2000 Most Common Telugu Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Telugu language.

Tamil … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Thai

Rank Telugu English
1 ది the
2 ఉండాలి to be
3 మరియు and
4 కు to
5 ఆఫ్ of
6 ఒక a
7 నేను I
8 లో in
9 కలిగి to have
10 that
11 అతను he
12 కాదు not
13 తన his
14 ఆమె her
15 ఇది it
16 మీరు you
17 తో with
18 కోసం for
19 చెయ్యవలసిన to do
20 ఆమె she
21 వంటి as
22 పై on
23 చెప్పటానికి to say
24 వద్ద at
25 అతనికి him
26 నుండి from
27 కానీ but
28 నాకు me
29 నా my
30 వెళ్ళడానికి to go
31 వారు they
32 అన్ని all
33 ద్వారా by
34 this
35 ఒకటి one
36 బయటకు out
37 అప్ up
38 తెలుసుకొనుటకు to know
39 కాబట్టి so
40 ఒక an
41 చూడటానికి to see
42 చేయగలిగి could
43 లేదా or
44 వాటిని them
45 పొందుటకు to get
46 మేము we
47 వంటి like
48 వచ్చిన to come
49 మనిషి man
50 ఏమి what
51 చేయడానికి to make
52 అక్కడ there
53 గురించి about
54 ఇది which
55 వారి their
56 లోకి into
57 ఆలోచించడానికి to think
58 చుచుటకి, చూసేందుకు to look
59 ఉంటే if
60 ఎవరు who
61 ఎప్పుడు when
62 తీసుకెళ్ళడానికి to take
63 సమయం time
64 no
65 తిరిగి back
66 చెయ్యవచ్చు to can
67 ఆశించు to will
68 మీ your
69 మరింత more
70 అప్పుడు then
71 డౌన్ down
72 మంచి good
73 పైగా over
74 చెప్పడానికి to tell
75 ఇప్పుడు now
76 చేతి hand
77 కొన్ని some
78 కావలసిన to want
79 కేవలం just
80 మాత్రమే only
81 కంటే than
82 మార్గం way
83 ఇవ్వాలని to give
84 ఇతర other
85 రోజు day
86 కంటి eye
87 ముందు before
88 అడగటానికి to ask
89 కనుగొనేందుకు to find
90 రెండు two
91 చిన్న little
92 దీర్ఘ long
93 చాలా very
94 అనుభూతి to feel
95 any
96 విషయం thing
97 చాలా too
98 ఇక్కడ here
99 ఎప్పుడూ never
100 వెళ్ళిపోవుట to leave
101 వ్యక్తి person
102 పాత old
103 తల head
104 తిరుగుట to turn
105 మళ్ళీ again
106 ద్వారా through
107 కూడా even
108 ముఖం face
109 చాలా much
110 ఆఫ్ off
111 మాకు us
112 ప్రధమ first
113 కుడి right
114 మా our
115 ఎలా how
116 ఎక్కడ where
117 తరువాత after
118 దాని its
119 మహిళ woman
120 దూరంగా away
121 జీవితం life
122 అనిపించవచ్చు to seem
123 పిలుచుట to call
124 ఇప్పటికీ still
125 వినుట to hear
126 సంవత్సరం year
127 సొంత own
128 పని చేయడానికి to work
129 తప్పక should
130 స్థానం place
131 గది room
132 బాగా well
133 నిలబడటానికి to stand
134 తప్పనిసరిగా to must
135 తాను himself
136 చుట్టూ around
137 తలుపు door
138 చంపడానికి to might
139 ఏదో something
140 ప్రయత్నించు to try
141 ప్రెమించదానికి to love
142 హౌస్ house
143 రాత్రి night
144 ఉంచాలి to put
145 గొప్ప great
146 ఇటువంటి such
147 ఉంచుకోను to keep
148 కూర్చోవడానికి to sit
149 గత last
150 ప్రారంభించడానికి to begin
151 ఎందుకంటే because
152 those
153 these
154 పదం word
155 ఉపయోగించడానికి to use
156 అవసరం to need
157 తెరవడానికి to open
158 పట్టుకో to hold
159 మరో another
160 అయితే while
161 అత్యంత most
162 మాట్లాడడానికి to talk
163 వీలు to let
164 మీద upon
165 దురముగా far
166 లేకుండా without
167 హోమ్ home
168 నవ్వుటకు to smile
169 ఎల్లప్పుడూ always
170 వాయిస్ voice
171 పిల్లల child
172 తండ్రి father
173 నడవడానికి to walk
174 యువ young
175 అర్థం to mean
176 ఏమీ nothing
177 పరిగెత్తడానికి to run
178 అయితే though
179 క్షణం moment
180 వ్యతిరేకంగా against
181 తల్లి mother
182 అదే same
183 పేరు name
184 మాట్లాడటానికి to speak
185 అనేక many
186 మనసు mind
187 కొన్ని few
188 తేవడానికి to bring
189 కాంతి light
190 మూసి to close
191 వైపు side
192 ఎప్పుడైనా ever
193 తరలించడానికి to move
194 మే to may
195 స్నేహితుడు friend
196 ప్రతి every
197 చేయి arm
198 మూడు three
199 ఒకసారి once
200 చాలు enough
201 మారింది to become
202 అమ్మాయి girl
203 కింద under
204 కొత్త new
205 ముగింపు end
206 జీవించడానికి to live
207 కూడా also
208 సహాయపడటానికి to help
209 మధ్య between
210 ప్రపంచ world
211 పడేందుకు to fall
212 ప్రారంభించడానికి to start
213 ప్రతి each
214 వేచి to wait
215 చూడటానికి to watch
216 ఆపడానికి to stop
217 ఏదైనా anything
218 రెండు both
219 ఫుట్ foot
220 భాగం part
221 చిన్న small
222 వరకు until
223 నిజంగా really
224 సమాధానం ఇవ్వండి to answer
225 చూపించటం to show
226 బాయ్ boy
227 ఆమె herself
228 అబద్ధం చెప్పుట to lie
229 ఖచ్చితంగా sure
230 కోర్సు course
231 జరగబోయే to happen
232 నమ్మడానికి to believe
233 తిరిగి to return
234 వెనుక behind
235 పాయింట్ point
236 తరువాత next
237 ఇంకా yet
238 గుండె heart
239 నీటి water
240 దాదాపు almost
241 సెట్ చేయడానికి to set
242 శరీర body
243 ఎందుకు why
244 పాస్ to pass
245 ఉదయం morning
246 గంట hour
247 సౌండ్ sound
248 కలవడం to meet
249 దేవుడు God
250 తెలుపు white
251 గుర్తుంచుకోవడానికి to remember
252 రకం kind
253 నిరీక్షణ to hope
254 చేరుకోవడానికి to reach
255 చనిపోయే to die
256 హార్డ్ hard
257 చెడు bad
258 సగం half
259 నవ్వడానికి to laugh
260 కుటుంబం family
261 నుండి since
262 అధిక high
263 పుస్తకం book
264 విషయం matter
265 అడుగు step
266 మార్చు to change
267 ప్రశ్న question
268 అంతటా across
269 అర్థం చేసుకోవడానికి to understand
270 అనుసరించుట to follow
271 కలిసి together
272 భార్య wife
273 లాగండి to pull
274 పాటు along
275 పట్టిక table
276 ఆడటానికి to play
277 కోల్పోవడం to lose
278 పెద్ద big
279 కేకలు వేయుటకు to cry
280 బ్లాక్ black
281 జుట్టు hair
282 చదవడానికి to read
283 ముందు front
284 పంపండి to send
285 చాలా quite
286 బ్రేక్ to break
287 నాకు myself
288 వలెను to shall
289 ఇప్పటికే already
290 నిమిషం minute
291 కృష్ణ dark
292 త్వరలో soon
293 మం చం bed
294 వైపు toward
295 మొత్తం whole
296 కారు car
297 కిటికీ window
298 కదిలించుట to shake
299 వేరే else
300 మిగిలిన rest
301 డబ్బు money
302 నిజానికి fact
303 కుమారుడు son
304 వ్రాయటానికి to write
305 ఫైర్ fire
306 రెండవ second
307 ఉండడానికి to stay
308 ఆశ్చర్యానికి to wonder
309 కేసు case
310 కథ story
311 లైన్ line
312 ఎదగడానికి to grow
313 ఎయిర్ air
314 కోరుట to wish
315 భావించాను thought
316 ఎదగటానికి to rise
317 కనీసం least
318 పూర్తి full
319 పట్టుకొవడనికి to catch
320 దారి to lead
321 పెద్ద large
322 కనపడడం కోసం to appear
323 ప్రతిదీ everything
324 జాగ్రత్త వహించు to care
325 మోసుకెల్లటానికి to carry
326 మరణం death
327 పడుకొనుటకు to sleep
328 చంపడానికి to kill
329 ఆలోచన idea
330 ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వండి to reply
331 ధరించుటకు to wear
332 గోడ wall
333 నడుపు to drive
334 సమీపంలో near
335 డ్రా to draw
336 భుజం shoulder
337 వారం week
338 గత past
339 డెడ్ dead
340 ప్రారంభ early
341 తదేకంగా చూచుట to stare
342 ఒంటరిగా alone
343 భావం sense
344 నోటి mouth
345 కాకుండా rather
346 సహించు to bear
347 నాలుగు four
348 కొనసాగటానికి to continue
349 చెట్టు tree
350 సోదరుడు brother
351 కారణం reason
352 గుర్రం horse
353 ఇతరులు others
354 ఆర్డర్ order
355 చాలా lot
356 ఐదు five
357 ముట్టుకోవడానికి to touch
358 రౌండ్ round
359 లోతైన deep
360 లేఖ letter
361 మిస్ Miss
362 అనుకుందాం to suppose
363 ఫోర్స్ force
364 పట్టణం town
365 తినడానికి to eat
366 స్పష్టమైన clear
367 పెండ్లి కొరకు to marry
368 త్రో to throw
369 దేశంలో country
370 ప్రస్తుతం present
371 లోపల inside
372 ఫ్లోర్ floor
373 చెల్లించవలసి to pay
374 ఊపడం to nod
375 వేలు finger
376 ఉండటానికి to remain
377 కూల్చివేసి tear
378 వీధి street
379 లేడీ lady
380 తక్కువ less
381 భయం fear
382 ఎవరైనా someone
383 వ్యాపార business
384 సామర్థ్యం able
385 కుర్చీ chair
386 మరచిపోవుటకు to forget
387 ఎంచుకునేందుకు to pick
388 ఆశించే to expect
389 ఎరుపు red
390 శక్తి power
391 చూసేందుకు to glance
392 బహుశా perhaps
393 చిన్న short
394 గ్రౌండ్ ground
395 లిప్ lip
396 నిజమైన real
397 వేషం to dress
398 నెల month
399 వినడానికి to listen
400 ఆలస్యం late
401 పాఠశాల school
402 గాని either
403 వీరిలో whom
404 తక్కువ low
405 మధ్య among
406 భర్త husband
407 జోడించడానికి to add
408 వివిధ different
409 వదిలివేయుటకు to drop
410 తాగడానికి to drink
411 నేర్చుకోవడం to learn
412 అకస్మాత్తుగా suddenly
413 కాగితం paper
414 భూమి land
415 విధమైన sort
416 తరచూ often
417 సాయంత్రం evening
418 పైన above
419 వందల hundred
420 నిర్ణయించుటకు to decide
421 గుర్తించడానికి to notice
422 కుమార్తె daughter
423 ఆఫీసు office
424 చల్లని cold
425 ఫిగర్ figure
426 రహదారి road
427 భావన feeling
428 వేలాడతీయటం to hang
429 కోయుటకు to cut
430 సంఖ్య number
431 జరిమానా fine
432 నగరం city
433 ఆశ్చర్యం కలిగించుటకు to surprise
434 పెంచడానికి to raise
435 పూరించడానికి to fill
436 అనేక several
437 దీని whose
438 పేద poor
439 కొన్ని certain
440 ప్రణాళిక plan
441 బహుశా probably
442 క్రితం ago
443 టాప్ top
444 కారణంగా to cause
445 లోపలికి వెళ్ళడానికి to enter
446 సిద్ధంగా ready
447 నీలం blue
448 లోపల within
449 తాము themselves
450 ఎదురు forward
451 సోదరి sister
452 ఖర్చు to spend
453 రాష్ట్ర state
454 అయితే however
455 పోరాడటానికి to fight
456 బలమైన strong
457 ముద్దాడటానికి to kiss
458 సమయంలో during
459 బిట్ bit
460 ఆనంద పరచు to please
461 బయట outside
462 కాలు leg
463 ప్రియమైన dear
464 సంతోషంగా happy
465 కావాలని dream
466 గమనిక note
467 తప్పు wrong
468 తెలుసుకొనుట to realize
469 వడ్డీ interest
470 రక్త blood
471 త్వరగా quickly
472 వివరించటానికి to explain
473 గాలి wind
474 మానవ human
475 లార్డ్ Lord
476 నడపడానికి to ride
477 కప్పుటకు to cover
478 లీన్ to lean
479 అనుమతించటానికి to allow
480 పది ten
481 సందేహం doubt
482 ఇరవై twenty
483 సర్ sir
484 అందమైన beautiful
485 యుద్ధం war
486 చక్కని pretty
487 నెమ్మదిగా slowly
488 సాధ్యం possible
489 ఇబ్బంది trouble
490 చూడటానికి to visit
491 క్రీడల్లో అవకాశాలు chance
492 పుష్ to push
493 ఉచిత free
494 ఊపిరి breath
495 ముక్క piece
496 సూర్యుడు sun
497 సత్యం truth
498 రావడం to arrive
499 పరిగణలోకి to consider
500 లేదో whether
501 నటించుటకు to act
502 కూడా itself
503 లేదా nor
504 ఎవరైనా anyone
505 సైన్ sign
506 ఒప్పందం deal
507 దాటుటకు to cross
508 గ్లాస్ glass
509 ఉద్యోగం job
510 పూర్తి చేయడానికి to finish
511 విష్పర్ కు to whisper
512 చదువుకోవటానికి to study
513 రూపం form
514 సులభంగా easy
515 వయస్సు age
516 చిత్రాన్ని picture
517 ఆరు six
518 చివరకు finally
519 కొనుట కొరకు to buy
520 నిశ్శబ్దం silence
521 కుక్క dog
522 వేయడానికి to lay
523 చూసి sight
524 చెవి ear
525 ఇవ్వ జూపు to offer
526 నౌక ship
527 మీరే yourself
528 వైపు towards
529 సముద్ర sea
530 రింగ్ ring
531 వాగ్దానం చేసేందుకు to promise
532 ఎత్తండి to lift
533 ఎగరటానికి to fly
534 వెయ్యి thousand
535 ఊహించడం to guess
536 మూలలో corner
537 ఆందోళన to worry
538 వీక్షణ view
539 సమస్య problem
540 పక్కన beside
541 ఫోన్ phone
542 దృష్టిని attention
543 దాచడానికి to hide
544 మిస్ to miss
545 చూపులు gaze
546 పోలీసు police
547 కాపాడడానికి to save
548 పార్టీ party
549 ఇంగ్లీష్ English
550 రాయి stone
551 లండన్ London
552 వింత strange
553 బేబీ baby
554 భయపడటం afraid
555 నొప్పి pain
556 వేవ్ wave
557 వంటగది kitchen
558 అంగీకరించు to agree
559 సమ్మె కు to strike
560 నొక్కండి to press
561 ఆకుపచ్చ green
562 జంట couple
563 వ్యక్తి guy
564 క్షమించండి sorry
565 అనుభవం experience
566 వరకు till
567 అమెరికన్ American
568 అయ్యుండవచ్చు maybe
569 సీటు seat
570 రోల్ to roll
571 నిజానికి indeed
572 వీచు to blow
573 కొన్నిసార్లు sometimes
574 భారీ heavy
575 ఆత్మ soul
576 ముఖ్యమైన important
577 పిల్లవాడిని kid
578 వెచ్చని warm
579 ఆందోళన to concern
580 గని mine
581 స్థానం position
582 వేడి hot
583 డాక్టర్ doctor
584 దాటి beyond
585 అరవడం to shout
586 విషయం subject
587 విందు dinner
588 తనిఖీ to check
589 ఆత్మ spirit
590 మధ్యాహ్నం afternoon
591 అధికారి officer
592 నిశ్శబ్ద quiet
593 కోరిక desire
594 తప్ప except
595 భూమి earth
596 ఊహించు to imagine
597 విరామం to pause
598 చేరుకోవటానికి to approach
599 మెడ neck
600 మైలు mile
601 పద్ధతిలో manner
602 చేరడానికి to join
603 ఆహార food
604 భవనం building
605 అతుకుట to stick
606 అంచు edge
607 ఫీల్డ్ field
608 ప్రకృతి nature
609 నది river
610 రాక్ rock
611 తుపాకీ gun
612 పేర్కొనడానికి to mention
613 నేరుగా straight
614 విస్తృత wide
615 కంపెనీ company
616 ఆకాశంలో sky
617 చిత్రీకరణకు to shoot
618 చెక్క wood
619 ఢీకొట్టుట to hit
620 నాట్యం to dance
621 ప్రేక్షకులు crowd
622 బర్న్ చేయడానికి to burn
623 తోటి fellow
624 వ్యక్తీకరణ expression
625 బాక్స్ box
626 నియంత్రణ control
627 చర్చి church
628 నిట్టూర్పు to sigh
629 ప్రతి ఒక్కరూ everyone
630 ఎంచుకొను to choose
631 పంచుకొనుటకు to share
632 సూచించడానికి to suggest
633 రాజు king
634 పేరెంట్ parent
635 నైస్ nice
636 జారిపడు to slip
637 నిర్మించడానికి to build
638 పై onto
639 దాదాపు nearly
640 మెమరీ memory
641 బట్టలు clothes
642 నివేదిక report
643 కేవలం simply
644 అంగీకరించాలి to accept
645 సుఖపడటానికి to enjoy
646 చర్మం skin
647 రహస్య secret
648 ఖచ్చితంగా certainly
649 గేమ్ game
650 సంభాషణ conversation
651 పడవ boat
652 ఖాళీగా empty
653 నేడు today
654 నరకం hell
655 సర్వ్ to serve
656 సాఫ్ట్ soft
657 తప్పించుకోవడానికి to escape
658 టోన్ tone
659 ద్వేషం to hate
660 దిశ direction
661 ప్రయత్నం attempt
662 అయితే although
663 సమూహం group
664 చెంప cheek
665 జేబులో pocket
666 నిర్వహించడానికి to manage
667 అవును yes
668 వెతకడానికి to search
669 వాసన చూచు to smell
670 వసంత spring
671 సాధారణ general
672 మధ్య middle
673 ఖాతా account
674 వదిలి left
675 ఖచ్చితంగా exactly
676 సేవ service
677 క్రింది following
678 బాధపడటం to hurt
679 వసూలు charge
680 ప్రజా public
681 స్థిరపడేందుకు to settle
682 ఆనందం pleasure
683 బదులుగా instead
684 కనుగొడానికి to discover
685 పెద్దమనిషి gentleman
686 బంగారం gold
687 సంసార whatever
688 వార్తలు news
689 మోకాలి knee
690 బ్రైట్ bright
691 తక్షణమే immediately
692 ఆనందంగా glad
693 కొట్టటానికి to beat
694 ఫాస్ట్ fast
695 ఒకే single
696 నిజానికి actually
697 దూరం distance
698 స్వీకరించేందుకు to receive
699 స్పాట్ spot
700 సన్నివేశం scene
701 డిమాండ్ to demand
702 అనుమతించుటకు to admit
703 రైలు train
704 తరగతి class
705 జంతు animal
706 డెస్క్ desk
707 హాల్ hall
708 ఛాతి chest
709 మాస్టర్ master
710 కాఫీ coffee
711 విశ్వసించటానికి to trust
712 గార్డు guard
713 నిశ్శబ్ద silent
714 ప్రభావం effect
715 నీడ shadow
716 పాడటానికి to sing
717 బ్యాగ్ bag
718 నిరూపించడానికి to prove
719 ఫ్రెంచ్ French
720 పొడవైన tall
721 కింద beneath
722 కోరుకుంటారు to seek
723 ఎవరూ none
724 హడావిడిగా to rush
725 పర్వత mountain
726 సిద్దపడటం to prepare
727 సైనికుడు soldier
728 చక్రంలా hardly
729 బార్ bar
730 నవ్వు to grin
731 చరిత్ర history
732 శుభ్రంగా clean
733 అమ్మడం to sell
734 వివాహ marriage
735 చర్య action
736 గ్రామం village
737 సభ్యుడు member
738 భవిష్యత్తు future
739 కొండ hill
740 ముఖ్యంగా especially
741 తోట garden
742 తీపి sweet
743 వర్షం rain
744 పాత్ర character
745 ప్రయాణించు to travel
746 దాడి attack
747 మూసివేయడానికి to shut
748 పొగ smoke
749 సురక్షితంగా safe
750 స్థలం space
751 ప్రాంతం area
752 క్రింద below
753 పరిస్థితి situation
754 గౌరవించటానికి to regard
755 తిరస్కరించు to refuse
756 ముప్పై thirty
757 పొడి dry
758 దూకడం to jump
759 పునరావృతం చేయడానికి to repeat
760 అడవి wild
761 లాక్ చేయడానికి to lock
762 ఇంగ్లాండ్ England
763 ఆర్ట్ art
764 ముందుకు ahead
765 మూడో third
766 శీఘ్ర quick
767 చొక్కా shirt
768 గెలుచుటకు to win
769 ముక్కు nose
770 వేసవి summer
771 గొంతు throat
772 ప్రయత్నంతో effort
773 సాధారణ simple
774 పదం term
775 బోధించడానికి to teach
776 రేసు race
777 నెమ్మదిగా slow
778 విధి duty
779 సంగీతం music
780 భారత Indian
781 ఈవెంట్ event
782 పుష్పం flower
783 గుర్తించడానికి to mark
784 పక్షి bird
785 సేకరించడానికి to gather
786 శ్రీ Mr
787 కోర్టు court
788 సమావేశం meeting
789 బిగ్గరగా నవ్వు to scream
790 టోపీ hat
791 విఫలం to fail
792 ఫైకి ఎక్కడానికి to climb
793 హత్య murder
794 సరిపోయే to fit
795 ఎవరికీ neither
796 సన్నని thin
797 ఫలితంగా result
798 అత్యవసరము to hurry
799 పూర్తి complete
800 పంటి tooth
801 కట్టాలి to tie
802 ప్రయోజనం purpose
803 పేజీ page
804 అందువలన thus
805 దావా suit
806 శత్రువు enemy
807 శతాబ్దం century
808 పోరాడటం to struggle
809 సాధారణ usual
810 ఆబ్జెక్ట్ object
811 మేల్కొలపడానికి to wake
812 రిచ్ rich
813 దావా to claim
814 ఫెయిర్ fair
815 సాధారణ common
816 బలం strength
817 మందపాటి thick
818 విషయం stuff
819 గౌరవం respect
820 చిరునామాకు to address
821 జీవించి ఉన్న living
822 ఏడు seven
823 గుర్తుంచడానికి to recognize
824 తప్పక to ought
825 మద్దతివ్వడానికి to support
826 యార్డ్ yard
827 పట్టుకోడానికి to grab
828 గోధుమ brown
829 కమాండ్ command
830 ఉనికిని presence
831 వివరించడానికి to describe
832 కోటు coat
833 స్టేషన్ station
834 అవసరం necessary
835 మునుగు to sink
836 బ్యాంకు bank
837 విస్తరించటం కోసం to stretch
838 పరిపూర్ణ perfect
839 బాధ పడడం to suffer
840 ఆకస్మిక sudden
841 అదృశ్యం అవ్వడానికి to disappear
842 ఎనిమిది eight
843 మార్గం path
844 ప్రత్యేక particular
845 వ్యాపించడం to spread
846 చీకటి darkness
847 మెట్లు stair
848 ధన్యవాదంతో to thank
849 ఉద్యమం movement
850 కష్టం difficult
851 షాప్ shop
852 లేత pale
853 చెందినది to belong
854 భాష language
855 ప్రత్యేక special
856 తీవ్రమైన serious
857 గుర్తుకు తేవడానికి to remind
858 అందించేందుకు to provide
859 సన్నని narrow
860 పరిస్థితి condition
861 వంచుటకు to bend
862 స్టార్ star
863 సీసా bottle
864 సజీవంగా alive
865 కీ key
866 స్వింగ్ చేయడానికి to swing
867 బిగ్గరగా loud
868 నిశ్శబ్దంగా quietly
869 తప్పు mistake
870 గమనించడానికి to observe
871 వ్యాఖ్యకు to remark
872 అందం beauty
873 జాగ్రత్తగా carefully
874 గేట్ gate
875 కొట్టు to knock
876 వేరొకదానిలోకిమారు to slide
877 తెలుసు aware
878 తొలగించడానికి to remove
879 పూర్తిగా completely
880 ధైర్యముచేయుట to dare
881 సేవకుడు servant
882 నమస్కరిస్తాను to bow
883 వృత్తం circle
884 రికార్డు record
885 తేనీరు tea
886 కోపం angry
887 వ్యక్తిగత personal
888 క్లౌడ్ cloud
889 పాలన rule
890 యుద్ధంలో battle
891 బోర్డ్ board
892 ప్రైవేట్ private
893 గాయం wound
894 సహజ natural
895 ఎక్కడో somewhere
896 ముందుకు forth
897 రుచి taste
898 పరిష్కరించడానికి to fix
899 సులభంగా easily
900 ఏమైనప్పటికీ anyway
901 జీవి creature
902 పొడవు length
903 స్టోర్ store
904 తాజా fresh
905 వైన్ wine
906 అపార్ట్ మెంట్ apartment
907 సందర్భంగా occasion
908 చిత్రం image
909 వ్యవస్థ system
910 న్యాయమూర్తి judge
911 నాలుక tongue
912 పౌండ్ pound
913 కప్ cup
914 సృష్టించడానికి to create
915 ఆకారం shape
916 విలువ worth
917 పాట song
918 ఉత్పత్తి చేయడానికి to produce
919 ఈరాత్రి tonight
920 అనారోగ్యంతో ill
921 మంచు snow
922 స్థాయి level
923 అవివేకి fool
924 అందువలన therefore
925 లెక్కించడానికి to count
926 అనారోగ్యం sick
927 సామాజిక social
928 రేపు tomorrow
929 వివరాలు detail
930 అభిప్రాయం opinion
931 shrug కు to shrug
932 కలుగచెసుకొను to involve
933 డాలర్ dollar
934 భారీ huge
935 పోయుట to pour
936 చల్లని cool
937 రొమ్ము breast
938 టైర్ కు to tire
939 కొద్దిగా slightly
940 శిబిరంలో camp
941 ఉదాహరణ example
942 యాత్ర trip
943 హోటల్ hotel
944 జత pair
945 కథ tale
946 ఫ్లాష్ చేయడానికి to flash
947 అవకాశం likely
948 సాధారణంగా usually
949 అసాధ్యం impossible
950 భయంకరమైన terrible
951 సమాజం society
952 దొంగిలించడానికి to steal
953 శాంతి peace
954 సందేశం message
955 బెడ్ రూమ్ bedroom
956 వ్యవహారంలో affair
957 సంభవించవచ్చు to occur
958 అవసరం to require
959 షూ shoe
960 ఉద్దేశ్యము to intend
961 వేడి heat
962 రంగు color
963 ఆర్మీ army
964 వాడిగా stranger
965 బిజీగా busy
966 బూడిద gray
967 జర్మన్ German
968 కలిగి ఉండుట to contain
969 పసుపు yellow
970 కార్డ్ card
971 పదునైన sharp
972 చికిత్సకు to treat
973 ప్రశాంతత calm
974 బంతిని ball
975 దిగువ bottom
976 ప్రమాదం danger
977 మొత్తం entire
978 నిర్ణయించుకోవటం to determine
979 కేవలం merely
980 చేపలు fish
981 ప్రధాన main
982 అద్దుటకై to paint
983 తారాగణం to cast
984 రచయిత author
985 శబ్దం noise
986 కోపం anger
987 తేడా difference
988 గెస్ట్ guest
989 అనుమానిస్తున్నారు to suspect
990 షాక్ shock
991 షాట్ shot
992 చీఫ్ chief
993 వెలుగుట to shine
994 కడుగుటకు to wash
995 ఊపిరి to breathe
996 ప్రభుత్వం government
997 తప్పించుకొవడానికి to avoid
998 ప్లేస్మెంట్ stage
999 యాభై fifty
1000 రంధ్రం hole
1001 రచయిత writer
1002 ప్రేలుట to burst
1003 ఎంపిక choice
1004 వెండి silver
1005 ఆశ్చర్యపడుటకు to exclaim
1006 రకం type
1007 చిన్న tiny
1008 గడ్డి grass
1009 దర్శకత్వం to direct
1010 ప్రదర్శన appearance
1011 అమెరికా America
1012 అద్భుతమైన wonderful
1013 ప్యాక్ చేయడానికి to pack
1014 ఆసుపత్రి hospital
1015 ఆమె hers
1016 తప్పులతో gently
1017 మెత్త softly
1018 ట్రాక్ track
1019 సాక్ష్యం evidence
1020 చెడు evil
1021 బహిర్గతం to reveal
1022 ఉనికిలో ఉంది to exist
1023 లాగండి to drag
1024 ప్రార్థన చేయుటకు to pray
1025 జ్ఞానం knowledge
1026 వ్యక్తపరచటానికి to express
1027 పక్కన aside
1028 శీతాకాలంలో winter
1029 తెలిసిన familiar
1030 దేవుడు god
1031 కాలం period
1032 బ్లాక్ block
1033 స్పష్టంగా clearly
1034 గొణుగుడు to murmur
1035 పోస్ట్ post
1036 స్ట్రీమ్ stream
1037 స్వీప్ to sweep
1038 పరిస్థితి circumstance
1039 ఒత్తిడికి to insist
1040 క్వార్టర్ quarter
1041 మెదడు brain
1042 సాదా plain
1043 ఫ్లాట్ flat
1044 సమస్య issue
1045 బేస్ base
1046 ఆనందం delight
1047 ద్వీపం island
1048 పారిస్ Paris
1049 అవకాశం opportunity
1050 ప్లాంట్ plant
1051 ఆనందం joy
1052 మారవచ్చు to shift
1053 సంబంధం relationship
1054 కత్తి knife
1055 బ్రష్ కు to brush
1056 స్వల్ప slight
1057 తిట్టు damn
1058 వణుకు to tremble
1059 చర్చించడానికి to discuss
1060 వివిధ various
1061 విలువ value
1062 పార్క్ park
1063 సెక్స్ sex
1064 స్థానిక local
1065 యువత youth
1066 ఆచరణలో practice
1067 చట్టం wet
1068 అల్పాహారం breakfast
1069 కెప్టెన్ captain
1070 నాశనం చేయడానికి to destroy
1071 ప్రయాణం journey
1072 ఆదివారం Sunday
1073 ఏదో somehow
1074 కోపంగా to frown
1075 మూసివేయడానికి to wrap
1076 పిల్లి cat
1077 బౌండ్ bound
1078 సౌకర్యం comfort
1079 సంజ్ఞ gesture
1080 పూజారి priest
1081 ఫ్రాన్స్ France
1082 నిర్వహించడానికి to handle
1083 స్వర్గం heaven
1084 సాక్షి witness
1085 పెంచడానికి to increase
1086 ఫీచర్ feature
1087 వదలివేయడానికి to kick
1088 ఊహించుకోవటం to assume
1089 నిద్రలోకి asleep
1090 గుర్తుకు to recall
1091 మ్యాచ్ match
1092 గట్టి tight
1093 అటవీ forest
1094 రక్షించడానికి to protect
1095 లేకపోవడం lack
1096 తోడుగా companion
1097 పూర్తిగా entirely
1098 నిర్ణయం decision
1099 చేర్చడానికి to include
1100 కాలిబాట trail
1101 ఆహ్వానించడానికి to invite
1102 భావోద్వేగం emotion
1103 ఎముక bone
1104 గంటల o’clock
1105 చుట్టూ to surround
1106 చివరి final
1107 ఉపరితల surface
1108 బాక్సులను dozen
1109 ప్రకటించటానికి to declare
1110 ఆయుధం weapon
1111 సెంటర్ center
1112 స్వాగత welcome
1113 నేర crime
1114 బరువు weight
1115 ఆకులను lover
1116 కత్తి sword
1117 తంత్రంగా list
1118 తేదీ date
1119 హాజరు కావడం to attend
1120 ప్రసంగం speech
1121 క్రిస్టియన్ Christian
1122 భరోసా to assure
1123 స్నాప్ చేయడానికి to snap
1124 మోషన్ motion
1125 అభిరుచి passion
1126 ముందుకు సాగ to advance
1127 మాట sake
1128 ప్రభావం influence
1129 తప్ప unless
1130 వేగం speed
1131 జానపద folk
1132 తుఫాను storm
1133 చంద్రుడు moon
1134 తిండికి to feed
1135 రాజకీయ political
1136 వేడుకో to beg
1137 కట్టుబడి to accord
1138 యంత్రం machine
1139 నలభై forty
1140 తొమ్మిది nine
1141 విడుదల చేయుటకు to release
1142 ఉత్తర north
1143 మామయ్య uncle
1144 పురాతన ancient
1145 విచారంగా sad
1146 బ్రిటిష్ British
1147 వెలిసినట్లున్న faint
1148 డబుల్ double
1149 సమాధి grave
1150 భోజనం lunch
1151 తక్షణ instant
1152 ప్లేట్ plate
1153 బరీ to bury
1154 సంపూర్ణ perfectly
1155 మనోహరమైన lovely
1156 మీదే yours
1157 మంచు ice
1158 వేరు చేయుటకు to separate
1159 కాటు to bite
1160 దొంగ roof
1161 ప్రమాణం చేయడానికి to swear
1162 అంగుళాల inch
1163 డ్రైవర్ driver
1164 అద్దంలో mirror
1165 కడుపు stomach
1166 ఉండటం being
1167 పొందేందుకు to gain
1168 విస్మరించడానికి to ignore
1169 ఓకే okay
1170 ప్రతిస్పందించడానికి to respond
1171 ఎవరూ nobody
1172 వ్యతిరేక opposite
1173 బాధపడటం to bother
1174 ఏర్పాట్లు to arrange
1175 పడవ boot
1176 దుమ్ము dust
1177 రుద్దు to rub
1178 నేరుగా directly
1179 మిణుగురు glow
1180 అరుస్తుంటారు to yell
1181 వ్యక్తిగత individual
1182 నర్సు nurse
1183 శ్రీమతి Mrs
1184 దృష్టి vision
1185 వృధా చేయుటకు to waste
1186 గర్వంగా proud
1187 పిచ్చి mad
1188 అధికార authority
1189 పరిచయం contact
1190 వార్తాపత్రిక newspaper
1191 క్రిస్మస్ Christmas
1192 ప్రమాదం risk
1193 ముఖ్యంగా particularly
1194 డిగ్రీ degree
1195 మాజీ former
1196 కొంతవరకు somewhat
1197 శైలి style
1198 ఎవరైనా somebody
1199 స్వాధీనం to possess
1200 ట్రక్ truck
1201 ఆసక్తికరమైన interesting
1202 జోక్ joke
1203 గుసగుసలాడుట కు to mutter
1204 ఆస్తి property
1205 బేర్ bare
1206 మాంసం flesh
1207 ఉపశమనం relief
1208 సంకోచించటానికి to hesitate
1209 సులభంగా to ease
1210 సంశ్లేషణ grip
1211 దుముకు to leap
1212 సరఫరా supply
1213 అంతరాయం కలిగించడానికి to interrupt
1214 భోజనం meal
1215 బంధువు cousin
1216 ప్రక్రియ process
1217 పురుషుడు female
1218 నష్టం loss
1219 సిగరెట్ cigarette
1220 ఇనుము iron
1221 ఒప్పించేందుకు to convince
1222 ప్రత్యేక apart
1223 ఫాన్సీ fancy
1224 వరుసగా row
1225 పేస్ మేకర్ pace
1226 రెండుసార్లు twice
1227 ప్రవాహం to flow
1228 రోగి patient
1229 నటిస్తారు to pretend
1230 పరిమాణం size
1231 కేవలం barely
1232 వివాహ wedding
1233 ప్రకటించడానికి to announce
1234 నవ్వు laughter
1235 షీట్ sheet
1236 డిజైన్ design
1237 ఉడికించాలి to cook
1238 నీ thy
1239 చక్రం wheel
1240 విజయం success
1241 ప్రమాదకరమైన dangerous
1242 దక్షిణ south
1243 మేలుకొని awake
1244 వదులుగా loose
1245 నుదిటి forehead
1246 విశాలకత్తి broad
1247 ఎడారి desert
1248 కదిలించు to stir
1249 స్ట్రోక్ stroke
1250 వింగ్ wing
1251 హెచ్చరించడానికి to warn
1252 రెట్లు to fold
1253 పైల్ pile
1254 జ్వాల flame
1255 ప్రవేశ entrance
1256 లార్డ్ lord
1257 తెరచా to sail
1258 పరిచయం చేయడానికి to introduce
1259 మృదువైన smooth
1260 శక్తివంతమైన powerful
1261 ధర cost
1262 మిలియన్ million
1263 విశ్వాసం faith
1264 మింగడానికి to swallow
1265 వంతెన bridge
1266 విద్యార్ధి student
1267 కొలిచేందుకు measure
1268 బ్లైండ్ blind
1269 అందరూ everybody
1270 అదృష్టం fortune
1271 కారణంగా due
1272 సాధువైన gentle
1273 పరిశీలించడానికి to examine
1274 వెర్రి crazy
1275 సరదాగా fun
1276 అహంకారం pride
1277 పురుషుడు male
1278 నిమగ్నం to engage
1279 పరీక్ష test
1280 ఫ్రేమ్ frame
1281 రియాలిటీ reality
1282 చక్కగా proper
1283 ప్రతిబింబించేలా to reflect
1284 సంచరించుటకు to wander
1285 ప్రాతినిధ్యం to represent
1286 వ్యవసాయ farm
1287 జట్టు team
1288 వాతావరణ weather
1289 సంతృప్తి పరచడానికి to satisfy
1290 కష్టం difficulty
1291 బలహీనమైన weak
1292 అంటే meaning
1293 విమాన flight
1294 ఆహ్లాదకరమైన pleasant
1295 డెక్ deck
1296 carefulness careful
1297 చదరపు square
1298 అవసరం లేదు excuse
1299 సంస్థ firm
1300 శాఖ branch
1301 తుడవడం to wipe
1302 ధర price
1303 అసలు original
1304 పన్నెండు twelve
1305 న్యాయవాది lawyer
1306 ట్రేస్ trace
1307 ప్రార్థన prayer
1308 ఎవరైనా anybody
1309 గౌరవం honor
1310 బెల్ bell
1311 గిఫ్ట్ gift
1312 క్రైస్ట్చర్చ్ Christ
1313 శక్తి energy
1314 బహుశా possibly
1315 అలవాటు habit
1316 సిద్ధంగా willing
1317 నాణ్యత quality
1318 టాస్ to toss
1319 తప్పు fault
1320 తగ్గుతుంది to lower
1321 తప్పనిసరిగా surely
1322 స్పష్టంగా apparently
1323 వాదించడానికి to argue
1324 ప్రారంభించి beginning
1325 అందము handsome
1326 లోతుగా deeply
1327 నిందకు to blame
1328 నిరసన to protest
1329 ఖైదీ prisoner
1330 సూచించడానికి to indicate
1331 టీ thee
1332 ట్విస్ట్ to twist
1333 జాకెట్ jacket
1334 హీరో hero
1335 అదృష్టం luck
1336 కంటెంట్ content
1337 తెలియజేయడానికి to inform
1338 నిరోధించడానికి to prevent
1339 ఆనందం happiness
1340 నిజంగా truly
1341 అభివృద్ధి చేయడానికి to develop
1342 గడ్డం chin
1343 నాశనము చేయుటకు to ruin
1344 ఛేదించడానికి to crack
1345 నాయకుడు leader
1346 నిన్న yesterday
1347 పదిహేను fifteen
1348 చెక్క wooden
1349 బట్వాడా చేయడానికి to deliver
1350 ఏజెంట్ agent
1351 పదార్థం material
1352 స్పందన response
1353 ప్రకరణము passage
1354 స్టుపిడ్ stupid
1355 ఫ్యాషన్ fashion
1356 పని task
1357 ఆసక్తికరమైన curious
1358 విజయవంతం to succeed
1359 తెలివైన wise
1360 మొత్తం amount
1361 టెలిఫోన్ telephone
1362 తిరస్కరించడానికి to deny
1363 తీయమని to dig
1364 చట్టం law
1365 ప్రేరేపించడానికి to urge
1366 ఎప్పటికీ forever
1367 కమ్యూనిటీ community
1368 భౌతిక physical
1369 మూలం source
1370 తాటి palm
1371 గురువు teacher
1372 బానిస slave
1373 డ్యూడ్ fat
1374 ఇష్టపడటానికి to prefer
1375 సైనిక military
1376 బ్రెడ్ bread
1377 సూచించడానికి to refer
1378 క్యాబిన్ cabin
1379 రంగులు fully
1380 చేయలేక unable
1381 వెంబడించటానికి to accompany
1382 కొనసాగండి to proceed
1383 మార్పిడి చేయడానికి to exchange
1384 మాస్ mass
1385 అభ్యర్థన request
1386 స్థాపించడానికి to establish
1387 బేసి odd
1388 తీరం shore
1389 మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు to guide
1390 బంగారు golden
1391 మమ్మల్ని ourselves
1392 మేరే mere
1393 సంబంధించి relation
1394 బెదిరించడానికి to threaten
1395 రేటు rate
1396 శపించు to curse
1397 భరించలేదని beer
1398 సుదూర distant
1399 స్పష్టంగా obvious
1400 వ్యాఖ్యను comment
1401 నోబెల్ noble
1402 ప్రయోజనం advantage
1403 ఉన్నప్పటికీ spite
1404 ట్రాఫిక్ జామ్ file
1405 అవకాశం possibility
1406 నిర్వహించడం to conduct
1407 ఫేడ్ చేయడానికి to fade
1408 ఆధునిక modern
1409 దృష్టి to focus
1410 స్క్రీన్ screen
1411 ఉనికి existence
1412 మౌంట్ to mount
1413 ఇసుక sand
1414 బాధితుడు victim
1415 కొన tip
1416 Rage rage
1417 కౌంటర్ counter
1418 తరువాతి latter
1419 భయపెట్టడానికి to scare
1420 ప్రమాదంలో accident
1421 ముద్ర impression
1422 తోటివారికి to peer
1423 గే gay
1424 కత్తిరించడానికి to curl
1425 సేకరించడానికి to collect
1426 మార్చ్ వరకు to march
1427 ప్రదర్శించడానికి to display
1428 బీచ్ beach
1429 అత్త aunt
1430 తలుపు doorway
1431 సౌకర్యవంతమైన comfortable
1432 డ్రిఫ్ట్ కు to drift
1433 జాలి pity
1434 ఉత్సాహం excitement
1435 తీర్పు to arrest
1436 స్పష్టంగా obviously
1437 లేకపోతే otherwise
1438 వాణిజ్య trade
1439 క్లబ్ club
1440 సెల్ cell
1441 ఆరోగ్య health
1442 పశ్చిమ west
1443 తోలు leather
1444 రఫ్ rough
1445 గ్యాప్ to gasp
1446 నిర్వహించడానికి to perform
1447 చిన్న వేలు pink
1448 బ్యాండ్ band
1449 వాక్యం sentence
1450 మూడ్ mood
1451 వ్యాసం article
1452 గొలుసు chain
1453 క్యారేజ్ carriage
1454 మాట్లాడటానికి to utter
1455 నీడ shade
1456 విమానం plane
1457 కాలేజ్ college
1458 మన్నించు to forgive
1459 పద్యం poem
1460 తాడు rope
1461 కాంతి lamp
1462 ఉదాహరణకు instance
1463 స్వచ్ఛమైన pure
1464 లోడ్ చేయడానికి to load
1465 స్వాధీనం చేసుకునేందుకు to seize
1466 వెనుక rear
1467 నిజాయితీ honest
1468 ప్రధాన major
1469 ఇలాంటి similar
1470 కార్యకలాపాలు activity
1471 ప్రతిధ్వనించడానికి to echo
1472 ఆక్రమిస్తాయి to occupy
1473 ప్రసిద్ధ famous
1474 మనుగడకు to survive
1475 ఆత్రుత anxious
1476 ఫన్నీ funny
1477 వాదన argument
1478 డెవిల్ devil
1479 విశ్వాసం confidence
1480 చింతిస్తున్నాము to regret
1481 కట్టుటకు to commit
1482 స్వేద sweat
1483 రష్యన్ Russian
1484 పరిధి range
1485 అలారం alarm
1486 తిరిగి పొందడానికి to recover
1487 హర్రర్ horror
1488 భద్రతా security
1489 సిబ్బంది crew
1490 రోర్ కు to roar
1491 డాన్ dawn
1492 దేశం nation
1493 మెటల్ metal
1494 నాడీ nervous
1495 జైలు prison
1496 వదిలివేయడానికి to abandon
1497 ఎక్కడైనా anywhere
1498 కవి poet
1499 దాని sin
1500 గడ్డి to grasp
1501 వైఖరి attitude
1502 సురక్షితంగా to secure
1503 ప్రకటన statement
1504 నగ్న naked
1505 బిల్లు bill
1506 నుదురు brow
1507 నైతికత moral
1508 Rolle role
1509 పుష్కలంగా plenty
1510 వృత్తి career
1511 తోక tail
1512 పుట్టిన birth
1513 దరఖాస్తు to apply
1514 అధికారిక official
1515 సంబంధం to relate
1516 విధి fate
1517 ప్రాజెక్ట్ project
1518 లోయలో valley
1519 ఊహ imagination
1520 భయపెట్టడానికి to frighten
1521 మార్కెట్ market
1522 ముష్టి fist
1523 ఫర్నేసులు to owe
1524 ఉద్దేశాన్ని intention
1525 కనెక్షన్ connection
1526 సిరీస్ series
1527 ధైర్యం courage
1528 టవర్ tower
1529 సరస్సు lake
1530 ఉద్భవించటానికి to emerge
1531 పందెం to bet
1532 సినిమా movie
1533 లంగా skirt
1534 ఏడువు to weep
1535 చాంబర్ chamber
1536 విచారణ trial
1537 మేజిక్ magic
1538 ఇంజిన్ engine
1539 ధన్యవాదాలు thanks
1540 రచన writing
1541 బటన్ button
1542 సినిమా film
1543 వేటాడేందుకు to hunt
1544 సాధారణ ordinary
1545 విస్తరించడానికి to extend
1546 సేవ్ చేయడానికి to spare
1547 సిద్ధాంతం theory
1548 సాధారణ normal
1549 స్థిరమైన steady
1550 మంజూరు చేయడానికి to grant
1551 జూన్ June
1552 యూదుడు Jew
1553 టెక్స్ట్ text
1554 ఖచ్చితంగా absolutely
1555 గౌరవం honour
1556 ఫ్లోట్ చేయడానికి to float
1557 మిస్టరీ mystery
1558 సీజన్ season
1559 యజమాని owner
1560 కొనుగోలు చేసేందుకు to afford
1561 రంగు colour
1562 సలహా advice
1563 భాగస్వామి partner
1564 ఆరాధించడం to admire
1565 క్యాప్ cap
1566 స్వేచ్ఛ freedom
1567 రెండు కొట్టవచ్చినట్లు to glare
1568 అర్హత to deserve
1569 అభినందించడానికి to greet
1570 చుట్టుకొనుటకు to hug
1571 సిబ్బంది staff
1572 థ్రస్ట్ చేయడానికి to thrust
1573 తరువాత afterwards
1574 సరైన correct
1575 ఆధారపడి ఉంటుంది to depend
1576 ఈత కోసం to swim
1577 పూల్ pool
1578 సిగ్నల్ signal
1579 అమాయక innocent
1580 మడమ heel
1581 generelt generally
1582 పరదా curtain
1583 స్వాధీనం possession
1584 ఛాయాచిత్రం photograph
1585 దాదాపుగా scarcely
1586 రేడియో radio
1587 స్థానిక native
1588 బూడిద grey
1589 రూపం blanket
1590 ఇంటర్వ్యూ interview
1591 అనుమతించుటకు to permit
1592 మురికి dirty
1593 అవమానం shame
1594 నిలిపివేయాలి to cease
1595 గుడ్డు egg
1596 అర్థము explanation
1597 వాగన్ wagon
1598 ప్రేక్షకుల audience
1599 భయంకర awful
1600 పైపు pipe
1601 వక్రీకరించడానికి to strain
1602 కళాకారుడు artist
1603 పిండి చేయటానికి to squeeze
1604 నవల Roman
1605 అప్పీల్ చేయడానికి to appeal
1606 గుడ్డ cloth
1607 టెర్రర్ terror
1608 వాల్యూమ్ volume
1609 తూర్పు east
1610 విభాగం section
1611 అంతరాయం కలిగించడానికి to disturb
1612 ర్యాంక్ rank
1613 స్నేహపూర్వక friendly
1614 ఆకలితో hungry
1615 చంపడానికి to creep
1616 సందర్శకుడు visitor
1617 ప్రతిచోటా everywhere
1618 మత religious
1619 పొందటానికి to obtain
1620 మాంసం meat
1621 మెయిడ్ maid
1622 జస్టిస్ justice
1623 పురోగతి progress
1624 ల్యాప్ lap
1625 మేడమీద upstairs
1626 నమ్మకానికి belief
1627 కనెక్ట్ చేయడానికి to connect
1628 నవల novel
1629 దెయ్యం ghost
1630 గురి to aim
1631 విసరటానికి to fling
1632 శనివారం Saturday
1633 శస్త్రచికిత్స operation
1634 ఉపశమనానికి to relieve
1635 ఇకపై anymore
1636 Trots despite
1637 నడుము waist
1638 పాల milk
1639 ఆలింగనం చేయుటకు to embrace
1640 బాత్రూమ్ bathroom
1641 పాట్ pot
1642 ఎదుర్కోవటానికి to encounter
1643 ఎస్టేట్ estate
1644 మునుపటి previous
1645 స్పిన్ to spin
1646 ఫిక్షన్ fiction
1647 గ్రాండ్ grand
1648 ఉచ్చు trap
1649 ప్రభావితం to affect
1650 ట్రిక్ trick
1651 ఔషధ drug
1652 పట్టు silk
1653 సూప్ supper
1654 త్రాగి drunk
1655 సూచన hint
1656 భర్తీ చేయడానికి to replace
1657 indignantly harm
1658 పండు fruit
1659 కంప్యూటర్ computer
1660 మోచేతి elbow
1661 పడుట to descend
1662 రెండు నష్టాలు to tap
1663 వాకిలి porch
1664 ఉబ్బు to swell
1665 అప్లను upper
1666 పోలీసు cop
1667 తాత grandfather
1668 వ్యాయామం exercise
1669 లైబ్రరీ library
1670 కండరాల muscle
1671 స్తంభింప చేయడానికి to freeze
1672 కలత to upset
1673 ఫిర్యాదు చేయడానికి to complain
1674 యూరోప్ Europe
1675 మొగ్గుచూపుతున్నారు favor
1676 రూట్ root
1677 మృగం beast
1678 తలెత్తుతాయి to arise
1679 ఛాలెంజ్ challenge
1680 షవర్ shower
1681 గ్రీకు Greek
1682 మొత్తం throughout
1683 లైంగిక sexual
1684 స్ట్రింగ్ string
1685 పరిమితి limit
1686 రెస్టారెంట్ restaurant
1687 మతం religion
1688 ఒత్తిడి pressure
1689 అదృశ్యమవుతుంది to vanish
1690 దయ grace
1691 విస్తారమైన vast
1692 అంగీకరిస్తున్నాను to confess
1693 త్యాగం sacrifice
1694 రాక arrival
1695 కుదుపుకు to jerk
1696 పాఠం lesson
1697 హిప్ hip
1698 వదిలి lad
1699 ఆయిల్ oil
1700 నమూనా pattern
1701 సాధారణ regular
1702 రైఫిల్ rifle
1703 అదృష్ట lucky
1704 గాడిద ass
1705 నిస్తేజంగా dull
1706 చేతన conscious
1707 మెస్ mess
1708 మూలకం element
1709 మూలుగు to groan
1710 konsekvens consequence
1711 సంతులనం balance
1712 సూత్రం principle
1713 ఆప్యాయత affection
1714 ప్రస్తుత current
1715 కొవ్వొత్తి candle
1716 ఒంటి shit
1717 ఫ్లే కు to flee
1718 ఎత్తు height
1719 స్టాక్ stock
1720 గుర్రం knight
1721 క్లాక్ clock
1722 కోట castle
1723 కంచె fence
1724 నేరాన్ని guilty
1725 పరిష్కరించడానికి to resolve
1726 kneel కు to kneel
1727 విశ్రాంతిని to relax
1728 ఆలయం temple
1729 పాటు besides
1730 పత్రిక magazine
1731 ఇష్టమైన favorite
1732 కూర్చున్న seated
1733 ఏప్రిల్ April
1734 సంప్రదాయం tradition
1735 చేదు bitter
1736 అభినందించడానికి to appreciate
1737 సైన్స్ science
1738 ప్రముఖ popular
1739 అమ్మమ్మ grandmother
1740 మోడల్ model
1741 రెండు వణుకుట to shiver
1742 రోజువారీ daily
1743 చర్చ discussion
1744 ప్రిన్స్ prince
1745 ఆకర్షణ charm
1746 స్ట్రిప్ చేయడానికి to strip
1747 ముగించారు to conclude
1748 ఏకరీతి uniform
1749 వివరణ description
1750 సీలింగ్ ceiling
1751 బుష్ bush
1752 intersted interested
1753 దగ్గరగా closely
1754 పట్టుకోడానికి to cling
1755 బెంచ్ bench
1756 కొనసాగించేందుకు to pursue
1757 ధైర్య brave
1758 సంతృప్తి satisfaction
1759 క్రాల్ చేయండి to crawl
1760 బస్సు bus
1761 సాహిత్య literary
1762 బ్లడీ bloody
1763 పోల్చడానికి to compare
1764 విదేశీ foreign
1765 ప్రతిపాదనకు to propose
1766 పెన్ pen
1767 విచారిస్తున్నాను to inquire
1768 శోకం grief
1769 చికిత్స aid
1770 స్నేహం friendship
1771 క్రాష్ చేయడానికి to crash
1772 సాహస adventure
1773 పోరాడటానికి to stride
1774 సంస్కృతి culture
1775 పుంజం beam
1776 భద్రత safety
1777 మార్చి March
1778 అద్దాలు glasses
1779 evne ability
1780 అద్భుతమైన excellent
1781 గట్టిగా firmly
1782 అవగాహన understanding
1783 స్టీల్ steel
1784 నాడి nerve
1785 దూత angel
1786 దిగ్గజం giant
1787 అనుమానం suspicion
1788 తెలియని unknown
1789 భయపెట్టడానికి to startle
1790 సమాన equal
1791 డేరా tent
1792 నవ్వు to gleam
1793 స్మార్ట్ smart
1794 తరం generation
1795 అడ్డుకోవటానికి to resist
1796 చంపడానికి to sob
1797 పర్ per
1798 నార్ ఎప్పుడైనా whenever
1799 అక్షరక్రమ spell
1800 స్పందన reaction
1801 విద్య education
1802 ప్రూఫ్ proof
1803 ఉత్తేజపరచటానికి to excite
1804 వెలిగించటానికి to blink
1805 కొరడా to whip
1806 గుర్తించడానికి to identify
1807 గిన్నె bowl
1808 బహిర్గతం to expose
1809 హెచ్చరిక warning
1810 లోతు depth
1811 అధ్యాయము chapter
1812 అమరిక arrangement
1813 నొప్పి to ache
1814 సిప్ కు to sip
1815 భారీగా heavily
1816 ఇటాలియన్ Italian
1817 కనుబొమ్మల eyebrow
1818 చక్లే to chuckle
1819 ప్యాలెస్ palace
1820 తీవ్రంగా seriously
1821 తిరోగమించుటకు to retreat
1822 పెయింటింగ్ painting
1823 viktigheten importance
1824 అదనపు extra
1825 రాణి queen
1826 నిశ్శబ్దంగా silently
1827 మణికట్టు wrist
1828 బురద to slam
1829 బాధ్యత responsibility
1830 పూర్తిగా altogether
1831 దవడ jaw
1832 తీవ్రంగా badly
1833 ప్రయాణీకుల passenger
1834 ప్రారంభ opening
1835 జూలై July
1836 నైపుణ్యం skill
1837 మిషన్ mission
1838 చేజ్ to chase
1839 కస్టమ్ custom
1840 ధరించుటకు to tend
1841 పద్ధతి method
1842 ఆవు cow
1843 ఆసక్తి eager
1844 యోధుడు warrior
1845 క్లచ్ to clutch
1846 గ్రహించడానికి to perceive
1847 గుహలో cave
1848 క్రెడిట్ credit
1849 ప్రశంసలు praise
1850 సామర్థ్యం capable
1851 తీసుకోవాలని to hire
1852 వెర్షన్ version
1853 పొరుగు neighbor
1854 దాచడానికి to conceal
1855 బెజ్జం వెయ్యటానికి to bore
1856 సానుభూతి sympathy
1857 వైర్ wire
1858 ఉత్సుకత curiosity
1859 రెండు బాధ్యత to oblige
1860 బెల్ట్ belt
1861 సంబంధిత relative
1862 భావన notion
1863 పట్టుకోవటానికి to capture
1864 మారడం to switch
1865 మెయిల్ mail
1866 సోఫా couch
1867 కారిడార్ corridor
1868 బయలుదేరుటకు to depart
1869 తక్షణమే instantly
1870 spanish Spanish
1871 ముప్పు threat
1872 చైనీస్ Chinese
1873 అత్యంత highly
1874 చివరికి eventually
1875 నియమించటానికి to employ
1876 లింక్ link
1877 లేకపోవడం absence
1878 నిరాశ despair
1879 నిర్మాణం structure
1880 ఒంటరి lonely
1881 కృతజ్ఞత grateful
1882 ఉపసంహరించుకోవాలని to withdraw
1883 చిహ్నం map
1884 ఎక్కువగా mostly
1885 మంత్రి minister
1886 దిండు pillow
1887 కనిపించే visible
1888 నౌకను vessel
1889 ఉంపుడుగత్తె mistress
1890 అటాచ్ చేయడానికి to attach
1891 సున్నితమైన delicate
1892 కంగారు to confuse
1893 ప్రొఫెషనల్ professional
1894 వెచ్చదనం warmth
1895 విరిగిన broken
1896 ఎగ్సాస్ట్ to exhaust
1897 వెర్రి silly
1898 డిటెక్టివ్ detective
1899 బాధ sorrow
1900 జీను saddle
1901 నష్టం damage
1902 నైస్ rare
1903 ద్రోహం చేయడానికి to betray
1904 నిద్ర to slap
1905 గుర్తించడానికి to acknowledge
1906 గౌను gown
1907 ఘన solid
1908 చాలా extremely
1909 సరిపోలే phrase
1910 మేకుకు nail
1911 శుభ్రం చేయడానికి to rent
1912 నిర్వహించడానికి to maintain
1913 ఆగస్టు August
1914 ఆకట్టుకోవడానికి to impress
1915 కార్మికుడు worker
1916 బుల్లెట్ bullet
1917 ట్రంక్ trunk
1918 konkluderer conclusion
1919 తుపాకీ pistol
1920 కుటీర cottage
1921 తెలివైన brilliant
1922 పౌరసత్వం citizen
1923 శరవేగంగా rapidly
1924 విజిల్ to whistle
1925 ఇటీవల recently
1926 తీరని desperate
1927 తేలికగా lightly
1928 కారక aspect
1929 గందరగోళం confusion
1930 అగ్లీ ugly
1931 మేధస్సు intelligence
1932 మంచం sofa
1933 షెడ్ చేయడానికి to shed
1934 డార్లింగ్ darling
1935 తండ్రి dad
1936 వక్రత curve
1937 గాలి breeze
1938 కూడా equally
1939 టేప్ tape
1940 వెంచర్ to venture
1941 స్క్రాచ్ చేయడానికి to scratch
1942 సువాసన scent
1943 ఆకర్షించడానికి to attract
1944 అభివృద్ధి development
1945 రెండు కుంటి to halt
1946 పిన్ చేయడానికి to pin
1947 బలంగా త్రోయు to shove
1948 వైద్య medical
1949 వాలు slope
1950 సహజంగా naturally
1951 మానసిక mental
1952 రక్షించడానికి to defend
1953 సంపాదించడానికి to earn
1954 ప్రార్థన చేయుటకు to bid
1955 కెమెరా camera
1956 దుమ్ము dirt
1957 షెల్ shell
1958 ప్లాట్లు plot
1959 కిరీటం crown
1960 విజయవంతమైన successful
1961 ధర్మం virtue
1962 వరద flood
1963 రోమ్ Rome
1964 పర్స్ purse
1965 కవిత్వం poetry
1966 పాప్ to pop
1967 బొడ్డు belly
1968 మొత్తం total
1969 నిర్ధారించడానికి to confirm
1970 తీర్పు judgment
1971 enorme enormous
1972 కు to crush
1973 బాస్కెట్బాల్ basket
1974 ఆశ్రయం shelter
1975 పాట్ to pat
1976 ansvarlig responsible
1977 స్పృహ consciousness
1978 ఇటీవలి recent
1979 విభజించడానికి to divide
1980 నేర criminal
1981 విలువైన precious
1982 మాదిరి fairly
1983 ప్రోత్సహించడానికి to encourage
1984 సరిహద్దు border
1985 సముద్ర ocean
1986 ఆకులు blade
1987 తొడ thigh
1988 ప్రతిబింబం reflection
1989 అంత్యక్రియలకు funeral
1990 శాఖ department
1991 అసాధారణ unusual
1992 రెండు ఒప్పిస్తుంది to persuade
1993 వాహనం vehicle
1994 భయపడటం dread
1995 నేపథ్య background
1996 ప్రామాణిక standard
1997 టెలివిజన్ television
1998 నిందిస్తారు to accuse
1999 పూర్తిగా totally
2000 ప్రయోజనం benefit
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters