2000 Most Common Hungarian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Hungarian language.

Hindi … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Icelandic

Rank Hungarian English
1 a the
2 lenni to be
3 és and
4 nak nek to
5 nak,-nek of
6 egy a
7 én I
8 ban ben in
9 birtokolni to have
10 hogy that
11 ő he
12 nem not
13 övé his
14 neki her
15 azt it
16 Ön you
17 val vel with
18 mert for
19 csinálni to do
20 ő she
21 mint as
22 tovább on
23 mondani to say
24 nál nél at
25 neki him
26 tól től from
27 de but
28 nekem me
29 az én my
30 menni to go
31 ők they
32 minden all
33 által by
34 ez this
35 egy one
36 ki out
37 fel up
38 tudni to know
39 így so
40 egy an
41 látni to see
42 tudott could
43 vagy or
44 őket them
45 eljutni to get
46 mi we
47 mint like
48 jönni to come
49 Férfi man
50 mit what
51 csinálni to make
52 ott there
53 ról ről about
54 melyik which
55 azok their
56 gondolkozni to think
57 nézni to look
58 ha if
59 ki who
60 amikor when
61 elvenni to take
62 idő time
63 nem no
64 hát back
65 lehet to can
66 akarni to will
67 a te your
68 több more
69 azután then
70 le- down
71 good
72 felett over
73 elmondani to tell
74 Most now
75 kéz hand
76 néhány some
77 akarni to want
78 éppen just
79 csak only
80 mint than
81 út way
82 adni to give
83 más other
84 nap day
85 szem eye
86 előtt before
87 kérdezni to ask
88 megtalálni to find
89 két two
90 kicsit little
91 hosszú long
92 nagyon very
93 érezni to feel
94 bármilyen any
95 dolog thing
96 is too
97 itt here
98 soha never
99 elhagyni to leave
100 személy person
101 régi old
102 fej head
103 fordulni to turn
104 újra again
105 keresztül through
106 még even
107 arc face
108 sokkal much
109 ki off
110 minket us
111 első first
112 jobb right
113 mi our
114 hogyan how
115 hol where
116 után after
117 annak its
118 woman
119 el away
120 élet life
121 hogy úgy tűnik to seem
122 hívni to call
123 még mindig still
124 hallani to hear
125 év year
126 saját own
127 dolgozni to work
128 kellene should
129 hely place
130 szoba room
131 jól well
132 állni to stand
133 kell to must
134 saját maga himself
135 körül around
136 ajtó door
137 lehet to might
138 valami something
139 megpróbálni to try
140 szeretni to love
141 ház house
142 éjszaka night
143 rakni to put
144 nagy great
145 ilyen such
146 tartani to keep
147 ülni to sit
148 utolsó last
149 kezdeni to begin
150 mert because
151 azok those
152 ezek these
153 szó word
154 használni to use
155 szükséges to need
156 kinyitni to open
157 tartani to hold
158 egy másik another
159 míg while
160 a legtöbb most
161 beszélni to talk
162 engedni to let
163 esetén upon
164 messze far
165 nélkül without
166 itthon home
167 mosolyogni to smile
168 mindig always
169 hang voice
170 gyermek child
171 apa father
172 járni to walk
173 fiatal young
174 jelenti to mean
175 semmi nothing
176 futni to run
177 bár though
178 pillanat moment
179 ellen against
180 anya mother
181 azonos same
182 név name
183 beszel to speak
184 sok many
185 elme mind
186 kevés few
187 hozni to bring
188 fény light
189 bezárni to close
190 oldal side
191 valaha ever
192 mozogni to move
193 lehet to may
194 barát friend
195 minden every
196 kar arm
197 három three
198 egyszer once
199 elég enough
200 válni to become
201 lány girl
202 alatt under
203 új new
204 vég end
205 élni to live
206 is also
207 segíteni to help
208 között between
209 világ world
210 esni to fall
211 kezdeni to start
212 minden egyes each
213 várni to wait
214 nézni to watch
215 megállni to stop
216 bármi anything
217 mindkét both
218 láb foot
219 rész part
220 kicsi small
221 amíg until
222 igazán really
223 válaszolni to answer
224 megmutatni to show
225 fiú boy
226 önmaga herself
227 hazudni to lie
228 biztos sure
229 tanfolyam course
230 megtörténni to happen
231 hinni to believe
232 visszatérni to return
233 mögött behind
234 pont point
235 következő next
236 még yet
237 szív heart
238 víz water
239 majdnem almost
240 beállít to set
241 test body
242 miért why
243 átmenni to pass
244 reggel morning
245 óra hour
246 hang sound
247 találkozni to meet
248 Isten God
249 fehér white
250 emlékezni to remember
251 kedves kind
252 remélni to hope
253 elérni to reach
254 meghalni to die
255 kemény hard
256 rossz bad
257 fél half
258 nevetni to laugh
259 család family
260 mivel since
261 magas high
262 könyv book
263 ügy matter
264 lépés step
265 változtatni to change
266 kérdés question
267 át across
268 megérteni to understand
269 követni to follow
270 együtt together
271 feleség wife
272 húzni to pull
273 mentén along
274 asztal table
275 játszani to play
276 veszíteni to lose
277 nagy big
278 sírni to cry
279 fekete black
280 haj hair
281 olvasni to read
282 elülső front
283 küldeni to send
284 egészen quite
285 törni to break
286 magamat myself
287 kell to shall
288 már already
289 perc minute
290 sötét dark
291 hamar soon
292 ágy bed
293 felé toward
294 egész whole
295 autó car
296 ablak window
297 rázni to shake
298 más else
299 pihenés rest
300 pénz money
301 tény fact
302 fiú son
303 írni to write
304 Tűz fire
305 második second
306 maradni to stay
307 csodálkozni to wonder
308 ügy case
309 sztori story
310 vonal line
311 nőni to grow
312 levegő air
313 kívánni to wish
314 gondolat thought
315 emelkedni to rise
316 legkevésbé least
317 teljes full
318 elkapni to catch
319 vezetni to lead
320 nagy large
321 megjelenni to appear
322 minden everything
323 gondoskodni to care
324 cipelni to carry
325 halál death
326 aludni to sleep
327 ölni to kill
328 ötlet idea
329 válaszolni to reply
330 viselni to wear
331 fal wall
332 vezetni to drive
333 közel near
334 rajzolni to draw
335 váll shoulder
336 hét week
337 múlt past
338 halott dead
339 korai early
340 bámulni to stare
341 egyedül alone
342 érzék sense
343 száj mouth
344 Inkább rather
345 viseli to bear
346 négy four
347 folytatni to continue
348 fa tree
349 fiú testvér brother
350 ok reason
351 horse
352 mások others
353 sorrend order
354 sok lot
355 öt five
356 megérinteni to touch
357 kerek round
358 mély deep
359 levél letter
360 Hiányzik Miss
361 feltételezni to suppose
362 erő force
363 város town
364 enni to eat
365 egyértelmű clear
366 házasodni to marry
367 dobni to throw
368 ország country
369 ajándék present
370 belül inside
371 padló floor
372 fizetni to pay
373 bólogatni to nod
374 ujj finger
375 maradni to remain
376 könny tear
377 utca street
378 hölgy lady
379 Kevésbé less
380 félelem fear
381 valaki someone
382 üzleti business
383 képes able
384 szék chair
385 elfelejteni to forget
386 felkapni to pick
387 elvárni to expect
388 piros red
389 erő power
390 ránézésre to glance
391 talán perhaps
392 rövid short
393 talaj ground
394 igaz true
395 ajak lip
396 igazi real
397 öltözködni to dress
398 hónap month
399 hallgatni to listen
400 késő late
401 iskola school
402 bármelyik either
403 kit whom
404 alacsony low
405 között among
406 férj husband
407 hozzáadni to add
408 különböző different
409 leejt to drop
410 inni to drink
411 tanulni to learn
412 hirtelen suddenly
413 papír paper
414 föld land
415 fajta sort
416 gyakran often
417 este evening
418 felett above
419 száz hundred
420 dönteni to decide
421 észrevenni to notice
422 lánya daughter
423 hivatal office
424 hideg cold
425 ábra figure
426 út road
427 érzés feeling
428 akasztani to hang
429 vágni to cut
430 szám number
431 bírság fine
432 város city
433 meglepni to surprise
434 emelni to raise
435 kitölteni to fill
436 számos several
437 akinek whose
438 szegény poor
439 bizonyos certain
440 terv plan
441 valószínűleg probably
442 ezelőtt ago
443 felső top
444 okozni to cause
445 belépni to enter
446 kész ready
447 kék blue
448 belül within
449 maguk themselves
450 előre forward
451 lánytestvér sister
452 költeni to spend
453 állapot state
454 azonban however
455 harcolni to fight
456 erős strong
457 csókolni to kiss
458 alatt during
459 kedvére tenni to please
460 kívül outside
461 láb leg
462 kedves dear
463 boldog happy
464 álom dream
465 jegyzet note
466 rossz wrong
467 rájönni to realize
468 érdeklődés interest
469 vér blood
470 gyorsan quickly
471 megmagyarázni to explain
472 szél wind
473 emberi human
474 Úr Lord
475 lovagolni to ride
476 beborítani to cover
477 támaszkodik to lean
478 megengedni to allow
479 tíz ten
480 kétség doubt
481 húsz twenty
482 úr sir
483 szép beautiful
484 háború war
485 szép pretty
486 lassan slowly
487 lehetséges possible
488 baj trouble
489 meglátogatni to visit
490 véletlen chance
491 tolni to push
492 ingyenes free
493 lehelet breath
494 darab piece
495 nap sun
496 igazság truth
497 megérkezni to arrive
498 meggondolni to consider
499 vajon whether
500 megjátszani to act
501 maga itself
502 sem nor
503 bárki anyone
504 jel sign
505 üzlet deal
506 átkelni to cross
507 üveg glass
508 munka job
509 befejezni to finish
510 suttogni to whisper
511 tanulni to study
512 forma form
513 könnyen easy
514 kor age
515 kép picture
516 hat six
517 végül finally
518 venni to buy
519 csend silence
520 kutya dog
521 feküdjön to lay
522 látás sight
523 fül ear
524 ajánlani to offer
525 hajó ship
526 saját magad yourself
527 felé towards
528 tenger sea
529 gyűrű ring
530 megígérni to promise
531 emelni to lift
532 repülni to fly
533 ezer thousand
534 kitalálni to guess
535 sarok corner
536 aggódni to worry
537 Kilátás view
538 probléma problem
539 mellett beside
540 telefon phone
541 Figyelem attention
542 elbújni to hide
543 lemaradni to miss
544 bámulás gaze
545 rendőrség police
546 menteni to save
547 angol English
548 stone
549 furcsa strange
550 baba baby
551 félnek afraid
552 fájdalom pain
553 hullám wave
554 konyha kitchen
555 megegyezni to agree
556 megütni to strike
557 nyomja to press
558 zöld green
559 párosít couple
560 fickó guy
561 sajnálom sorry
562 tapasztalat experience
563 amíg till
564 Amerikai American
565 talán maybe
566 ülés seat
567 gurulni to roll
568 valóban indeed
569 robbantani to blow
570 néha sometimes
571 nehéz heavy
572 lélek soul
573 fontos important
574 kölyök kid
575 meleg warm
576 aggodalomra to concern
577 enyém mine
578 pozíció position
579 forró hot
580 orvos doctor
581 túl beyond
582 kiabálni to shout
583 tantárgy subject
584 vacsora dinner
585 ellenőrizni to check
586 szellem spirit
587 délután afternoon
588 tiszt officer
589 csendes quiet
590 vágy desire
591 kivéve except
592 föld earth
593 elképzelni to imagine
594 szüneteltetni to pause
595 megközelíteni to approach
596 nyak neck
597 mérföld mile
598 mód manner
599 csatlakozni to join
600 élelmiszer food
601 épület building
602 ragaszkodni to stick
603 él edge
604 mező field
605 természet nature
606 folyó river
607 szikla rock
608 pisztoly gun
609 megemlíteni to mention
610 egyenes straight
611 széles wide
612 vállalat company
613 ég sky
614 lőni to shoot
615 faipari wood
616 megütni to hit
617 táncolni to dance
618 tömeg crowd
619 éget to burn
620 fickó fellow
621 kifejezés expression
622 doboz box
623 ellenőrzés control
624 templom church
625 sóhajtani to sigh
626 mindenki everyone
627 választani to choose
628 megosztani to share
629 javasolni to suggest
630 király king
631 szülő parent
632 szép nice
633 csúszni to slip
634 építeni to build
635 közel nearly
636 memória memory
637 ruházat clothes
638 jelentés report
639 egyszerűen simply
640 elfogadni to accept
641 élvezni to enjoy
642 bőr skin
643 titok secret
644 biztosan certainly
645 játszma, meccs game
646 beszélgetés conversation
647 hajó boat
648 üres empty
649 Ma today
650 pokol hell
651 kiszolgálni to serve
652 puha soft
653 menekülni to escape
654 tónus tone
655 utálni to hate
656 irány direction
657 kísérlet attempt
658 habár although
659 csoport group
660 orca cheek
661 zseb- pocket
662 menedzselni to manage
663 Igen yes
664 keresni to search
665 szagolni to smell
666 tavaszi spring
667 Tábornok general
668 középső middle
669 számla account
670 balra left
671 pontosan exactly
672 szolgáltatás service
673 következő following
674 bántani to hurt
675 díj charge
676 nyilvános public
677 hogy rendezze to settle
678 öröm pleasure
679 helyette instead
680 felfedezni to discover
681 úriember gentleman
682 Arany gold
683 tök mindegy whatever
684 hírek news
685 térd knee
686 fényes bright
687 azonnal immediately
688 boldog glad
689 megverni to beat
690 gyors fast
691 egyetlen single
692 tulajdonképpen actually
693 távolság distance
694 kapni to receive
695 folt spot
696 színhely scene
697 követelni to demand
698 elismer to admit
699 vonat train
700 osztály class
701 állat animal
702 asztal desk
703 terem hall
704 mellkas chest
705 fő- master
706 kávé coffee
707 bízni to trust
708 őr guard
709 csendes silent
710 hatás effect
711 árnyék shadow
712 énekelni to sing
713 táska bag
714 bizonyítani to prove
715 Francia French
716 magas tall
717 alatt beneath
718 keresni to seek
719 egyik sem none
720 sietni to rush
721 hegy mountain
722 felkészülni to prepare
723 katona soldier
724 alig hardly
725 bár bar
726 vigyorogni to grin
727 történelem history
728 tiszta clean
729 eladni to sell
730 házasság marriage
731 akció action
732 falu village
733 tag member
734 jövő future
735 hegy hill
736 különösen especially
737 kert garden
738 édes sweet
739 eső rain
740 karakter character
741 utazni to travel
742 támadás attack
743 lezárni to shut
744 füst smoke
745 biztonságos safe
746 tér space
747 terület area
748 lent below
749 helyzet situation
750 tekintettel to regard
751 elutasítani to refuse
752 harminc thirty
753 száraz dry
754 ugrani to jump
755 ismételni to repeat
756 vad wild
757 bezárni to lock
758 Anglia England
759 Művészet art
760 előre ahead
761 harmadik third
762 gyors quick
763 ing shirt
764 nyerni to win
765 orr nose
766 nyári summer
767 torok throat
768 erőfeszítés effort
769 egyszerű simple
770 kifejezés term
771 tanítani to teach
772 verseny race
773 lassú slow
774 kötelesség duty
775 zene music
776 indián Indian
777 esemény event
778 virág flower
779 megjelölni to mark
780 madár bird
781 összeszedni to gather
782 úr Mr
783 bíróság court
784 találkozó meeting
785 sikítani to scream
786 kalap hat
787 kudarcot vall to fail
788 mászni to climb
789 gyilkosság murder
790 beleférni to fit
791 se neither
792 vékony thin
793 eredmény result
794 sietni to hurry
795 teljes complete
796 fog tooth
797 megkötni to tie
798 célja purpose
799 oldal page
800 és így thus
801 öltöny suit
802 ellenség enemy
803 század century
804 szenvedni to struggle
805 szokásos usual
806 tárgy object
807 felébredni to wake
808 gazdag rich
809 megszerezni to claim
810 becsületes fair
811 közös common
812 erő strength
813 vastag thick
814 dolog stuff
815 tisztelet respect
816 foglalkozni to address
817 élő living
818 hét seven
819 felismerni to recognize
820 kell to ought
821 támogatni to support
822 udvar yard
823 megragad to grab
824 barna brown
825 parancs command
826 jelenlét presence
827 leírására to describe
828 kabát coat
829 állomás station
830 szükséges necessary
831 elmerülni to sink
832 nyújtózkodni to stretch
833 tökéletes perfect
834 szenvedni to suffer
835 hirtelen sudden
836 eltűnni to disappear
837 nyolc eight
838 pálya path
839 különös particular
840 terjeszteni to spread
841 sötétség darkness
842 lépcsőfok stair
843 megköszönni to thank
844 mozgalom movement
845 nehéz difficult
846 üzlet shop
847 sápadt pale
848 tartozni to belong
849 nyelv language
850 különleges special
851 komoly serious
852 hogy emlékeztesse to remind
853 szolgáltatni to provide
854 keskeny narrow
855 feltétel condition
856 meghajlítani to bend
857 csillag star
858 üveg bottle
859 élő alive
860 kulcs key
861 hintázni to swing
862 hangos loud
863 csendesen quietly
864 hiba mistake
865 megfigyelni to observe
866 megjegyezni to remark
867 szépség beauty
868 gondosan carefully
869 kapu gate
870 kopogtatni to knock
871 csúszni to slide
872 tudatában van aware
873 eltávolítani to remove
874 teljesen completely
875 mer to dare
876 szolgáló servant
877 meghajolni to bow
878 kör circle
879 rekord record
880 mérges angry
881 személyes personal
882 felhő cloud
883 szabály rule
884 csata battle
885 tábla board
886 magán private
887 seb wound
888 természetes natural
889 valahol somewhere
890 tovább forth
891 íz taste
892 megjavítani to fix
893 könnyen easily
894 akárhogyan is anyway
895 teremtmény creature
896 hossz length
897 bolt store
898 friss fresh
899 bor wine
900 lakás apartment
901 alkalom occasion
902 kép image
903 rendszer system
904 bíró judge
905 nyelv tongue
906 font pound
907 csésze cup
908 készíteni to create
909 alak shape
910 érdemes worth
911 dal song
912 termelni to produce
913 ma este tonight
914 beteg ill
915 snow
916 szint level
917 bolond fool
918 ebből adódóan therefore
919 számolni to count
920 beteg sick
921 társadalmi social
922 holnap tomorrow
923 Részlet detail
924 vélemény opinion
925 vállat vont to shrug
926 bevonni to involve
927 dollár dollar
928 hatalmas huge
929 önteni to pour
930 menő cool
931 mell breast
932 gumiabroncs to tire
933 némileg slightly
934 tábor camp
935 példa example
936 utazás trip
937 szálloda hotel
938 pár pair
939 mese tale
940 felvillantani to flash
941 valószínűleg likely
942 általában usually
943 lehetetlen impossible
944 szörnyű terrible
945 társadalom society
946 lopni to steal
947 béke peace
948 üzenet message
949 hálószoba bedroom
950 ügy affair
951 fordul elő to occur
952 megkövetelni to require
953 cipő shoe
954 szándékozik to intend
955 hőség heat
956 szín color
957 hadsereg army
958 idegen stranger
959 elfoglalt busy
960 szürke gray
961 német German
962 tartalmaz to contain
963 sárga yellow
964 kártya card
965 éles sharp
966 kezelni to treat
967 nyugodt calm
968 labda ball
969 alsó bottom
970 veszély danger
971 teljes entire
972 hogy meghatározza to determine
973 csupán merely
974 hal fish
975 fő- main
976 festeni to paint
977 szereplőt válogatni to cast
978 szerző author
979 zaj noise
980 harag anger
981 különbség difference
982 vendég guest
983 gyanítani to suspect
984 sokk shock
985 lövés shot
986 chief
987 ragyog to shine
988 mosni to wash
989 lélegezni to breathe
990 kormány government
991 elkerülni to avoid
992 elhelyezés stage
993 ötven fifty
994 lyuk hole
995 író writer
996 robbantani to burst
997 választás choice
998 ezüst silver
999 felkiált to exclaim
1000 típus type
1001 apró tiny
1002 grass
1003 irányít to direct
1004 megjelenés appearance
1005 Amerika America
1006 csodálatos wonderful
1007 csomagolni to pack
1008 kórház hospital
1009 az övé hers
1010 gyengéden gently
1011 enyhén softly
1012 vágány track
1013 bizonyíték evidence
1014 gonosz evil
1015 felfedni to reveal
1016 létezik to exist
1017 húzni to drag
1018 imádkozni to pray
1019 tudás knowledge
1020 kifejezni to express
1021 félre aside
1022 tél winter
1023 ismerős familiar
1024 isten god
1025 időszak period
1026 tömb block
1027 Világos clearly
1028 zúdít to murmur
1029 posta post
1030 folyam stream
1031 söpörni to sweep
1032 körülmény circumstance
1033 ragaszkodik hozzá to insist
1034 negyed quarter
1035 agy brain
1036 sima plain
1037 lakás flat
1038 kérdés issue
1039 bázis base
1040 élvezet delight
1041 sziget island
1042 Párizs Paris
1043 alkalom opportunity
1044 növény plant
1045 öröm joy
1046 váltani to shift
1047 kapcsolat relationship
1048 kés knife
1049 kefe to brush
1050 enyhe slight
1051 átkozott damn
1052 remegni to tremble
1053 megvitatni to discuss
1054 különféle various
1055 érték value
1056 szex sex
1057 helyi local
1058 ifjúság youth
1059 gyakorlat practice
1060 törvény wet
1061 reggeli breakfast
1062 kapitány captain
1063 elpusztítani to destroy
1064 utazás journey
1065 vasárnap Sunday
1066 valahogy somehow
1067 szemöldökét to frown
1068 becsomagolni to wrap
1069 macska cat
1070 megkötött bound
1071 kényelem comfort
1072 gesztus gesture
1073 pap priest
1074 Franciaország France
1075 kezelni to handle
1076 menny heaven
1077 tanú witness
1078 növelni to increase
1079 vonás feature
1080 rúgni to kick
1081 feltételezni to assume
1082 alva asleep
1083 visszahívni to recall
1084 mérkőzés match
1085 szoros tight
1086 erdő forest
1087 védeni to protect
1088 hiány lack
1089 társ companion
1090 teljesen entirely
1091 döntés decision
1092 bele kell foglalni to include
1093 nyom trail
1094 meghívni to invite
1095 érzelem emotion
1096 csont bone
1097 órakor o’clock
1098 körülveszi to surround
1099 utolsó final
1100 felületi surface
1101 dobozok dozen
1102 kijelenteni to declare
1103 fegyver weapon
1104 központ center
1105 fogadtatás welcome
1106 bűncselekmény crime
1107 súly weight
1108 lombozat lover
1109 kard sword
1110 csel list
1111 dátum date
1112 részt venni to attend
1113 beszéd speech
1114 keresztény Christian
1115 biztosítani to assure
1116 bepattan to snap
1117 mozgás motion
1118 szenvedély passion
1119 előre to advance
1120 kedvéért sake
1121 befolyás influence
1122 hacsak unless
1123 sebesség speed
1124 népi folk
1125 vihar storm
1126 hold moon
1127 etetni to feed
1128 politikai political
1129 könyörögni to beg
1130 egyeztetni to accord
1131 gép machine
1132 negyven forty
1133 kilenc nine
1134 kiadni to release
1135 északi north
1136 nagybácsi uncle
1137 ősi ancient
1138 szomorú sad
1139 brit British
1140 gyenge faint
1141 kettős double
1142 sír grave
1143 ebéd lunch
1144 azonnali instant
1145 lemez plate
1146 eltemetni to bury
1147 tökéletesen perfectly
1148 kedves lovely
1149 tied yours
1150 jég ice
1151 elválasztani to separate
1152 harapni to bite
1153 rabló roof
1154 esküszik to swear
1155 hüvelyk inch
1156 sofőr driver
1157 tükör mirror
1158 gyomor stomach
1159 lét being
1160 nyerni to gain
1161 figyelmen kívül hagyja to ignore
1162 rendben okay
1163 válaszolni to respond
1164 senki nobody
1165 szemben opposite
1166 zavarja to bother
1167 gondoskodik to arrange
1168 csónak boot
1169 por dust
1170 dörzsölje to rub
1171 közvetlenül directly
1172 izzás glow
1173 kiabál to yell
1174 egyén individual
1175 nővér nurse
1176 Asszony Mrs
1177 látomás vision
1178 hulladékot to waste
1179 büszke proud
1180 őrült mad
1181 hatóság authority
1182 érintkezés contact
1183 újság newspaper
1184 Karácsony Christmas
1185 kockázat risk
1186 különösen particularly
1187 fok degree
1188 korábbi former
1189 némileg somewhat
1190 stílus style
1191 valaki somebody
1192 birtokolni to possess
1193 teherautó truck
1194 érdekes interesting
1195 tréfa joke
1196 mutogat to mutter
1197 tulajdon property
1198 csupasz bare
1199 hús flesh
1200 megkönnyebbülés relief
1201 habozzon to hesitate
1202 enyhíteni to ease
1203 tapadás grip
1204 ugrani to leap
1205 ellátás supply
1206 megszakítja to interrupt
1207 étkezés meal
1208 unokatestvér cousin
1209 folyamat process
1210 női female
1211 veszteség loss
1212 cigaretta cigarette
1213 vas iron
1214 meggyőzni to convince
1215 különálló apart
1216 képzelet fancy
1217 sor row
1218 pacemaker pace
1219 kétszer twice
1220 folyik to flow
1221 beteg patient
1222 úgy tûnik to pretend
1223 méret size
1224 alig barely
1225 esküvő wedding
1226 bejelenteni to announce
1227 nevetés laughter
1228 lap sheet
1229 tervezés design
1230 főzni to cook
1231 te thy
1232 kerék wheel
1233 siker success
1234 veszélyes dangerous
1235 déli south
1236 ébren awake
1237 laza loose
1238 homlok forehead
1239 pallos broad
1240 sivatagi desert
1241 keverni to stir
1242 ütés stroke
1243 szárny wing
1244 figyelmeztet to warn
1245 hajtogat to fold
1246 halom pile
1247 láng flame
1248 bejárat entrance
1249 vitorlázik to sail
1250 bevezetni to introduce
1251 sima smooth
1252 erőteljes powerful
1253 költség cost
1254 millió million
1255 hit faith
1256 lenyelni to swallow
1257 híd bridge
1258 diák student
1259 intézkedés measure
1260 vak blind
1261 mindenki everybody
1262 szerencse fortune
1263 esedékes due
1264 kedves gentle
1265 megvizsgálni to examine
1266 őrült crazy
1267 móka fun
1268 büszkeség pride
1269 hím male
1270 bekapcsolódni to engage
1271 teszt test
1272 váz frame
1273 valóság reality
1274 tiszta proper
1275 tükrözni to reflect
1276 vándorol to wander
1277 képviselje to represent
1278 csapat team
1279 időjárás weather
1280 kielégíteni to satisfy
1281 nehézség difficulty
1282 gyenge weak
1283 jelentés meaning
1284 járat flight
1285 kellemes pleasant
1286 fedélzet deck
1287 óvatosság careful
1288 szögletes square
1289 mentség excuse
1290 cég firm
1291 ág branch
1292 törölje to wipe
1293 ár price
1294 eredeti original
1295 tizenkét twelve
1296 ügyvéd lawyer
1297 nyom trace
1298 ima prayer
1299 bárki anybody
1300 becsület honor
1301 harang bell
1302 ajándék gift
1303 Christchurch Christ
1304 energia energy
1305 esetleg possibly
1306 szokás habit
1307 hajlandó willing
1308 minőség quality
1309 taszít to toss
1310 hiba fault
1311 csökkenteni to lower
1312 biztosan surely
1313 látszólag apparently
1314 vitatkozni to argue
1315 kezdet beginning
1316 szépsége handsome
1317 mélyen deeply
1318 hibás to blame
1319 tiltakozni to protest
1320 fogoly prisoner
1321 jelezni to indicate
1322 tea thee
1323 megfordul to twist
1324 kabát jacket
1325 hős hero
1326 szerencse luck
1327 tartalom content
1328 tájékoztatni to inform
1329 megelőzni to prevent
1330 boldogság happiness
1331 valóban truly
1332 fejleszteni to develop
1333 áll chin
1334 tönkre to ruin
1335 feltörik to crack
1336 vezető leader
1337 tegnap yesterday
1338 tizenöt fifteen
1339 fa wooden
1340 szállítani to deliver
1341 ügynök agent
1342 anyag material
1343 válasz response
1344 áthaladás passage
1345 hülye stupid
1346 divat fashion
1347 feladat task
1348 kíváncsi curious
1349 hogy sikerüljön to succeed
1350 bölcs wise
1351 összeg amount
1352 telefon telephone
1353 megtagadja to deny
1354 ásni to dig
1355 törvény law
1356 kéri to urge
1357 örökre forever
1358 közösség community
1359 fizikai physical
1360 forrás source
1361 tenyér palm
1362 tanár teacher
1363 rabszolga slave
1364 haver fat
1365 kedvelni to prefer
1366 katonai military
1367 kenyér bread
1368 hivatkozni to refer
1369 kabin cabin
1370 színesen fully
1371 képtelen unable
1372 kísérni to accompany
1373 folytatni to proceed
1374 cserélni to exchange
1375 tömeg mass
1376 kérés request
1377 létrehozni to establish
1378 páratlan odd
1379 part shore
1380 irányítani to guide
1381 aranysárga golden
1382 magunkat ourselves
1383 puszta mere
1384 kapcsolat relation
1385 fenyeget to threaten
1386 arány rate
1387 átok to curse
1388 medve beer
1389 távoli distant
1390 nyilvánvaló obvious
1391 megjegyzés comment
1392 nemes noble
1393 előny advantage
1394 ellenére spite
1395 forgalmi dugó file
1396 lehetőség possibility
1397 magatartás to conduct
1398 elhalványul to fade
1399 összpontosítani to focus
1400 képernyő screen
1401 létezés existence
1402 felszerelni to mount
1403 homok sand
1404 áldozat victim
1405 csúcs tip
1406 harag rage
1407 pult counter
1408 az utóbbi latter
1409 megijeszteni to scare
1410 baleset accident
1411 benyomás impression
1412 egymásnak to peer
1413 homoszexuális gay
1414 göndörít to curl
1415 gyűjteni to collect
1416 menetel to march
1417 megjeleníteni to display
1418 strand beach
1419 nagynéni aunt
1420 kapualj doorway
1421 kényelmes comfortable
1422 elmozdul to drift
1423 kár pity
1424 izgalom excitement
1425 az ítélethez to arrest
1426 nyilvánvalóan obviously
1427 egyébként otherwise
1428 kereskedelem trade
1429 klub club
1430 sejt cell
1431 egészség health
1432 nyugatra west
1433 bőr leather
1434 durva rough
1435 elpirul to gasp
1436 végrehajtani to perform
1437 kis ujj pink
1438 sáv band
1439 mondat sentence
1440 hangulat mood
1441 cikk article
1442 lánc chain
1443 kocsi carriage
1444 kiált to utter
1445 árnyék shade
1446 sík plane
1447 főiskola college
1448 megbocsátani to forgive
1449 vers poem
1450 kötél rope
1451 fény lamp
1452 példa instance
1453 tiszta pure
1454 betölteni to load
1455 megragadja to seize
1456 hátsó rear
1457 becsületes honest
1458 fontos major
1459 hasonló similar
1460 tevékenység activity
1461 visszhangzik to echo
1462 elfoglalni to occupy
1463 híres famous
1464 túlélni to survive
1465 aggódó anxious
1466 vicces funny
1467 érvelés argument
1468 ördög devil
1469 bizalom confidence
1470 megbánni to regret
1471 elkötelezni to commit
1472 izzadság sweat
1473 orosz Russian
1474 tartomány range
1475 riasztás alarm
1476 helyreállni to recover
1477 rémület horror
1478 biztonság security
1479 legénység crew
1480 ordít to roar
1481 hajnal dawn
1482 nemzet nation
1483 fém metal
1484 ideges nervous
1485 börtön prison
1486 elhagyni to abandon
1487 bárhol anywhere
1488 költő poet
1489 annak sin
1490 a füvet to grasp
1491 hozzáállás attitude
1492 biztonságos to secure
1493 nyilatkozat statement
1494 meztelen naked
1495 számla bill
1496 szemöldök brow
1497 erkölcs moral
1498 rolle role
1499 bőséges plenty
1500 karrier career
1501 farok tail
1502 születés birth
1503 alkalmazni to apply
1504 hivatalos official
1505 kapcsolatban to relate
1506 sors fate
1507 program project
1508 völgy valley
1509 képzelet imagination
1510 megijeszteni to frighten
1511 piac market
1512 ököl fist
1513 kemencékbe to owe
1514 szándék intention
1515 kapcsolat connection
1516 sorozat series
1517 bátorság courage
1518 torony tower
1519 lake
1520 megjelenni to emerge
1521 fogadni to bet
1522 film movie
1523 szoknya skirt
1524 sírni to weep
1525 kamra chamber
1526 próba trial
1527 mágikus magic
1528 motor engine
1529 köszönöm thanks
1530 írás writing
1531 gomb button
1532 vadászni to hunt
1533 rendes ordinary
1534 kiterjeszteni to extend
1535 menteni to spare
1536 elmélet theory
1537 normális normal
1538 egyenletes steady
1539 adni to grant
1540 június June
1541 zsidó Jew
1542 szöveg text
1543 teljesen absolutely
1544 becsület honour
1545 úszni to float
1546 rejtély mystery
1547 évad season
1548 tulajdonos owner
1549 megengedni to afford
1550 szín colour
1551 tanács advice
1552 csodálni to admire
1553 sapka cap
1554 szabadság freedom
1555 két ragyogás to glare
1556 megérdemel to deserve
1557 köszönteni to greet
1558 ölelgetni to hug
1559 személyzet staff
1560 tolni to thrust
1561 később afterwards
1562 helyes correct
1563 függ to depend
1564 úszni to swim
1565 medence pool
1566 jel signal
1567 ártatlan innocent
1568 sarok heel
1569 generelt generally
1570 függöny curtain
1571 birtoklás possession
1572 fénykép photograph
1573 alig scarcely
1574 rádió radio
1575 bennszülött native
1576 szürke grey
1577 forma blanket
1578 interjú interview
1579 engedélyezni to permit
1580 piszkos dirty
1581 szégyen shame
1582 megszüntetni to cease
1583 tojás egg
1584 magyarázat explanation
1585 kocsi wagon
1586 közönség audience
1587 szörnyű awful
1588 cső pipe
1589 megterhel to strain
1590 művész artist
1591 összenyomja to squeeze
1592 újszerű Roman
1593 fellebbezni to appeal
1594 szövet cloth
1595 kötet volume
1596 kelet east
1597 rész section
1598 zavarja to disturb
1599 rang rank
1600 barátságos friendly
1601 éhes hungry
1602 kúszik to creep
1603 látogató visitor
1604 mindenütt everywhere
1605 vallási religious
1606 szerezni to obtain
1607 hús meat
1608 szobalány maid
1609 igazságszolgáltatás justice
1610 haladás progress
1611 öl lap
1612 emeleti upstairs
1613 hit belief
1614 csatlakozni to connect
1615 újszerű novel
1616 szellem ghost
1617 célja to aim
1618 elpirul to fling
1619 szombat Saturday
1620 sebészet operation
1621 enyhíteni to relieve
1622 már anymore
1623 üget despite
1624 derék waist
1625 tej milk
1626 átölel to embrace
1627 fürdőszoba bathroom
1628 edény pot
1629 találkozni to encounter
1630 birtok estate
1631 előző previous
1632 pörög to spin
1633 kitalálás fiction
1634 nagy grand
1635 csapda trap
1636 befolyásolni to affect
1637 trükk trick
1638 kábítószer drug
1639 selyem silk
1640 levesek supper
1641 részeg drunk
1642 célzás hint
1643 cserélni to replace
1644 dühösen harm
1645 gyümölcs fruit
1646 számítógép computer
1647 könyök elbow
1648 leereszkedni to descend
1649 két veszteség to tap
1650 veranda porch
1651 megduzzad to swell
1652 ups upper
1653 zsaru cop
1654 nagyapa grandfather
1655 gyakorlat exercise
1656 könyvtár library
1657 izom muscle
1658 fagyasztani to freeze
1659 felborul to upset
1660 panaszkodni to complain
1661 Európa Europe
1662 kedveznek favor
1663 gyökér root
1664 vadállat beast
1665 felmerül to arise
1666 kihívás challenge
1667 zuhany shower
1668 görög Greek
1669 Az egész throughout
1670 szexuális sexual
1671 húr string
1672 határ limit
1673 étterem restaurant
1674 vallás religion
1675 nyomás pressure
1676 eltűnik to vanish
1677 kegyelem grace
1678 hatalmas vast
1679 bevallani to confess
1680 áldozat sacrifice
1681 érkezés arrival
1682 kiabál to jerk
1683 lecke lesson
1684 csípő hip
1685 hagy lad
1686 olaj oil
1687 minta pattern
1688 szabályos regular
1689 puska rifle
1690 szerencsés lucky
1691 szamár ass
1692 unalmas dull
1693 tudatos conscious
1694 rendetlenség mess
1695 elem element
1696 nyögött to groan
1697 konsekvens consequence
1698 egyensúly balance
1699 alapelv principle
1700 szeretet affection
1701 jelenlegi current
1702 gyertya candle
1703 szar shit
1704 bolhához to flee
1705 magasság height
1706 készlet stock
1707 lovag knight
1708 óra clock
1709 vár castle
1710 kerítés fence
1711 bűnös guilty
1712 megoldani to resolve
1713 térdeljen to kneel
1714 pihenni to relax
1715 templom temple
1716 amellett besides
1717 magazin magazine
1718 kedvenc favorite
1719 ülő seated
1720 április April
1721 hagyomány tradition
1722 keserű bitter
1723 értékelni to appreciate
1724 tudomány science
1725 népszerű popular
1726 nagymama grandmother
1727 modell model
1728 két remegés to shiver
1729 napi daily
1730 megbeszélés discussion
1731 fejedelem prince
1732 báj charm
1733 csíkol to strip
1734 megkötni to conclude
1735 egyenruha uniform
1736 leírás description
1737 mennyezet ceiling
1738 bokor bush
1739 HAMIS FALSE
1740 Érdekelnek interested
1741 szorosan closely
1742 ragaszkodik to cling
1743 pad bench
1744 folytatni to pursue
1745 bátor brave
1746 megelégedettség satisfaction
1747 bejárni to crawl
1748 busz bus
1749 irodalmi literary
1750 véres bloody
1751 összehasonlítani to compare
1752 külföldi foreign
1753 javasolni to propose
1754 toll pen
1755 érdeklődni to inquire
1756 bánat grief
1757 támogatás aid
1758 barátság friendship
1759 összeomlik to crash
1760 kaland adventure
1761 harcolni to stride
1762 kultúra culture
1763 gerenda beam
1764 biztonság safety
1765 március March
1766 szemüveg glasses
1767 evne ability
1768 kiváló excellent
1769 határozottan firmly
1770 megértés understanding
1771 acél steel
1772 ideg nerve
1773 angyal angel
1774 óriás giant
1775 gyanú suspicion
1776 ismeretlen unknown
1777 megijeszteni to startle
1778 egyenlő equal
1779 sátor tent
1780 nevetni to gleam
1781 okos smart
1782 generáció generation
1783 ellenállni to resist
1784 zokog to sob
1785 när valaha whenever
1786 varázslat spell
1787 reakció reaction
1788 oktatás education
1789 bizonyíték proof
1790 izgat to excite
1791 ragyog to blink
1792 ostoroz to whip
1793 azonosítani to identify
1794 tál bowl
1795 tegyék ki to expose
1796 figyelmeztetés warning
1797 mélység depth
1798 fejezet chapter
1799 elrendezés arrangement
1800 fáj to ache
1801 elcsúszik to sip
1802 súlyosan heavily
1803 olasz Italian
1804 szemöldök eyebrow
1805 összeszorít to chuckle
1806 palota palace
1807 komolyan seriously
1808 visszavonul to retreat
1809 festmény painting
1810 viktigheten importance
1811 külön extra
1812 királynő queen
1813 csendesen silently
1814 csukló wrist
1815 az iszaphoz to slam
1816 felelősség responsibility
1817 teljesen altogether
1818 állkapocs jaw
1819 rosszul badly
1820 utas passenger
1821 nyitás opening
1822 július July
1823 jártasság skill
1824 misszió mission
1825 üldözni to chase
1826 szokás custom
1827 hajlamosak to tend
1828 módszer method
1829 tehén cow
1830 buzgó eager
1831 harcos warrior
1832 a tengelykapcsolóhoz to clutch
1833 érzékelni to perceive
1834 barlang cave
1835 hitel credit
1836 dicséret praise
1837 képes capable
1838 bérelni to hire
1839 változat version
1840 szomszéd neighbor
1841 elrejteni to conceal
1842 fúrni to bore
1843 együttérzés sympathy
1844 huzal wire
1845 kíváncsiság curiosity
1846 két kötelesség to oblige
1847 öv belt
1848 viszonylagos relative
1849 fogalom notion
1850 rögzíteni to capture
1851 váltani to switch
1852 levél mail
1853 kanapé couch
1854 folyosó corridor
1855 indulni to depart
1856 azonnal instantly
1857 spanyol Spanish
1858 fenyegetés threat
1859 kínai Chinese
1860 nagyon highly
1861 végül eventually
1862 alkalmazzák to employ
1863 távollét absence
1864 kétségbeesés despair
1865 struktúra structure
1866 magányos lonely
1867 hálás grateful
1868 visszavonni to withdraw
1869 térkép map
1870 többnyire mostly
1871 miniszter minister
1872 párna pillow
1873 látható visible
1874 hajó vessel
1875 úrnő mistress
1876 csatolni to attach
1877 finom delicate
1878 összezavarja to confuse
1879 szakmai professional
1880 melegség warmth
1881 törött broken
1882 kipufog to exhaust
1883 buta silly
1884 nyomozó detective
1885 szomorúság sorrow
1886 nyereg saddle
1887 kár damage
1888 szép rare
1889 elárulja to betray
1890 aludni to slap
1891 nyugtázni to acknowledge
1892 köntös gown
1893 szilárd solid
1894 rendkívüli módon extremely
1895 kifejezés phrase
1896 köröm nail
1897 tisztítsa meg to rent
1898 fenntartani to maintain
1899 augusztus August
1900 lenyűgözni to impress
1901 munkás worker
1902 golyó bullet
1903 törzs trunk
1904 konkluderer conclusion
1905 pisztoly pistol
1906 házikó cottage
1907 ragyogó brilliant
1908 állampolgár citizen
1909 gyorsan rapidly
1910 fütyül to whistle
1911 nemrég recently
1912 kétségbeesett desperate
1913 könnyen lightly
1914 vonatkozás aspect
1915 zavar confusion
1916 csúnya ugly
1917 intelligencia intelligence
1918 ágy sofa
1919 elszabadul to shed
1920 drágám darling
1921 papa dad
1922 görbe curve
1923 szél breeze
1924 Lika equally
1925 szalag tape
1926 elkötelezett to venture
1927 megkarcolja to scratch
1928 illat scent
1929 vonzani to attract
1930 fejlesztés development
1931 két béna to halt
1932 kitapint to pin
1933 megrázza to shove
1934 orvosi medical
1935 lejtő slope
1936 természetesen naturally
1937 szellemi mental
1938 megvédeni to defend
1939 keresni to earn
1940 imádkozni to bid
1941 fényképezőgép camera
1942 piszok dirt
1943 héj shell
1944 telek plot
1945 korona crown
1946 sikeres successful
1947 erény virtue
1948 árvíz flood
1949 Róma Rome
1950 pénztárca purse
1951 költészet poetry
1952 a pop to pop
1953 has belly
1954 teljes total
1955 megerősíteni to confirm
1956 ítélet judgment
1957 enorme enormous
1958 összetörni to crush
1959 kosárlabda basket
1960 menedék shelter
1961 piszkál to pat
1962 ansvarlig responsible
1963 tudatosság consciousness
1964 Legfrissebb recent
1965 megosztani to divide
1966 bűnügyi criminal
1967 értékes precious
1968 meglehetősen fairly
1969 bátorítani to encourage
1970 határ border
1971 óceán ocean
1972 levelek blade
1973 comb thigh
1974 visszaverődés reflection
1975 temetés funeral
1976 osztály department
1977 szokatlan unusual
1978 két meggyőzés to persuade
1979 jármű vehicle
1980 rettegés dread
1981 háttér background
1982 televízió television
1983 vádolni to accuse
1984 teljesen totally
1985 haszon benefit
1986 étkező dining
1987 társítani to associate
1988 két renderelés to render
1989 írnok clerk
1990 engedély permission
1991 jogi legal
1992 tengerpart coast
1993 hatalmas mighty
1994 szorongás anxiety
1995 cím title
1996 kutatás research
1997 torta cake
1998 megmenteni to rescue
1999 földműves farmer
2000 erőszak violence
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters