Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/commonlyusedwords.com/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1231

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/commonlyusedwords.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/commonlyusedwords.com/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php:1231) in /var/www/commonlyusedwords.com/public_html/wp-content/plugins/paid-memberships-pro/adminpages/reports/login.php on line 435
2000 Most Common Welsh Words - Commonly Used Words

2000 Most Common Welsh Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Welsh language.

Vietnamese … <-- … 2000 Most Common Words

Rank Welsh English
1 y the
2 i fod to be
3 a and
4 i to
5 o of
6 i mewn in
7 i gael to have
8 hynny that
9 ef he
10 nid not
11 ei his
12 hi her
13 mae’n it
14 chi you
15 gyda with
16 ar gyfer for
17 gwneud to do
18 hi she
19 fel as
20 ymlaen on
21 i ddweud to say
22 ar at
23 fe him
24 o from
25 ond but
26 fi me
27 fy my
28 i fynd to go
29 nhw they
30 I gyd all
31 gan by
32 hyn this
33 un one
34 allan out
35 i fyny up
36 i gwybod to know
37 felly so
38 a an
39 i weld to see
40 gallai could
41 neu or
42 nhw them
43 i gael to get
44 ni we
45 fel like
46 i ddod to come
47 dyn man
48 beth what
49 i’w wneud to make
50 yno there
51 am about
52 sydd which
53 eu their
54 i mewn into
55 i feddwl to think
56 i edrych to look
57 os if
58 pwy who
59 pryd when
60 cymryd to take
61 amser time
62 na no
63 yn ôl back
64 i allu to can
65 i ewyllysio to will
66 eich your
67 mwy more
68 yna then
69 i lawr down
70 da good
71 drosodd over
72 i ddweud to tell
73 nawr now
74 llaw hand
75 rhai some
76 eisiau to want
77 yn union just
78 yn unig only
79 nag than
80 ffordd way
81 i’w roi to give
82 arall other
83 Dydd day
84 llygad eye
85 o’r blaen before
86 i ofyn to ask
87 i ddod o hyd iddo to find
88 dau two
89 ychydig little
90 hir long
91 iawn very
92 i deimlo to feel
93 unrhyw any
94 peth thing
95 hefyd too
96 yma here
97 byth never
98 i adael to leave
99 hen old
100 pen head
101 i droi to turn
102 eto again
103 drwyddo through
104 hyd yn oed even
105 wyneb face
106 llawer much
107 i ffwrdd off
108 ni us
109 yn gyntaf first
110 dde right
111 ein our
112 Sut how
113 ble where
114 wedyn after
115 ei its
116 merch woman
117 i ffwrdd away
118 bywyd life
119 i ymddangos to seem
120 i alw to call
121 dal still
122 clywed to hear
123 flwyddyn year
124 yn berchen own
125 i weithio to work
126 Dylai should
127 lle place
128 ystafell room
129 yn dda well
130 i sefyll to stand
131 i wneud hynny to must
132 ei hun himself
133 o gwmpas around
134 drws door
135 i to might
136 rhywbeth something
137 i roi cynnig arni to try
138 caru to love
139 house
140 nos night
141 i rhoi to put
142 gwych great
143 o’r fath such
144 i gadw to keep
145 i eistedd to sit
146 diwethaf last
147 i ddechrau to begin
148 oherwydd because
149 y rheini those
150 rhain these
151 gair word
152 i Defnyddio to use
153 i angen to need
154 i agor to open
155 i ddal to hold
156 un arall another
157 tra while
158 y rhan fwyaf most
159 i siarad to talk
160 i’w osod to let
161 ar upon
162 bell far
163 heb without
164 cartref home
165 i wenu to smile
166 bob amser always
167 llais voice
168 plentyn child
169 tad father
170 i gerdded to walk
171 ifanc young
172 i olygu to mean
173 dim byd nothing
174 i redeg to run
175 ond though
176 eiliad moment
177 yn erbyn against
178 mam mother
179 yr un peth same
180 enw name
181 i siarad to speak
182 llawer many
183 meddwl mind
184 ychydig few
185 i ddod a to bring
186 golau light
187 i gau to close
188 ochr side
189 byth ever
190 i symud to move
191 i to may
192 ffrind friend
193 bob every
194 braich arm
195 tri three
196 unwaith once
197 digon enough
198 i ddod to become
199 merch girl
200 o dan under
201 newydd new
202 diwedd end
203 i fyw to live
204 hefyd also
205 i helpu to help
206 rhyngddynt between
207 byd world
208 i syrthio to fall
209 i ddechrau to start
210 pob un each
211 aros to wait
212 i wylio to watch
213 stopio to stop
214 unrhyw beth anything
215 y ddau both
216 troed foot
217 rhan part
218 bach small
219 tan until
220 mewn gwirionedd really
221 i ateb to answer
222 i ddangos to show
223 bachgen boy
224 ei hun herself
225 i orwedd to lie
226 yn sicr sure
227 cwrs course
228 i ddigwydd to happen
229 i gredu to believe
230 i ddychwelyd to return
231 tu ôl behind
232 pwynt point
233 nesaf next
234 eto yet
235 calon heart
236 dŵr water
237 bron almost
238 i’w osod to set
239 corff body
240 pam why
241 pasio to pass
242 bore morning
243 awr hour
244 sain sound
245 i gwrdd to meet
246 Duw God
247 Gwyn white
248 i’w gofio to remember
249 fath kind
250 i obeithio to hope
251 i ymestyn to reach
252 i farw to die
253 caled hard
254 drwg bad
255 hanner half
256 i chwerthin to laugh
257 teulu family
258 ers hynny since
259 uchel high
260 llyfr book
261 mater matter
262 cam step
263 I newid to change
264 cwestiwn question
265 ar draws across
266 i ddeall to understand
267 i ddilyn to follow
268 gyda’i gilydd together
269 Gwraig wife
270 i dynnu to pull
271 ar hyd along
272 bwrdd table
273 i chwarae to play
274 i golli to lose
275 mawr big
276 i grio to cry
277 du black
278 gwallt hair
279 i ddarllen to read
280 blaen front
281 i anfon to send
282 eithaf quite
283 i dorri to break
284 fi fy hun myself
285 i’w wneud to shall
286 eisoes already
287 munud minute
288 tywyll dark
289 yn fuan soon
290 gwely bed
291 tuag at toward
292 cyfan whole
293 ffenestr window
294 i ysgwyd to shake
295 arall else
296 gorffwys rest
297 arian money
298 ffaith fact
299 mab son
300 i ysgrifennu to write
301 tân fire
302 yn ail second
303 i aros to stay
304 i ryfeddu to wonder
305 achos case
306 stori story
307 llinell line
308 tyfu to grow
309 aer air
310 i ddymuno to wish
311 meddwl thought
312 i godi to rise
313 lleiaf least
314 llawn full
315 i’w dal to catch
316 i arwain to lead
317 mawr large
318 i ymddangos to appear
319 popeth everything
320 i ofalu to care
321 i’w gario to carry
322 marwolaeth death
323 i gysgu to sleep
324 i lladd to kill
325 syniad idea
326 i ateb to reply
327 gwisgo to wear
328 wal wall
329 gyrru to drive
330 yn agos near
331 i dynnu llun to draw
332 ysgwydd shoulder
333 wythnos week
334 gorffennol past
335 wedi marw dead
336 yn gynnar early
337 i syllu to stare
338 yn unig alone
339 synnwyr sense
340 ceg mouth
341 yn hytrach rather
342 i’w dwyn to bear
343 pedwar four
344 i barhau to continue
345 coeden tree
346 brawd brother
347 rheswm reason
348 ceffyl horse
349 eraill others
350 gorchymyn order
351 llawer lot
352 pump five
353 i gyffwrdd to touch
354 rownd round
355 dwfn deep
356 llythyr letter
357 i dybio to suppose
358 grym force
359 tref town
360 bwyta to eat
361 yn glir clear
362 i briodi to marry
363 taflu to throw
364 gwlad country
365 yn bresennol present
366 y tu mewn inside
367 llawr floor
368 i dalu to pay
369 i nodio to nod
370 bys finger
371 i aros to remain
372 rhwygo tear
373 stryd street
374 gwraig lady
375 llai less
376 ofn fear
377 rhywun someone
378 busnes business
379 galluog able
380 cadeirydd chair
381 i anghofio to forget
382 i ddewis to pick
383 i’w ddisgwyl to expect
384 Coch red
385 pŵer power
386 i edrych to glance
387 efallai perhaps
388 byr short
389 tir ground
390 gwir true
391 gwefus lip
392 go iawn real
393 i wisgo to dress
394 mis month
395 i wrando to listen
396 hwyr late
397 ysgol school
398 naill ai either
399 pwy whom
400 isel low
401 ymhlith among
402 gŵr husband
403 i’w ychwanegu to add
404 yn wahanol different
405 i ollwng to drop
406 i yfed to drink
407 i ddysgu to learn
408 yn sydyn suddenly
409 papur paper
410 tir land
411 didoli sort
412 aml often
413 noson evening
414 uchod above
415 cant hundred
416 i benderfynu to decide
417 i sylwi to notice
418 merch daughter
419 swyddfa office
420 oer cold
421 ffigur figure
422 ffordd road
423 teimlad feeling
424 i hongian to hang
425 i dorri to cut
426 rhif number
427 dirwy fine
428 dinas city
429 i synnu to surprise
430 i’w godi to raise
431 i llenwi to fill
432 nifer several
433 pwy whose
434 gwael poor
435 yn sicr certain
436 cynllun plan
437 mae’n debyg probably
438 yn ôl ago
439 achosi to cause
440 i fynd i mewn to enter
441 yn barod ready
442 glas blue
443 o fewn within
444 eu hunain themselves
445 ymlaen forward
446 chwaer sister
447 gwario to spend
448 cyflwr state
449 fodd bynnag however
450 i ymladd to fight
451 cryf strong
452 i gusanu to kiss
453 yn ystod during
454 ychydig bit
455 i blesio to please
456 y tu allan outside
457 coes leg
458 annwyl dear
459 hapus happy
460 breuddwyd dream
461 Nodyn note
462 anghywir wrong
463 i sylweddoli to realize
464 diddordeb interest
465 gwaed blood
466 yn gyflym quickly
467 i egluro to explain
468 gwynt wind
469 dynol human
470 Arglwydd Lord
471 i reidio to ride
472 i dalu to cover
473 i bwyso to lean
474 caniatáu to allow
475 deg ten
476 amheuaeth doubt
477 ugain twenty
478 syr sir
479 hardd beautiful
480 Rhyfel war
481 eithaf pretty
482 yn araf slowly
483 yn bosibl possible
484 trafferth trouble
485 i ymweld to visit
486 siawns chance
487 i wthio to push
488 am ddim free
489 anadl breath
490 darn piece
491 haul sun
492 gwirionedd truth
493 i gyrraedd to arrive
494 i ystyried to consider
495 p’un ai whether
496 gweithredu to act
497 ei hun itself
498 nac ychwaith nor
499 unrhyw un anyone
500 arwydd sign
501 delio deal
502 i groesi to cross
503 gwydr glass
504 swydd job
505 i orffen to finish
506 i sibrwd to whisper
507 astudio to study
508 ffurflen form
509 hawdd easy
510 oedran age
511 llun picture
512 chwech six
513 yn olaf finally
514 i brynu to buy
515 tawelwch silence
516 ci dog
517 i osod to lay
518 golwg sight
519 clust ear
520 i’w gynnig to offer
521 llong ship
522 chi’ch hun yourself
523 tuag at towards
524 môr sea
525 ffoniwch ring
526 i addo to promise
527 i godi to lift
528 i hedfan to fly
529 mil thousand
530 i ddyfalu to guess
531 cornel corner
532 i boeni to worry
533 golygfa view
534 wrth ymyl beside
535 ffôn phone
536 sylw attention
537 cuddio to hide
538 i golli to miss
539 syllu gaze
540 heddlu police
541 i achub to save
542 parti party
543 Saesneg English
544 cerrig stone
545 Llundain London
546 rhyfedd strange
547 babi baby
548 ofn afraid
549 poen pain
550 ton wave
551 cegin kitchen
552 i gytuno to agree
553 i streicio to strike
554 i bwyso to press
555 gwyrdd green
556 cwpl couple
557 dyn guy
558 Mae’n ddrwg gennyf sorry
559 profiad experience
560 tan till
561 America American
562 Efallai maybe
563 sedd seat
564 i rolio to roll
565 yn wir indeed
566 i chwythu to blow
567 weithiau sometimes
568 trwm heavy
569 enaid soul
570 yn bwysig important
571 plentyn kid
572 cynnes warm
573 i bryder to concern
574 fy un i mine
575 sefyllfa position
576 poeth hot
577 meddyg doctor
578 y tu hwnt beyond
579 i weiddi to shout
580 pwnc subject
581 cinio dinner
582 i wirio to check
583 ysbryd spirit
584 prynhawn afternoon
585 swyddog officer
586 tawel quiet
587 awydd desire
588 ac eithrio except
589 ddaear earth
590 i ddychmygu to imagine
591 i oedi to pause
592 i fynd at to approach
593 gwddf neck
594 milltir mile
595 ffordd manner
596 i ymuno to join
597 bwyd food
598 adeilad building
599 i gadw to stick
600 ymyl edge
601 maes field
602 natur nature
603 afon river
604 craig rock
605 gwn gun
606 i’w grybwyll to mention
607 yn syth straight
608 eang wide
609 cwmni company
610 awyr sky
611 i saethu to shoot
612 pren wood
613 i daro to hit
614 i ddawnsio to dance
615 torf crowd
616 i losgi to burn
617 cymrawd fellow
618 mynegiant expression
619 blwch box
620 rheolaeth control
621 eglwys church
622 i ochneidio to sigh
623 pawb everyone
624 i ddewis to choose
625 i rannu to share
626 i awgrymu to suggest
627 brenin king
628 rhiant parent
629 braf nice
630 i lithro to slip
631 adeiladu to build
632 ymlaen onto
633 bron nearly
634 cof memory
635 dillad clothes
636 adroddiad report
637 yn syml simply
638 i’w dderbyn to accept
639 i fwynhau to enjoy
640 croen skin
641 cyfrinachol secret
642 yn sicr certainly
643 gêm game
644 sgwrs conversation
645 cwch boat
646 yn wag empty
647 heddiw today
648 uffern hell
649 i Gwasanaethu to serve
650 meddal soft
651 i ddianc to escape
652 tôn tone
653 i gasáu to hate
654 cyfeiriad direction
655 ymgais attempt
656 er although
657 grŵp group
658 boch cheek
659 poced pocket
660 i’w rheoli to manage
661 ie yes
662 i chwilio to search
663 i arogli to smell
664 gwanwyn spring
665 cyffredinol general
666 canol middle
667 cyfrif account
668 chwith left
669 yn union exactly
670 gwasanaeth service
671 dilyn following
672 i frifo to hurt
673 tâl charge
674 cyhoeddus public
675 i setlo to settle
676 pleser pleasure
677 yn lle hynny instead
678 i ddarganfod to discover
679 gŵr bonheddig gentleman
680 aur gold
681 Beth bynnag whatever
682 newyddion news
683 pen-glin knee
684 llachar bright
685 ar unwaith immediately
686 yn falch glad
687 i guro to beat
688 yn gyflym fast
689 sengl single
690 mewn gwirionedd actually
691 pellter distance
692 i dderbyn to receive
693 fan a’r lle spot
694 golygfa scene
695 i’r galw to demand
696 i gyfaddef to admit
697 hyfforddi train
698 dosbarth class
699 anifail animal
700 desg desk
701 neuadd hall
702 brest chest
703 meistr master
704 coffi coffee
705 i ymddiried ynddo to trust
706 gwarchod guard
707 tawel silent
708 effaith effect
709 cysgod shadow
710 i ganu to sing
711 i brofi to prove
712 Ffrangeg French
713 tal tall
714 o dan beneath
715 i geisio to seek
716 dim none
717 I brysio to rush
718 mynydd mountain
719 i baratoi to prepare
720 milwr soldier
721 prin hardly
722 i falu to grin
723 hanes history
724 glân clean
725 gwerthu to sell
726 priodas marriage
727 gweithredu action
728 pentref village
729 aelod member
730 dyfodol future
731 bryn hill
732 yn enwedig especially
733 gardd garden
734 melys sweet
735 glaw rain
736 cymeriad character
737 i deithio to travel
738 ymosodiad attack
739 i gau to shut
740 mwg smoke
741 yn ddiogel safe
742 gofod space
743 ardal area
744 isod below
745 sefyllfa situation
746 i ystyried to regard
747 i wrthod to refuse
748 tri deg thirty
749 sych dry
750 i neidio to jump
751 ailadrodd to repeat
752 gwyllt wild
753 i gloi to lock
754 Lloegr England
755 celf art
756 ymlaen ahead
757 yn drydydd third
758 cyflym quick
759 crys shirt
760 i ennill to win
761 trwyn nose
762 haf summer
763 gwddf throat
764 ymdrech effort
765 syml simple
766 tymor term
767 i ddysgu to teach
768 hil race
769 araf slow
770 dyletswydd duty
771 cerddoriaeth music
772 Indiaidd Indian
773 digwyddiad event
774 blodyn flower
775 i farcio to mark
776 aderyn bird
777 i gasglu to gather
778 llys court
779 cyfarfod meeting
780 i sgrechian to scream
781 het hat
782 i fethu to fail
783 i ddringo to climb
784 llofruddiaeth murder
785 i ffitio to fit
786 nid chwaith neither
787 tenau thin
788 canlyniad result
789 i frysio to hurry
790 wedi’i gwblhau complete
791 dant tooth
792 i glymu to tie
793 pwrpas purpose
794 tudalen page
795 felly thus
796 siwt suit
797 gelyn enemy
798 ganrif century
799 i frwydro to struggle
800 arferol usual
801 gwrthrych object
802 i ddeffro to wake
803 cyfoethog rich
804 i hawlio to claim
805 teg fair
806 cyffredin common
807 cryfder strength
808 trwchus thick
809 pethau stuff
810 parch respect
811 i gyfeirio to address
812 byw living
813 saith seven
814 i gydnabod to recognize
815 i fod to ought
816 cefnogi to support
817 iard yard
818 i gydio to grab
819 gorchymyn command
820 presenoldeb presence
821 i ddisgrifio to describe
822 cot coat
823 gorsaf station
824 angenrheidiol necessary
825 i suddo to sink
826 banc bank
827 i ymestyn to stretch
828 perffaith perfect
829 i ddioddef to suffer
830 sydyn sudden
831 i ddiflannu to disappear
832 wyth eight
833 llwybr path
834 yn arbennig particular
835 I wasgaru to spread
836 tywyllwch darkness
837 grisiau stair
838 i ddiolch to thank
839 symud movement
840 anodd difficult
841 siop shop
842 golau pale
843 i berthyn to belong
844 iaith language
845 arbennig special
846 difrifol serious
847 i atgoffa to remind
848 darparu to provide
849 cul narrow
850 cyflwr condition
851 i blygu to bend
852 seren star
853 potel bottle
854 yn fyw alive
855 allwedd key
856 i siglo to swing
857 yn uchel loud
858 yn dawel quietly
859 camgymeriad mistake
860 i arsylwi to observe
861 i sylwi to remark
862 harddwch beauty
863 yn ofalus carefully
864 giât gate
865 i guro to knock
866 i lithro to slide
867 yn ymwybodol aware
868 i gael gwared to remove
869 yn gyfan gwbl completely
870 i feiddio to dare
871 gwas servant
872 i fwa to bow
873 cylch circle
874 te tea
875 yn ddig angry
876 personol personal
877 cwmwl cloud
878 rheol rule
879 brwydr battle
880 bwrdd board
881 preifat private
882 clwyf wound
883 naturiol natural
884 rhywle somewhere
885 allan forth
886 blas taste
887 trwsio to fix
888 yn hawdd easily
889 beth bynnag anyway
890 creadur creature
891 hyd length
892 siop store
893 ffres fresh
894 gwin wine
895 fflat apartment
896 achlysur occasion
897 delwedd image
898 barnwr judge
899 tafod tongue
900 punt pound
901 cwpan cup
902 i greu to create
903 siâp shape
904 gwerth worth
905 cân song
906 i gynhyrchu to produce
907 heno tonight
908 sâl ill
909 eira snow
910 lefel level
911 ffwl fool
912 felly therefore
913 i gyfrif to count
914 sâl sick
915 cymdeithasol social
916 yfory tomorrow
917 manylion detail
918 barn opinion
919 i shrug to shrug
920 i gynnwys to involve
921 doler dollar
922 enfawr huge
923 i arllwys to pour
924 cwl cool
925 bronnau breast
926 i deiars to tire
927 ychydig slightly
928 gwersyll camp
929 enghraifft example
930 taith trip
931 gwesty hotel
932 pâr pair
933 stori tale
934 i fflachio to flash
935 yn debygol likely
936 fel arfer usually
937 amhosibl impossible
938 ofnadwy terrible
939 cymdeithas society
940 i ddwyn to steal
941 heddwch peace
942 neges message
943 ystafell wely bedroom
944 perthynas affair
945 i ddigwydd to occur
946 i’w gwneud yn ofynnol to require
947 esgid shoe
948 i’w fwriadu to intend
949 gwres heat
950 lliw color
951 byddin army
952 dieithryn stranger
953 prysur busy
954 llwyd gray
955 Almaeneg German
956 i’w gynnwys to contain
957 melyn yellow
958 cerdyn card
959 miniog sharp
960 i’w drin to treat
961 tawel calm
962 pêl ball
963 gwaelod bottom
964 perygl danger
965 cyfan entire
966 i benderfynu to determine
967 dim ond merely
968 pysgod fish
969 prif main
970 i beintio to paint
971 i fwrw to cast
972 awdur author
973 sŵn noise
974 dicter anger
975 gwahaniaeth difference
976 gwestai guest
977 i amau to suspect
978 sioc shock
979 saethu shot
980 pennaeth chief
981 i ddisgleirio to shine
982 i ymolchi to wash
983 i anadlu to breathe
984 llywodraeth government
985 i osgoi to avoid
986 interniaeth stage
987 hanner cant fifty
988 twll hole
989 awdur writer
990 i byrstio to burst
991 dewis choice
992 arian silver
993 i esgusodi to exclaim
994 math type
995 bach tiny
996 glaswellt grass
997 i gyfarwyddo to direct
998 ymddangosiad appearance
999 gwych wonderful
1000 i bacio to pack
1001 ysbyty hospital
1002 mae hi hers
1003 yn ysgafn gently
1004 yn dawel softly
1005 trac track
1006 tystiolaeth evidence
1007 drwg evil
1008 i ddatgelu to reveal
1009 i fodoli to exist
1010 i lusgo to drag
1011 i weddïo to pray
1012 gwybodaeth knowledge
1013 i fynegi to express
1014 o’r neilltu aside
1015 gaeaf winter
1016 cyfarwydd familiar
1017 duw god
1018 cyfnod period
1019 bloc block
1020 yn glir clearly
1021 i murmur to murmur
1022 nant stream
1023 i ysgubo to sweep
1024 amgylchiadau circumstance
1025 i fynnu to insist
1026 chwarter quarter
1027 ymennydd brain
1028 plaen plain
1029 fflat flat
1030 mater issue
1031 sylfaen base
1032 hyfrydwch delight
1033 ynys island
1034 cyfle opportunity
1035 planhigyn plant
1036 llawenydd joy
1037 i symud to shift
1038 perthynas relationship
1039 cyllell knife
1040 i frwsio to brush
1041 ychydig slight
1042 i grynu to tremble
1043 i drafod to discuss
1044 amrywiol various
1045 gwerth value
1046 parciwch park
1047 rhyw sex
1048 lleol local
1049 ieuenctid youth
1050 ymarfer practice
1051 cyfraith wet
1052 brecwast breakfast
1053 capten captain
1054 i ddinistrio to destroy
1055 taith journey
1056 Dydd Sul Sunday
1057 rhywsut somehow
1058 i wgu to frown
1059 i lapio to wrap
1060 cath cat
1061 rhwym bound
1062 cysur comfort
1063 ystum gesture
1064 offeiriad priest
1065 Ffrainc France
1066 i’w drin to handle
1067 nefoedd heaven
1068 tyst witness
1069 i gynyddu to increase
1070 nodwedd feature
1071 i gicio to kick
1072 tybio to assume
1073 yn cysgu asleep
1074 i gofio to recall
1075 cydweddu match
1076 tynn tight
1077 coedwig forest
1078 i’w diogelu to protect
1079 diffyg lack
1080 cydymaith companion
1081 yn gyfan gwbl entirely
1082 penderfyniad decision
1083 i gynnwys to include
1084 llwybr trail
1085 i’w gwahodd to invite
1086 emosiwn emotion
1087 asgwrn bone
1088 o’r gloch o’clock
1089 i amgylchynu to surround
1090 terfynol final
1091 wyneb surface
1092 blychau dozen
1093 i’w ddatgan to declare
1094 arf weapon
1095 canolfan center
1096 croeso welcome
1097 trosedd crime
1098 pwysau weight
1099 cariad lover
1100 cleddyf sword
1101 rhestr list
1102 dyddiad date
1103 i fod yn bresennol to attend
1104 araith speech
1105 Cristnogol Christian
1106 i sicrhau to assure
1107 i snapio to snap
1108 cynnig motion
1109 angerdd passion
1110 i symud ymlaen to advance
1111 er mwyn sake
1112 dylanwad influence
1113 oni bai unless
1114 cyflymder speed
1115 gwerin folk
1116 lleuad moon
1117 i fwydo to feed
1118 gwleidyddol political
1119 i ofyn to beg
1120 i gyd-fynd to accord
1121 peiriant machine
1122 deugain forty
1123 naw nine
1124 i ryddhau to release
1125 i’r gogledd north
1126 ewythr uncle
1127 hynafol ancient
1128 trist sad
1129 Prydeinig British
1130 gwan faint
1131 dyblu double
1132 bedd grave
1133 cinio lunch
1134 ar unwaith instant
1135 plât plate
1136 i gladdu to bury
1137 yn berffaith perfectly
1138 hyfryd lovely
1139 eich un chi yours
1140 ice
1141 i wahanu to separate
1142 i frathu to bite
1143 lladrad roof
1144 i dyngu to swear
1145 modfedd inch
1146 gyrrwr driver
1147 drych mirror
1148 stumog stomach
1149 bod being
1150 i ennill to gain
1151 i anwybyddu to ignore
1152 iawn okay
1153 i ymateb to respond
1154 does neb nobody
1155 gyferbyn opposite
1156 i drafferthu to bother
1157 i drefnu to arrange
1158 cwch boot
1159 llwch dust
1160 i rwbio to rub
1161 yn uniongyrchol directly
1162 tywynnu glow
1163 i weiddi to yell
1164 unigolyn individual
1165 nyrs nurse
1166 Mrs. Mrs
1167 gweledigaeth vision
1168 i wastraff to waste
1169 yn falch proud
1170 gwallgof mad
1171 awdurdod authority
1172 cyswllt contact
1173 papur newydd newspaper
1174 Nadolig Christmas
1175 risg risk
1176 yn arbennig particularly
1177 gradd degree
1178 cyn former
1179 rhywfaint somewhat
1180 steil style
1181 rhywun somebody
1182 i feddu to possess
1183 lori truck
1184 diddorol interesting
1185 jôc joke
1186 i fwtanu to mutter
1187 eiddo property
1188 moel bare
1189 cnawd flesh
1190 rhyddhad relief
1191 i oedi to hesitate
1192 er hwylustod to ease
1193 gafael grip
1194 i neidio to leap
1195 cyflenwad supply
1196 i dorri ar draws to interrupt
1197 pryd bwyd meal
1198 cefnder cousin
1199 proses process
1200 benywaidd female
1201 colled loss
1202 sigarét cigarette
1203 haearn iron
1204 i argyhoeddi to convince
1205 ar wahân apart
1206 ffansi fancy
1207 rhes row
1208 cyflymder pace
1209 ddwywaith twice
1210 i lifo to flow
1211 claf patient
1212 i esgus to pretend
1213 maint size
1214 prin barely
1215 priodas wedding
1216 i gyhoeddi to announce
1217 chwerthin laughter
1218 taflen sheet
1219 dylunio design
1220 i goginio to cook
1221 dy thy
1222 olwyn wheel
1223 llwyddiant success
1224 peryglus dangerous
1225 i’r de south
1226 deffro awake
1227 rhydd loose
1228 talcen forehead
1229 eang broad
1230 anialwch desert
1231 i’w droi to stir
1232 strôc stroke
1233 adain wing
1234 i rybuddio to warn
1235 i blygu to fold
1236 pentwr pile
1237 fflam flame
1238 mynediad entrance
1239 Arglwydd lord
1240 i hwylio to sail
1241 i gyflwyno to introduce
1242 llyfn smooth
1243 pwerus powerful
1244 miliwn million
1245 ffydd faith
1246 i lyncu to swallow
1247 pont bridge
1248 myfyriwr student
1249 mesur measure
1250 dall blind
1251 pawb everybody
1252 ffortiwn fortune
1253 yn ddyledus due
1254 ysgafn gentle
1255 i archwilio to examine
1256 hwyl fun
1257 balchder pride
1258 gwryw male
1259 i ymgysylltu to engage
1260 prawf test
1261 ffrâm frame
1262 realiti reality
1263 glân proper
1264 i fyfyrio to reflect
1265 i grwydro to wander
1266 i gynrychioli to represent
1267 fferm farm
1268 tîm team
1269 tywydd weather
1270 i’w bodloni to satisfy
1271 anhawster difficulty
1272 gwan weak
1273 ystyr meaning
1274 hedfan flight
1275 dymunol pleasant
1276 dec deck
1277 gofalus careful
1278 sgwâr square
1279 esgus excuse
1280 cwmni firm
1281 cangen branch
1282 i sychu to wipe
1283 pris price
1284 gwreiddiol original
1285 deuddeg twelve
1286 cyfreithiwr lawyer
1287 olrhain trace
1288 gweddi prayer
1289 unrhyw un anybody
1290 anrhydedd honor
1291 cloch bell
1292 rhodd gift
1293 Crist Christ
1294 egni energy
1295 o bosibl possibly
1296 arfer habit
1297 yn barod willing
1298 ansawdd quality
1299 toss to toss
1300 nam fault
1301 i is to lower
1302 yn sicr surely
1303 mae’n debyg apparently
1304 i ddadlau to argue
1305 dechrau beginning
1306 hardd handsome
1307 yn ddwfn deeply
1308 ar fai to blame
1309 i brotestio to protest
1310 carcharor prisoner
1311 i nodi to indicate
1312 te thee
1313 i droi to twist
1314 siaced jacket
1315 arwr hero
1316 lwc luck
1317 cynnwys content
1318 i hysbysu to inform
1319 i atal to prevent
1320 hapusrwydd happiness
1321 yn wir truly
1322 i ddatblygu to develop
1323 ên chin
1324 i ddifetha to ruin
1325 i dorri to crack
1326 arweinydd leader
1327 ddoe yesterday
1328 pymtheg fifteen
1329 pren wooden
1330 i gyflawni to deliver
1331 asiant agent
1332 deunydd material
1333 ymateb response
1334 darn passage
1335 dwp stupid
1336 ffasiwn fashion
1337 tasg task
1338 chwilfrydig curious
1339 i lwyddo to succeed
1340 doeth wise
1341 swm amount
1342 ffôn telephone
1343 i wadu to deny
1344 i gloddio to dig
1345 cyfraith law
1346 i annog to urge
1347 am byth forever
1348 cymuned community
1349 corfforol physical
1350 ffynhonnell source
1351 palmwydd palm
1352 athro teacher
1353 caethwas slave
1354 braster fat
1355 i ffafrio to prefer
1356 milwrol military
1357 bara bread
1358 i gyfeirio to refer
1359 caban cabin
1360 yn llawn fully
1361 methu unable
1362 i gyd-fynd to accompany
1363 i symud ymlaen to proceed
1364 i gyfnewid to exchange
1365 màs mass
1366 cais request
1367 sefydlu to establish
1368 od odd
1369 lan shore
1370 i arwain to guide
1371 euraid golden
1372 ein hunain ourselves
1373 yn unig mere
1374 perthynas relation
1375 i fygwth to threaten
1376 cyfradd rate
1377 i felltithio to curse
1378 arth beer
1379 bell distant
1380 amlwg obvious
1381 sylwadau comment
1382 fonheddig noble
1383 mantais advantage
1384 er gwaethaf spite
1385 ffeil file
1386 posibilrwydd possibility
1387 i gynnal to conduct
1388 i ddiflannu to fade
1389 i ganolbwyntio to focus
1390 sgrîn screen
1391 bodolaeth existence
1392 i mount to mount
1393 tywod sand
1394 dioddefwr victim
1395 craze rage
1396 cownter counter
1397 yr olaf latter
1398 i godi ofn to scare
1399 damwain accident
1400 argraff impression
1401 i gymheiriaid to peer
1402 hoyw gay
1403 i cyrlio to curl
1404 i’w gasglu to collect
1405 i orymdeithio to march
1406 i’w harddangos to display
1407 traeth beach
1408 modryb aunt
1409 drws doorway
1410 cyfforddus comfortable
1411 i ddrifftio to drift
1412 trueni pity
1413 cyffro excitement
1414 i farn to arrest
1415 yn amlwg obviously
1416 fel arall otherwise
1417 masnach trade
1418 clwb club
1419 iechyd health
1420 gorllewin west
1421 lledr leather
1422 garw rough
1423 i gasp to gasp
1424 i berfformio to perform
1425 bys bach pink
1426 dedfryd sentence
1427 hwyliau mood
1428 erthygl article
1429 cadwyn chain
1430 cerbyd carriage
1431 i ddatgelu to utter
1432 cysgod shade
1433 awyren plane
1434 coleg college
1435 i faddau to forgive
1436 cerdd poem
1437 rhaff rope
1438 enghraifft instance
1439 pur pure
1440 i lwytho to load
1441 i atafaelu to seize
1442 cefn rear
1443 yn onest honest
1444 mawr major
1445 tebyg similar
1446 gweithgaredd activity
1447 i adleisio to echo
1448 i feddiannu to occupy
1449 enwog famous
1450 i oroesi to survive
1451 yn bryderus anxious
1452 doniol funny
1453 dadl argument
1454 diafol devil
1455 hyder confidence
1456 i edifarhau to regret
1457 i ymrwymo to commit
1458 chwys sweat
1459 Rwseg Russian
1460 ystod range
1461 larwm alarm
1462 i wella to recover
1463 arswyd horror
1464 diogelwch security
1465 criw crew
1466 i ruo to roar
1467 wawr dawn
1468 cenedl nation
1469 metel metal
1470 nerfus nervous
1471 carchar prison
1472 i roi’r gorau iddi to abandon
1473 yn unrhyw le anywhere
1474 bardd poet
1475 ei sin
1476 glaswellt to grasp
1477 agwedd attitude
1478 i sicrhau to secure
1479 datganiad statement
1480 noeth naked
1481 bil bill
1482 ael brow
1483 moesoldeb moral
1484 Rolle role
1485 digonedd plenty
1486 gyrfa career
1487 cynffon tail
1488 genedigaeth birth
1489 i wneud cais to apply
1490 swyddogol official
1491 i ymwneud to relate
1492 tynged fate
1493 prosiect project
1494 cwm valley
1495 dychymyg imagination
1496 i godi ofn to frighten
1497 farchnad market
1498 dwrn fist
1499 i ffwrneisi to owe
1500 bwriad intention
1501 cysylltiad connection
1502 cyfres series
1503 dewrder courage
1504 twr tower
1505 llyn lake
1506 i ddod i’r amlwg to emerge
1507 i betio to bet
1508 ffilm movie
1509 sgert skirt
1510 i wylo to weep
1511 siambr chamber
1512 treial trial
1513 hud magic
1514 peiriant engine
1515 diolch thanks
1516 ysgrifennu writing
1517 botwm button
1518 ffilm film
1519 i hela to hunt
1520 cyffredin ordinary
1521 ymestyn to extend
1522 i gynilo to spare
1523 theori theory
1524 cyson steady
1525 i roi to grant
1526 Mehefin June
1527 Iddew Jew
1528 testun text
1529 gwbl absolutely
1530 anrhydedd honour
1531 i arnofio to float
1532 dirgelwch mystery
1533 tymor season
1534 perchennog owner
1535 i’w fforddio to afford
1536 lliw colour
1537 cyngor advice
1538 i edmygu to admire
1539 rhyddid freedom
1540 dwy lewyrch to glare
1541 i haeddu to deserve
1542 i gyfarch to greet
1543 i gofleidio to hug
1544 i ffynnu to thrust
1545 wedyn afterwards
1546 cywir correct
1547 i ddibynnu to depend
1548 nofio to swim
1549 pwll pool
1550 diniwed innocent
1551 sawdl heel
1552 generelt generally
1553 llen curtain
1554 meddiant possession
1555 llun photograph
1556 prin scarcely
1557 cynhenid native
1558 llwyd grey
1559 ffurflen blanket
1560 cyfweliad interview
1561 i ganiatáu to permit
1562 budr dirty
1563 cywilydd shame
1564 i ddod i ben to cease
1565 wy egg
1566 esboniad explanation
1567 wagen wagon
1568 cynulleidfa audience
1569 ofnadwy awful
1570 pibell pipe
1571 i straenio to strain
1572 i wasgu to squeeze
1573 nofel Roman
1574 i apelio to appeal
1575 brethyn cloth
1576 arswyd terror
1577 cyfaint volume
1578 ddwyrain east
1579 adran section
1580 i darfu to disturb
1581 rheng rank
1582 gyfeillgar friendly
1583 llwglyd hungry
1584 i ymlusgo to creep
1585 ymwelwyr visitor
1586 ym mhob man everywhere
1587 crefyddol religious
1588 i’w gael to obtain
1589 cig meat
1590 forwyn maid
1591 Cyfiawnder justice
1592 cynnydd progress
1593 i fyny’r grisiau upstairs
1594 cred belief
1595 i gysylltu to connect
1596 nofel novel
1597 ysbryd ghost
1598 i anelu to aim
1599 i fling to fling
1600 Dydd Sadwrn Saturday
1601 llawdriniaeth operation
1602 i leddfu to relieve
1603 trots despite
1604 canol waist
1605 llaeth milk
1606 i gofleidio to embrace
1607 ystafell ymolchi bathroom
1608 i ddod ar draws to encounter
1609 ystâd estate
1610 blaenorol previous
1611 i nyddu to spin
1612 ffuglen fiction
1613 i effeithio to affect
1614 tric trick
1615 cyffuriau drug
1616 sidan silk
1617 cawl supper
1618 feddw drunk
1619 awgrym hint
1620 i ddisodli to replace
1621 indignantly harm
1622 ffrwythau fruit
1623 cyfrifiadur computer
1624 penelin elbow
1625 i ddisgyn to descend
1626 dau golled to tap
1627 porth porch
1628 i chwyddo to swell
1629 ups upper
1630 taid grandfather
1631 ymarfer corff exercise
1632 llyfrgell library
1633 cyhyrau muscle
1634 i rewi to freeze
1635 i gynhyrfu to upset
1636 i gwyno to complain
1637 ewrop Europe
1638 ffafrio favor
1639 gwraidd root
1640 bwystfil beast
1641 i godi to arise
1642 her challenge
1643 cawod shower
1644 Groeg Greek
1645 Drwy gydol throughout
1646 rhywiol sexual
1647 llinyn string
1648 terfyn limit
1649 bwyty restaurant
1650 crefydd religion
1651 pwysau pressure
1652 i ddiflannu to vanish
1653 gras grace
1654 helaeth vast
1655 cyfaddef to confess
1656 aberth sacrifice
1657 cyrraedd arrival
1658 i jerk to jerk
1659 wers lesson
1660 clun hip
1661 gadael lad
1662 olew oil
1663 patrwm pattern
1664 rheolaidd regular
1665 reiffl rifle
1666 lwcus lucky
1667 ddiflas dull
1668 ymwybodol conscious
1669 llanast mess
1670 elfen element
1671 i groan to groan
1672 konsekvens consequence
1673 cydbwysedd balance
1674 egwyddor principle
1675 anwyldeb affection
1676 ar hyn o bryd current
1677 cannwyll candle
1678 cachu shit
1679 i chwain to flee
1680 uchder height
1681 stoc stock
1682 marchog knight
1683 cloc clock
1684 castell castle
1685 ffens fence
1686 yn euog guilty
1687 i’w datrys to resolve
1688 i benlin to kneel
1689 i ymlacio to relax
1690 deml temple
1691 ar wahân besides
1692 cylchgrawn magazine
1693 hoff favorite
1694 eistedd seated
1695 Ebrill April
1696 traddodiad tradition
1697 chwerw bitter
1698 i werthfawrogi to appreciate
1699 gwyddoniaeth science
1700 poblogaidd popular
1701 nain grandmother
1702 dwy shiver to shiver
1703 bob dydd daily
1704 trafodaeth discussion
1705 tywysog prince
1706 swyn charm
1707 i stribed to strip
1708 i’w gloi to conclude
1709 gwisg uniform
1710 disgrifiad description
1711 nenfwd ceiling
1712 llwyn bush
1713 intersted interested
1714 agos closely
1715 i glynu to cling
1716 fainc bench
1717 i ddilyn to pursue
1718 dewr brave
1719 boddhad satisfaction
1720 i gropian to crawl
1721 bws bus
1722 llenyddol literary
1723 gwaedlyd bloody
1724 i gymharu to compare
1725 dramor foreign
1726 i gynnig to propose
1727 i ymholi to inquire
1728 galar grief
1729 cymorth aid
1730 cyfeillgarwch friendship
1731 i ddamwain to crash
1732 antur adventure
1733 i ymladd to stride
1734 diwylliant culture
1735 trawst beam
1736 diogelwch safety
1737 mawrth March
1738 sbectol glasses
1739 evne ability
1740 rhagorol excellent
1741 yn gadarn firmly
1742 dealltwriaeth understanding
1743 dur steel
1744 nerf nerve
1745 cawr giant
1746 amheuaeth suspicion
1747 anhysbys unknown
1748 i ddechrau to startle
1749 gyfartal equal
1750 pabell tent
1751 i chwerthin to gleam
1752 genhedlaeth generation
1753 i wrthsefyll to resist
1754 i sob to sob
1755 y per
1756 NAR erioed whenever
1757 sillafu spell
1758 adwaith reaction
1759 addysg education
1760 prawf proof
1761 i gyffroi to excite
1762 i ddisgleirio to blink
1763 i chwip to whip
1764 i nodi to identify
1765 powlen bowl
1766 i ddatgelu to expose
1767 rhybudd warning
1768 dyfnder depth
1769 pennod chapter
1770 trefniant arrangement
1771 i boenu to ache
1772 i dorri to sip
1773 drwm heavily
1774 italian Italian
1775 ael eyebrow
1776 i ymlacio to chuckle
1777 palas palace
1778 o ddifrif seriously
1779 i encilio to retreat
1780 peintio painting
1781 viktigheten importance
1782 ychwanegol extra
1783 frenhines queen
1784 arddwrn wrist
1785 i laid to slam
1786 cyfrifoldeb responsibility
1787 yn gyfan gwbl altogether
1788 ên jaw
1789 wael badly
1790 teithwyr passenger
1791 agor opening
1792 Gorffennaf July
1793 sgiliau skill
1794 genhadaeth mission
1795 i fynd ar drywydd to chase
1796 arfer custom
1797 i dueddu to tend
1798 dull method
1799 buwch cow
1800 awyddus eager
1801 rhyfelwr warrior
1802 i gydio to clutch
1803 i weld to perceive
1804 ogof cave
1805 credyd credit
1806 canmoliaeth praise
1807 Yn gallu capable
1808 i’w logi to hire
1809 fersiwn version
1810 cymydog neighbor
1811 i guddio to conceal
1812 i ddrilio to bore
1813 cydymdeimlad sympathy
1814 gwifren wire
1815 chwilfrydedd curiosity
1816 dau orfodaeth to oblige
1817 gwregys belt
1818 perthynas relative
1819 syniad notion
1820 i’w ddal to capture
1821 i newid to switch
1822 bost mail
1823 soffa couch
1824 coridor corridor
1825 i adael to depart
1826 Gyfisol instantly
1827 spanish Spanish
1828 bygythiad threat
1829 chinese Chinese
1830 iawn highly
1831 Yn y pen draw eventually
1832 i’w gyflogi to employ
1833 cysylltu link
1834 absenoldeb absence
1835 anobaith despair
1836 strwythur structure
1837 unig lonely
1838 ddiolchgar grateful
1839 i dynnu’n ôl to withdraw
1840 yn bennaf mostly
1841 Gweinidog minister
1842 gobennydd pillow
1843 yn weladwy visible
1844 llestr vessel
1845 feistres mistress
1846 i’w atodi to attach
1847 cain delicate
1848 i ddrysu to confuse
1849 proffesiynol professional
1850 cynhesrwydd warmth
1851 torri broken
1852 i wacáu to exhaust
1853 gwirion silly
1854 ditectif detective
1855 tristwch sorrow
1856 cyfrwy saddle
1857 difrod damage
1858 ‘n glws rare
1859 i fradychu to betray
1860 i gysgu to slap
1861 cydnabod to acknowledge
1862 gŵn gown
1863 hynod o extremely
1864 ymadrodd phrase
1865 ewinedd nail
1866 i lanhau to rent
1867 i’w gynnal to maintain
1868 Awst August
1869 i greu argraff to impress
1870 gweithiwr worker
1871 bwled bullet
1872 cefnffyrdd trunk
1873 konkluderer conclusion
1874 gwn pistol
1875 bwthyn cottage
1876 gwych brilliant
1877 dinesydd citizen
1878 yn gyflym rapidly
1879 i chwibanu to whistle
1880 Yn ddiweddar, recently
1881 anobeithiol desperate
1882 ysgafn lightly
1883 agwedd aspect
1884 dryswch confusion
1885 hyll ugly
1886 cudd-wybodaeth intelligence
1887 gwely sofa
1888 i sied to shed
1889 gromlin curve
1890 awel breeze
1891 Lika equally
1892 tâp tape
1893 mentro to venture
1894 i ddechrau to scratch
1895 arogl scent
1896 i’w denu to attract
1897 datblygiad development
1898 dau gloff to halt
1899 i binsio to pin
1900 i wthio to shove
1901 meddygol medical
1902 llethr slope
1903 yn naturiol naturally
1904 meddyliol mental
1905 i amddiffyn to defend
1906 i ennill to earn
1907 i weddïo to bid
1908 baw dirt
1909 cragen shell
1910 goron crown
1911 llwyddiannus successful
1912 rhinwedd virtue
1913 llifogydd flood
1914 Rhufain Rome
1915 pwrs purse
1916 barddoniaeth poetry
1917 i bopio to pop
1918 bol belly
1919 cyfanswm total
1920 i gadarnhau to confirm
1921 dyfarniad judgment
1922 enorme enormous
1923 i wasgu to crush
1924 pêl-fasged basket
1925 lloches shelter
1926 i batio to pat
1927 ansvarlig responsible
1928 ymwybyddiaeth consciousness
1929 senaste recent
1930 i rannu to divide
1931 troseddol criminal
1932 gwerthfawr precious
1933 yn deg fairly
1934 i annog to encourage
1935 ffin border
1936 cefnfor ocean
1937 dail blade
1938 clun thigh
1939 myfyrio reflection
1940 angladd funeral
1941 adran department
1942 anarferol unusual
1943 dau berswadio to persuade
1944 cerbyd vehicle
1945 cefndir background
1946 safonol standard
1947 teledu television
1948 i gyhuddo to accuse
1949 hollol totally
1950 budd-dal benefit
1951 bwyta dining
1952 i gysylltu to associate
1953 dau rendr to render
1954 clerc clerk
1955 caniatâd permission
1956 cyfreithiol legal
1957 arfordir coast
1958 nerthol mighty
1959 pryder anxiety
1960 teitl title
1961 tendr tender
1962 ymchwil research
1963 cacen cake
1964 i achub to rescue
1965 ffermwr farmer
1966 trais violence
1967 cipolwg glimpse
1968 awgrym suggestion
1969 plentyndod childhood
1970 dwy ochneidio to suck
1971 ffôl foolish
1972 gwobrwyo reward
1973 bachyn hook
1974 cleient client
1975 deilwng worthy
1976 dirgel mysterious
1977 dynn tightly
1978 creulon cruel
1979 sydyn sharply
1980 cyw iâr chicken
1981 gwisg robe
1982 teimlad sensation
1983 i baglu to stumble
1984 cyfarwyddyd instruction
1985 swm sum
1986 dau sydyn to shudder
1987 dodrefn furniture
1988 oedi delay
1989 perfformiad performance
1990 hyfforddiant training
1991 llawes sleeve
1992 drysor treasure
1993 bawd thumb
1994 i chwalu to dash
1995 digwyddiad incident
1996 teledu TV
1997 chwe deg sixty
1998 mwd mud
1999 i drechu to defeat
2000 drôr drawer
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters