2000 Most Common Slovenian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Slovenian language.

Slovak … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Spanish

Rank Slovenian English
1 biti to be
2 in and
3 do to
4 od of
5 jaz I
6 v in
7 imeti to have
8 to that
9 on he
10 ne not
11 njegovo his
12 njo her
13 to it
14 vas you
15 z with
16 za for
17 narediti to do
18 ona she
19 kot as
20 na on
21 reči to say
22 na at
23 njega him
24 od from
25 ampak but
26 jaz me
27 moj my
28 iti to go
29 oni they
30 vse all
31 jo by
32 to this
33 eno one
34 ven out
35 gor up
36 vedeti to know
37 tako so
38 a an
39 videti to see
40 lahko could
41 ali or
42 njim them
43 dobiti to get
44 mi we
45 podobno like
46 priti to come
47 človek man
48 kaj what
49 narediti to make
50 tam there
51 približno about
52 ki which
53 njihove their
54 v into
55 misliti to think
56 pogledati to look
57 če if
58 kdo who
59 kdaj when
60 vzeti to take
61 čas time
62 ne no
63 nazaj back
64 lahko to can
65 po volji to will
66 vaš your
67 več more
68 potem then
69 dol down
70 dobro good
71 nad over
72 povedati to tell
73 zdaj now
74 roka hand
75 nekaj some
76 hoteti to want
77 prav just
78 samo only
79 kot than
80 poti way
81 dati to give
82 drugo other
83 dan day
84 oči eye
85 prej before
86 vprašati to ask
87 najti to find
88 dva two
89 malo little
90 dolga long
91 zelo very
92 čutiti to feel
93 kaj any
94 stvar thing
95 tudi too
96 tukaj here
97 nikoli never
98 oditi to leave
99 oseba person
100 star old
101 glavo head
102 obrniti to turn
103 ponovno again
104 skozi through
105 celo even
106 obraz face
107 veliko much
108 nas us
109 prvi first
110 prav right
111 naše our
112 kako how
113 kje where
114 po after
115 svoje its
116 ženska woman
117 stran away
118 življenja life
119 da se zdi to seem
120 poklicati to call
121 še vedno still
122 slišati to hear
123 leto year
124 lastno own
125 delati to work
126 treba should
127 kraj place
128 sobo room
129 dobro well
130 stati to stand
131 mora to must
132 sam himself
133 okoli around
134 vrata door
135 na voljo to might
136 nekaj something
137 poskusiti to try
138 ljubiti to love
139 hiša house
140 noč night
141 položiti to put
142 Super great
143 take such
144 obdržati to keep
145 sedeti to sit
146 zadnji last
147 začeti to begin
148 Ker because
149 teh those
150 teh these
151 besedo word
152 uporabiti to use
153 potrebujejo to need
154 odpreti to open
155 držati to hold
156 drugo another
157 medtem while
158 najbolj most
159 govoriti to talk
160 pustiti to let
161 naprej upon
162 daleč far
163 brez without
164 doma home
165 smehljati se to smile
166 nenehno always
167 glasu voice
168 otroka child
169 očeta father
170 hoditi to walk
171 mladi young
172 pomeniti to mean
173 nič nothing
174 teči to run
175 čeprav though
176 trenutek moment
177 proti against
178 mati mother
179 enako same
180 ime name
181 govoriti to speak
182 veliko many
183 v mislih mind
184 nekaj few
185 prinesti to bring
186 svetlobe light
187 zapreti to close
188 strani side
189 kdaj ever
190 premakniti se to move
191 lahko to may
192 prijatelj friend
193 vsak every
194 roka arm
195 tri three
196 enkrat once
197 dovolj enough
198 postati to become
199 dekle girl
200 Spodaj under
201 novo new
202 koncu end
203 živeti to live
204 prav tako also
205 pomagati to help
206 med between
207 svetu world
208 padati to fall
209 začeti to start
210 vsak each
211 čakati to wait
212 gledati to watch
213 ustaviti to stop
214 karkoli anything
215 oboje both
216 stopala foot
217 del part
218 majhna small
219 do until
220 resnično really
221 odgovoriti to answer
222 pokazati to show
223 fant boy
224 sama herself
225 lagati to lie
226 prepričan sure
227 seveda course
228 zgoditi se to happen
229 verjeti to believe
230 vrniti to return
231 zadaj behind
232 točka point
233 Naslednji next
234 še yet
235 srce heart
236 vode water
237 skoraj almost
238 nastaviti to set
239 telo body
240 zakaj why
241 prenesti to pass
242 zjutraj morning
243 uro hour
244 zvok sound
245 srečati to meet
246 Bog God
247 bela white
248 spomniti se to remember
249 vrste kind
250 upati to hope
251 doseči to reach
252 umreti to die
253 težko hard
254 slab bad
255 polovico half
256 smejati se to laugh
257 družino family
258 od since
259 visoko high
260 knjigo book
261 zadeve matter
262 korak step
263 spremeniti to change
264 vprašanje question
265 čez across
266 razumeti to understand
267 slediti to follow
268 skupaj together
269 žena wife
270 vleči to pull
271 skupaj along
272 tabela table
273 igrati to play
274 izgubiti to lose
275 velik big
276 jokati to cry
277 Črna black
278 lase hair
279 brati to read
280 spredaj front
281 poslati to send
282 precej quite
283 zlomiti to break
284 jaz myself
285 da se to shall
286 že already
287 temno dark
288 kmalu soon
289 posteljo bed
290 proti toward
291 celoto whole
292 avto car
293 okno window
294 tresti to shake
295 drugače else
296 počitek rest
297 denarja money
298 dejstvo fact
299 sin son
300 pisati to write
301 ogenj fire
302 drugič second
303 ostati to stay
304 da se sprašujem to wonder
305 primeru case
306 zgodbo story
307 vrstico line
308 rasti to grow
309 zraka air
310 želeti to wish
311 misel thought
312 rasti to rise
313 vsaj least
314 poln full
315 ujeti to catch
316 voditi to lead
317 velik large
318 pojaviti to appear
319 vse everything
320 skrbeti to care
321 nositi to carry
322 smrti death
323 spati to sleep
324 ubiti to kill
325 zamisli idea
326 odgovoriti to reply
327 nositi to wear
328 zid wall
329 voziti to drive
330 blizu near
331 risati to draw
332 ramena shoulder
333 tedna week
334 preteklosti past
335 mrtvi dead
336 zgodaj early
337 strmeti to stare
338 sam alone
339 smislu sense
340 ustih mouth
341 precej rather
342 prenesti to bear
343 štiri four
344 nadaljevati to continue
345 drevo tree
346 brata brother
347 razlog reason
348 konja horse
349 druge others
350 red order
351 pet five
352 dotakniti se to touch
353 krog round
354 globoko deep
355 pismo letter
356 Zgrešiti Miss
357 za domnevo to suppose
358 sile force
359 mesto town
360 jesti to eat
361 jasno clear
362 poročiti to marry
363 vreči to throw
364 država country
365 prisotni present
366 znotraj inside
367 nadstropje floor
368 plačati to pay
369 kimati to nod
370 prstom finger
371 ostati to remain
372 trgati tear
373 ulice street
374 gospa lady
375 manj less
376 strah fear
377 nekoga someone
378 podjetja business
379 sposoben able
380 stol chair
381 pozabiti to forget
382 pobrati to pick
383 pričakovati to expect
384 rdeča red
385 moči power
386 pogledati to glance
387 mogoče perhaps
388 kratek short
389 tla ground
390 prav true
391 ustnice lip
392 resnično real
393 oblačiti to dress
394 mesec month
395 poslušati to listen
396 pozen late
397 šoli school
398 prav tako either
399 komu whom
400 nizko low
401 med among
402 mož husband
403 dodati to add
404 drugačen different
405 spustiti to drop
406 piti to drink
407 za učenje to learn
408 nenadoma suddenly
409 papirja paper
410 zemljišča land
411 razvrsti sort
412 pogosto often
413 zvečer evening
414 nad above
415 sto hundred
416 odločiti to decide
417 opaziti to notice
418 hči daughter
419 uradu office
420 hladno cold
421 številka figure
422 cesta road
423 občutek feeling
424 obesiti to hang
425 rezati to cut
426 številko number
427 V redu fine
428 mesto city
429 presenetiti to surprise
430 povišati to raise
431 napolniti to fill
432 več several
433 katerih whose
434 slabo poor
435 nekaterih certain
436 načrta plan
437 verjetno probably
438 nazaj ago
439 na vrh top
440 povzročiti to cause
441 vstopiti to enter
442 pripravljen ready
443 modra blue
444 znotraj within
445 sami themselves
446 naprej forward
447 sestra sister
448 zapraviti to spend
449 država state
450 vseeno however
451 boriti se to fight
452 močna strong
453 poljubiti to kiss
454 med during
455 zadovoljiti to please
456 zunaj outside
457 nogo leg
458 dragi dear
459 srečen happy
460 sanje dream
461 Opomba note
462 napačno wrong
463 zavedati to realize
464 obresti interest
465 krvi blood
466 hitro quickly
467 razložiti to explain
468 vetra wind
469 človek human
470 Gospod Lord
471 jahati to ride
472 pokriti to cover
473 nagniti to lean
474 dovoliti to allow
475 deset ten
476 dvomim doubt
477 dvajset twenty
478 Gospod sir
479 lepo beautiful
480 vojne war
481 lepa pretty
482 počasi slowly
483 mogoče possible
484 težave trouble
485 obiskati to visit
486 priložnost chance
487 potisniti to push
488 prost free
489 dih breath
490 kos piece
491 sonce sun
492 resnico truth
493 prispeti to arrive
494 upoštevati to consider
495 ali whether
496 igrati to act
497 sam itself
498 niti nor
499 kdorkoli anyone
500 znak sign
501 posel deal
502 prečkati to cross
503 stekla glass
504 zaposlitev job
505 končati to finish
506 šepetati to whisper
507 za študij to study
508 obliki form
509 enostavno easy
510 starosti age
511 slika picture
512 šest six
513 končno finally
514 kupiti to buy
515 tišina silence
516 psa dog
517 ležati to lay
518 pogled sight
519 uho ear
520 ponuditi to offer
521 ladje ship
522 sami yourself
523 proti towards
524 morje sea
525 prstan ring
526 obljubiti to promise
527 dvigniti to lift
528 leteti to fly
529 tisoč thousand
530 uganiti to guess
531 kotu corner
532 skrbeti to worry
533 pogled view
534 poleg beside
535 telefon phone
536 pozornosti attention
537 skriti to hide
538 pogrešati to miss
539 pogled gaze
540 policijo police
541 shraniti to save
542 zabava party
543 angleščina English
544 kamen stone
545 čudno strange
546 strah afraid
547 bolečine pain
548 val wave
549 kuhinja kitchen
550 strinjati se to agree
551 udariti to strike
552 pritisniti to press
553 zelena green
554 par couple
555 Tip guy
556 oprosti sorry
557 izkušnje experience
558 do till
559 ameriški American
560 Mogoče maybe
561 sedež seat
562 kotaliti, vrteti to roll
563 prav zares indeed
564 pihniti to blow
565 včasih sometimes
566 težka heavy
567 duša soul
568 pomembno important
569 otrok kid
570 toplo warm
571 skrbeti to concern
572 moje mine
573 položaj position
574 vroče hot
575 zdravnik doctor
576 presega beyond
577 kričati to shout
578 predmet subject
579 večerja dinner
580 preveriti to check
581 duha spirit
582 popoldne afternoon
583 častnik officer
584 tih quiet
585 željo desire
586 razen except
587 zemljo earth
588 predstavljati to imagine
589 za premor to pause
590 pristopiti to approach
591 vratu neck
592 miljo mile
593 način manner
594 pridružiti to join
595 hrane food
596 stavbe building
597 držati se to stick
598 rob edge
599 polje field
600 narave nature
601 reke river
602 pištolo gun
603 omeniti to mention
604 naravnost straight
605 širok wide
606 podjetja company
607 nebo sky
608 ustreliti to shoot
609 les wood
610 udariti to hit
611 plesati to dance
612 množice crowd
613 goreti to burn
614 kolega fellow
615 izraz expression
616 škatla box
617 nadzor control
618 cerkev church
619 da vzdihnem to sigh
620 vsem everyone
621 izbrati to choose
622 deliti to share
623 predlagati to suggest
624 kralj king
625 staršev parent
626 lepo nice
627 zdrsniti to slip
628 zgraditi to build
629 na onto
630 skoraj nearly
631 spomin memory
632 oblačila clothes
633 poročilo report
634 preprosto simply
635 sprejeti to accept
636 uživati to enjoy
637 kože skin
638 skrivnost secret
639 zagotovo certainly
640 igro game
641 pogovor conversation
642 čoln boat
643 prazno empty
644 danes today
645 Pekel hell
646 služiti to serve
647 mehko soft
648 pobegniti to escape
649 ton tone
650 sovražiti to hate
651 smeri direction
652 poskus attempt
653 čeprav although
654 skupine group
655 obraz cheek
656 žep pocket
657 upravljati to manage
658 da yes
659 iskanje to search
660 vonj to smell
661 pomlad spring
662 splošno general
663 sredi middle
664 račun account
665 levo left
666 natančno exactly
667 storitev service
668 naslednje following
669 prizadeti to hurt
670 obtožiti charge
671 javno public
672 urediti to settle
673 užitek pleasure
674 namesto tega instead
675 odkriti to discover
676 gospod gentleman
677 zlato gold
678 karkoli whatever
679 novice news
680 kolena knee
681 svetlo bright
682 takoj immediately
683 vesel glad
684 premagati to beat
685 hitro fast
686 samski single
687 dejansko actually
688 razdalja distance
689 prejeti to receive
690 na kraju samem spot
691 scena scene
692 zahtevati to demand
693 priznati to admit
694 vlak train
695 razred class
696 živali animal
697 mizo desk
698 hodnik hall
699 prsih chest
700 poveljnik master
701 kava coffee
702 zaupati to trust
703 stražar guard
704 tiho silent
705 učinka effect
706 senca shadow
707 peti to sing
708 vrečko bag
709 dokazati to prove
710 Francosko French
711 visok tall
712 spodaj beneath
713 iskati to seek
714 nobenega none
715 hiteti to rush
716 gore mountain
717 pripraviti to prepare
718 vojak soldier
719 komaj hardly
720 za nasmeh to grin
721 zgodovino history
722 čist clean
723 prodati to sell
724 zakonske zveze marriage
725 ukrepanje action
726 vasi village
727 član member
728 prihodnosti future
729 hrib hill
730 še posebej especially
731 vrt garden
732 sladko sweet
733 dež rain
734 znak character
735 potovati to travel
736 napad attack
737 zapreti to shut
738 dim smoke
739 varno safe
740 prostor space
741 območje area
742 spodaj below
743 razmer situation
744 upoštevati to regard
745 zavrniti to refuse
746 trideset thirty
747 suha dry
748 skočiti to jump
749 ponoviti to repeat
750 divje wild
751 zakleniti to lock
752 Anglija England
753 umetnost art
754 naprej ahead
755 tretjič third
756 hitro quick
757 majico shirt
758 zmagati to win
759 nosu nose
760 poletje summer
761 grlo throat
762 trud effort
763 preprosto simple
764 obdobje term
765 učiti to teach
766 rase race
767 počasi slow
768 dajatev duty
769 glasbo music
770 Indijski Indian
771 dogodka event
772 cvet flower
773 označiti to mark
774 ptica bird
775 zbrati to gather
776 gospod Mr
777 sodišče court
778 srečanju meeting
779 kričati to scream
780 klobuk hat
781 neuspeti to fail
782 plezati to climb
783 umor murder
784 ustrezati to fit
785 niti neither
786 tanke thin
787 rezultat result
788 hiteti to hurry
789 popolno complete
790 zob tooth
791 kravato to tie
792 namen purpose
793 stran page
794 tako thus
795 obleko suit
796 sovražnika enemy
797 stoletja century
798 truditi se to struggle
799 običajno usual
800 predmet object
801 zbuditi to wake
802 bogata rich
803 si prilastiti to claim
804 pošteno fair
805 pogosti common
806 moč strength
807 debela thick
808 stvari stuff
809 spoštovanje respect
810 nasloviti to address
811 živeti living
812 sedem seven
813 prepoznati to recognize
814 bi moral to ought
815 podpirati to support
816 dvorišče yard
817 zagrabiti to grab
818 rjav brown
819 ukaz command
820 prisotnost presence
821 opisati to describe
822 plašč coat
823 postajo station
824 potrebno necessary
825 potopiti to sink
826 banki bank
827 raztegniti to stretch
828 popoln perfect
829 trpeti to suffer
830 nenadoma sudden
831 izginiti to disappear
832 osem eight
833 poti path
834 zlasti particular
835 razširiti to spread
836 temi darkness
837 stopnišče stair
838 hvala to thank
839 premikanje movement
840 težko difficult
841 trgovina shop
842 bleda pale
843 pripadati to belong
844 jezik language
845 poseben special
846 resno serious
847 opomni to remind
848 priskrbeti to provide
849 ozek narrow
850 stanje condition
851 upogniti to bend
852 zvezda star
853 steklenico bottle
854 živ alive
855 tipko key
856 na swing to swing
857 glasno loud
858 tiho quietly
859 napake mistake
860 opazovati to observe
861 za pripombo to remark
862 lepoto beauty
863 previdno carefully
864 vrata gate
865 trkati to knock
866 za drsenje to slide
867 zavedati aware
868 odstraniti to remove
869 popolnoma completely
870 upati si to dare
871 služabnik servant
872 pokloniti se to bow
873 krog circle
874 zapis record
875 čaj tea
876 jezen angry
877 osebno personal
878 oblak cloud
879 pravilo rule
880 Bitka battle
881 krovu board
882 zasebno private
883 rano wound
884 naravno natural
885 nekje somewhere
886 naprej forth
887 okus taste
888 popraviti to fix
889 enostavno easily
890 vseeno anyway
891 bitje creature
892 dolžino length
893 shranjevanje store
894 sveže fresh
895 vino wine
896 stanovanje apartment
897 priložnost occasion
898 sliko image
899 sistema system
900 sodnik judge
901 jezik tongue
902 funt pound
903 skodelico cup
904 ustvariti to create
905 obliko shape
906 vredno worth
907 pesem song
908 izdelovati to produce
909 Nocoj tonight
910 bolan ill
911 sneg snow
912 ravni level
913 bedak fool
914 zato therefore
915 šteti to count
916 bolan sick
917 socialne social
918 jutri tomorrow
919 podrobnosti detail
920 mnenja opinion
921 da skomignete z rameni to shrug
922 vključiti to involve
923 dolar dollar
924 ogromno huge
925 naliti to pour
926 kul cool
927 prsi breast
928 pnevmatike to tire
929 malce slightly
930 kampu camp
931 primer example
932 potovanje trip
933 par pair
934 zgodbo tale
935 za utripanje to flash
936 verjetno likely
937 ponavadi usually
938 nemogoče impossible
939 grozno terrible
940 družbe society
941 ukrasti to steal
942 miru peace
943 sporočilo message
944 spalnico bedroom
945 afero affair
946 pojavijo to occur
947 zahtevati to require
948 čevelj shoe
949 nameravati to intend
950 toplote heat
951 barve color
952 vojsko army
953 tujec stranger
954 zaseden busy
955 siva gray
956 Nemščina German
957 vsebovati to contain
958 rumena yellow
959 kartica card
960 ostro sharp
961 za zdravljenje to treat
962 mirno calm
963 žogo ball
964 spodaj bottom
965 nevarnosti danger
966 celotno entire
967 določiti to determine
968 zgolj merely
969 ribe fish
970 slikati to paint
971 za oddajanje to cast
972 avtor author
973 hrupa noise
974 jeza anger
975 Razlika difference
976 gost guest
977 sumiti to suspect
978 šok shock
979 strel shot
980 vodja chief
981 blesteti to shine
982 prati to wash
983 dihati to breathe
984 vlado government
985 izogniti se to avoid
986 pripravništvo stage
987 petdeset fifty
988 luknjo hole
989 pisatelj writer
990 počil to burst
991 izbiro choice
992 srebro silver
993 vzklikati to exclaim
994 vrsto type
995 majhen tiny
996 trave grass
997 usmerjati to direct
998 videz appearance
999 Amerika America
1000 čudovito wonderful
1001 za pakiranje to pack
1002 bolnišnici hospital
1003 njenega hers
1004 nežno gently
1005 nežno softly
1006 skladbo track
1007 dokazov evidence
1008 zlo evil
1009 razkriti to reveal
1010 obstajati to exist
1011 povlecite to drag
1012 moliti to pray
1013 znanja knowledge
1014 izraziti to express
1015 na stran aside
1016 pozimi winter
1017 pozna familiar
1018 Bog god
1019 obdobje period
1020 blok block
1021 jasno clearly
1022 šepetati to murmur
1023 tok stream
1024 za pometanje to sweep
1025 okoliščine circumstance
1026 vztrajati to insist
1027 četrtletju quarter
1028 možganov brain
1029 navaden plain
1030 ravno flat
1031 vprašanje issue
1032 osnove base
1033 veselje delight
1034 otok island
1035 Pariz Paris
1036 priložnost opportunity
1037 rastlin plant
1038 veselje joy
1039 za premik to shift
1040 odnos relationship
1041 nož knife
1042 za čiščenje to brush
1043 rahlo slight
1044 prekleto damn
1045 tresenje to tremble
1046 razpravljati to discuss
1047 različne various
1048 vrednost value
1049 spol sex
1050 lokalni local
1051 mladih youth
1052 prakso practice
1053 pravo wet
1054 zajtrk breakfast
1055 kapitan captain
1056 uničiti to destroy
1057 potovanje journey
1058 Nedelja Sunday
1059 nekako somehow
1060 da se namrgnete to frown
1061 za zavijanje to wrap
1062 mačka cat
1063 vezan bound
1064 udobje comfort
1065 gesta gesture
1066 duhovnik priest
1067 Francija France
1068 za rokovanje to handle
1069 nebo heaven
1070 priča witness
1071 povečati to increase
1072 funkcijo feature
1073 za brcanje to kick
1074 prevzeti to assume
1075 spi asleep
1076 opozoriti to recall
1077 ujemajo match
1078 tesno tight
1079 gozd forest
1080 za zaščito to protect
1081 pomanjkanje lack
1082 spremljevalec companion
1083 popolnoma entirely
1084 odločitev decision
1085 vključiti to include
1086 pot trail
1087 povabiti to invite
1088 čustva emotion
1089 kosti bone
1090 uro o’clock
1091 obkrožite to surround
1092 končno final
1093 površino surface
1094 škatle dozen
1095 prijaviti to declare
1096 orožje weapon
1097 dobrodošli welcome
1098 kriminal crime
1099 teže weight
1100 ljubimec lover
1101 meč sword
1102 seznamu list
1103 datum date
1104 udeležiti se to attend
1105 govor speech
1106 za zagotovitev to assure
1107 za snap to snap
1108 gibanje motion
1109 strast passion
1110 napredovati to advance
1111 vpliv influence
1112 razen če unless
1113 hitrosti speed
1114 nevihta storm
1115 luna moon
1116 za krmo to feed
1117 politično political
1118 prositi to beg
1119 v soglasju to accord
1120 stroj machine
1121 štirideset forty
1122 devet nine
1123 za sprostitev to release
1124 severno north
1125 stric uncle
1126 starodavno ancient
1127 žalostno sad
1128 Britanci British
1129 šibek faint
1130 dvojno double
1131 grob grave
1132 kosilo lunch
1133 takoj instant
1134 ploščo plate
1135 pokopati to bury
1136 popolnoma perfectly
1137 lepo lovely
1138 vaš yours
1139 ledu ice
1140 ločiti to separate
1141 ugrizniti to bite
1142 rop roof
1143 prisegam to swear
1144 cm inch
1145 voznika driver
1146 ogledalo mirror
1147 želodec stomach
1148 biti being
1149 pridobiti to gain
1150 ignorirati to ignore
1151 v redu okay
1152 odgovoriti to respond
1153 Nihče nobody
1154 nasprotno opposite
1155 da se motim to bother
1156 urediti to arrange
1157 čoln boot
1158 prahu dust
1159 drgnite to rub
1160 neposredno directly
1161 Sijaj glow
1162 kričati to yell
1163 posameznika individual
1164 medicinska sestra nurse
1165 Ga. Mrs
1166 vizijo vision
1167 odpadkov to waste
1168 ponosni proud
1169 jezen mad
1170 organ authority
1171 stik contact
1172 časopis newspaper
1173 Božič Christmas
1174 tveganja risk
1175 zlasti particularly
1176 stopnjo degree
1177 prej former
1178 nekoliko somewhat
1179 slog style
1180 nekoga somebody
1181 imeti to possess
1182 tovornjak truck
1183 zanimivo interesting
1184 šala joke
1185 da mrmoli to mutter
1186 nepremičnine property
1187 golo bare
1188 meso flesh
1189 olajšave relief
1190 oklevajte to hesitate
1191 olajšati to ease
1192 oprijem grip
1193 za preskok to leap
1194 oskrbe supply
1195 prekiniti to interrupt
1196 obrok meal
1197 bratranec cousin
1198 procesu process
1199 ženske female
1200 izgubo loss
1201 cigaret cigarette
1202 železo iron
1203 prepričati to convince
1204 ločeno apart
1205 vrstico row
1206 tempo pace
1207 dvakrat twice
1208 teči to flow
1209 bolnika patient
1210 da se pretvarjam to pretend
1211 velikosti size
1212 komaj barely
1213 poroka wedding
1214 za objavo to announce
1215 smeh laughter
1216 list sheet
1217 oblikovanje design
1218 kuhati to cook
1219 Tvoja thy
1220 kolo wheel
1221 uspeh success
1222 nevarno dangerous
1223 južno south
1224 buden awake
1225 svoboden loose
1226 čelo forehead
1227 široko broad
1228 puščava desert
1229 za mešanje to stir
1230 kap stroke
1231 krilo wing
1232 opozoriti to warn
1233 krat to fold
1234 kup pile
1235 plamen flame
1236 vhod entrance
1237 Gospod lord
1238 jadrati to sail
1239 uvesti to introduce
1240 gladka smooth
1241 močan powerful
1242 stroškov cost
1243 milijonov million
1244 vero faith
1245 pogoltniti to swallow
1246 most bridge
1247 študent student
1248 ukrep measure
1249 slepa blind
1250 vsem everybody
1251 bogastvo fortune
1252 zapadla due
1253 nežen gentle
1254 preučiti to examine
1255 noro crazy
1256 zabavno fun
1257 ponos pride
1258 moški male
1259 sodelovati to engage
1260 okvir frame
1261 realnosti reality
1262 čist proper
1263 za razmislek to reflect
1264 potepati to wander
1265 zastopati to represent
1266 kmetije farm
1267 ekipo team
1268 vreme weather
1269 zadovoljiti to satisfy
1270 težave difficulty
1271 šibka weak
1272 pomena meaning
1273 let flight
1274 prijetno pleasant
1275 paluba deck
1276 previden careful
1277 kvadrat square
1278 izgovor excuse
1279 podjetje firm
1280 podružnice branch
1281 obrišite to wipe
1282 ceno price
1283 dvanajst twelve
1284 odvetnik lawyer
1285 sled trace
1286 molitev prayer
1287 kdorkoli anybody
1288 čast honor
1289 zvonec bell
1290 darilo gift
1291 Kristus Christ
1292 energije energy
1293 mogoče possibly
1294 navada habit
1295 pripravljen willing
1296 kakovosti quality
1297 premetavati to toss
1298 napake fault
1299 znižati to lower
1300 zagotovo surely
1301 očitno apparently
1302 se prepirati to argue
1303 začetku beginning
1304 čeden handsome
1305 globoko deeply
1306 kriviti to blame
1307 na protest to protest
1308 zapornika prisoner
1309 za označevanje to indicate
1310 čaj thee
1311 za zvijanje to twist
1312 jakna jacket
1313 junak hero
1314 srečo luck
1315 vsebine content
1316 obvestiti to inform
1317 preprečiti to prevent
1318 sreče happiness
1319 resnično truly
1320 razviti to develop
1321 brado chin
1322 uničiti to ruin
1323 razpokati to crack
1324 vodja leader
1325 včeraj yesterday
1326 petnajst fifteen
1327 lesena wooden
1328 dostaviti to deliver
1329 odziv response
1330 prehod passage
1331 neumen stupid
1332 moda fashion
1333 nalogo task
1334 radoveden curious
1335 uspeti to succeed
1336 pametno wise
1337 znesek amount
1338 telefon telephone
1339 zanikati to deny
1340 kopati to dig
1341 pravo law
1342 da pozivam to urge
1343 za vedno forever
1344 skupnosti community
1345 fizično physical
1346 vir source
1347 dlani palm
1348 učitelj teacher
1349 suženj slave
1350 maščobe fat
1351 raje to prefer
1352 vojaško military
1353 kruh bread
1354 za sklicevanje to refer
1355 kabino cabin
1356 v celoti fully
1357 ne morem unable
1358 spremljati to accompany
1359 za nadaljevanje to proceed
1360 zamenjati to exchange
1361 maso mass
1362 zahtevo request
1363 vzpostaviti to establish
1364 čudno odd
1365 obale shore
1366 za vodenje to guide
1367 zlato golden
1368 sami ourselves
1369 zgolj mere
1370 razmerju relation
1371 groziti to threaten
1372 stopnjo rate
1373 prekletstvo to curse
1374 medved beer
1375 oddaljeni distant
1376 očitno obvious
1377 komentar comment
1378 plemenito noble
1379 prednost advantage
1380 kljub temu spite
1381 datoteko file
1382 možnosti possibility
1383 ravnati to conduct
1384 zbledi to fade
1385 moderno modern
1386 , da se osredotočite to focus
1387 na zaslonu screen
1388 obstoj existence
1389 za namestitev to mount
1390 pesek sand
1391 žrtev victim
1392 konico tip
1393 norost rage
1394 števec counter
1395 slednje latter
1396 prestrašiti to scare
1397 nesreče accident
1398 vtis impression
1399 za peer to peer
1400 za zavijanje to curl
1401 za zbiranje to collect
1402 do marša to march
1403 za prikaz to display
1404 plaža beach
1405 teta aunt
1406 vrata doorway
1407 udobno comfortable
1408 pluti to drift
1409 škoda pity
1410 razburjenje excitement
1411 na sodbo to arrest
1412 očitno obviously
1413 drugače otherwise
1414 trgovino trade
1415 klub club
1416 celico cell
1417 zdravje health
1418 zahod west
1419 usnje leather
1420 grobo rough
1421 vdihniti to gasp
1422 opraviti to perform
1423 mali prst pink
1424 pasu band
1425 stavek sentence
1426 razpoloženja mood
1427 članku article
1428 verigo chain
1429 prevoz carriage
1430 izgovoriti to utter
1431 odtenek shade
1432 ravnino plane
1433 kolegij college
1434 odpustiti to forgive
1435 pesem poem
1436 vrv rope
1437 svetilko lamp
1438 na primer instance
1439 čista pure
1440 za nalaganje to load
1441 zaseči to seize
1442 zadaj rear
1443 pošten honest
1444 podobno similar
1445 dejavnosti activity
1446 za odmev to echo
1447 za zasedbo to occupy
1448 slavni famous
1449 preživeti to survive
1450 zaskrbljen anxious
1451 smešno funny
1452 hudič devil
1453 zaupanje confidence
1454 obžalovati to regret
1455 obdržati to commit
1456 znoj sweat
1457 Ruski Russian
1458 območju range
1459 za izterjavo to recover
1460 grozo horror
1461 varnosti security
1462 posadko crew
1463 v rjovenje to roar
1464 zora dawn
1465 naroda nation
1466 kovine metal
1467 živčen nervous
1468 zaporu prison
1469 opustiti to abandon
1470 kjerkoli anywhere
1471 pesnik poet
1472 svoje sin
1473 do trave to grasp
1474 odnos attitude
1475 zavarovati to secure
1476 izjava statement
1477 gola naked
1478 račun bill
1479 čelo brow
1480 moralnost moral
1481 Rolle role
1482 veliko plenty
1483 kariera career
1484 rep tail
1485 rojstvo birth
1486 uporabljati to apply
1487 uradnik official
1488 nanašati to relate
1489 usoda fate
1490 projekt project
1491 dolina valley
1492 domišljija imagination
1493 prestrašiti to frighten
1494 trg market
1495 pest fist
1496 za peči to owe
1497 namen intention
1498 povezava connection
1499 serija series
1500 pogum courage
1501 stolp tower
1502 jezero lake
1503 pojaviti to emerge
1504 staviti to bet
1505 film movie
1506 krilo skirt
1507 jokati to weep
1508 komora chamber
1509 poskusno trial
1510 motor engine
1511 hvala thanks
1512 pisanje writing
1513 gumb button
1514 loviti to hunt
1515 navadna ordinary
1516 razširiti to extend
1517 shraniti to spare
1518 teorija theory
1519 normalno normal
1520 stalno steady
1521 odobriti to grant
1522 junij June
1523 jew Jew
1524 besedilo text
1525 absolutno absolutely
1526 čast honour
1527 plavati to float
1528 skrivnost mystery
1529 sezona season
1530 Lastnik owner
1531 privoščiti to afford
1532 barva colour
1533 nasveti advice
1534 občudovati to admire
1535 svoboda freedom
1536 dva bleščanja to glare
1537 zaslužiti to deserve
1538 pozdraviti to greet
1539 objemati to hug
1540 osebje staff
1541 potiskati to thrust
1542 zatem afterwards
1543 pravilna correct
1544 odvisno to depend
1545 plavati to swim
1546 bazen pool
1547 Signal signal
1548 nedolžna innocent
1549 peta heel
1550 generelt generally
1551 zavese curtain
1552 posest possession
1553 fotografija photograph
1554 komaj scarcely
1555 materni native
1556 siva grey
1557 obrazec blanket
1558 intervju interview
1559 dovoliti to permit
1560 umazan dirty
1561 sramota shame
1562 prenehati to cease
1563 jajce egg
1564 Pojasnilo explanation
1565 vagon wagon
1566 občinstvo audience
1567 grozno awful
1568 cevi pipe
1569 seva to strain
1570 umetnik artist
1571 stisniti to squeeze
1572 roman Roman
1573 na pritožbo to appeal
1574 krpo cloth
1575 teror terror
1576 obseg volume
1577 vzhod east
1578 oddelek section
1579 moti to disturb
1580 čin rank
1581 prijazno friendly
1582 lačen hungry
1583 za lezenje to creep
1584 obiskovalec visitor
1585 povsod everywhere
1586 verska religious
1587 pridobiti to obtain
1588 meso meat
1589 služkinja maid
1590 Pravosodje justice
1591 napredek progress
1592 krog lap
1593 gor upstairs
1594 prepričanje belief
1595 za povezavo to connect
1596 roman novel
1597 duh ghost
1598 cilj to aim
1599 do potovanja to fling
1600 sobota Saturday
1601 kirurgija operation
1602 za lajšanje to relieve
1603 več anymore
1604 trots despite
1605 pas waist
1606 mleko milk
1607 v objemu to embrace
1608 kopalnica bathroom
1609 srečati to encounter
1610 nepremičnine estate
1611 prejšnja previous
1612 vrteti to spin
1613 fikcija fiction
1614 past trap
1615 vpliva to affect
1616 trik trick
1617 drog drug
1618 svila silk
1619 juhe supper
1620 pijan drunk
1621 namig hint
1622 zamenjati to replace
1623 Ogorčeno harm
1624 sadje fruit
1625 računalnik computer
1626 komolec elbow
1627 spustiti to descend
1628 dve izgubi to tap
1629 Trem porch
1630 da nabreknejo to swell
1631 ups upper
1632 policaj cop
1633 dedek grandfather
1634 vaja exercise
1635 knjižnica library
1636 mišic muscle
1637 za zamrzovanje to freeze
1638 vznemirjen to upset
1639 pritožiti se to complain
1640 evropa Europe
1641 prednost favor
1642 koren root
1643 zver beast
1644 nastati to arise
1645 izziv challenge
1646 tuš shower
1647 Grški Greek
1648 Ves čas throughout
1649 spolno sexual
1650 niz string
1651 omejitev limit
1652 restavracija restaurant
1653 religija religion
1654 tlak pressure
1655 izginiti to vanish
1656 milost grace
1657 velika vast
1658 priznati to confess
1659 žrtvovanje sacrifice
1660 prihod arrival
1661 drkati to jerk
1662 lekcija lesson
1663 zapusti lad
1664 olje oil
1665 vzorec pattern
1666 redni regular
1667 puška rifle
1668 srečen lucky
1669 rit ass
1670 dolgočasno dull
1671 zavestno conscious
1672 nered mess
1673 stokati to groan
1674 konsekvens consequence
1675 bilanca balance
1676 načelo principle
1677 naklonjenost affection
1678 sedanji current
1679 sveča candle
1680 sranje shit
1681 za bolho to flee
1682 višina height
1683 vitez knight
1684 ura clock
1685 grad castle
1686 ograja fence
1687 kriv guilty
1688 rešiti to resolve
1689 poklekniti to kneel
1690 da se sprostite to relax
1691 tempelj temple
1692 poleg besides
1693 revija magazine
1694 najljubši favorite
1695 sedi seated
1696 april April
1697 tradicija tradition
1698 grenko bitter
1699 ceniti to appreciate
1700 znanost science
1701 priljubljeni popular
1702 babica grandmother
1703 dva treseta to shiver
1704 vsak dan daily
1705 razprava discussion
1706 princ prince
1707 čar charm
1708 odstraniti to strip
1709 zaključiti to conclude
1710 enotna uniform
1711 opis description
1712 strop ceiling
1713 intersted interested
1714 tesno closely
1715 da se držijo to cling
1716 klop bench
1717 nadaljevati to pursue
1718 pogumen brave
1719 zadovoljstvo satisfaction
1720 plaziti to crawl
1721 avtobus bus
1722 literarno literary
1723 krvava bloody
1724 primerjati to compare
1725 tuji foreign
1726 predlagati to propose
1727 pero pen
1728 da poizve to inquire
1729 žalosti grief
1730 pomoč aid
1731 prijateljstvo friendship
1732 do nesreče to crash
1733 pustolovščina adventure
1734 za boj to stride
1735 kultura culture
1736 žarek beam
1737 varnost safety
1738 marec March
1739 očala glasses
1740 evne ability
1741 odlično excellent
1742 trdno firmly
1743 razumevanje understanding
1744 jekla steel
1745 živec nerve
1746 velikan giant
1747 sum suspicion
1748 neznan unknown
1749 na prestrašiti to startle
1750 enako equal
1751 šotor tent
1752 smejati se to gleam
1753 pametno smart
1754 generacija generation
1755 upreti se to resist
1756 jecati to sob
1757 na per
1758 när kdaj whenever
1759 urok spell
1760 Reakcijsko reaction
1761 izobraževanje education
1762 dokaz proof
1763 vznemiriti to excite
1764 da zasije to blink
1765 za bič to whip
1766 identificirati to identify
1767 skleda bowl
1768 razkriti to expose
1769 opozorilo warning
1770 globina depth
1771 poglavje chapter
1772 ureditev arrangement
1773 za bolečino to ache
1774 za požirek to sip
1775 močno heavily
1776 italijanski Italian
1777 obrvi eyebrow
1778 da se smehljam to chuckle
1779 palača palace
1780 resno seriously
1781 umakniti se to retreat
1782 slika painting
1783 viktigheten importance
1784 ekstra extra
1785 kraljica queen
1786 tiho silently
1787 zapestje wrist
1788 do blata to slam
1789 odgovornost responsibility
1790 skupaj altogether
1791 čeljust jaw
1792 slabo badly
1793 potnik passenger
1794 odpiranje opening
1795 julij July
1796 spretnost skill
1797 poslanstvo mission
1798 loviti to chase
1799 po meri custom
1800 težiti to tend
1801 metoda method
1802 krava cow
1803 nestrpen eager
1804 bojevnik warrior
1805 za sklopko to clutch
1806 zaznavati to perceive
1807 jama cave
1808 kredit credit
1809 pohvale praise
1810 sposoben capable
1811 najeti to hire
1812 različica version
1813 sosed neighbor
1814 prikriti to conceal
1815 vrtati to bore
1816 sočutje sympathy
1817 žice wire
1818 radovednost curiosity
1819 dva zavezujeta to oblige
1820 pas belt
1821 relativna relative
1822 pojem notion
1823 za zajem to capture
1824 za preklop to switch
1825 kavč couch
1826 koridor corridor
1827 oditi to depart
1828 takoj instantly
1829 Španščina Spanish
1830 grožnja threat
1831 kitajski Chinese
1832 visoko highly
1833 sčasoma eventually
1834 zaposliti to employ
1835 povezava link
1836 odsotnost absence
1837 obup despair
1838 struktura structure
1839 osamljen lonely
1840 hvaležni grateful
1841 umakniti to withdraw
1842 večinoma mostly
1843 vzglavnik pillow
1844 vidni visible
1845 plovila vessel
1846 ljubica mistress
1847 priložiti to attach
1848 občutljivo delicate
1849 zamenjati to confuse
1850 strokovni professional
1851 toplota warmth
1852 zlomljeno broken
1853 izprazniti to exhaust
1854 neumno silly
1855 detektiv detective
1856 žalost sorrow
1857 sedlo saddle
1858 škoda damage
1859 lepo rare
1860 izdati to betray
1861 spati to slap
1862 potrditi to acknowledge
1863 obleke gown
1864 trdna solid
1865 zelo extremely
1866 stavek phrase
1867 nohtov nail
1868 za čiščenje to rent
1869 ohraniti to maintain
1870 avgust August
1871 narediti vtis to impress
1872 delavec worker
1873 prtljažnik trunk
1874 konkluderer conclusion
1875 pištolo pistol
1876 koča cottage
1877 briljantno brilliant
1878 državljan citizen
1879 hitro rapidly
1880 za piščalko to whistle
1881 nedavno recently
1882 obupani desperate
1883 rahlo lightly
1884 vidik aspect
1885 zmedenost confusion
1886 grda ugly
1887 inteligenca intelligence
1888 postelja sofa
1889 da se izgubi to shed
1890 draga darling
1891 oče dad
1892 krivulja curve
1893 vetrič breeze
1894 Lika equally
1895 trak tape
1896 za podjetje to venture
1897 za praske to scratch
1898 vonj scent
1899 privabiti to attract
1900 razvoj development
1901 dve hromi to halt
1902 za pripenjanje to pin
1903 potisniti to shove
1904 medicinski medical
1905 naklon slope
1906 seveda naturally
1907 duševne mental
1908 braniti to defend
1909 zaslužiti to earn
1910 moliti to bid
1911 kamera camera
1912 umazanijo dirt
1913 lupina shell
1914 parcela plot
1915 krona crown
1916 uspešna successful
1917 vrlina virtue
1918 poplav flood
1919 Rim Rome
1920 zaporno purse
1921 poezija poetry
1922 pop to pop
1923 trebuh belly
1924 skupaj total
1925 za potrditev to confirm
1926 Sodba judgment
1927 enorme enormous
1928 da zdrobimo to crush
1929 košarka basket
1930 zavetišče shelter
1931 za pat to pat
1932 ansvarlig responsible
1933 zavest consciousness
1934 senaste recent
1935 deliti to divide
1936 kazenska criminal
1937 plemenite precious
1938 dokaj fairly
1939 spodbujati to encourage
1940 meja border
1941 listi blade
1942 stegna thigh
1943 odsev reflection
1944 pogreb funeral
1945 oddelek department
1946 nenavadno unusual
1947 dva prepričanja to persuade
1948 vozilo vehicle
1949 ozadje background
1950 standardna standard
1951 televizija television
1952 obtožiti to accuse
1953 popolnoma totally
1954 koristi benefit
1955 jedilnico dining
1956 pridružiti to associate
1957 dve vrsti to render
1958 referent clerk
1959 dovoljenje permission
1960 pravna legal
1961 obala coast
1962 mogočen mighty
1963 anksioznost anxiety
1964 naslov title
1965 ponudba tender
1966 raziskave research
1967 torta cake
1968 za reševanje to rescue
1969 kmet farmer
1970 nasilje violence
1971 pogled glimpse
1972 predlog suggestion
1973 otroštvo childhood
1974 dva vzdiha to suck
1975 neumno foolish
1976 nagrada reward
1977 kavelj hook
1978 odjemalec client
1979 vredni worthy
1980 skrivnostno mysterious
1981 dobro tightly
1982 kruto cruel
1983 strmo sharply
1984 piščanec chicken
1985 senzacija sensation
1986 da se spotaknete to stumble
1987 navodila instruction
1988 vsota sum
1989 dva jeza to shudder
1990 pohištvo furniture
1991 zamudo delay
1992 uspešnosti performance
1993 trening training
1994 rokav sleeve
1995 zaklad treasure
1996 palec thumb
1997 za pometanje to dash
1998 šestdeset sixty
1999 blato mud
2000 za poraz to defeat
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters