very
93 czuć to feel
94 każdy any
95 rzecz thing
96 zbyt too
97 tutaj here
98 nigdy never
99 zostawiać to leave
100 osoba person
101 stary old
102 głowa head
103 skręcić to turn
104 jeszcze raz again
105 przez through
106 parzysty even
107 Twarz face
108 dużo much
109 poza off
110 nas us
111 pierwszy first
112 dobrze right
113 nasz our
114 w jaki sposób how
115 gdzie where
116 po after
117 jego its
118 kobieta woman
119 z dala away
120 życie life
121 wydawać się to seem
122 zadzwonić to call
123 nadal still
124 słyszeć to hear
125 rok year
126 posiadać own
127 pracować to work
128 powinien should
129 miejsce place
130 sala room
131 dobrze well
132 stać to stand
133 musieć to must
134 samego siebie himself
135 na około around
136 drzwi door
137 do potęgi to might
138 coś something
139 próbować to try
140 kochać to love
141 dom house
142 noc night
143 położyć to put
144 świetny great
145 taki such
146 do zachowania to keep
147 usiąść to sit
148 ostatni, ubiegły, zeszły last
149 zacząć to begin
150 bo because
151 te those
152 te these
153 słowo word
154 używać to use
155 potrzebować to need
156 otworzyć to open
157 trzymać to hold
158 inne another
159 podczas while
160 większość most
161 rozmawiać to talk
162 pozwolić to let
163 na upon
164 daleko far
165 bez without
166 Dom home
167 uśmiechać się to smile
168 zawsze always
169 głos voice
170 dziecko child
171 ojciec father
172 iść to walk
173 młody young
174 znaczyć to mean
175 nic nothing
176 biegać to run
177 chociaż though
178 za chwilę moment
179 przeciwko against
180 matka mother
181 podobnie same
182 imię name
183 mówić to speak
184 wiele many
185 umysł mind
186 mało few
187 przynieść to bring
188 światło light
189 zamknąć to close
190 bok side
191 zawsze ever
192 przenieść to move
193 może to may
194 przyjaciel friend
195 każdy every
196 ramię arm
197 trzy three
198 pewnego razu once
199 dość enough
200 zostać to become
201 dziewczynka girl
202 pod under
203 Nowy new
204 koniec end
205 żyć to live
206 również also
207 pomóc to help
208 pomiędzy between
209 świat world
210 upaść to fall
211 zacząć to start
212 każdy each
213 czekać to wait
214 oglądać to watch
215 zatrzymać to stop
216 byle co anything
217 obie both
218 stopa foot
219 część part
220 mały small
221 aż do until
222 naprawdę really
223 odpowiedzieć to answer
224 pokazywać to show
225 chłopak boy
226 się herself
227 kłamać to lie
228 pewnie sure
229 kierunek course
230 wydarzyć się to happen
231 wierzyć to believe
232 wracać to return
233 za behind
234 punkt point
235 Kolejny next
236 jeszcze yet
237 serce heart
238 woda water
239 prawie almost
240 ustawić to set
241 ciało body
242 czemu why
243 zdać to pass
244 ranek morning
245 godzina hour
246 dźwięk sound
247 spotkać to meet
248 Pan Bóg God
249 biały white
250 zapamiętać to remember
251 uprzejmy kind
252 mieć nadzieję to hope
253 osiągnąć to reach
254 umrzeć to die
255 ciężko hard
256 zły bad
257 pół half
258 śmiać się to laugh
259 rodzina family
260 od since
261 wysoki high
262 książka book
263 materia matter
264 krok step
265 zmienić to change
266 pytanie question
267 przez across
268 rozumieć to understand
269 podążać to follow
270 razem together
271 żona wife
272 ciągnąć to pull
273 wzdłuż along
274 stół table
275 grać to play
276 przegrać to lose
277 duży big
278 płakać to cry
279 czarny black
280 włosy hair
281 czytać to read
282 z przodu front
283 wysyłać to send
284 całkiem quite
285 złamać to break
286 siebie myself
287 musi to shall
288 już already
289 minuta minute
290 ciemny dark
291 wkrótce soon
292 łóżko bed
293 w kierunku toward
294 cały whole
295 samochód car
296 okno window
297 wstrząsnąć to shake
298 jeszcze else
299 reszta rest
300 pieniądze money
301 fakt fact
302 syn son
303 pisać to write
304 ogień fire
305 druga second
306 zostać to stay
307 zastanawiać się to wonder
308 walizka case
309 fabuła story
310 linia line
311 rosnąć to grow
312 powietrze air
313 życzyć to wish
314 myśl thought
315 podnieść się to rise
316 najmniej least
317 pełny full
318 złapać to catch
319 prowadzić to lead
320 duży large
321 pojawić się to appear
322 wszystko everything
323 dbać to care
324 nosić to carry
325 śmierć death
326 spać to sleep
327 zabić to kill
328 pomysł idea
329 odpowiedzieć to reply
330 ubierać to wear
331 Ściana wall
332 prowadzić to drive
333 Blisko near
334 rysować to draw
335 ramię shoulder
336 tydzień week
337 przeszłość past
338 nie żyje dead
339 wcześnie early
340 gapić się to stare
341 sam alone
342 sens sense
343 usta mouth
344 raczej rather
345 znosić to bear
346 cztery four
347 kontynuować to continue
348 drzewo tree
349 brat brother
350 powód reason
351 koń horse
352 inni others
353 zamówienie order
354 los lot
355 pięć five
356 dotknąć to touch
357 okrągły round
358 głęboki deep
359 list letter
360 Chybienie Miss
361 przypuszczać to suppose
362 siła force
363 miasto town
364 jeść to eat
365 jasny clear
366 poślubić to marry
367 rzucić to throw
368 kraj country
369 obecny present
370 wewnątrz inside
371 podłoga floor
372 płacić to pay
373 kiwać to nod
374 palec finger
375 pozostać to remain
376 łza tear
377 ulica street
378 dama lady
379 mniej less
380 strach fear
381 ktoś someone
382 biznes business
383 zdolny able
384 krzesło chair
385 zapomnieć to forget
386 podnieść to pick
387 spodziewać się to expect
388 czerwony red
389 moc power
390 spojrzeć to glance
391 być może perhaps
392 krótki short
393 ziemia ground
394 prawdziwe true
395 warga lip
396 ubierać się to dress
397 miesiąc month
398 słuchać to listen
399 późno late
400 szkoła school
401 zarówno either
402 kogo whom
403 Niska low
404 pośród among
405 mąż husband
406 dodać to add
407 różne different
408 upuścić to drop
409 pić to drink
410 uczyć się to learn
411 nagle suddenly
412 papier paper
413 wylądować land
414 sortować sort
415 często often
416 wieczór evening
417 powyżej above
418 sto hundred
419 zdecydować to decide
420 zauważyć to notice
421 córka daughter
422 gabinet office
423 zimno cold
424 postać figure
425 Droga road
426 uczucie feeling
427 zawiesić to hang
428 uciąć to cut
429 numer number
430 w porządku fine
431 Miasto city
432 zaskoczyć to surprise
433 podnieść to raise
434 wypełnić to fill
435 kilka several
436 którego whose
437 ubogi poor
438 pewny certain
439 prawdopodobnie probably
440 temu ago
441 Top top
442 powodować to cause
443 wejść to enter
444 gotowy ready
445 niebieski blue
446 w ciągu within
447 sami themselves
448 Naprzód forward
449 siostra sister
450 wydać to spend
451 stan state
452 jednak however
453 walczyć to fight
454 silny strong
455 pocałować to kiss
456 podczas during
457 kawałek bit
458 proszę to please
459 na zewnątrz outside
460 noga leg
461 drogi dear
462 szczęśliwy happy
463 marzenie dream
464 Uwaga note
465 źle wrong
466 zdać sobie sprawę to realize
467 zainteresowanie interest
468 krew blood
469 szybko quickly
470 wytłumaczyć to explain
471 wiatr wind
472 człowiek human
473 jeździć to ride
474 na pokrycie to cover
475 oprzeć to lean
476 zezwolić to allow
477 dziesięć ten
478 wątpić doubt
479 20 twenty
480 Pan sir
481 piękny beautiful
482 wojna war
483 ładny pretty
484 powoli slowly
485 możliwy possible
486 kłopot trouble
487 odwiedzać to visit
488 szansa chance
489 popychać to push
490 wolny free
491 oddech breath
492 kawałek piece
493 słońce sun
494 prawda truth
495 przybyć to arrive
496 rozważyć to consider
497 czy whether
498 działać to act
499 samo itself
500 ani nor
501 ktoś anyone
502 znak sign
503 sprawa deal
504 krzyżować się to cross
505 szkło glass
506 praca job
507 skończyć to finish
508 szeptać to whisper
509 uczyć się to study
510 Formularz form
511 łatwy easy
512 wiek age
513 obrazek picture
514 sześć six
515 Wreszcie finally
516 kupić to buy
517 cisza silence
518 pies dog
519 leżeć to lay
520 widok sight
521 ucho ear
522 zaoferować to offer
523 statek ship
524 siebie yourself
525 w kierunku towards
526 morze sea
527 pierścień ring
528 obiecać to promise
529 podnieść to lift
530 latać to fly
531 tysiąc thousand
532 zgadywać to guess
533 kąt corner
534 martwić się to worry
535 widok view
536 oprócz beside
537 telefon phone
538 Uwaga attention
539 ukryć to hide
540 przegapić to miss
541 spojrzenie gaze
542 Policja police
543 zapisać to save
544 przyjęcie party
545 język angielski English
546 kamień stone
547 Londyn London
548 dziwne strange
549 niemowlę baby
550 przestraszony afraid
551 ból pain
552 fala wave
553 kuchnia kitchen
554 zgadzać się to agree
555 uderzyć to strike
556 nacisnąć to press
557 Zielony green
558 para couple
559 chłopak guy
560 Przepraszam sorry
561 doświadczenie experience
562 do till
563 amerykański American
564 może maybe
565 siedzenie seat
566 toczyć to roll
567 w rzeczy samej indeed
568 dmuchać to blow
569 czasami sometimes
570 ciężki heavy
571 dusza soul
572 ważny important
573 dziecko kid
574 ciepły warm
575 zamartwiać się to concern
576 mój mine
577 pozycja position
578 gorąco hot
579 lekarz doctor
580 poza beyond
581 krzyczeć to shout
582 Przedmiot subject
583 obiad dinner
584 sprawdzić to check
585 duch spirit
586 popołudnie afternoon
587 oficer officer
588 cichy quiet
589 pragnienie desire
590 z wyjątkiem except
591 Ziemia earth
592 wyobrazić to imagine
593 pauzować to pause
594 podejść to approach
595 szyja neck
596 Mila mile
597 sposób manner
598 dołączyć to join
599 jedzenie food
600 budynek building
601 przyklejać to stick
602 krawędź edge
603 pole field
604 Natura nature
605 rzeka river
606 skała rock
607 pistolet gun
608 wspomnieć to mention
609 prosto straight
610 szeroki wide
611 firma company
612 niebo sky
613 strzelać to shoot
614 drewno wood
615 uderzyć to hit
616 tańczyć to dance
617 tłum crowd
618 palić się to burn
619 facet fellow
620 wyrażenie expression
621 pudełko box
622 kontrola control
623 kościół church
624 wzdychać to sigh
625 każdy everyone
626 wybierać to choose
627 dzielić się to share
628 sugerować to suggest
629 król king
630 rodzic parent
631 ładny nice
632 pośliznąć to slip
633 budować to build
634 na onto
635 prawie nearly
636 pamięć memory
637 ubranie clothes
638 raport report
639 po prostu simply
640 akceptować to accept
641 cieszyć się to enjoy
642 skóra skin
643 sekret secret
644 na pewno certainly
645 gra game
646 rozmowa conversation
647 łódź boat
648 pusty empty
649 dzisiaj today
650 piekło hell
651 służyć to serve
652 miękki soft
653 uciec to escape
654 ton tone
655 nienawidzić to hate
656 kierunek direction
657 próba attempt
658 mimo że although
659 Grupa group
660 policzek cheek
661 kieszeń pocket
662 zarządzać to manage
663 tak yes
664 szukać to search
665 smierdziec to smell
666 wiosna spring
667 generał general
668 środkowy middle
669 konto account
670 lewo left
671 dokładnie exactly
672 usługa service
673 następujący following
674 ranić to hurt
675 opłata charge
676 publiczny public
677 osiedlać się to settle
678 przyjemność pleasure
679 zamiast instead
680 odkrywać to discover
681 pan gentleman
682 złoto gold
683 cokolwiek whatever
684 Aktualności news
685 kolano knee
686 jasny bright
687 natychmiast immediately
688 zadowolony glad
689 pobić to beat
690 szybki fast
691 pojedynczy single
692 tak właściwie actually
693 dystans distance
694 otrzymać to receive
695 miejsce spot
696 scena scene
697 domagać się to demand
698 przyznać to admit
699 pociąg train
700 klasa class
701 zwierzę animal
702 biurko desk
703 sala hall
704 skrzynia chest
705 mistrz master
706 Kawa coffee
707 ufać to trust
708 strzec guard
709 cichy silent
710 efekt effect
711 cień shadow
712 śpiewać to sing
713 torba bag
714 udowodnić to prove
715 Francuski French
716 wysoki tall
717 pod beneath
718 szukać to seek
719 Żaden none
720 spieszyć się to rush
721 Góra mountain
722 przygotować to prepare
723 żołnierz soldier
724 ledwie hardly
725 uśmiechać się to grin
726 historia history
727 czysty clean
728 na sprzedaż to sell
729 związek małżeński marriage
730 akcja action
731 wioska village
732 członek member
733 przyszłość future
734 wzgórze hill
735 w szczególności especially
736 ogród garden
737 Słodkie sweet
738 deszcz rain
739 postać character
740 podróżować to travel
741 atak attack
742 zamknąć to shut
743 palić smoke
744 bezpieczny safe
745 przestrzeń space
746 powierzchnia area
747 poniżej below
748 sytuacja situation
749 szacunek to regard
750 odmówić to refuse
751 trzydzieści thirty
752 suchy dry
753 skakać to jump
754 powtarzać to repeat
755 dziki wild
756 zablokować to lock
757 Anglia England
758 sztuka art
759 przed siebie ahead
760 trzeci third
761 szybki quick
762 koszula shirt
763 wygrać to win
764 nos nose
765 lato summer
766 gardło throat
767 wysiłek effort
768 prosty simple
769 semestr term
770 uczyć to teach
771 wyścig race
772 powolny slow
773 cło duty
774 muzyka music
775 indyjski Indian
776 zdarzenie event
777 kwiat flower
778 zaznaczać to mark
779 ptak bird
780 zebrać to gather
781 Pan Mr
782 Sąd court
783 spotkanie meeting
784 krzyczeć to scream
785 kapelusz hat
786 nie zdać to fail
787 wspinać się to climb
788 morderstwo murder
789 pasować to fit
790 ani neither
791 chudy thin
792 wynik result
793 śpieszyć się to hurry
794 kompletny complete
795 ząb tooth
796 wiązać to tie
797 cel, powód purpose
798 strona page
799 a zatem thus
800 garnitur suit
801 wróg enemy
802 stulecie century
803 zmagać się to struggle
804 zwykły usual
805 obiekt object
806 budzić to wake
807 bogaty rich
808 twierdzić to claim
809 targi fair
810 pospolity common
811 siła strength
812 gruby thick
813 rzeczy stuff
814 Poszanowanie respect
815 adresować to address
816 życie living
817 siedem seven
818 rozpoznać to recognize
819 Do czegoś to ought
820 wspierać to support
821 dziedziniec yard
822 chwycić to grab
823 brązowy brown
824 dowództwo command
825 obecność presence
826 opisać to describe
827 płaszcz coat
828 stacja station
829 niezbędny necessary
830 tonąć to sink
831 Bank bank
832 rozciągać to stretch
833 idealny perfect
834 cierpieć to suffer
835 nagły sudden
836 zniknąć to disappear
837 osiem eight
838 ścieżka path
839 szczególny particular
840 rozprzestrzeniać to spread
841 ciemność darkness
842 schodek stair
843 podziękować to thank
844 ruch movement
845 trudny difficult
846 sklep shop
847 blady pale
848 należeć to belong
849 język language
850 specjalny special
851 poważny serious
852 przypomnieć to remind
853 zapewnić to provide
854 wąski narrow
855 stan condition
856 zginać to bend
857 gwiazda star
858 butelka bottle
859 żywy alive
860 klawisz key
861 zmieniać to swing
862 głośny loud
863 cicho quietly
864 błąd mistake
865 obserwować to observe
866 zauważyć to remark
867 piękno beauty
868 ostrożnie carefully
869 brama gate
870 zapukać to knock
871 przesuwać to slide
872 świadomy aware
873 usuwać to remove
874 całkowicie completely
875 odważyć się to dare
876 sługa servant
877 ukłonić to bow
878 okrąg circle
879 rekord record
880 herbata tea
881 zły angry
882 osobisty personal
883 Chmura cloud
884 reguła rule
885 bitwa battle
886 tablica board
887 prywatny private
888 rana wound
889 naturalny natural
890 gdzieś somewhere
891 naprzód forth
892 smak taste
893 naprawić to fix
894 z łatwością easily
895 tak czy inaczej anyway
896 kreatura creature
897 długość length
898 sklep store
899 świeży fresh
900 wino wine
901 apartament apartment
902 okazja occasion
903 obraz image
904 sędzia judge
905 język tongue
906 funt pound
907 Puchar cup
908 tworzyć to create
909 kształt shape
910 wartość worth
911 piosenka song
912 produkować to produce
913 dzisiejszej nocy tonight
914 chory ill
915 śnieg snow
916 poziom level
917 oszukać fool
918 w związku z tym therefore
919 liczyć to count
920 chory sick
921 społeczny social
922 jutro tomorrow
923 Szczegół detail
924 opinia opinion
925 wzruszyć ramionami to shrug
926 zaangażować to involve
927 dolar dollar
928 olbrzymi huge
929 wlewać to pour
930 fajne cool
931 pierś breast
932 zmęczyć to tire
933 nieco slightly
934 obóz camp
935 przykład example
936 wycieczka trip
937 para pair
938 opowieść tale
939 błysnąć to flash
940 prawdopodobne likely
941 zazwyczaj usually
942 niemożliwy impossible
943 straszny terrible
944 społeczeństwo society
945 kraść to steal
946 pokój peace
947 wiadomość message
948 sypialnia bedroom
949 sprawa affair
950 wystąpić to occur
951 wymagać to require
952 but shoe
953 mieć zamiar to intend
954 ciepło heat
955 kolor color
956 armia army
957 nieznajomy stranger
958 zajęty busy
959 szary gray
960 Niemiecki German
961 zawierać to contain
962 żółty yellow
963 karta card
964 ostry sharp
965 leczyć to treat
966 spokojna calm
967 piłka ball
968 Dolny bottom
969 zagrożenie danger
970 Cały entire
971 określić to determine
972 jedynie merely
973 ryba fish
974 Główny main
975 malować to paint
976 rzucać to cast
977 autor author
978 hałas noise
979 gniew anger
980 różnica difference
981 Gość guest
982 podejrzewać to suspect
983 zaszokować shock
984 strzał shot
985 szef chief
986 świecić to shine
987 myć to wash
988 oddychać to breathe
989 rząd government
990 unikać to avoid
991 staż stage
992 pięćdziesiąt fifty
993 dziura hole
994 pisarz writer
995 pęknąć to burst
996 wybór choice
997 srebrny silver
998 krzyczeć to exclaim
999 typ type
1000 malutki tiny
1001 trawa grass
1002 kierować to direct
1003 wygląd appearance
1004 Ameryka America
1005 cudownie wonderful
1006 spakować to pack
1007 szpital hospital
1008 jej hers
1009 delikatnie gently
1010 cicho softly
1011 utwór track
1012 dowody evidence
1013 zło evil
1014 ujawnić to reveal
1015 istnieć to exist
1016 przeciągać to drag
1017 modlić się to pray
1018 wiedza knowledge
1019 wyrazić to express
1020 na bok aside
1021 zima winter
1022 znajomy familiar
1023 bóg god
1024 okres period
1025 blok block
1026 wyraźnie clearly
1027 szemrać to murmur
1028 strumień stream
1029 zamiatać to sweep
1030 okoliczności circumstance
1031 nalegać to insist
1032 kwartał quarter
1033 mózg brain
1034 zwykły plain
1035 mieszkanie flat
1036 problem issue
1037 baza base
1038 rozkosz delight
1039 wyspa island
1040 Paryż Paris
1041 szansa opportunity
1042 roślina plant
1043 radość joy
1044 przesunąć to shift
1045 związek relationship
1046 nóż knife
1047 szczotkować to brush
1048 lekki slight
1049 cholera damn
1050 drżeć to tremble
1051 dyskutować to discuss
1052 różne various
1053 wartość value
1054 seks sex
1055 lokalny local
1056 młodzież youth
1057 praktyka practice
1058 prawo wet
1059 śniadanie breakfast
1060 kapitan captain
1061 zniszczyć to destroy
1062 podróż journey
1063 Niedziela Sunday
1064 jakoś somehow
1065 marszczyć brwi to frown
1066 zawinąć to wrap
1067 kot cat
1068 związany bound
1069 komfort comfort
1070 gest gesture
1071 kapłan priest
1072 Francja France
1073 do obsługi to handle
1074 niebo heaven
1075 świadek witness
1076 zwiększyć to increase
1077 funkcja feature
1078 kopać to kick
1079 założyć to assume
1080 śpi asleep
1081 przypomnieć to recall
1082 dopasować match
1083 ciasno tight
1084 las forest
1085 chronić to protect
1086 brak lack
1087 towarzysz companion
1088 całkowicie entirely
1089 decyzja decision
1090 zawrzeć to include
1091 szlak trail
1092 zaprosić to invite
1093 emocje emotion
1094 kość bone
1095 godzina o’clock
1096 otaczać to surround
1097 finał final
1098 powierzchnia surface
1099 pudełka dozen
1100 zadeklarować to declare
1101 broń weapon
1102 centrum center
1103 witam welcome
1104 przestępstwo crime
1105 waga weight
1106 kochanek lover
1107 miecz sword
1108 lista list
1109 data date
1110 uczestniczyć to attend
1111 mowa speech
1112 zapewnić to assure
1113 pstryknąć to snap
1114 ruch motion
1115 pasja passion
1116 posuwać się naprzód to advance
1117 wpływ influence
1118 chyba że unless
1119 prędkość speed
1120 lud folk
1121 burza storm
1122 księżyc moon
1123 karmić to feed
1124 polityczny political
1125 błagać to beg
1126 zgodzić się to accord
1127 maszyna machine
1128 czterdzieści forty
1129 dziewięć nine
1130 wydać to release
1131 północ north
1132 wujek uncle
1133 starożytny ancient
1134 smutne sad
1135 Brytyjski British
1136 słabe faint
1137 podwójnie double
1138 grób grave
1139 natychmiast instant
1140 talerz plate
1141 pogrzebać to bury
1142 doskonale perfectly
1143 uroczo lovely
1144 twoje yours
1145 lód ice
1146 oddzielić to separate
1147 gryźć to bite
1148 rabunek roof
1149 przysięgać to swear
1150 cal inch
1151 kierowca driver
1152 lustro mirror
1153 żołądek stomach
1154 bycie being
1155 zyskać to gain
1156 ignorować to ignore
1157 dobrze okay
1158 odpowiedzieć to respond
1159 nikt nobody
1160 przeciwnie opposite
1161 przeszkadzać to bother
1162 zorganizować to arrange
1163 łódź boot
1164 kurz dust
1165 pocierać to rub
1166 bezpośrednio directly
1167 świecić glow
1168 krzyczeć to yell
1169 indywidualny individual
1170 pielęgniarka nurse
1171 Pani Mrs
1172 wizja vision
1173 marnować to waste
1174 dumny proud
1175 szalony mad
1176 autorytet authority
1177 kontakt contact
1178 gazeta newspaper
1179 Boże Narodzenie Christmas
1180 ryzyko risk
1181 szczególnie particularly
1182 stopień degree
1183 poprzedni former
1184 trochę somewhat
1185 styl style
1186 ktoś somebody
1187 posiadać to possess
1188 ciężarówka truck
1189 ciekawe interesting
1190 żart joke
1191 mamrotać to mutter
1192 nieruchomości property
1193 nagi bare
1194 ciało flesh
1195 ulga relief
1196 wahać się to hesitate
1197 złagodzić to ease
1198 uchwyt grip
1199 skakać to leap
1200 dostawa supply
1201 przerwać to interrupt
1202 posiłek meal
1203 kuzyn cousin
1204 proces process
1205 kobieta female
1206 strata loss
1207 papieros cigarette
1208 żelazo iron
1209 przekonać to convince
1210 oddzielnie apart
1211 fantazyjne fancy
1212 wiersz row
1213 tempo pace
1214 dwa razy twice
1215 płynąć to flow
1216 pacjent patient
1217 udawać to pretend
1218 rozmiar size
1219 ledwo barely
1220 ślub wedding
1221 ogłosić to announce
1222 śmiech laughter
1223 arkusz sheet
1224 projekt design
1225 gotować to cook
1226 ty thy
1227 koło wheel
1228 sukces success
1229 niebezpieczny dangerous
1230 południe south
1231 obudzić się awake
1232 luźne loose
1233 czoło forehead
1234 szeroki broad
1235 pustynia desert
1236 mieszać to stir
1237 udar mózgu stroke
1238 skrzydło wing
1239 ostrzec to warn
1240 złożyć to fold
1241 stos pile
1242 płomień flame
1243 wejście entrance
1244 Panie lord
1245 żeglować to sail
1246 wprowadzić to introduce
1247 gładkie smooth
1248 potężny powerful
1249 koszt cost
1250 milion million
1251 wiara faith
1252 połknąć to swallow
1253 most bridge
1254 uczeń student
1255 środek measure
1256 ślepy blind
1257 wszyscy everybody
1258 fortunę fortune
1259 należny due
1260 łagodny gentle
1261 zbadać to examine
1262 szalony crazy
1263 zabawa fun
1264 duma pride
1265 mężczyzna male
1266 angażować się to engage
1267 ramka frame
1268 rzeczywistość reality
1269 czyste proper
1270 odzwierciedlać to reflect
1271 wędrować to wander
1272 reprezentować to represent
1273 gospodarstwo rolne farm
1274 zespół team
1275 pogoda weather
1276 zaspokoić to satisfy
1277 trudność difficulty
1278 słaby weak
1279 znaczenie meaning
1280 lot flight
1281 przyjemnie pleasant
1282 pokład deck
1283 uważaj careful
1284 kwadrat square
1285 usprawiedliwienie excuse
1286 firma firm
1287 oddział branch
1288 wytrzeć to wipe
1289 cena price
1290 oryginalny original
1291 dwanaście twelve
1292 prawnik lawyer
1293 ślad trace
1294 modlitwa prayer
1295 kogokolwiek anybody
1296 cześć honor
1297 dzwon bell
1298 prezent gift
1299 Chrystus Christ
1300 energia energy
1301 ewentualnie possibly
1302 nawyk habit
1303 chętny willing
1304 jakość quality
1305 podrzucać to toss
1306 wina fault
1307 obniżyć to lower
1308 na pewno surely
1309 najwyraźniej apparently
1310 dyskutować to argue
1311 początek beginning
1312 przystojny handsome
1313 głęboko deeply
1314 winić to blame
1315 protestować to protest
1316 więzień prisoner
1317 wskazać to indicate
1318 herbata thee
1319 skręcić to twist
1320 kurtka jacket
1321 bohater hero
1322 szczęście luck
1323 treści content
1324 poinformować to inform
1325 zapobiegać to prevent
1326 szczęście happiness
1327 naprawdę truly
1328 rozwijać się to develop
1329 podbródek chin
1330 zrujnować to ruin
1331 pęknąć to crack
1332 przywódca leader
1333 wczoraj yesterday
1334 piętnaście fifteen
1335 drewniany wooden
1336 dostarczyć to deliver
1337 materiał material
1338 odpowiedź response
1339 przejście passage
1340 głupi stupid
1341 moda fashion
1342 zadanie task
1343 ciekawy curious
1344 aby odnieść sukces to succeed
1345 mądry wise
1346 kwota amount
1347 telefon telephone
1348 zaprzeczyć to deny
1349 kopać to dig
1350 prawo law
1351 nalegać to urge
1352 na zawsze forever
1353 społeczność community
1354 fizyczny physical
1355 źródło source
1356 dłoń palm
1357 nauczyciel teacher
1358 niewolnik slave
1359 tłuszcz fat
1360 wolę to prefer
1361 wojskowy military
1362 chleb bread
1363 odnosić się to refer
1364 kabina cabin
1365 w pełni fully
1366 niezdolny unable
1367 towarzyszyć to accompany
1368 kontynuować to proceed
1369 do wymiany to exchange
1370 masa mass
1371 prośba request
1372 ustalić to establish
1373 dziwne odd
1374 brzeg shore
1375 prowadzić to guide
1376 złoty golden
1377 sami ourselves
1378 zwykły mere
1379 relacja relation
1380 grozić to threaten
1381 stawka rate
1382 przeklinać to curse
1383 niedźwiedź beer
1384 odległe distant
1385 oczywiste obvious
1386 skomentuj comment
1387 szlachetny noble
1388 przewaga advantage
1389 złość spite
1390 plik file
1391 możliwość possibility
1392 prowadzić to conduct
1393 zanikać to fade
1394 nowoczesny modern
1395 skupić się to focus
1396 ekran screen
1397 istnienie existence
1398 do zamontowania to mount
1399 piasek sand
1400 ofiara victim
1401 wskazówka tip
1402 szaleństwo rage
1403 licznik counter
1404 ten drugi latter
1405 przestraszyć to scare
1406 wypadek accident
1407 wrażenie impression
1408 do peer to peer
1409 gejem gay
1410 zwinąć się to curl
1411 zbierać to collect
1412 maszerować to march
1413 do wyświetlenia to display
1414 plaża beach
1415 ciocia aunt
1416 drzwi doorway
1417 wygodne comfortable
1418 dryfować to drift
1419 szkoda pity
1420 podniecenie excitement
1421 do sądu to arrest
1422 oczywiście obviously
1423 inaczej otherwise
1424 handel trade
1425 klub club
1426 komórka cell
1427 zdrowie health
1428 zachód west
1429 skóra leather
1430 szorstki rough
1431 sapać to gasp
1432 wykonać to perform
1433 mały palec pink
1434 zespół band
1435 zdanie sentence
1436 nastrój mood
1437 artykuł article
1438 łańcuch chain
1439 przewóz carriage
1440 wypowiadać to utter
1441 cień shade
1442 samolot plane
1443 wybaczyć to forgive
1444 wiersz poem
1445 lina rope
1446 lampa lamp
1447 przykład instance
1448 czysty pure
1449 ładować to load
1450 wykorzystać to seize
1451 tył rear
1452 uczciwy honest
1453 podobny similar
1454 aktywność activity
1455 echo to echo
1456 zajmować to occupy
1457 sławny famous
1458 przetrwać to survive
1459 niespokojny anxious
1460 zabawne funny
1461 diabeł devil
1462 zaufanie confidence
1463 żałować to regret
1464 zatwierdzić to commit
1465 pot sweat
1466 Rosyjski Russian
1467 zasięg range
1468 odzyskać to recover
1469 przerażenie horror
1470 bezpieczeństwo security
1471 załoga crew
1472 ryczeć to roar
1473 świt dawn
1474 naród nation
1475 nerwowy nervous
1476 więzienie prison
1477 porzucić to abandon
1478 nigdzie anywhere
1479 poeta poet
1480 jego sin
1481 do trawy to grasp
1482 postawa attitude
1483 zabezpieczyć to secure
1484 oświadczenie statement
1485 nagi naked
1486 rachunek bill
1487 czoło brow
1488 moralność moral
1489 Rolle role
1490 mnóstwo plenty
1491 kariera career
1492 ogon tail
1493 narodziny birth
1494 ubiegać się to apply
1495 oficjalny official
1496 odnosić się to relate
1497 los fate
1498 projekt project
1499 dolina valley
1500 wyobraźnia imagination
1501 przestraszyć się to frighten
1502 rynek market
1503 pięść fist
1504 do pieców to owe
1505 zamiar intention
1506 połączenie connection
1507 seria series
1508 odwaga courage
1509 wieża tower
1510 jezioro lake
1511 wyłonić się to emerge
1512 postawić to bet
1513 film movie
1514 spódnica skirt
1515 płakać to weep
1516 komora chamber
1517 próba trial
1518 magia magic
1519 silnik engine
1520 dzięki thanks
1521 pisanie writing
1522 przycisk button
1523 polować to hunt
1524 zwykły ordinary
1525 rozszerzyć to extend
1526 zapisać to spare
1527 teoria theory
1528 normalny normal
1529 stały steady
1530 przyznać to grant
1531 czerwiec June
1532 Żyd Jew
1533 tekst text
1534 absolutnie absolutely
1535 honor honour
1536 pływać to float
1537 tajemnica mystery
1538 sezon season
1539 właściciel owner
1540 pozwolić sobie to afford
1541 kolor colour
1542 rada advice
1543 podziwiać to admire
1544 czapka cap
1545 wolność freedom
1546 dwa blask to glare
1547 zasługiwać to deserve
1548 pozdrawiać to greet
1549 przytulić to hug
1550 personel staff
1551 pchać to thrust
1552 potem afterwards
1553 poprawny correct
1554 polegać to depend
1555 pływać to swim
1556 basen pool
1557 sygnał signal
1558 niewinny innocent
1559 pięta heel
1560 Ogólne generally
1561 kurtyna curtain
1562 posiadanie possession
1563 fotografia photograph
1564 ledwie scarcely
1565 rodzimy native
1566 szary grey
1567 forma blanket
1568 wywiad interview
1569 zezwolić to permit
1570 brudny dirty
1571 wstyd shame
1572 przestać to cease
1573 jajko egg
1574 wyjaśnienie explanation
1575 wóz wagon
1576 publiczność audience
1577 straszny awful
1578 rura pipe
1579 naciągać to strain
1580 artysta artist
1581 ścisnąć to squeeze
1582 powieść Roman
1583 odwołać się to appeal
1584 płótno cloth
1585 objętość volume
1586 wschód east
1587 sekcja section
1588 przeszkadzać to disturb
1589 ranga rank
1590 przyjazny friendly
1591 głodny hungry
1592 pełzać to creep
1593 gość visitor
1594 wszędzie everywhere
1595 religijny religious
1596 uzyskać to obtain
1597 mięso meat
1598 pokojówka maid
1599 sprawiedliwość justice
1600 postęp progress
1601 zakładka lap
1602 na górze upstairs
1603 wiara belief
1604 połączyć to connect
1605 powieść novel
1606 duch ghost
1607 celować to aim
1608 rzucać to fling
1609 sobota Saturday
1610 chirurgia operation
1611 ulżyć to relieve
1612 więcej anymore
1613 trots despite
1614 talia waist
1615 mleko milk
1616 objąć to embrace
1617 łazienka bathroom
1618 garnek pot
1619 spotkać to encounter
1620 nieruchomość estate
1621 poprzedni previous
1622 wirować to spin
1623 fikcja fiction
1624 wielki grand
1625 pułapka trap
1626 wpływać to affect
1627 sztuczka trick
1628 lek drug
1629 jedwab silk
1630 zupy supper
1631 pijany drunk
1632 wskazówka hint
1633 zastąpić to replace
1634 oburzeniem harm
1635 owoc fruit
1636 komputer computer
1637 łokieć elbow
1638 zejść to descend
1639 dwie straty to tap
1640 ganek porch
1641 puchnąć to swell
1642 ups upper
1643 policjant cop
1644 dziadek grandfather
1645 ćwiczenie exercise
1646 biblioteka library
1647 mięsień muscle
1648 zamrozić to freeze
1649 zdenerwować to upset
1650 narzekać to complain
1651 Europa Europe
1652 faworyzować favor
1653 korzeń root
1654 bestia beast
1655 powstać to arise
1656 wyzwanie challenge
1657 prysznic shower
1658 grecki Greek
1659 na wskroś throughout
1660 seksualny sexual
1661 sznur string
1662 restauracja restaurant
1663 religia religion
1664 ciśnienie pressure
1665 zniknąć to vanish
1666 łaska grace
1667 rozległy vast
1668 przyznać się to confess
1669 ofiara sacrifice
1670 przyjazd arrival
1671 szarpać to jerk
1672 lekcja lesson
1673 biodro hip
1674 opuszczać lad
1675 olej oil
1676 wzorzec pattern
1677 regularny regular
1678 karabin rifle
1679 szczęśliwy lucky
1680 osioł ass
1681 nudny dull
1682 świadomy conscious
1683 bałagan mess
1684 jęczeć to groan
1685 konsekvens consequence
1686 równowaga balance
1687 zasada principle
1688 tkliwość affection
1689 prąd current
1690 świeca candle
1691 gówno shit
1692 do pcheł to flee
1693 wysokość height
1694 Zdjęcie stock
1695 rycerz knight
1696 zegar clock
1697 zamek castle
1698 płot fence
1699 winny guilty
1700 rozwiązać to resolve
1701 uklęknąć to kneel
1702 odpocząć to relax
1703 świątynia temple
1704 oprócz besides
1705 magazyn magazine
1706 ulubiony favorite
1707 w pozycji siedzącej seated
1708 kwiecień April
1709 tradycja tradition
1710 gorzki bitter
1711 docenić to appreciate
1712 nauka science
1713 popularny popular
1714 babka grandmother
1715 dwa dreszcze to shiver
1716 codziennie daily
1717 dyskusja discussion
1718 książę prince
1719 czar charm
1720 rozebrać się to strip
1721 na zakończenie to conclude
1722 opis description
1723 sufit ceiling
1724 krzew bush
1725 FAŁSZ FALSE
1726 intersted interested
1727 dokładnie closely
1728 przylgnąć to cling
1729 ława bench
1730 realizować to pursue
1731 odważny brave
1732 satysfakcja satisfaction
1733 czołgać się to crawl
1734 autobus bus
1735 literacki literary
1736 krwawy bloody
1737 porównać to compare
1738 obcy foreign
1739 zaproponować to propose
1740 pióro pen
1741 zapytać to inquire
1742 żal grief
1743 pomoc aid
1744 przyjaźń friendship
1745 do awarii to crash
1746 przygoda adventure
1747 walczyć to stride
1748 kultura culture
1749 belka beam
1750 bezpieczeństwo safety
1751 marsz March
1752 okulary glasses
1753 evne ability
1754 doskonały excellent
1755 stanowczo firmly
1756 zrozumienie understanding
1757 stal steel
1758 nerw nerve
1759 anioł angel
1760 olbrzym giant
1761 podejrzenie suspicion
1762 nieznany unknown
1763 zaskoczyć to startle
1764 równy equal
1765 namiot tent
1766 śmiać się to gleam
1767 mądry smart
1768 generacja generation
1769 oprzeć się to resist
1770 szlochać to sob
1771 za per
1772 när kiedykolwiek whenever
1773 zaklęcie spell
1774 reakcja reaction
1775 edukacja education
1776 dowód proof
1777 podniecić to excite
1778 świecić to blink
1779 biczować to whip
1780 zidentyfikować to identify
1781 miska bowl
1782 eksponować to expose
1783 ostrzeżenie warning
1784 głębokość depth
1785 rozdział chapter
1786 układ arrangement
1787 boleć to ache
1788 popijać to sip
1789 ciężko heavily
1790 włoski Italian
1791 brew eyebrow
1792 chichotać to chuckle
1793 pałac palace
1794 poważnie seriously
1795 wycofać się to retreat
1796 malarstwo painting
1797 viktigheten importance
1798 dodatkowy extra
1799 królowa queen
1800 cicho silently
1801 nadgarstek wrist
1802 do osadu to slam
1803 odpowiedzialność responsibility
1804 zupełnie altogether
1805 szczęka jaw
1806 źle badly
1807 pasażer passenger
1808 otwarcie opening
1809 lipiec July
1810 umiejętność skill
1811 misja mission
1812 gonić to chase
1813 zwyczaj custom
1814 tendencja to tend
1815 metoda method
1816 krowa cow
1817 chętny eager
1818 wojownik warrior
1819 do sprzęgnięcia to clutch
1820 postrzegać to perceive
1821 jaskinia cave
1822 kredyt credit
1823 pochwała praise
1824 zdolny capable
1825 zatrudnić to hire
1826 wersja version
1827 sąsiad neighbor
1828 ukryć to conceal
1829 wiercić to bore
1830 współczucie sympathy
1831 drut wire
1832 ciekawość curiosity
1833 dwa oblige to oblige
1834 pas belt
1835 krewny relative
1836 pojęcie notion
1837 schwytać to capture
1838 przełączać to switch
1839 poczta mail
1840 kanapa couch
1841 korytarz corridor
1842 odejść to depart
1843 natychmiast instantly
1844 hiszpański Spanish
1845 groźba threat
1846 chiński Chinese
1847 wysoko highly
1848 ostatecznie eventually
1849 zatrudnić to employ
1850 powiązanie link
1851 nieobecność absence
1852 rozpacz despair
1853 struktura structure
1854 samotny lonely
1855 wdzięczny grateful
1856 wycofać się to withdraw
1857 mapa map
1858 głównie mostly
1859 poduszka pillow
1860 widoczny visible
1861 statek vessel
1862 kochanka mistress
1863 dołączyć to attach
1864 delikatny delicate
1865 mylić to confuse
1866 profesjonalny professional
1867 ciepło warmth
1868 złamany broken
1869 wyczerpać to exhaust
1870 głupi silly
1871 detektyw detective
1872 smutek sorrow
1873 siodło saddle
1874 uszkodzenie damage
1875 ładny rare
1876 zdradzić to betray
1877 spać to slap
1878 potwierdzić to acknowledge
1879 suknia gown
1880 stały solid
1881 niezwykle extremely
1882 wyrażenie phrase
1883 gwóźdź nail
1884 czyścić to rent
1885 utrzymywać to maintain
1886 sierpień August
1887 zaimponować to impress
1888 pracownik worker
1889 pocisk bullet
1890 tułów trunk
1891 konkluderer conclusion
1892 pistolet pistol
1893 chata cottage
1894 błyskotliwy brilliant
1895 obywatel citizen
1896 szybko rapidly
1897 gwizdać to whistle
1898 niedawno recently
1899 zdesperowany desperate
1900 lekko lightly
1901 aspekt aspect
1902 zamieszanie confusion
1903 brzydki ugly
1904 inteligencja intelligence
1905 łóżko sofa
1906 rzucić to shed
1907 kochanie darling
1908 tata dad
1909 krzywa curve
1910 wiatr breeze
1911 Lika equally
1912 taśma tape
1913 zaryzykować to venture
1914 drapać to scratch
1915 zapach scent
1916 przyciągać to attract
1917 rozwój development
1918 dwa kulawe to halt
1919 przypiąć to pin
1920 pchać to shove
1921 medyczny medical
1922 nachylenie slope
1923 naturalnie naturally
1924 umysłowy mental
1925 bronić to defend
1926 zarabiać to earn
1927 modlić się to bid
1928 kamera camera
1929 brud dirt
1930 powłoka shell
1931 działka plot
1932 korona crown
1933 udany successful
1934 cnota virtue
1935 powódź flood
1936 Rzym Rome
1937 portmonetka purse
1938 poezja poetry
1939 pop to pop
1940 brzuch belly
1941 całkowity total
1942 potwierdzić to confirm
1943 orzeczenie judgment
1944 enorme enormous
1945 zmiażdżyć to crush
1946 koszykówka basket
1947 schronienie shelter
1948 poklepać to pat
1949 ansvarlig responsible
1950 świadomość consciousness
1951 senaste recent
1952 podzielić to divide
1953 przestępca criminal
1954 cenny precious
1955 dość fairly
1956 zachęcać to encourage
1957 granica border
1958 liście blade
1959 udo thigh
1960 odbicie reflection
1961 pogrzeb funeral
1962 dział department
1963 niezwykły unusual
1964 dwie przekonania to persuade
1965 pojazd vehicle
1966 strach dread
1967 tło background
1968 telewizja television
1969 oskarżać to accuse
1970 całkowicie totally
1971 korzyść benefit
1972 jadalnia dining
1973 kojarzyć to associate
1974 dwa renderowania to render
1975 urzędnik clerk
1976 zezwolenie permission
1977 prawny legal
1978 wybrzeże coast
1979 potężny mighty
1980 niepokój anxiety
1981 tytuł title
1982 oferta tender
1983 badania research
1984 placek cake
1985 uratować to rescue
1986 rolnik farmer
1987 przemoc violence
1988 dojrzeć glimpse
1989 sugestia suggestion
1990 dzieciństwo childhood
1991 dwa westchnienia to suck
1992 głupi foolish
1993 nagroda reward
1994 haczyk hook
1995 przygasać dim
1996 klient client
1997 godny worthy
1998 tajemniczy mysterious
1999 ciasno tightly
2000 okrutny cruel
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters